Yıl: 2018 Cilt: 9 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 77 - 100 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.19059/mukaddime.344608 İndeks Tarihi: 18-07-2019

Tâcüddîn Es-Sübkî’nin Hayatı İlmi Şahsiyeti ve Eserleri

Öz:
Tâcüddîn es-Sübkî, fıkıh, hadis, kelam ve İslâm tarihi gibi İslâmî ilimlerin farklı alanlarında eserler vermiş önemli bir âlimdir. Ancak onun esas ihtisas alanı fıkıh usûlü ilmidir. Sübkî, bu ilimde yaptığı çalışmalarla ün yapmış ve usûlcü kimliğiyle tanınmıştır. Kahire ve Dımaşk gibi dönemin ilim merkezlerinin farklı medreselerinde ders vererek birçok âlim yetiştirmiştir. Aynı zamanda devlet yönetiminin değişik kademelerinde görevlendirilmiş ve dönemin ilmiye sınıfının en üst makamı olan Kâdılkudât (baş yargıç) mertebesine kadar yükselmiştir. Bu çalışmada, İslâm tarihçiliği açısından parlak bir dönemde yaşayan ve kendisinden sonrakiler üzerinde derin etkiler bırakan Sübkî’nin hayatı, ilmi kişiliği, hocaları, öğrencileri ve eserleri ele alınıp tanıtılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Din Bilimi

The Life, Scholarship, Personality And Works of Tajuddin as-Subki

Öz:
Tajuddin as-Subki was an important scholar who had works in various fields of Islamic sciences such as fiqh, hadith, kalam and Islamic history. However, his main field of specialization was fiqh. Subkî made a reputation for his work in this science and was known for his jurisprudential identity. He taught at different madrasahs of science centres of the period such as Cairo and Damascus and raised many scholars. At the same time, he was appointed to various levels of the state administration and rose to the rank of Kâdılkudât (chief judge), the highest authority of the period's class. In this study, we discuss and introduce the life, scientific personality, scholars, disciples and works of Subki who lived in a bright period in terms of Islamic historiography and deeply influenced his followers.
Anahtar Kelime:

Konular: Din Bilimi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • ʽAbbâdî, K. (2012). el-Âyâtü’l-Beyyinât Aala Şerhi Cemʽi’l-Cevâmiʽ (cilt 4), (Z. Umeyrât thk.). Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye.
 • Askalânî, A. (1972). ed-Dürerü’l-Kâmine fî A‘yâni’l-Mieti’s-Sâmine (cilt 6), (Mürâkebe-Muhammed Abdülmü‘id Dân thk.). Hind: Sayderâbâd.
 • Aybakan, B. (2010). Sübkî, DİA, Ankara 38, 11-13.
 • Hasanat, A. (2002). Menhecü’l-İmam Tâcüddîn es-Sübkî fî Usuli’l-Fıkıh. Yayımlanmamış Mastır Tezi, Câmiatu Ürdün, Amman.
 • Hüseyin, S. (1948). el-Beytü’s-Sübkî, Kahire: Dâru'l-Kütübi’l-Mısriyye.
 • Hüseynî, M. (t.y.). Züyûlü’l-ʽİber, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye.
 • İbn Nâsirüddin, M. (1993). Tevdîhü’l-Müştebeh fî Dabti Esmâi’r-Rüvât ve Ensâbihim ve Elkâbihim ve Kinâhüm (cilt 10), (Muhammed Nü‘aym el‘Arkesûsî thk.). Beyrut: Müessesetü’r-Risâle.
 • İbn Kesîr, İ. (1998), el-Bidâye ve’n-Nihâye (cilt 14), (Abdullah b. Abdilmuhsin etTurkî thk.). y.y.: Dâru Hicr
 • İbn Râfi‘, M. (1981). el-Vefeyât (cilt 2), (Salih Mehdî Abbâs-Beşşâr ‘Avvâd Ma‘rûf thk.). Beyrut: Müessesetü’r-Risâle.
 • İbn Kâdı Şühbe, A. (1986). Tabakâtü’ş-Şâfiîyye (cilt 4), (Hafız Abdulalîm Han thk.). Beyrut: Âlemü’l-Kütüb.
 • İbn Tağrîberdî, Y. (t.y.). el-Menhelü’s-Sâfî ve’l-Mustavfî Ba‘de’l-Vâfî (cilt 7). (Muhammed Muhammed Emîn thk.). nşr. el-Hey’etü’l-Mısriyetü’l-‘Âmme.
 • İbn Tağrîberdî (1929). en-Nücûmü’z-Zâhire fî Mülûki Mısır ve’l-Kâhire (cilt 6), Mısır: Dârü’l-Kütüb.
 • İbnu’l-İmâd, A. (1986). Şezerâtü’z-Zeheb fî Ahbari men Zeheb (cilt 11), (Muhammed el-Arnavut thk.). Beyrut: Dâru İbn Kesîr.
 • Kalaycı, M. (2012). Eşarilik ve Matûridiliği Uzlaştırma Girişimleri: Tacüddîn esSübkî ve Nûniyye Kasidesi, Dini Araştırmalar, 14, 112-131.
 • Kalkaşendî, A. (t.y.). Subhu’l-E‘şâ fî Sanâ‘ati’l-İnşâ (cilt 15), Beyrut: Dâru'l-Kütübi’lİlmiyye.
 • Kettânî, M. (1982). Fihrisü’l-Fehâris ve’l-Esbât ve Mu‘cemü’l-Me‘âcim ve’lMeşyihât ve’l-Müteselselât (cilt 2), (İhsân Abbâs thk.). Beyrut: Dâru'l-Garbi’lİslâmî.
 • Kettânî, M. (1993). er-Risâletü’l-Mustatrafe li Beyâni Meşhûri Kütübi’s-Sünneti’lMüşerrafe, (Muhammed el-Muntasır el-Kettânî thk.). Beyrut: Dâru’l-Beşâri’lİslâmiyye.
 • Komisyon, (1998). Mûcezu Dâireti’l-Meʽârtifi’l-İslâmiyye (cilt 33), nşr. Merkezü’şŞâriketi li’l-İbdâʽi’l-Fikrî.
 • Makdisî, M. (2004) Mu‘cemü Şüyûhü’t-Tâc es-Sübkî, (el-Hasan b. Muhammed Ayet Bel‘îd thk.). Beyrut: Dâru'l-Kütübi’l-İlmiyye.
 • Makrizî, A. (1997). el-Mevâ‘izu ve’l-İ‘tibâr bi Zikri’l-Hıtati ve’l-Âsâr (cilt 4), Beyrut: Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye.
 • Makrizî, A. (1998). es-Sülûk li Ma‘rifeti Düveli’l-Mülûk (cilt 8), (Muhammed Abdulkdir Âta thk.). Beyrut: Dâru'l-Kütübi’l-İlmiyye.
 • Nuʽaymî, A. (1988). ed-Dâris fî Târîhi'l-Medâris (cilt 2), Beyrut: Cafer el-Hasenî.
 • Safedî, H. (1998). Aʽyânü’l-ʽAsr ve Aʽvânü’n-Nasr (cilt 5) (Ali Ebû Zeyd vd. thk.). Beyrut. Darü’l-Fikri’l-Muʽâsır.
 • Safedî, H. (2000). el-Vâfî bi’l-Vefeyât (cilt 29), (Ahmed el-Arnavût-Türkî Mustafa thk.). Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâs.
 • Sehâvî, M. (t.y.). ed-Davü’l-Lâmiʽ li Ehli’l-Karni’t-Tâsiʽ (cilt 12), Beyrut: Dâru Mektebeti’l-Hayat.
 • Sübkî, A. (1995). Cemʽu’l-Cevâmi’ (1995). Beyrut: Dâru’l-Fikr.
 • Sübkî, A (1991). el-Eşbâhu ve’n-Nezâir (cilt 2), (Adil Ahmed Abdulmevcûd- Ali Muhammed İvez thk.). Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye.
 • Sübkî, A (2011). el-İbhâc fi Şerhi’l-Minhâc (cilt 3), (Şaban Muhammde İsmail thk.). Mekke: Dâru İbn Hazm, .
 • Sübkî, A.(2004). el-İbhâc fî Şerhi’l-Minhâc (cilt 7). (Ahmed Cemal ez-ZemzemîNureddin Abdulcebbâr Suğayrî thk.). nşr. Dârü’l-Bühûs li’d-Dirâsâti’lİslâmîyye ve İhyâi’t-Turâs.
 • Sübkî, A Ercûzetün li İbn es-Sübkî Fimâ Sahhaha Validuh Muhalifen Fîh en-Nevevî, (mahtût). Ma‘hadü’l-Mahtûtati’l-Arabiyyet, nr. 35/ .ﻣﻢ
 • Sübkî, A …(1999). es-Seyfu’l-Meşhûr fi Şerhi Akîdeti Ebî Mansûr, (Mustafa Sâim Yebrem thk.). İstanbul.
 • Sübkî, A (1968). Kâidetun fi’l-Cerhi ve’t-Ta‘dil, (Abdulfettah Ebû Ğüdde thk.). Halep: Mektebetu’l-Matb’âtu’l-İslâmiyye.
 • Sübkî, A (1999). Men‘u’l-Mevâni‘, an Cemʽi’l-Cevâmiʽ, (Saîd b. Ali Muhammed elHümeyrî thk.). Beyrut: Dâru’l-Beşâiri’l, İslâmiyye.
 • Sübkî, A (1948). Mu‘idu’n-Ni‘am ve Mubîdu’n-Nikam, (Muhammed Ali en-NeccârEbû Zeyd Şelebî thk.). Mısır: Daru’l-Kütübi’l-Arabî.
 • Sübkî, A (1999). Raf‘u’l-Hâcib ‘an Muhtasari İbni’l-Hâci (cilt 4), (Ali Muhammad Muavvaz-Adil Ahmed Abdulmevcûd thk.). Beyrut: Âlemu’l-Kütüb.
 • Sübkî, A (2013). Tabakâtü’ş-Şâfiîyytü’s-Süğrâ (cilt 2), Beyrut: Dârü’l-Beşâiri’lİslâmiyye.
 • Sübkî, A (1983). Tabakâtü’ş-Şâfiîyyetu’l-Kübrâ (cilt 10), (Muhammed Mahmud Tanahî-Abdulfattâh Muhammed el-Hulv thk.). nşr. Hicrun li’t-Tabâʼe ve’nNeşr ve’t-Tavziʼ.
 • Süyûtî, A. (2004). el-Hâvî li’l-Fetâvâ (cilt 2), Beyrut: Dârü’l-Fikir.
 • Süyûtî, A (1967). Hüsnü’l-Muhâdere fi Târîhi Mısır ve’l-Kahire (cilt 2), (Ebu’l-Fazl İbrahim thk.). Mısır: Dâru İhyâi’l-Kütübi’l-Arabiyye.
 • Süyûtî, A (t.y.). Zeylu Tabakâti’l-Hüffâz li’s-Süyûtî, Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye.
 • Süyûtî, A (1974). el-İtkân fi Ulûmi’l-Kur’an (cilt 4) (Muhammed Ebu’l-Fadl İbrahim thk.). nşr. el-Heyetü’l-Mısriyye el-Amme li’l-Kitab.
 • Yaşar, M. A. (2017). Tâcüddîn es-Sübkî ve Usûlcülüğü. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.
 • Zebidî, M. (t.y.). Tâcü’l-‘Arus min Cevâhiri’l-Kâmûs (cilt 40), (Komisyon thk.). nşr. Dâru’l-Hidâye.
 • Zehebî, M. (1988). el-Mu‘cemü’l-Muhtass, (Muhammed el-Habîb el-Heyle thk.) Tâif: Mektebetü’s-Sıddîk.
APA YAŞAR M (2018). Tâcüddîn Es-Sübkî’nin Hayatı İlmi Şahsiyeti ve Eserleri. , 77 - 100. 10.19059/mukaddime.344608
Chicago YAŞAR MEHMET AZİZ Tâcüddîn Es-Sübkî’nin Hayatı İlmi Şahsiyeti ve Eserleri. (2018): 77 - 100. 10.19059/mukaddime.344608
MLA YAŞAR MEHMET AZİZ Tâcüddîn Es-Sübkî’nin Hayatı İlmi Şahsiyeti ve Eserleri. , 2018, ss.77 - 100. 10.19059/mukaddime.344608
AMA YAŞAR M Tâcüddîn Es-Sübkî’nin Hayatı İlmi Şahsiyeti ve Eserleri. . 2018; 77 - 100. 10.19059/mukaddime.344608
Vancouver YAŞAR M Tâcüddîn Es-Sübkî’nin Hayatı İlmi Şahsiyeti ve Eserleri. . 2018; 77 - 100. 10.19059/mukaddime.344608
IEEE YAŞAR M "Tâcüddîn Es-Sübkî’nin Hayatı İlmi Şahsiyeti ve Eserleri." , ss.77 - 100, 2018. 10.19059/mukaddime.344608
ISNAD YAŞAR, MEHMET AZİZ. "Tâcüddîn Es-Sübkî’nin Hayatı İlmi Şahsiyeti ve Eserleri". (2018), 77-100. https://doi.org/10.19059/mukaddime.344608
APA YAŞAR M (2018). Tâcüddîn Es-Sübkî’nin Hayatı İlmi Şahsiyeti ve Eserleri. Mukaddime, 9(1), 77 - 100. 10.19059/mukaddime.344608
Chicago YAŞAR MEHMET AZİZ Tâcüddîn Es-Sübkî’nin Hayatı İlmi Şahsiyeti ve Eserleri. Mukaddime 9, no.1 (2018): 77 - 100. 10.19059/mukaddime.344608
MLA YAŞAR MEHMET AZİZ Tâcüddîn Es-Sübkî’nin Hayatı İlmi Şahsiyeti ve Eserleri. Mukaddime, vol.9, no.1, 2018, ss.77 - 100. 10.19059/mukaddime.344608
AMA YAŞAR M Tâcüddîn Es-Sübkî’nin Hayatı İlmi Şahsiyeti ve Eserleri. Mukaddime. 2018; 9(1): 77 - 100. 10.19059/mukaddime.344608
Vancouver YAŞAR M Tâcüddîn Es-Sübkî’nin Hayatı İlmi Şahsiyeti ve Eserleri. Mukaddime. 2018; 9(1): 77 - 100. 10.19059/mukaddime.344608
IEEE YAŞAR M "Tâcüddîn Es-Sübkî’nin Hayatı İlmi Şahsiyeti ve Eserleri." Mukaddime, 9, ss.77 - 100, 2018. 10.19059/mukaddime.344608
ISNAD YAŞAR, MEHMET AZİZ. "Tâcüddîn Es-Sübkî’nin Hayatı İlmi Şahsiyeti ve Eserleri". Mukaddime 9/1 (2018), 77-100. https://doi.org/10.19059/mukaddime.344608