Yıl: 2017 Cilt: 14 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 125 - 159 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.17131/milel.377636 İndeks Tarihi: 18-07-2019

Mapping the Borders of Holiness: Islamicjerusalem and Its Holy Land

Öz:
In the seventh century, soon after his Prophethood, Muhammad startedto refer to regions far beyond his reach. Qur’anic verses were making referenceto a city of Bayt al-Maqdis and to the regions around it. The importanceof these regions is embedded within Quranic terminologies. Therehas, however, been little study into the geographical extents of these regionsand concepts or, even more generally, into the geographies of theQur’an. The extent of the regions around al-Aqsa Mosque, namely the HolyLand or the land of Bayt al-Maqdis, and the Land of Barakah, have beenmentioned by many scholars in the past. This paper will deal with theseMuslim concepts and contrast them with the Christian and Jewish notions.This is together with drawing parallels with another Quranic concept of theMakkan Haram.
Anahtar Kelime:

Konular: Din Bilimi Kültürel Çalışmalar Felsefe

Kutsalın Sınırlarını Çizmek: Beytülmakdis ve Kutsal Diyar

Öz:
Risaletten kısa bir süre sonra, henüz 7. Yüzyılda, İslam Peygamberi Hz. Muhammed, yaşadığı bölgeden daha uzak coğrafyalarla da ilgilenmeye başladı. Kuran ayetleri Beytülmakdis’ten ve çevre bölgelerinden bahsediyordu. (Bu bölgelerin ehemmiyeti Kur’anî terminolojide mündemiçtir.) Ancak bu bölgelerin özelde coğrafi kapsamına ve kavramlarına yönelik, daha genelde ise Kur’an coğrafyalarını ele alan çalışmalar oldukça sınırlıdır. Aksa Camiini çevreleyen, Arz-ı Mukaddes ya da Kutsal Diyar ve Bereketli Topraklar olarak adlandırılan bölgeler ise, geçmişte birçok kişi tarafından konu edilmiştir. Arz-ı Mukaddes(Kutsal Diyar) düşüncesi, sabık dinler tarafından iyi bilinen ve 7. Yüzyılda gelen İslam dininden önce de var olan bir düşüncedir. Kutsal mekân fikri, Hz. Muhammed doğduğunda mevcut idi. Araplar için kutsal mekânlar putlara göre anlam kazanırdı. Hristiyanlıkta da kutsal yapılar (türbeler, mabetler, tapınaklar) kutsal kalıntıların ve azizlerin çevresine dikilirdi. Kutsal mekânın bir diğer örnek boyutu da, kutsallığı daha geniş coğrafyalarca bilinen ve kutsal seyahat merkezleri olan bölgelerarası şehirlerdi. Mekke ve çevresi tüm Arabistan için hayati önemi haizdi. Aynı durum Hıristiyanlar ve farklı coğrafyalardaki Yahudiler için Kudüs konusunda da geçerlidir. Hıristiyanlar ve Yahudiler Kutsal Toprak idealini İslam’dan önce tesis etmişlerdi. Bu sebeple Kudüs ve Kutsal Topraklar onlar için çok önemli bir statütedir. Bu statü İslam’da Beytülmakdis için, (Mekkî ve Medenî ayetlerle teyit edilmiş) Kur’anî bir konum ile ihdas edilmiştir.Bu bölgenin Hıristiyanlık ve Yahudilikten de öncesine, kadim peygamberlerin mirası olan bir kutsallık atfına dayandığı ileri sürülmektedir. Aksa Mescidi’ni çevreleyen iki bölgeden bahsedilebilir. Mekke modelinin Beytülmakdis’te ayniyle tekrarlandığı görülür: Merkezde Aksa Mescidi ve onu çevreleyen iki bölge olarak Kutsal Diyar ve Mübarek Topraklar. Merkeze en yakın bölge çok detaylı tarif edilmiştir. Kutsal Diyar’ın sınırı ve alanı erken dönem çalışmalarda iyice tarif edilmiş ve yüzyıllar boyunca korunmaya devam etmiştir. Aksa Mescidi’ni çevreleyen ikinci bölge, daha geniş bir alanın kastedildiği Mübarek(Bereketli) Topraklar bölgesidir. Kutsal Topraklar ve Mübarek(Bereketli) Topraklar arasındaki, onların iki ayrı entite olarak işaretlenebileceği farkı anlamamak, İslam tarihinin son dönemlerini kavramada yanlışlıklara ve karışıklıklara sebep olacaktır. Kutsal Topraklar, Bereketli Toprakların içinde bir kısımdır ve açıktır ki tersi mümkün değildir. Bu makale, Mekke’deki Haram Bölgesi’ne referanslar vererek, Müslümanların kutsal coğrafya fikrini ve bu fikrin Hıristiyan ve Yahudî kavramlardan farkını ele alacaktır.
Anahtar Kelime:

Konular: Din Bilimi Kültürel Çalışmalar Felsefe
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Abū Hayān, M. (2001). Tafsīr al-BaHr al-MuHīṭ, ed. A.‘Abd al-Mawjūd & A.Mu‘awadh. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah.
 • Al-Rabi, F. (2009). Islamicjerusalem: the First Qiblah. Journal of Islamicjerusalem Studies, 10, 1-26.
 • Al–Ratrout, H. (2005). Al-Aqsa Mosque in Quranic Archaeology. Journal of Islamicjerusalem Studies, 6, 1-32.
 • Al–Ratrout, H. (2008). Makkah and Islamicjerusalem: A Divine Prototype and Sacred Concepts. In K. El-Awaisi (Ed), Geographical Dimensions of Islamicjerusalem. Newcastle: Cambridge Scholars Press.
 • Al-Alūsī, M. (1994). RūH al-Ma‘ānī fī Tafsīr al-Qur’an al-‘Aẓīm wal-Sab‘al-Mathanī. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah.
 • Al-Azraqī, M. (2002) Akhbār Makkah wa mā Jā’ fīhā min al-Āthār ed, R.MalHas. Makkah: Maktabat al-Thaqāfah.
 • Al-Bagdadi, Muhammad. (1985) al-Munamaq fi Akhbar Quraysh. Beirut: Alam al-Kutub.
 • Al-Bakrī, A. (1992). Kitāb al-Masālik wal-Mamālik. Tunisia: al-Dār al-‘Arabiyah lil-Kitāb.
 • Al-Barūsī, I. (1985). Tafsīr Rūh al-Bayan. Beirut: Dār Ihya’ al-Turath al- ‘Arabī.
 • Al-Baydāwī, (nd). Tafsīr Anwar al-Tanzil wa-Asrar al-Ta’wīl,[electronic book], The Tafsir <http://www.altafsir.com/Tafasir.asp>, accessed October 2017.
 • Al-Biqā‘ī, I. (1995). Naẓm al-Durar fī Tanasub al-Āyāt wal-Suwar. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah.
 • Al-Bukhārī, M. (1998). ṢaHiH al-Bukhārī: al-Musnad al-ṢaHiH al-Mukhtaṣar min ’Umūr Rasul Allah Ṣalā Allah ‘Aliyh wa-Sallam wa-Sunnanih wa Ayyāmih. Riyadh : Dar al-Afkar al-Dawliyah.
 • Dhaish, A. (nd). Al-Haram al-Makī al-Sharīf wal-A‘lām al-MuHiṭa bih (Makkah, Saudi Arabia: Makṭabaṭ wa-Maṭba‘aṭ al-Nahahḍah al-Hadīthah).
 • El-Awaisi, A. (2005). Introducing Islamicjerusalem. Dundee: Al-Maktoum Academic Press.
 • El-Awaisi, A. (2007). Mapping Islamicjerusalem: A rediscovery of geographical boundaries. Dundee: ALMI Press.
 • El-Awaisi, K. (2014), Selected Qur’anic Verses on Islamicjerusalem and their Exegesis, Journal of Islamicjerusalem Studies, 14, 1-26.
 • Al-Fakihī, M. (1998). Akhbār Makkah: fī Qadīm al- Dahr wa-Hadīthuh. Beirut: Dār Khaḍr.
 • Al-Fangry (2003). al-‘Ulum al-Islamiyah, http://www.islamset.com/arabic/ asc/fangry1.html
 • Al-Fayrūzabādī, M. (1991). Al-Qāmūs al-MuHīṭ. Beirut: Dār IHya’ al-Turath al-‘Arabī.
 • Al-Ghazali, Muhammad. (1997) al-Wajeez fi fiqh al-Imam al-Shafi. Beirut: Dar al-Arqam ibn Abi al-Arqam.
 • Al-Hamawi, Y. (1995). Mu‘jam al-Buldān. Beirut: Dār Sadir.
 • Al-Hamawī, Y. (nd). Mu‘jam al-Buldān. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah.
 • Al-Himyarī, M. (1980) Kitāb al-Rawḍ al-Mi‘ṭār fī Khabar al-Aqṭār. Beirut: Mu’asassat Naṣir lil-Thaqāfah.
 • Al-Hindī, A. (1981). Kanz al-Umal. Beirut: Mu’assat al-Risalah.
 • Ibn ‘Abd al-Salām, A. (2002). Tafsīr al-Qur’an. Beirut: Dār Ibn Hazm.
 • Ibn ‘Asākir, A. (1995). Tarīkh Madinat Dimashq. Beirut: Dār al-Fikr.
 • Ibn ‘Āshūr, M. (nd). Al-TaHrīr wal-Tanwīr,[electronic book], The Tafsir <http://www.altafsir.com/Tafasir.asp>, accessed October 2017.
 • Ibn ‘Aṭiyah, A. (2001). Al-MuHarar al-Wajīz fī tafsīr al-Kitāb al-‘Azīz. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah.
 • Ibn al-Jawzī, A. (1987). Zad al-Masīr fī ‘Ilm al-Tafsīr. Beirut: al-Maktab al- Islamī.
 • Ibn al-Murajja, I. (1985). Faḍā’il Bayt al-Maqdis wal-Khalīl wa-Faḍā’il al- Sham, in M. Ibrahim (Ed), Faḍā’il Bayt al-Maqdis fī Makhṭut ‘Arabiyah Qadimah. Kuwait, Kuwait: al-Munadhamah al-‘Arabiyah lil-Tarbiyah wal-Thaqafah wal-‘Ulum.
 • Ibn Hajar, A. (1997). FatH al-Bārī:SharH ṢaHiH al-Bukhārī. Riyadh: Maktabat Dār al-Salām.
 • Ibn Hanbal, A. (2001). al-Musnad. Beirut: Mu’asasat al-Risalah.
 • Ibn Hisham, M.(2010). Tahsil al-Uns li-zair al-Quds. Cyprus: Markaz Bayt al- Maqdis lil-Dirasat al-Tawthiqiyah.
 • Ibn Kathīr, I. (1997). Tafsīr al-Qur’an al-‘Aẓīm. Beirut: Dār IHya’ al-Turath al- ‘Arabī.
 • Ibn Kathīr, I. (1997b). al-Bidayah wal-Nihayah. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah.
 • Ibn Kathīr, I. (1999). Tafsīr al-Qur’an al-‘Aẓīm. Beirut: Dār Taybah llil-Nashir waI-Tawzi.
 • Ibn Manẓūr, M. (1999). Lisān al-‘Arab. Beirut: Dār IHya’ al-Turath al-‘Arabī.
 • Ibn Tamīm al-Maqdisī, M. (1994). Muthīr al-Gharām ilā Ziyārat al-Quds wal- Sham. Beirut: Dār al-Jīl.
 • Ibn Taymiyah, A. (1995). Majmu‘at al-Fatawā. Madinah: Majma al-Malik Fahd.
 • Iṭfīsh, (nd). Tafsīr Iṭfīsh,[electronic book], The Tafsir <http://www.altafsir. com/Tafasir.asp>, accessed October 2017.
 • Al-Jazā’irī, A. (1998). Aysar al-Tafasīr li-Kalam al-‘Aliy al-Kabīr. Beirut: Dār al- Fikr.
 • Al-Judaī‘, N. (2000). Al-Tabarok anwa‘uh wa AHkamoh. Riyadh: Maktabat al- Rushd.
 • Al-Kanji, M. (1985). Kitab Fīh Faḍā’il Bayt al-Maqdis wa-Faḍā’il al-Ṣalah fīha", in M. Ibrahim (Ed), Faḍā’il Bayt al-Maqdis fī Makhṭut ‘Arabiyah Qadimah. Kuwait, Kuwait: al-Munadhamah al-‘Arabiyah lil-Tarbiyah wal-Thaqafah wal-‘Ulum.
 • Al-Karamani, Muhammad. (2003) al-Masalik fi al-Manasik. Ed. Suud al-Shuraim. Beirut: Dar al-Basha’ir al-Islamiyah.
 • Al-Maqdisī, M. (1906). AHsan al-Taqāsīm fī Ma‘rifat al-Aqālīm. Leiden: Brill.
 • Al-Marāghī, A. (nd). Tafsīr al-Marāghī. Egypt: Maktabat wa-Madba‘at Mustafa al-Babī.
 • Matthews, C. 1936. “A Muslim Iconoclast (Ibn Taymiyah) on the `Merits` of Jerusalem. Journal of the American Oriental Society, 56:1-21.
 • Al-Māwardī, A. (nd). Tafsīr al-Nukat wal-‘Uyoun,[electronic book], The Tafsir <http://www.altafsir.com/Tafasir.asp>, accessed October 2017.
 • Al-Mawardi, Ali. (1999) al-Hawi al-Kabir fi fiqh Madhhab al-Imam al-Shafi. Beirut: Dar al-Kutub alIlmiyah.
 • Munt, H. (2014). The Holy City of Medina: Sacred Space in Early Islamic Arabia. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Muslim, M. (1954). ṢaHiH Muslim: al-Musnad al-ṢaHiH al-Mukhtaṣar min al- Sunnan bi-Naql al-‘Adl ‘An al-‘Adl ‘An Rasul Allah Ṣalā Allah ‘Aliyh wa- Sallam Beriut : Dar Ihya al0Turath al-Arabi.
 • Al-Nawawi, Muhyi al-Din. (2009). Al-Majmu‘ Sharh al-Muhaddab. Amman: Dar al-Afkar al-Dawliyah.
 • Al-Naysabūrī, H. (1996). Tafsīr Garā’ib al-Qur’an wa Ragā’ib al-Furqan. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah.
 • Al-Qalqashandī, A. (1987). ṢubH al-A‘shā fī Ṣina‘at al-Inshā. Beirut: Dār al- Kutub al-‘Ilmiyah.
 • Al-Qurtubi, M. (1964). Tafsir al-Qurtubi ; Al-Jamī‘ li aHkām al-Qur’an. Cairo: Dār al-Kutub al-Misriyah.
 • Al-Qurṭubī, M. 1998. Al-Jamī‘ li aHkām al-Qur’an, ed. A. Al-‘Ashā (Beirut, Lebanon: Dār al-Fikr).
 • Quṭb, S. (1996). Fī Ẓilāl al-Qur’an (Cairo, Egypt: Dār al-Shurūq)25th edn.
 • Riḍā, M. (1999). Tafsīr al-Qur’an al-Hakim:Tafsīr al-Manār. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah.
 • Al-Samarqandī, M. (1997). BaHr al-‘Ulūm. Beirut: Dār al-Fikr.
 • Serjeant, R. (2017). Haram and Hawtah, the Sacred Enclave in Arabia. In (Ed. F. Peters), The Arabs and Arabia on the Eve of Islam. London: Routledge.
 • Al-Shawkānī, M. (2000). FatH al-Qadīr: al-Jami‘ bayn fanay al-Riwayah wal- Dirayah min ‘Ilm al-Tafsīr. Beirut: Dār Ibn Hazm.
 • Al-Tabari, Muhammad. (1967). Tarikh al-Tabari. Beirut: Dar al-Turath.
 • Al-Tabari, Muhammad. (1999). Jami‘ al-Bayan fi Tawil al-Quran. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
 • Al-Tabari, Muhammad. (2000). Tafsir al-Tabari. Beirut: Mu’asasat al-Risalah.
 • Al-Ṭabrasī, F. (nd). Majma‘ al-Bayan fī Tafsīr al-Qur’an,[electronic book], The Tafsir <http://www.altafsir.com/Tafasir.asp>, accessed October 2017.
 • Al-Tha‘alibī, A. (nd). Al-Jawāhir al-Hisān fī Tafsīr al-Qur’an,[electronic book], The Tafsir <http://www.altafsir.com/Tafasir.asp>, accessed October 2017.
 • Al-Tumurtāshī, Ṣ (1998). Al-Khabar al-Tām fī Dhikr al-Arḍ al-Muqadasah wa- Huduhā wa-Dhikr Arḍ Filisṭīn wa-Huduhā wa-Aradi al-Sham. Master dissertation (Jordan University).
 • Al-‘Umarī, A. (1986). Masālik al-Abṣār fī Mammālik al-Amṣār. Beirut: Al- Markaz al-Islamī Lil-Būhūth.
 • Al-Wāṣiṭī, M. (1979). Faḍā’il al-Bayt al-Muqddas. Jerusalem: The Magnes Press.
 • Al-Zamakhsharī, M. (1995). Al-Kashāf ‘An Haqā’iq Ghawamiḍ al-Tanzīl wa- ‘Uyoūn al-Aqāwīl fī wujuh al-Ta’wīl. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah.
 • Al-Zubaydī, M. (1994). Taj al-‘Arūs min Jawahīr al-Qamūs. Beirut: Dār al-Fikr.
APA EL-AWAISI K (2017). Mapping the Borders of Holiness: Islamicjerusalem and Its Holy Land. , 125 - 159. 10.17131/milel.377636
Chicago EL-AWAISI Khalid Mapping the Borders of Holiness: Islamicjerusalem and Its Holy Land. (2017): 125 - 159. 10.17131/milel.377636
MLA EL-AWAISI Khalid Mapping the Borders of Holiness: Islamicjerusalem and Its Holy Land. , 2017, ss.125 - 159. 10.17131/milel.377636
AMA EL-AWAISI K Mapping the Borders of Holiness: Islamicjerusalem and Its Holy Land. . 2017; 125 - 159. 10.17131/milel.377636
Vancouver EL-AWAISI K Mapping the Borders of Holiness: Islamicjerusalem and Its Holy Land. . 2017; 125 - 159. 10.17131/milel.377636
IEEE EL-AWAISI K "Mapping the Borders of Holiness: Islamicjerusalem and Its Holy Land." , ss.125 - 159, 2017. 10.17131/milel.377636
ISNAD EL-AWAISI, Khalid. "Mapping the Borders of Holiness: Islamicjerusalem and Its Holy Land". (2017), 125-159. https://doi.org/10.17131/milel.377636
APA EL-AWAISI K (2017). Mapping the Borders of Holiness: Islamicjerusalem and Its Holy Land. Milel ve Nihal İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, 14(2), 125 - 159. 10.17131/milel.377636
Chicago EL-AWAISI Khalid Mapping the Borders of Holiness: Islamicjerusalem and Its Holy Land. Milel ve Nihal İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi 14, no.2 (2017): 125 - 159. 10.17131/milel.377636
MLA EL-AWAISI Khalid Mapping the Borders of Holiness: Islamicjerusalem and Its Holy Land. Milel ve Nihal İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, vol.14, no.2, 2017, ss.125 - 159. 10.17131/milel.377636
AMA EL-AWAISI K Mapping the Borders of Holiness: Islamicjerusalem and Its Holy Land. Milel ve Nihal İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi. 2017; 14(2): 125 - 159. 10.17131/milel.377636
Vancouver EL-AWAISI K Mapping the Borders of Holiness: Islamicjerusalem and Its Holy Land. Milel ve Nihal İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi. 2017; 14(2): 125 - 159. 10.17131/milel.377636
IEEE EL-AWAISI K "Mapping the Borders of Holiness: Islamicjerusalem and Its Holy Land." Milel ve Nihal İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, 14, ss.125 - 159, 2017. 10.17131/milel.377636
ISNAD EL-AWAISI, Khalid. "Mapping the Borders of Holiness: Islamicjerusalem and Its Holy Land". Milel ve Nihal İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi 14/2 (2017), 125-159. https://doi.org/10.17131/milel.377636