EVLİ VE ÇOCUK SAHİBİ ÇİFTLERİN EVLİLİK UYUMU, EVLİLİK ÇATIŞMASI, YAKIN İLİŞKİ DÜZEYİ VE YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARI İLE İLİŞKİSİ

Yıl: 2018 Cilt: 17 Sayı: 33 Sayfa Aralığı: 225 - 239 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 17-07-2019

EVLİ VE ÇOCUK SAHİBİ ÇİFTLERİN EVLİLİK UYUMU, EVLİLİK ÇATIŞMASI, YAKIN İLİŞKİ DÜZEYİ VE YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARI İLE İLİŞKİSİ

Öz:
Bu çalışmada evli ve çocuk sahibi çiftlerin evlilik uyumu, evlilik çatışması, yakın ilişki düzeyleri ve yalnızlık düzeylerinin çocuk yetiştirme tutumları ile olan ilişkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada Evlilik Uyum Ölçeği (EUÖ), Evlilik Yaşamı Anketi (EYA), Yakın İlişkilerde Yaşantılar Anketi (YİYE), UCLA Yalnızlık Ölçeği, Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği (PARI) kullanılmıştır. Araştırma bulgularında cinsiyet değişkenine göre anlamlı düzeyde bir farklılık bulunmamıştır. Oluşturulan aile puanları evlilik süresi, çocuk sayısı ve evlenme türü değişkenlerine göre analiz edilmiş ve araştırma değişkenlerinin çeşitli noktalarda çocuk yetiştirme tutumları ile ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime:

THE RELATION BETWEEN THE LEVELS OF MARITAL ADJUSTMENT MARITAL CONFLICT AFFILIATION AND LONELINESS OF MARRIED COUPLES HAVING CHILDREN AND THEIR ATTITUDE IN CHILD REARING

Öz:
In this study, it is aimed to examine the relation between the levels of marital adjustment, marital conflict, affiliation and loneliness of married couples having children and their attitude in child rearing. In the research, The Marital Adjustment Scale, Marital Life Survey, Experiences in Close Relationships, UCLA Loneliness Scale, Parental Attitude Research Instrument (PARI) were used. No significant difference was found by sex variable in the research findings. Formed family scores were analyzed by the variables of marriage time, number of children and marriage type, and it was found that the research variables correlate with child rearing attitudes in multiple cases.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • AÇIK, Ö. (2008). Evlilik uyumu ve bağlanma stilleri arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • AFAT, N. (2013). Çocuklarda üstün zekanın yordayıcı olarak ebeveyn tutumları. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2013-1), 155-168.
 • AKAR, H., ALPKAN, R.L., BEŞTEPE, E., ERADAMLAR, N., ERBEK, E. (2005). Cinsellik ve çift uyumu arasındaki ilişki: üç grup evli çiftte karşılaştırmalı bir çalışma. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 18(2), 72-81.
 • ALKIM ARI, F. (2015). Evliliklerinde sorun yaşayan bireylerin bağlanma stilleri ve erken dönem uyumsuz şemalarının incelenmesi. Doktora Tezi. Necmettin Erbakan Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • ARGUN, Y. ve ÖZBEN, Ş. (2002). Okul öncesi çocukların anne-babalarının çocuk yetiştirme tutumları ile ilgili değişkenlerin incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 18-28.
 • AYDINER, A.A. (2004). 13 ve 16 yaşlarındaki öğrencilerin ana-baba tutumlarını algılamaları ile çalışma alışkanlıkları ve okul başarıları arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • BAŞAL, H.A. ve TANER DERMAN, M. (2013). Okul öncesi çocuklarında gözlenen davranış problemleri ile ailelerinin anne-baba tutumları arasındaki ilişki. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 115-144.
 • BAŞAL, H.A.,KAHRAMAN, Ö., KAHRAMAN, P.B.,SÜMER, H. ve TANER DERMAN, M. (2014). Otoriter ve demokratik tutuma sahip ebeveynleri olan 5-6 yaş çocuklarının evcilik oyunlarında üstlendikleri roller. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 384-409.
 • BOLATTEKİN, A. (2014). Anne-babanın bağlanma stilleri, anne-baba tutumları ve çocuklarındaki davranış problemleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Arel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • BOZKURT, A. (2014). Evli bireylerde bağlanma stilleri, aile içi eşler arası şiddet ve evlilik uyumu arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi. Adli Tıp Enstitüsü.
 • BULDUK, S. (2015). Annelerin evlilik çatışması çözüm stillerinin çocuklarının çatışmayı algılamasındaki biçimleyici rolü. Yüksek Lisans Tezi. Okan Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • CİHAN-GÜNGÖR, H. ve İLHAN, T. (2008). Evlilik uyumu ve mizah tarzları arasındaki ilişkiler. Aile ve Toplum Dergisi. 4(13). 97-106.
 • CİHAN-GÜNGÖR, H. ve ÖZER, A. (2012). Yükleme tarzları, bağlanma stilleri ve kişilik özelliklerine göre evlilik uyumu. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 11-24.
 • ÇABUKÇA, F. ve TUTAREL-KIŞLAK, Ş. (2002). Empati ve demografik değişkenlerin evlilik uyumu ile ilişkisi. Aile ve Toplum Dergisi, 2(5), 35-41.
 • ÇELİK, M. ve TÜMKAYA, S. (2012). Öğretim elemanlarının evlilik uyumu ve yaşam doyumlarının iş değişkenleri ile ilişkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 223-238.
 • ÇEPİK KURUOĞLU, A. ve ERDOĞAN TAYCAN, S. (2014). Evlilik uyumu ile bağlanma stilleri ve mizaç ve karakter özellikleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Türk Psikiyatri Dergisi, 25(1), 9-18.
 • DEMİR, A. (1989). UCLA yalnızlık ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Türk Psikoloji Dergisi, 7(23). 14-18.
 • ERİŞTİ, A. (2010). Bağlanma stilleri, kişilik özellikleri ve evlilik uyumu arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • GÖZTEPE, I. ve TUTAREL-KIŞLAK, Ş. (2012). Duygu dışavurumu, empati, depresyon ve evlilik uyumu arasındaki ilişkiler. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(2), 27-46.
 • GÜNAY, S. (2007). Evlilik çatışması, nedensellik-sorumluluk yüklemeleri, eşlerin evlilik ilişkisinden sağladıkları genel doyuma ilişkin görüşleri ve evliliğe ilişkin değerlendirmeler arasındaki ilişkiler. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • GÜNGÖREN, D. (2011). Evlilik çatışmasının okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 5-6 yaş çocuklarının sosyal uyum ve becerilerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Maltepe Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • GÜRE, A. ve PEKSAYGILI, M. (2008). Eşler arasındaki çatışma ile erken ergenlik dönemindeki çocukların uyum davranışları: algılanan çatışmanın aracı ve düzenleyici rolü. Türk Psikoloji Dergisi, 23(61), 43-58. G
 • GÜVEN, E. (2013). Çocuğun davranış sorunları ile algıladığı anne baba çatışması arasındaki ilişkiler: duygu sosyalleştirmenin aracı rolü. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • HATİPOĞLU-SÜMER, Z. (1993). Bazı demografik değişkenlerin ve evlilik çatışmasının evli eşlerin evlilik doyumundaki rolü. Yüksek Lisans Tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
 • HOŞCAN, S. (2010). 9-12 yaş çocuklarının evlilik çatışması algısı ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkide ebeveyn tutumunun aracı etkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • KAĞNICI, Y. ve SOYLU, Y. (2015). Evlilik uyumunun empatik eğilim, iletişim ve çatışma çözme stillerine göre yordanması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5(43), 44-54.
 • KIZILDAĞ, Ö. ve ŞENDİL, G. (2006). Evlilik çatışması ve çocuk davranış problemleri arasındaki ilişkinin bilişsel-bağlamsal çerçeve açısından incelenmesi. Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 26, 1-20.
 • KUBLAY, D. (2013). Evlilik uyumu:değer tercihleri ve öznel mutluluk açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • NALBANTOĞLU, G. (2016). 6 ile 11 yaş arasında çocuklarda görülen ruhsal sorunların annelerin bağlanma düzeyi, çocuk yetiştirme tutumu ve aile işlevleri ile olan ilişkisi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Arel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ÖZAYDINLIK, Ş. (2011). Evli çiftlerin evlilik uyumu ile kişilik özellikleri ve romantik ilişkilerindeki sosyal ilginin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • ÖZYÜREK, A. (2004). Kırsal bölge ve şehir merkezinde yaşayan 5-6 yaş grubu çocuğa sahip anne-babaların çocuk yetiştirme tutumlarının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • PEKŞEN AKÇA, R. (Mart-Nisan 2012). Ana-babaların çocuk yetiştirmede aşırı koruyucu olmaları. Akademik Bakış Uluslar arası Hakemli Sosyal Bilimler eDergisi, 29, 1-12, 1 Mayıs 2017, https://asosindex.com/cache/articles/article1423868021.pdf.
 • SAKIZ, E. (2011). Evlilik çatışması ve çocuk uyum problemleri arasındaki ilişkide duygusal güvenliğin ve anne kabul red algısının aracı rolünün incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ŞANLI, D. (2007). Annelerin çocuk yetiştirme tutumlarını etkileyen etmenlerin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • ŞENDİL, G. (1999). Çocukların anne babanın evlilik çatışmasını algılayışı. Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ŞENER, A. ve TERZİOĞLU, R.G. (Eylül, 2008). Arkadaşlık ilişkilerinin evlilik uyumu üzerindeki etkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar e-Dergisi, 1-15. 1 Mayıs 2017, http://www.sdergi.hacettepe.edu.tr/index.php.
 • ŞİRVANLI, D. (1999). Eşler arası çatışma ve boşanmanın çocuklar üzerindeki etkileri: davranış ve uyum problemleri. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 6(1), 19-29.
 • TEZER, E. ve TUNÇ, A. (2006). Çocuk yetiştirme stilleri ve benlik saygısı arasındaki ilişki. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(25), 37-44.
 • TURAN, A.F. (2010). Üniversite öğrencilerinin ilişkilerle ilgili bilişsel çarpıtmalarını yordamada yalnızlık, benlik saygısı, yaş, cinsiyet ve romantik ilişki yaşama durumunun rolü. Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • TUTAREL-KIŞLAK, Ş. (1999). Evlilikte uyum ölçeğinin (EUÖ) güvenirlik ve geçerlik çalışması. 3P Dergisi, 7(1), 50-57.
 • UÇMAZ HALICIOĞLU, İ. (2004). Annelerin empatik beceri düzeyi ile çocuk yetiştirme tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • ÜNLÜ, F. (2015). Ebeveyni boşanmış bireylerde benlik saygısı, yalnızlık ve bağlanma stilleri arsındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Haliç Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • YALÇIN, H. (2014). Evlilik uyumu ile sosyodemografik özellikler arasındaki ilişki. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 250-261.
 • YILMAZ, A. (2001). Eşler arasındaki uyum, anne-baba tutumu ve benlik algısı arasındaki ilişkilerin gelişimsel olarak incelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi, 16(47), 1-20.
APA MALKOÇ G, GÜREN A (2018). EVLİ VE ÇOCUK SAHİBİ ÇİFTLERİN EVLİLİK UYUMU, EVLİLİK ÇATIŞMASI, YAKIN İLİŞKİ DÜZEYİ VE YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARI İLE İLİŞKİSİ. , 225 - 239.
Chicago MALKOÇ Gökhan,GÜREN Ayşe Sinem EVLİ VE ÇOCUK SAHİBİ ÇİFTLERİN EVLİLİK UYUMU, EVLİLİK ÇATIŞMASI, YAKIN İLİŞKİ DÜZEYİ VE YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARI İLE İLİŞKİSİ. (2018): 225 - 239.
MLA MALKOÇ Gökhan,GÜREN Ayşe Sinem EVLİ VE ÇOCUK SAHİBİ ÇİFTLERİN EVLİLİK UYUMU, EVLİLİK ÇATIŞMASI, YAKIN İLİŞKİ DÜZEYİ VE YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARI İLE İLİŞKİSİ. , 2018, ss.225 - 239.
AMA MALKOÇ G,GÜREN A EVLİ VE ÇOCUK SAHİBİ ÇİFTLERİN EVLİLİK UYUMU, EVLİLİK ÇATIŞMASI, YAKIN İLİŞKİ DÜZEYİ VE YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARI İLE İLİŞKİSİ. . 2018; 225 - 239.
Vancouver MALKOÇ G,GÜREN A EVLİ VE ÇOCUK SAHİBİ ÇİFTLERİN EVLİLİK UYUMU, EVLİLİK ÇATIŞMASI, YAKIN İLİŞKİ DÜZEYİ VE YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARI İLE İLİŞKİSİ. . 2018; 225 - 239.
IEEE MALKOÇ G,GÜREN A "EVLİ VE ÇOCUK SAHİBİ ÇİFTLERİN EVLİLİK UYUMU, EVLİLİK ÇATIŞMASI, YAKIN İLİŞKİ DÜZEYİ VE YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARI İLE İLİŞKİSİ." , ss.225 - 239, 2018.
ISNAD MALKOÇ, Gökhan - GÜREN, Ayşe Sinem. "EVLİ VE ÇOCUK SAHİBİ ÇİFTLERİN EVLİLİK UYUMU, EVLİLİK ÇATIŞMASI, YAKIN İLİŞKİ DÜZEYİ VE YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARI İLE İLİŞKİSİ". (2018), 225-239.
APA MALKOÇ G, GÜREN A (2018). EVLİ VE ÇOCUK SAHİBİ ÇİFTLERİN EVLİLİK UYUMU, EVLİLİK ÇATIŞMASI, YAKIN İLİŞKİ DÜZEYİ VE YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARI İLE İLİŞKİSİ. Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(33), 225 - 239.
Chicago MALKOÇ Gökhan,GÜREN Ayşe Sinem EVLİ VE ÇOCUK SAHİBİ ÇİFTLERİN EVLİLİK UYUMU, EVLİLİK ÇATIŞMASI, YAKIN İLİŞKİ DÜZEYİ VE YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARI İLE İLİŞKİSİ. Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17, no.33 (2018): 225 - 239.
MLA MALKOÇ Gökhan,GÜREN Ayşe Sinem EVLİ VE ÇOCUK SAHİBİ ÇİFTLERİN EVLİLİK UYUMU, EVLİLİK ÇATIŞMASI, YAKIN İLİŞKİ DÜZEYİ VE YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARI İLE İLİŞKİSİ. Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.17, no.33, 2018, ss.225 - 239.
AMA MALKOÇ G,GÜREN A EVLİ VE ÇOCUK SAHİBİ ÇİFTLERİN EVLİLİK UYUMU, EVLİLİK ÇATIŞMASI, YAKIN İLİŞKİ DÜZEYİ VE YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARI İLE İLİŞKİSİ. Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 17(33): 225 - 239.
Vancouver MALKOÇ G,GÜREN A EVLİ VE ÇOCUK SAHİBİ ÇİFTLERİN EVLİLİK UYUMU, EVLİLİK ÇATIŞMASI, YAKIN İLİŞKİ DÜZEYİ VE YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARI İLE İLİŞKİSİ. Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 17(33): 225 - 239.
IEEE MALKOÇ G,GÜREN A "EVLİ VE ÇOCUK SAHİBİ ÇİFTLERİN EVLİLİK UYUMU, EVLİLİK ÇATIŞMASI, YAKIN İLİŞKİ DÜZEYİ VE YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARI İLE İLİŞKİSİ." Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17, ss.225 - 239, 2018.
ISNAD MALKOÇ, Gökhan - GÜREN, Ayşe Sinem. "EVLİ VE ÇOCUK SAHİBİ ÇİFTLERİN EVLİLİK UYUMU, EVLİLİK ÇATIŞMASI, YAKIN İLİŞKİ DÜZEYİ VE YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARI İLE İLİŞKİSİ". Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17/33 (2018), 225-239.