Yıl: 2018 Cilt: 41 Sayı: 363 Sayfa Aralığı: 9 - 19 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 19-07-2019

Muhasebe Meslek Mensupları ve Mükelleflerin Motivasyonlarının Vergi Uyumuna Etkisi

Öz:
Muhasebe meslek mensuplarının mesleki mo-tivasyonları ile mükelleflerin iş yaşamlarındakimotivasyonları vergi uyumunda önemli bir etkiyesahiptir. Bu araştırmada hem muhasebe meslekmensuplarının hem de mükelleflerin motivas-yonlarını etkileyen faktörlerin neler olduğu ve bufaktörlerin kurulan ilişkilere nasıl yansıdığı tespitedilmeye çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusundaaraştırma nitel araştırma yöntemiyle gerçekleşti-rilmiş ve durum çalışması olarak desenlenmiştir.Araştırma verileri 25 muhasebe meslek mensubuve 15 vergi mükellefi ile yapılan yarı yapılandırıl-mış görüşmeler aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmaverilerinin analizi, tümevarım analizi yoluyla bilgi-sayar destekli nitel veri analizi programından biriolan NVivo 11 Pro yardımı ile gerçekleştirilmiştir.Araştırmanın bulguları ise araştırma sorusu temelalınarak sunulmuş ve bu bulgular vergi uyumubağlamında değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: İş İşletme İktisat İşletme Finans

THE EFFECT ON TAX COMPLIANCE OF ACCOUN- TING PROFESSIONALS AND TAXPAYERS MOTIVATI- ONS

Öz:
The professional motivations of accounting professionals and the motivations of the taxpa- yers in their work lives have a significant effect on tax compliance. In this study, it was tried to determine what factors affecting the motivation of accounting professionals and taxpayers and how these factors are reflected on the establis- hed relations. For this purpose, the research was carried out by qualitative research method and it was designed as a case study. The data were col- lected through semi-structured interviews with 25 accounting professionals and 15 taxpayers. The analysis of the research data was carried out with the help of NVivo 11 Pro which is one of the computer aided qualitative data analysis program by induction analysis. The findings of the research were presented based on the research question and these findings were evaluated in the context of tax compliance.
Anahtar Kelime:

Konular: İş İşletme İktisat İşletme Finans
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
  • Alm, James, Kirchler, Erich and Muehlbacher, Stephan, Combining Psychology and Economics in the Analysis of Compliance: From Enforcement to Cooperation. Economic Analysis and Policy, 42(2), 2012, 133-151.
  • Creswell, John W., Educational Research: Plan- ning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research, Prentice Hall Upper Saddle River, NJ: Pearson/Merrill Education, 2007.
  • James, Simon and Alley, Clinton, Tax Comp- liance, Self-Assessment and Tax Administration. Journal of Finance and Management in Public Ser- vices, 2(2), 2002, 27-42.
  • Merriam, Sharan B., Qualitative Research and Case Study Applications in Education, San Francis- co: Jossey-Bass, 1998.
  • Patton, Michael Quinn, How to Use Qualitative Methods in Evaluation, CA: Sage, 1987.
  • Roth, Jeffrey A., Scholz, John T. and Witte, Ann Dryden, Taxpayer Compliance, An Agenda for Re- search. (Vol. 1), Philadelphia: University of Penns- ylvania Press, 1989.
  • Şenyüz, Doğan, Vergi Ceza Hukuku, Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2011.
  • Üyümez, Mustafa Erkan, Türkiye›de Vergi Ceza Sisteminin Vergi Suçlarını Önlemedeki Etkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, 2004.
  • Yıldırım, Ali ve Şimşek, Hasan, Sosyal Bilim- lerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2013.
APA ÜYÜMEZ M, Ünlüer S, BİŞGİN A (2018). Muhasebe Meslek Mensupları ve Mükelleflerin Motivasyonlarının Vergi Uyumuna Etkisi. , 9 - 19.
Chicago ÜYÜMEZ M. Erkan,Ünlüer Sema,BİŞGİN Aytül Muhasebe Meslek Mensupları ve Mükelleflerin Motivasyonlarının Vergi Uyumuna Etkisi. (2018): 9 - 19.
MLA ÜYÜMEZ M. Erkan,Ünlüer Sema,BİŞGİN Aytül Muhasebe Meslek Mensupları ve Mükelleflerin Motivasyonlarının Vergi Uyumuna Etkisi. , 2018, ss.9 - 19.
AMA ÜYÜMEZ M,Ünlüer S,BİŞGİN A Muhasebe Meslek Mensupları ve Mükelleflerin Motivasyonlarının Vergi Uyumuna Etkisi. . 2018; 9 - 19.
Vancouver ÜYÜMEZ M,Ünlüer S,BİŞGİN A Muhasebe Meslek Mensupları ve Mükelleflerin Motivasyonlarının Vergi Uyumuna Etkisi. . 2018; 9 - 19.
IEEE ÜYÜMEZ M,Ünlüer S,BİŞGİN A "Muhasebe Meslek Mensupları ve Mükelleflerin Motivasyonlarının Vergi Uyumuna Etkisi." , ss.9 - 19, 2018.
ISNAD ÜYÜMEZ, M. Erkan vd. "Muhasebe Meslek Mensupları ve Mükelleflerin Motivasyonlarının Vergi Uyumuna Etkisi". (2018), 9-19.
APA ÜYÜMEZ M, Ünlüer S, BİŞGİN A (2018). Muhasebe Meslek Mensupları ve Mükelleflerin Motivasyonlarının Vergi Uyumuna Etkisi. Vergi Sorunları Dergisi, 41(363), 9 - 19.
Chicago ÜYÜMEZ M. Erkan,Ünlüer Sema,BİŞGİN Aytül Muhasebe Meslek Mensupları ve Mükelleflerin Motivasyonlarının Vergi Uyumuna Etkisi. Vergi Sorunları Dergisi 41, no.363 (2018): 9 - 19.
MLA ÜYÜMEZ M. Erkan,Ünlüer Sema,BİŞGİN Aytül Muhasebe Meslek Mensupları ve Mükelleflerin Motivasyonlarının Vergi Uyumuna Etkisi. Vergi Sorunları Dergisi, vol.41, no.363, 2018, ss.9 - 19.
AMA ÜYÜMEZ M,Ünlüer S,BİŞGİN A Muhasebe Meslek Mensupları ve Mükelleflerin Motivasyonlarının Vergi Uyumuna Etkisi. Vergi Sorunları Dergisi. 2018; 41(363): 9 - 19.
Vancouver ÜYÜMEZ M,Ünlüer S,BİŞGİN A Muhasebe Meslek Mensupları ve Mükelleflerin Motivasyonlarının Vergi Uyumuna Etkisi. Vergi Sorunları Dergisi. 2018; 41(363): 9 - 19.
IEEE ÜYÜMEZ M,Ünlüer S,BİŞGİN A "Muhasebe Meslek Mensupları ve Mükelleflerin Motivasyonlarının Vergi Uyumuna Etkisi." Vergi Sorunları Dergisi, 41, ss.9 - 19, 2018.
ISNAD ÜYÜMEZ, M. Erkan vd. "Muhasebe Meslek Mensupları ve Mükelleflerin Motivasyonlarının Vergi Uyumuna Etkisi". Vergi Sorunları Dergisi 41/363 (2018), 9-19.