Yıl: 2018 Cilt: 13 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 551 - 568 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.7827/TurkishStudies.12816 İndeks Tarihi: 01-08-2019

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLİŞÖTESİ FARKINDALIK DÜZEYLERİ, YARATICILIK DÜZEYLERİ VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Öz:
Eğitim kurumlarının istenen insan tipinin yetiştirilmesine yaptığıkatkıya her tarihte ve her platformda değinilmektedir. Sistemli ve düzenlieğitim kurumlarının oluşmasıyla birlikte eğitim felsefeleri, eğitimprogramları, öğretim programları, dersin amaçları, kazanım, süreç,değerlendirme, çıktı, öğretmen, öğrenci gibi birçok kavram eğitimliteratürüne girmiş durumdadır. Yeni bilgilerin ve yeni bulguların her anortaya çıktığı günümüzde bu literatür her geçen gün genişlemektedir.Bilişötesi, yaratıcılık, problem çözme, eleştirel düşünme, sorgulayıcı,soyut düşünme, araştırmacı, yenilikçi, değerlerine bağlı, ahlaki gibikavramlar günümüzde yetiştirilmeye çalışılan insan tipinin bazıözellikleri olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda araştırmamızda sınıföğretmeni adayları özelinde bilişötesi, yaratıcılık ve problem çözmekavramları ve bu kavramların sınıf öğretmeni adaylarında bulunmadüzeyleri ele alınarak aralarındaki ilişkiler ve birbirlerini yordamadurumlarının olup olmadığının bulunması amaçlanmıştır. Buaraştırmada var olan durumu saptamaya yönelik betimsel bir çalışmayapılarak tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında Bülent Ecevit Üniversitesi EreğliEğitim Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel EğitimFakültesi Sınıf Eğitimi Anabilim dalında öğrenim gören 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışma grubunda 370 öğretmen adayıbulunmaktadır. Veri toplama araçları olarak; Bilişötesi FarkındalıkEnvanteri, Yaratıcılık Ölçeği ve Problem Çözme Envanteri kullanılmıştır.Verilerin çözümlenmesi aşamasında SPSS16 programı kullanılmıştır.Araştırmanın sonucunda sınıf öğretmeni adaylarının bilişötesifarkındalık düzeyleri ile problem çözme becerileri arasında, bilişötesifarkındalık düzeyleri ile yaratıcılık düzeyleri arasında ve problem çözmebecerileri ile yaratıcılık düzeyleri arasında pozitif bir ilişkinin olduğugörülmüştür.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel

THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CLASSROOM TEACHER CANDIDATES' COGNITIVE LEVELS, CREATIVITY LEVELS AND PROBLEM SOLVING SKILLS

Öz:
The contribution of educational institutions to the training of the desired human type is mentioned in every history and every platform. With the formation of systematic and regular education institutions, many concepts such as educational philosophies, educational programs, curriculums, aims of the course, acquisition, process, evaluation, output, teacher, student are in the literature. This literature is expanding day by day as new information and new findings emerge. Concepts such as cognition, creativity, problem solving, critical thinking, questioning, abstract thinking, researcher, irrelevant, innovative, valued, moral are emerging as some characteristics of the type of human being being trained today. In this context, it is aimed to investigate whether there is a relationship between the students, taking into account the cognition, creativity and problem solving skills of classroom teacher candidates and the level of possession of classroom teacher candidates. A descriptive work with the survey method was used to reach the goals of the study. The study group consists of 1st, 2nd,3rd and 4th grade students who are having education in the Classroom Educatıon Department of Ereğli Faculty of Education in Bülent Ecevit University and in Hasan Ali Yücel Faculty of Education in İstanbul University for 2015 – 2016 academic year. There are 370 teacher canditates in the study group. As data collection tools; Cognitive Awareness Inventory, Creativity Scale and Problem Solving Inventory was used. The SPSS16 program was used to analyze the data. As a result of the research, it was found that there is a positive relationship between the levels of cognitive awareness of classroom teacher candidates and problem solving abilities, between cognitive awareness levels and creativity levels, and between problem solving skills and creativity levels.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA ERBAS A, BATDAL KARADUMAN G, YAVUZ G (2018). SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLİŞÖTESİ FARKINDALIK DÜZEYLERİ, YARATICILIK DÜZEYLERİ VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. , 551 - 568. 10.7827/TurkishStudies.12816
Chicago ERBAS AHMET AKIF,BATDAL KARADUMAN GÜLŞAH,YAVUZ GÜNEŞ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLİŞÖTESİ FARKINDALIK DÜZEYLERİ, YARATICILIK DÜZEYLERİ VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. (2018): 551 - 568. 10.7827/TurkishStudies.12816
MLA ERBAS AHMET AKIF,BATDAL KARADUMAN GÜLŞAH,YAVUZ GÜNEŞ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLİŞÖTESİ FARKINDALIK DÜZEYLERİ, YARATICILIK DÜZEYLERİ VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. , 2018, ss.551 - 568. 10.7827/TurkishStudies.12816
AMA ERBAS A,BATDAL KARADUMAN G,YAVUZ G SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLİŞÖTESİ FARKINDALIK DÜZEYLERİ, YARATICILIK DÜZEYLERİ VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. . 2018; 551 - 568. 10.7827/TurkishStudies.12816
Vancouver ERBAS A,BATDAL KARADUMAN G,YAVUZ G SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLİŞÖTESİ FARKINDALIK DÜZEYLERİ, YARATICILIK DÜZEYLERİ VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. . 2018; 551 - 568. 10.7827/TurkishStudies.12816
IEEE ERBAS A,BATDAL KARADUMAN G,YAVUZ G "SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLİŞÖTESİ FARKINDALIK DÜZEYLERİ, YARATICILIK DÜZEYLERİ VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ." , ss.551 - 568, 2018. 10.7827/TurkishStudies.12816
ISNAD ERBAS, AHMET AKIF vd. "SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLİŞÖTESİ FARKINDALIK DÜZEYLERİ, YARATICILIK DÜZEYLERİ VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ". (2018), 551-568. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.12816
APA ERBAS A, BATDAL KARADUMAN G, YAVUZ G (2018). SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLİŞÖTESİ FARKINDALIK DÜZEYLERİ, YARATICILIK DÜZEYLERİ VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Turkish Studies (Elektronik), 13(4), 551 - 568. 10.7827/TurkishStudies.12816
Chicago ERBAS AHMET AKIF,BATDAL KARADUMAN GÜLŞAH,YAVUZ GÜNEŞ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLİŞÖTESİ FARKINDALIK DÜZEYLERİ, YARATICILIK DÜZEYLERİ VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Turkish Studies (Elektronik) 13, no.4 (2018): 551 - 568. 10.7827/TurkishStudies.12816
MLA ERBAS AHMET AKIF,BATDAL KARADUMAN GÜLŞAH,YAVUZ GÜNEŞ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLİŞÖTESİ FARKINDALIK DÜZEYLERİ, YARATICILIK DÜZEYLERİ VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Turkish Studies (Elektronik), vol.13, no.4, 2018, ss.551 - 568. 10.7827/TurkishStudies.12816
AMA ERBAS A,BATDAL KARADUMAN G,YAVUZ G SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLİŞÖTESİ FARKINDALIK DÜZEYLERİ, YARATICILIK DÜZEYLERİ VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Turkish Studies (Elektronik). 2018; 13(4): 551 - 568. 10.7827/TurkishStudies.12816
Vancouver ERBAS A,BATDAL KARADUMAN G,YAVUZ G SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLİŞÖTESİ FARKINDALIK DÜZEYLERİ, YARATICILIK DÜZEYLERİ VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Turkish Studies (Elektronik). 2018; 13(4): 551 - 568. 10.7827/TurkishStudies.12816
IEEE ERBAS A,BATDAL KARADUMAN G,YAVUZ G "SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLİŞÖTESİ FARKINDALIK DÜZEYLERİ, YARATICILIK DÜZEYLERİ VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ." Turkish Studies (Elektronik), 13, ss.551 - 568, 2018. 10.7827/TurkishStudies.12816
ISNAD ERBAS, AHMET AKIF vd. "SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLİŞÖTESİ FARKINDALIK DÜZEYLERİ, YARATICILIK DÜZEYLERİ VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ". Turkish Studies (Elektronik) 13/4 (2018), 551-568. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.12816