Yıl: 2018 Cilt: 0 Sayı: 33 Sayfa Aralığı: 557 - 581 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 01-08-2019

MİRAS HAKKININ VE PAYININ DEVRİ

Öz:
Miras ortaklığında tereke mallarını en iyi şekilde korumak için kanun koyucu, elbirliği mülkiyetini kabul etmiştir. Elbirliği mülkiyeti, mirasçıların terekeye ait bütün haklar üzerinde birlikte tasarruf etmelerini gerektirir. Ancak istisnai bazı durumlarda miras ortaklığında, elbirliği mülkiyetini sıkı bir şekilde uygulamak, mirasçıyı zor duruma sokabilir. Bu durum, özellikle mirasçının maddi açıdan sıkıntıda olması halinde kendini gösterir. Mirasın açılması ile paylaşılması arasındaki süre, uygulamada oldukça uzun sürmektedir. Bu süre zarfında, tereke mallarından yararlanamamak, mirasçıyı daha da zor duruma sokar. Bu sebeple TMK. m. 677, mirasın açılmasından sonra ancak paylaşmadan önce, miras payının devredilmesi imkanını tanımıştır. Mirasın açılmasından önce ise, muhtemel mirasçının, beklenen miras hakkı üzerinde tasarrufta bulunabilme imkanı TMK. m. 678’ de düzenlenmiştir. Öncelikle miras payının devri konusunda genel bilgiler verildikten sonra, kanun sistematiğinde de olduğu gibi önce mirasın açılmasından sonra, paylaşmadan önceki miras payının devri incelenecektir. Burada öncelikle genel bir bilgi verildikten sonra, devir sözleşmesinin şartlarına değinilecek ve son olarak da hüküm ve sonuçları anlatılacaktır. Daha sonra mirasın açılmasından önceki miras hakkının devri genel olarak anlatıldıktan sonra, şartları ve hükümlerine değinilecektir.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

Conveyance of Decedent’s Estates and Purpart

Öz:
To preserve the best of estate goods/ goods of estate in community of heirs, the legislator has accepted co-ownership. Co-ownership requires that heirs make savings on all the rights of the estate. However, in some exceptional cases, strictly applying co-ownership in a community of heirs can put the heirs in a difficult position. This situation especially manifests itself when the heir is financially in bad situation. The duration between opening and sharing the inheritance takes quite long in practice. In this duration, not being able to take advantage of the inheritance goods makes the heirs are even more difficult situation. Therefore, Article 677 of Turkish Code of Obligations enables to convey purpart after the opening of the heritage, but before sharing. Before the opening of the inheritance, the possibility of the potential heir to have the right to the expected inheritance is enacted by Article 678 of Turkish Code of Obligations. Firstly, as it has been enacted in the system of the law, convey of purpart after the opening of the heritage, but before sharing them will be examined aftermath of giving general information about conveyance of purpart. After that, the terms of the transfer contract will be referred and finally the terms and conclusions will be explained. The work will then be concluded with reference to its terms and provisions, after the transfer of heritage prior to the opening of the heritage has been generally described.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • ANTALYA, Gökhan/SAĞLAM, İpek: Miras Hukuku, İstanbul, 2015.
 • AYAN, Mehmet: Miras Hukuku, Gözden Geçirilmiş 6. Baskı, Konya, 2014.
 • AYİTER Nüşin/KILIÇOĞLU Ahmet M: Miras Hukuku, Genişletilmiş 3. Bası, An-kara, 1993
 • BOLATOĞLU, Bolat: Miras Açıldıktan Sonra Miras Hakkının Devri Sözleşmesi, Ankara, 1984.
 • DALAMANLI, Lütfü: Feraiz Ahkâmı Miras Hukuku ve Tatbikatı, İstanbul, 1983.
 • DURAL, Mustafa: Miras Sözleşmeleri (İsviçre, Alman ve Avusturya Hukukla-rıyla Karşılaştırmalı Olarak), İstanbul, 1980
 • DURAL, Mustafa/ÖZ, Turgut: Türk Özel Hukuku Cilt 4 Miras Hukuku, Yenilen-miş 9. Bası, İstanbul, 2015.
 • GENÇ ARIDEMİR, Arzu: Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi, İstanbul, 2012.
 • GENÇCAN, Ömer Uğur: Miras Hukuku, 3. Baskı, Ankara, 2016.
 • GÖNENSOY, Samim/ BİRSEN Kemaleddin: Miras Hukuku, 2. Baskı, İstanbul, 1963.
 • İMRE, Zahit/ERMAN, Hasan: Miras Hukuku, Gözden Geçirilmiş 9. Bası, İstan-bul, 2013.
 • İNAN, Ali Naim/ERTAŞ, Şeref/ALBAŞ, Hakan: Miras Hukuku, Mevzuattaki De-ğişikliklere ve Uygulamalardaki Yeniliklere Göre Genişletilmiş ve Güncelleştiril-miş 9. Bası, Ankara, 2015.
 • ALBAŞ, Hakan/KAÇAK, Nazif: Yeni İçtihatlarla Türk Medeni Kanunu, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 2. Bası, C. 2, Ankara, 2007.
 • KILIÇOĞLU, Ahmet M.: Miras Hukuku, Genişletilmiş 6. Bası, Ankara, 2015.
 • KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Necip: Miras Hukuku, Yenilenmiş Geliştirilmiş ve Ta-mamlanmış 2. Bası, İstanbul, 1978. (Miras Hukuku)
 • KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Necip: Miras Hukuku 2. ve 3. Basılara Ek Kitap, İstan-bul, 1992. (Ek Kitap)
 • OĞUZMAN, M. Kemal: Miras Hukuku, Gözden Geçirilmiş 6. Bası, İstanbul, 1995.
 • ÖZAKMAN, Cumhur: Miras Payının Devrine İlişkin Sözleşmeler, İstanbul, 1984.
 • ÖZMEN, İsmail: Açıklamalı-İçtihatlı-Uygulamalı Tereke Hukuku Davaları, 3. Baskı Uyarlamalı Genişletilmiş, Ankara, 2010.
 • ÖZTAN, Bilge: Miras Hukuku (Tablolar ve Örneklerle), 3. Bası, Ankara, 2008.
 • ÖZUĞUR, Ali İhsan: Miras Hukuku, Cilt I, Gözden Geçirilmiş 4. Baskı, Ankara, 2016.
 • SAPANOĞLU, Süleyman: Miras Paylaşma ve Miras Payının Devri Sözleşmeleri, Ankara, 2011.
 • SEROZAN, Rona/ ENGİN, Baki İlkay: Miras Hukuku, 4. Bası, Ankara, 2014.
 • SUNGURBEY, İsmet: Miras Payının ya da Belli Konulardaki Miras Payının Üçün-cü bir Kişiye Geçirilmesi sözleşmesine ve Bu Payların Haczine İlişkin Pratik So-rular, Yasa Hukuk Dergisi, C. 7, S. 11, 1984, s. 1517-1533.
 • UYAR, Talih: Türk Medeni Kanunu(Gerekçeli-İçtihatlı) (MK. m. 518-1030), C. II, Ankara, 2006.
 • YILDIRIM, M. Fadıl: Beklenen Miras Hakkının Devri Sözleşmesi Konusunda İki Gelişme, AÜHFD. C. 53, S. 1, Ankara, 2004, s.117-130. (Beklenen Miras Hakkı)
 • YILDIRIM, M. Fadıl: Açılmamış Bir Terekedeki Miras Hakkının Devri Sözleşmesi (I), YD., Yıl 1995, S. 1,2, s. 109-144; (II) S. 3, s. 278-293. (Açılmamış Tereke)
 • www.kazanci.com
 • http://kararara.com/
APA SEN E (2018). MİRAS HAKKININ VE PAYININ DEVRİ. , 557 - 581.
Chicago SEN ELIF MİRAS HAKKININ VE PAYININ DEVRİ. (2018): 557 - 581.
MLA SEN ELIF MİRAS HAKKININ VE PAYININ DEVRİ. , 2018, ss.557 - 581.
AMA SEN E MİRAS HAKKININ VE PAYININ DEVRİ. . 2018; 557 - 581.
Vancouver SEN E MİRAS HAKKININ VE PAYININ DEVRİ. . 2018; 557 - 581.
IEEE SEN E "MİRAS HAKKININ VE PAYININ DEVRİ." , ss.557 - 581, 2018.
ISNAD SEN, ELIF. "MİRAS HAKKININ VE PAYININ DEVRİ". (2018), 557-581.
APA SEN E (2018). MİRAS HAKKININ VE PAYININ DEVRİ. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 0(33), 557 - 581.
Chicago SEN ELIF MİRAS HAKKININ VE PAYININ DEVRİ. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 0, no.33 (2018): 557 - 581.
MLA SEN ELIF MİRAS HAKKININ VE PAYININ DEVRİ. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, vol.0, no.33, 2018, ss.557 - 581.
AMA SEN E MİRAS HAKKININ VE PAYININ DEVRİ. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2018; 0(33): 557 - 581.
Vancouver SEN E MİRAS HAKKININ VE PAYININ DEVRİ. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2018; 0(33): 557 - 581.
IEEE SEN E "MİRAS HAKKININ VE PAYININ DEVRİ." Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 0, ss.557 - 581, 2018.
ISNAD SEN, ELIF. "MİRAS HAKKININ VE PAYININ DEVRİ". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 33 (2018), 557-581.