Ortaokul Öğrencilerinin Siber Zorbalık Deneyimlerinin Olweus’un Akran Zorbalığı Modeli Çerçevesinde İncelenmesi

Yıl: 2019 Cilt: 9 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 240 - 278 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.18039/ajesi.520847 İndeks Tarihi: 19-07-2019

Ortaokul Öğrencilerinin Siber Zorbalık Deneyimlerinin Olweus’un Akran Zorbalığı Modeli Çerçevesinde İncelenmesi

Öz:
Bu araştırmada ergenlerin siber zorbalık karşısında nasıl tepkiler verdiklerini Olweus’un Akran Zorbalığı Modeli çerçevesinde incelemek amaçlanmıştır. Bu araştırmaya Türkiye’nin yedi farklı bölgesinden yaşları 12 ve 14 arasında değişen 49 yedinci ve sekizinci sınıf öğrencisi katılmıştır. Araştırmanın verileri odak grup görüşmeleri ve yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile toplanmıştır. Görüşmelerde ergenlere siber zorbalığa tanık olup olmadıkları sorulmuş, bir kısmı tanıklıklarının yanı sıra doğrudan kendilerinin internette maruz kaldığı ya da yaptığı davranışları paylaşmıştır. Verilerin analizinde tümdengelim yaklaşımı kullanılmıştır. Bulgular Olweus’un akran zorbalığı modeline göre sınıflandırıldığında ise katılımcıların daha önce kurban, kurbanın olası savunucusu, zorba, kurbanın savunucusu ve zorbanın gizli destekçisi statüleri ile siber zorbalığı yaşadıkları belirlenmiştir. Bununla birlikte bu araştırmada katılımcıların Olweus’un akran zorbalığı modelinde yer alan taraf tutmayan, zorbanın takipçisi ve zorbanın destekçisi statülerinde bir siber zorbalık yaşantıları olmadığı ortaya koyulmuştur. Bulgular siber zorbalık sürecinde kurbanların şamar oğlanı olarak etiketlendiklerini, güvenli internet kullanım kurallarına uygun davranmadıklarını ve sosyal destekten mahrum kaldıklarını işaret etmektedir. Kurbanın olası savunucularının ise kurbanın zarar gördüğünün farkında olmalarına rağmen yetişkinlerin ve akranların olumsuz tutumları nedeniyle kurbana yardım etmekten çekindikleri ortaya koyulmuştur. Zorba statüsünde olduğu belirlenen öğrencilerin de davranışlarının sonuçlarını düşünmeden hareket ettikleri ve internet etiğine dikkat etmedikleri bulunmuştur. Ayrıca bu öğrencilerin eğlence, öç alma ve zorbalığa uğrayan kişileri koruma amacıyla zorbalık yaptıkları belirlenmiştir. Öte yandan kurbanın destekçileri grubundaki öğrencilerin açıklamalarına göre yüksek düzeyde empatik anlayışa ve öz yeterliliğe sahip oldukları belirlenmiştir. Bu gruptaki katılımcılar siber zorbalıkla mücadele etmek amacıyla zorbalarla konuşarak uzlaşma, diğer akranlara kurbanların yanında yer aldıklarını açıkça gösterme, teknolojik becerilerini kullanarak zorbaları engelleme ve zorbalarla yüz yüze kavga etme stratejilerini kullandıklarını belirtmektedir. Zorbanın pasif destekçileri olan öğrencilerin de en çok dikkat çeken özellikleri kurbanın, zorbaca davranışı hak ettiğini düşündüğünü belirtmektedir. Bu bulgulara göre Türkiye’de ergenler siber zorbalık deneyimine sahiptir ve siber zorbalık süreci Olweus’un akran zorbalığı döngüsüne benzer şekilde işlemektedir. Çalışma siber zorbalıkla mücadele sürecinin bu statüler dikkate alınarak ve her bir statü için farklı stratejiler geliştirerek yürütülmesinin önemini ortaya koymaktadır. Bu kapsamda kurbanın pasif destekçilerinin, aktif destekçilere dönüşmesinin önündeki engeller kaldırmalı, zorbalar ve zorbaların potansiyel destekçileri için de ergenlerin empati becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalara ağırlık verilmelidir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Cyber Bullying Experiences of Middle School Students According to Olweus' Peer Bullying Model

Öz:
In this research, cyber-bullying experiences of middle school students was investigated in terms of Olweus’ Peer Bullying Model. For this aim seven different region of Turkey was surveyed and seven focus group interviews was conducted with the participation of 49 middle school students. The participants age was differed from 12 to 14. The data was collected with semi-structured question form. In this question form students were asked to discuss their cyber-bullying experiences as being witness. However, some students wanted to talk about their experiences on being bully or victim in cyber-bullying process. Findings showed that all participants experienced cyber-bullying before. When the experiences of the students classified in terms of Olweus’ Peer Bullying Model it was revealed that participants had been in victim, possible defenders of victim, bully, defender of victim or passive defender of bully statuses in the past. On the other hand the other three statuses (disengaged onlooker, follower of bully and defender of bully) mentioned by Olweus was not found among the participants. According to the findings, victims were labeled as whipping boy; they did not follow the safety internet usage rules and they did not seek social support from peer or adults. Besides, it was found out that the possible defenders were aware of the victim’s suffer and distress but they refrain to help them because of the peers’ and adults negative attitudes. On the other hand findings of this study showed that bullies did not care the results of their behaviors and behave unethically on internet. It was revealed that these students bullied others for fun, revenge and protect victims. When it comes to the defenders of victim status, it was found that the students in this group had high level of empathy and self-efficacy. These students stated that they used different ways for fighting with bullying such as reconciliation with bullies, showing their open support to the victims in the other peers, using technological abilities to block the bullies and face-to-face fighting with bullies. As for the passive supporters of the bullies, the most remarkable thought they stated was that victims deserved bullies. These findings showed that middle school students had cyber-bullying experiences at school in Turkey and cyber-bullying is processing as the circle mentioned in Olweus’ Peer Bullying Model. This study point out the importance of the cyber-bullying statuses for the forthcoming studies. In this context researchers have to focus on removing the barriers that prevent the passive supporters of victims to be defenders of victim. Besides, studies such as improving the empathical understanding among bullies and their supporters have to be increased.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aricak, T., Siyahhan, S., Uzunhasanoglu, A., Saribeyoglu, S., Ciplak, S., Yilmaz, S. ve Memmedov, C. (2008). Cyberbullying among Turkish adolescents. Cyber Psychology & Behavior. 11(3), 253-261.
 • Austin, S. M., Reynolds, G. P. & Barnes, S. L. (2012). School leadership and counselors working together to address bullying. Education, 133 (2), 283-290.
 • Bastiaensens, S., Vandebosch, H., Poels, K., Cleemput, K., DeSmet A. & Bourdeaudhuij, I. (2013). Cyberbullying on social network sites. An experimental study into bystanders’ behavioural intentions to help the victim or reinforce the bully. Computers in Human Behavior, 31, 259–271.
 • Bauman, S. (2013). Cyberbullying: What does research tell us? Theory Into Practice, 52, 249–256.
 • Beran, T. & Li, Q. (2007). The relationship between cyberbullying and school bullying. Journal of Student Wellbeing, 1(2), 15-33.
 • Bhat, S. C. (2008) Cyber bullying: Overview and strategies for school counsellors, guidance officers, and all school personnel. Australian Journal of Guidance & Counselling, 18 (1), 53-66.
 • Bonanno, R.A. & Hymel, S. (2013). Cyber bullying and internalizing difficulties: Above and beyond the impact of traditional forms of bullying. Journal of Youth and Adolescence, 42 (5), 685-697.
 • Campbell, M. A. (2005) Cyber bullying: An old problem in a new guise? Australian Journal of Guidance and Counselling, 15 (1), 68-76.
 • Cassidy, W., Jackson M. & Brown, K. N. (2009). Sticks and stones can break my bones, but how can pixels hurt me? Students’ experiences with cyber-bullying. School Psychology, 30 (4), 383–402.
 • Cleemput, K. V., Vandebosch, H. & Pabian, S. (2014). Personal characteristics and contextual factors that determine “helping,” “joining ın,” and “doing nothing” when witnessing cyberbullying. Aggressive Behavior, 40, 383–396.
 • Creswell, J. W. (2013). Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing among Five Approaches. Thousand Oaks, CA: SAGE.
 • Couvillon, M. A. & Ilieva, V. (2011). Recommended practices: a review of schoolwide preventative programs and strategies on cyberbullying. Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth, 55 (2), 96-101.
 • Cuadrado-Gordillo, I. & Fernandez-Antelo, I. (2016). Adolescents' perception of the characterizing dimensions of cyberbullying: Differentiation between bullies' and victims' perceptions. Computers in Human Behavior, 55, 653-663.
 • Erdur-Baker, Ö. (2010). Cyberbullying and its correlation to traditional bullying, gender and frequent and risky usage of internet-mediated communication tools. New Media & Society, 12 (1), 109–125.
 • Faryadi, Q. (2011). Cyber bullying and academic performance. International Journal of Computational Engineering Research, 1 (1), 23-30.
 • Francine D., Catherine B. & Trijntje V. (2008). Cyberbullying: Youngsters' experiences and parental perception. Cyber Psychology & Behavior, 11 (2), 217-223.
 • Hinduja, S. & Patchin, J. W. (2008). Cyberbullying: an exploratory analysis of factors related to offending and victimization. Deviant Behavior, 29, 129-136.
 • Holfeld, B. & Leadbeater, B. J. (2015). The nature and frequency of cyber bullying behaviors and victimization experiences in young Canadian children. Canadian Journal of School Psychology, 30 (2), 116 –135.
 • Huang, Y. & Chou, C. (2010). An analysis of multiple factors of cyberbullying among junior high school students in Taiwan. Computers in Human Behavior, 26, 1581–1590.
 • Kokkinos, C. M., Antoniadou, N., Asdre, A. & Voulgaridou, K. (2016). Parenting and internet behavior predictors of cyber-bullying and cyber-victimization among preadolescents. Deviant behaviors, 37, 439-455.
 • Kowalski, R. M. ve Limber, S. P. (2007). Electronic bullying among middle school students, Journal of Adolescent Health 41, 22 – 30.
 • Kowalski, R. M., Giumetti, G. W., Schroeder, A. N. ve Lattaner, M. R. (2014). Bullying in the Digital Age: A Critical Review and Meta-Analysis of Cyberbullying Research Among Youth. Psychological Bulletin 140 (4), 1073–1137
 • Li, Q. (2007). Bullying in the new playground: Research into cyberbullying and cyber victimisation. Australasian Journal of Educational Technology, 23 (4), 435-454.
 • Litwiller, B. J. & Brausch, A. M. (2013). Cyber bullying and physical bullying in adolescent suicide: The role of violent behavior and substance use. Journal of Youth and Adolescence, 42, 675–684.
 • Livingstone, S., Stoilova, M. and Kelly, A. (2016) Cyberbullying: incidence, trends and consequences. Ending the torment: Tackling bullying from the schoolyard to cyberspace. (sayfa 115-120). New York: United Nations Office of the Special Representative of the Secretary-General on Violence against Children Yayınları.
 • Matos, A.P.M., Vieira, C.C., Amado, J., Pessoa, T.M. ve Martins, M.J.D. (2018). Cyberbullying in Portuguese Schools: Prevalence and Characteristics. Journal of School Violence, 17(1), 123-137.
 • Mishna, F., Cook, C., Gadalla, T., Daciuk, J., & Solomon, S. (2010). Cyber bullying behaviors among middle and high school students. American Journal of Orthopsychiatry, 80 (3), 362-374.
 • Mishna, F., Saini, M. & Solomon, S., (2009). Ongoing and online: Children and youth's perceptions of cyber bullying. Children and Youth Services Review, 31 (12), 1222–1228.
 • Naylor, P. & Cowie,H. (1999). The effectiveness of peer support systems in challenging school bullying: the perspectives and experiences of teachers and pupils. Journal of Adolescence, 22, 467 – 479.
 • Neumann, L. W. (2000). Basics of Social Research: Quantitative and Qualitative Approaches. New York: Pearson. Olweus, D. (2002). Bullying at school. Malden, MA: Blackwell Publishers.
 • Pereira, F., Spitzberg, B. & Matos, M. (2016). Cyber-harassment victimization in Portugal: Prevalence, fear and help-seeking among adolescents. Computers in Human Behavior, 62, 136-146.
 • Price, M. & Dagleish, J. (2010). Experiences, impacts and coping strategies as described by Australian young people. Youth Studies Australia, 29 (2), 51-59.
 • Pronk, J., Goossens, F. A., Olthof, T., Mey, L. & Willemen, A. M. (2013). Children's intervention strategies in situations of victimization by bullying: Social cognitions of outsiders versus defenders. Journal of School Psychology, 51, 669–682.
 • Royen, K. V., Poels, K., Vandebosh H. & Adam, P. (2017). “Thinking before posting?” Reducing cyber harassment on social networking sites through a reflective message. Computers in Human Behavior, 66, 345-352.
 • Santrock, J. W. (2000). Yaşam boyu gelişim. (Çev. Galip Yüksel). Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Silverman, D. (2018). Nitel verileri yorumlama.(Çev. Erkan Dinç). Ankara: Pegem Akademi.
 • Schneider, S., O'Donnell, L., Stueve, A., & Coulter, R. S. (2012). Cyberbullying, school bullying, and psychological distress: a regional census of high school students. American Journal Of Public Health, 102 (1), 171-177.
 • Thornberg, R. & Jungert, T. (2013). Bystander behavior in bullying situations: Basic moral sensitivity, moral disengagement and defender self-efficacy. Journal of Adolescence, 36, 475–483.
 • Tokunaga, R. S. (2010). Following you home from school: A critical review and synthesis of research on cyberbullying victimization. Computers in Human Behavior, 26 (3), 277–287.
 • Vandebosch, H. & Van Cleemput, K. (2008). Defining cyberbullying: A qualitative research into the perceptions of youngsters. Cyberpsychology & Behavior, 11 (4), 499-503.
 • Wang, J., Nansel, T. R. ve Iannotti, R. J. (2011). Cyber and Traditional Bullying: Differential Association With Depression. Journal of Adolescent Health, 48 (4), 415–417.
 • Whitted, K. S., & Dupper, D. R. (2005). Best practices for preventing or reducing bullying in schools. Children and Schools, 27, 167-175.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yilmaz, H. (2011). Cyberbullying in Turkish middle schools: An exploratory study. School Psychology International, 32 (6), 645–654.
APA ERGÜN BAŞAK B, BAŞTÜRK E (2019). Ortaokul Öğrencilerinin Siber Zorbalık Deneyimlerinin Olweus’un Akran Zorbalığı Modeli Çerçevesinde İncelenmesi. , 240 - 278. 10.18039/ajesi.520847
Chicago ERGÜN BAŞAK Bircan,BAŞTÜRK Emel Ortaokul Öğrencilerinin Siber Zorbalık Deneyimlerinin Olweus’un Akran Zorbalığı Modeli Çerçevesinde İncelenmesi. (2019): 240 - 278. 10.18039/ajesi.520847
MLA ERGÜN BAŞAK Bircan,BAŞTÜRK Emel Ortaokul Öğrencilerinin Siber Zorbalık Deneyimlerinin Olweus’un Akran Zorbalığı Modeli Çerçevesinde İncelenmesi. , 2019, ss.240 - 278. 10.18039/ajesi.520847
AMA ERGÜN BAŞAK B,BAŞTÜRK E Ortaokul Öğrencilerinin Siber Zorbalık Deneyimlerinin Olweus’un Akran Zorbalığı Modeli Çerçevesinde İncelenmesi. . 2019; 240 - 278. 10.18039/ajesi.520847
Vancouver ERGÜN BAŞAK B,BAŞTÜRK E Ortaokul Öğrencilerinin Siber Zorbalık Deneyimlerinin Olweus’un Akran Zorbalığı Modeli Çerçevesinde İncelenmesi. . 2019; 240 - 278. 10.18039/ajesi.520847
IEEE ERGÜN BAŞAK B,BAŞTÜRK E "Ortaokul Öğrencilerinin Siber Zorbalık Deneyimlerinin Olweus’un Akran Zorbalığı Modeli Çerçevesinde İncelenmesi." , ss.240 - 278, 2019. 10.18039/ajesi.520847
ISNAD ERGÜN BAŞAK, Bircan - BAŞTÜRK, Emel. "Ortaokul Öğrencilerinin Siber Zorbalık Deneyimlerinin Olweus’un Akran Zorbalığı Modeli Çerçevesinde İncelenmesi". (2019), 240-278. https://doi.org/10.18039/ajesi.520847
APA ERGÜN BAŞAK B, BAŞTÜRK E (2019). Ortaokul Öğrencilerinin Siber Zorbalık Deneyimlerinin Olweus’un Akran Zorbalığı Modeli Çerçevesinde İncelenmesi. Anadolu Journal of Educational Sciences International , 9(1), 240 - 278. 10.18039/ajesi.520847
Chicago ERGÜN BAŞAK Bircan,BAŞTÜRK Emel Ortaokul Öğrencilerinin Siber Zorbalık Deneyimlerinin Olweus’un Akran Zorbalığı Modeli Çerçevesinde İncelenmesi. Anadolu Journal of Educational Sciences International 9, no.1 (2019): 240 - 278. 10.18039/ajesi.520847
MLA ERGÜN BAŞAK Bircan,BAŞTÜRK Emel Ortaokul Öğrencilerinin Siber Zorbalık Deneyimlerinin Olweus’un Akran Zorbalığı Modeli Çerçevesinde İncelenmesi. Anadolu Journal of Educational Sciences International , vol.9, no.1, 2019, ss.240 - 278. 10.18039/ajesi.520847
AMA ERGÜN BAŞAK B,BAŞTÜRK E Ortaokul Öğrencilerinin Siber Zorbalık Deneyimlerinin Olweus’un Akran Zorbalığı Modeli Çerçevesinde İncelenmesi. Anadolu Journal of Educational Sciences International . 2019; 9(1): 240 - 278. 10.18039/ajesi.520847
Vancouver ERGÜN BAŞAK B,BAŞTÜRK E Ortaokul Öğrencilerinin Siber Zorbalık Deneyimlerinin Olweus’un Akran Zorbalığı Modeli Çerçevesinde İncelenmesi. Anadolu Journal of Educational Sciences International . 2019; 9(1): 240 - 278. 10.18039/ajesi.520847
IEEE ERGÜN BAŞAK B,BAŞTÜRK E "Ortaokul Öğrencilerinin Siber Zorbalık Deneyimlerinin Olweus’un Akran Zorbalığı Modeli Çerçevesinde İncelenmesi." Anadolu Journal of Educational Sciences International , 9, ss.240 - 278, 2019. 10.18039/ajesi.520847
ISNAD ERGÜN BAŞAK, Bircan - BAŞTÜRK, Emel. "Ortaokul Öğrencilerinin Siber Zorbalık Deneyimlerinin Olweus’un Akran Zorbalığı Modeli Çerçevesinde İncelenmesi". Anadolu Journal of Educational Sciences International 9/1 (2019), 240-278. https://doi.org/10.18039/ajesi.520847