FEN VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN VE MATEMATİK ENTEGRASYONUNA YÖNELİK ALGILARININ VE UYGULAMA YETERLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Yıl: 2018 Cilt: 13 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 1305 - 1340 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.7827/TurkishStudies.12730
hred

FEN VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN VE MATEMATİK ENTEGRASYONUNA YÖNELİK ALGILARININ VE UYGULAMA YETERLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Öz:
Entegrasyonun amaçlarından birisi, bir disiplindeki konu ya dakavramların diğer disiplinlerdeki ilgili konu ya da kavramlarlailişkilendirilerek, bunlar hakkındaki bilgi ve becerilerin bir aradaöğretilmesidir. Bu sayede farklı disiplinler ortak bir paydada bir arayagetirilerek, öğrencilerin bir disiplindeki kavramların diğer disiplinlerdekikullanım alanlarını görerek daha iyi öğrenmelerini sağlamakamaçlanmaktadır. Ülkemizde de öğretim programlarında farklı şekillerdeentegrasyon kavramına vurgu yapıldığı görülmektedir. Bu araştırmanınamacı öğretmen adaylarının fen ve matematik entegrasyonuna yönelikalgılarını ortaya çıkarmak ve bu konuyla ilgili gerçekleştirdikleriuygulamaları incelemektir. Araştırma karma yöntem modellerinden gömülü tasarım modeliyle desenlenmiştir. Araştırmaya 2015-2016eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Batı Karadeniz’deki bir devletüniversitesinin Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören tüm sınıfseviyelerinden 216 fen ve 188 matematik öğretmen adayı katılmıştır.Katılımcılara ilk aşamada araştırmacılar tarafından geliştirilen Fen veMatematik Entegrasyonu Algı Anketi (FMEAA) uygulanmıştır. İkinciaşamada 4 kişilik gruplardan oluşan öğretmen adaylarından fen vematematik entegrasyonuna yönelik etkinlik tasarlamaları istenmiş vesüreç video ile kayıt altına alınmıştır. Etkinlikler tasarlandıktan sonraodak grup görüşmesi yapılarak sürece ilişkin detaylı görüş alınmıştır.Çalışmadan elde edilen sonuçlar incelendiğinde; (a) öğretmen adaylarınınfen ve matematik entegrasyonuna yönelik olarak yeterli bilgiye sahipolmadıkları, (b) entegrasyonun gerekli ve öğrenmede etkili olduğunudüşündükleri, (c) uygulama sürecinde en çok diğer alanın müfredatınıbilmeme ve öğrenci düzeyini belirlemede zorluk çektikleri ve (d)entegrasyona yönelik olarak kendilerini yeterli hissetmedikleri sonucunaulaşılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > Arkeoloji
Sosyal > Sosyal > İşletme Finans
Sosyal > Sosyal > Nüfus İstatistikleri Bilimi
Sosyal > Sosyal > Çevre Çalışmaları
Sosyal > Sosyal > Ergonomi
Sosyal > Sosyal > Aile Çalışmaları
Sosyal > Sosyal > Coğrafya
Sosyal > Sosyal > Tarih
Sosyal > Sosyal > Uluslararası İlişkiler
Sosyal > Sosyal > Bilgi, Belge Yönetimi
Sosyal > Sosyal > Edebi Teori ve Eleştiri
Sosyal > Sosyal > Sağlık Politikaları ve Hizmetleri
Sosyal > Sosyal > İşletme
Sosyal > Sosyal > Müzik
Sosyal > Sosyal > Hemşirelik
Sosyal > Sosyal > Felsefe
Sosyal > Sosyal > Beşeri Bilimler
Sosyal > Sosyal > Din Bilimi
Sosyal > Sosyal > Sosyoloji
Sosyal > Sosyal > Madde Bağımlılığı
Sosyal > Sosyal > Ortaçağ ve Rönesans Çalışmaları
Sosyal > Sosyal > Antropoloji
Sosyal > Sosyal > Sanat
Sosyal > Sosyal > Asya Çalışmaları
Sosyal > Sosyal > Davranış Bilimleri
Sosyal > Sosyal > Film, Radyo, Televizyon
Sosyal > Sosyal > Folklor
Sosyal > Sosyal > Edebiyat
Sosyal > Sosyal > Eğitim, Özel
Sosyal > Sosyal > Dil ve Dil Bilim
Sosyal > Sosyal > Bilim Felsefesi ve Tarihi
Sosyal > Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Sosyal > Kriminoloji ve Ceza Bilimi
Sosyal > Sosyal > Siyasi Bilimler
Sosyal > Sosyal > Kentsel Çalışmalar
Sosyal > Sosyal > Kadın Araştırmaları
Sosyal > Sosyal > Halkla İlişkiler
Sosyal > Sosyal > İş
Sosyal > Sosyal > İletişim
Sosyal > Sosyal > Kültürel Çalışmalar
Sosyal > Sosyal > İktisat
Sosyal > Sosyal > Etik
Sosyal > Sosyal > Etnik Çalışmalar
Sosyal > Sosyal > Hukuk
Sosyal > Sosyal > Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Sosyal > Sosyal > Mantık
Sosyal > Sosyal > Psikoloji
Sosyal > Sosyal > Kamu Yönetimi
Sosyal > Sosyal > Sosyal Çalışma
Sosyal > Sosyal > Tiyatro
Sosyal > Sosyal > Beslenme ve Diyetetik

DETERMINATION OF PERCEPTIONS AND IMPLEMENTATION COMPETENCES OF THE PROSPECTIVE TEACHERS FOR SCIENCE AND MATHEMATICS INTEGRATION

Öz:
One of the objectives of integration is to teach the knowledge and the skills related to a subject or concepts in a discipline by associating them with the relevant subject or concepts in another discipline. Hence, the main focus is to put different disciplines on a common ground and thus, and to ensure better learning by enabling students to learn the use of the concepts of a discipline in another discipline. It is remarkable that the concept of integration has been interpreted in different ways in curricula in Turkey. The aim of this research is to reveal perceptions of the prospective prospective teachers related to the integration of science and mathematics and to examine the practices they implement. The research has been designed with the embedded design model from mixed method models. 216 science and 188 mathematics prospective teachers from all levels attending to the Faculty of Education of a state university in Western Black Sea Region participated in this research during the spring semester of 2015-2016 academic year. In the first stage, Participants were given “Science and Mathematics Integration Perception Questionnaire” (SMIPQ) developed by researchers. In the second stage, the groups consisting of 4 prospective teachers were asked to design activities for integrating science and mathematics and this process was recorded. After the activities were designed, a focus group interview was held to get detailed views of the participants on the process. The results obtained from the study implied that: (a) prospective teachers do not have sufficient knowledge for integration of science and mathematics, (b) they think that integration is necessary and effective for learning, (c) they have difficulties in determining the level of students and (d) most of them do not see themselves competent for the integration process.
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > Arkeoloji
Sosyal > Sosyal > İşletme Finans
Sosyal > Sosyal > Nüfus İstatistikleri Bilimi
Sosyal > Sosyal > Çevre Çalışmaları
Sosyal > Sosyal > Ergonomi
Sosyal > Sosyal > Aile Çalışmaları
Sosyal > Sosyal > Coğrafya
Sosyal > Sosyal > Tarih
Sosyal > Sosyal > Uluslararası İlişkiler
Sosyal > Sosyal > Bilgi, Belge Yönetimi
Sosyal > Sosyal > Edebi Teori ve Eleştiri
Sosyal > Sosyal > Sağlık Politikaları ve Hizmetleri
Sosyal > Sosyal > İşletme
Sosyal > Sosyal > Müzik
Sosyal > Sosyal > Hemşirelik
Sosyal > Sosyal > Felsefe
Sosyal > Sosyal > Beşeri Bilimler
Sosyal > Sosyal > Din Bilimi
Sosyal > Sosyal > Sosyoloji
Sosyal > Sosyal > Madde Bağımlılığı
Sosyal > Sosyal > Ortaçağ ve Rönesans Çalışmaları
Sosyal > Sosyal > Antropoloji
Sosyal > Sosyal > Sanat
Sosyal > Sosyal > Asya Çalışmaları
Sosyal > Sosyal > Davranış Bilimleri
Sosyal > Sosyal > Film, Radyo, Televizyon
Sosyal > Sosyal > Folklor
Sosyal > Sosyal > Edebiyat
Sosyal > Sosyal > Eğitim, Özel
Sosyal > Sosyal > Dil ve Dil Bilim
Sosyal > Sosyal > Bilim Felsefesi ve Tarihi
Sosyal > Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Sosyal > Kriminoloji ve Ceza Bilimi
Sosyal > Sosyal > Siyasi Bilimler
Sosyal > Sosyal > Kentsel Çalışmalar
Sosyal > Sosyal > Kadın Araştırmaları
Sosyal > Sosyal > Halkla İlişkiler
Sosyal > Sosyal > İş
Sosyal > Sosyal > İletişim
Sosyal > Sosyal > Kültürel Çalışmalar
Sosyal > Sosyal > İktisat
Sosyal > Sosyal > Etik
Sosyal > Sosyal > Etnik Çalışmalar
Sosyal > Sosyal > Hukuk
Sosyal > Sosyal > Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Sosyal > Sosyal > Mantık
Sosyal > Sosyal > Psikoloji
Sosyal > Sosyal > Kamu Yönetimi
Sosyal > Sosyal > Sosyal Çalışma
Sosyal > Sosyal > Tiyatro
Sosyal > Sosyal > Beslenme ve Diyetetik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Åkerlind, G. S. (2002). Principles and practice in phenomenographic research. Proceedings of the International Symposium on Current Issues in Phenomenography. Canberra, Australia.
 • Åkerlind, G. S. (2005). Variation and commonality in phenomenographic research methods. Higher Education Research & Development, 24(4), 321-334.
 • Akgündüz, D., Aydeniz, M., Çakmakçı, G., Çavaş, B., Çorlu, M., Öner, T. ve Özdemir, S. (2015). STEM eğitimi Türkiye raporu: “Günümüz modası mı yoksa gereksinim mi?”. Ed: Devrim Akgündüz, Hamide Ertepınar. İstanbul: İstanbul Aydın Üniversitesi STEM Merkezi.
 • Aktan, T. (2012). Integratıon of science into mathematics in the high school curriculum: A Delphi Study. Yayımlanmamış Doktora Lisans Tezi, Ankara: Bilkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • American Association for the Advancement of Science. (1989). Project 2061. Science for All Americans. Washington, D.C.: Author.
 • Aydeniz, M., & Cakmakci, G. (2017). Integrating engineering concepts and practices into science education: Challenges and Opportunities. In K. S. Taber & B. Akpan (Eds.), Science Education: An International Course Companion (pp. 221-232). Rotterdam, The Netherlands: Sense Publishers. ISBN: 978-94-6300-747-4.
 • Bassok, M., & Holyoak, K. J. (1989). Interdomain transfer between isomorphic topics in algebra and physics. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 15, 153-166.
 • Baykul, Y. (1987). Matematik ve fen eğitimi yönünden okullarımızdaki durum. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 154-168.
 • Beane, J. A. (1995). Curriculum integration and the disciplines of knowledge. Phi Delta Kapan, 76(8), 618–622.
 • Berlin, D. F., & White, A. L. (1994). The Berlin-white ıntegrated science and mathematics model. School Science and Mathematics, 94(1), 2-4.
 • Berlin, D. F. & White, A. L. (2001). Science and Mathematics Together: Implementing a Theoretical Model. Science Educator, 10(1), 50-57.
 • Blume, J., Garcia, K., Mullinax, K., & Vogel, K. (2001). Integrating math and science with technology. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 454088)
 • Bogdan, R., & Biklen, S. (2007). Qualitative research for education: An introduction to theories and methods (5th ed.). New York: Pearson Education, Inc.
 • Booth, S. (1992). Learning to program: A phenomenographic perspective. (Göteborg studies in educational sciences 89). Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.
 • Bozkurt- Altan, E., Yamak, H., & Buluş- Kırıkkaya, E. (2016). Hizmetöncesi öğretmen eğitiminde FETEMM eğitimi Uygulamaları: Tasarım temelli fen eğitimi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 212-232.
 • Bütüner, S. Ö. ve Uzun, S. (2011). Fen öğretiminde karşılaşılan matematik temelli sıkıntılar: Fen ve teknoloji öğretmenlerinin tecrübelerinden yansımalar. Kuramsal Eğitimbilim, 4(2), 262-272.
 • Caracelli, V. J., & Greene, J. C. (1997). Crafting mixed-method evaluation designs. In J. C. Greene, & V. J. Caracelli (Eds), Advances in mixed-method evaluation: The challenges and benefits of integrating diverse paradigms (pp. 19-32). San Francisco: Jossey-Bass.
 • Creswell, J. W. (2012). Educational research; planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Fourth Edition, Pearson, Lincoln.
 • Czerniak, C. M., Weber, W. B., Sandmann, Jr., A., & Ahern, J. (1999). Literature review of science and mathematics integration. School Science and Mathematics, 99(8), 421–430.
 • Çekmez, E., Yıldız, C., & Bütüner, S. Ö. (2012). Fenomenografik araştırma yömtemi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 6(2), 77-102.
 • Çetin, Ö. F. (2013). Fen bilgisi öğretmenliği öğrencilerine göre; Neden matematik? Nasıl matematik?. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 160 – 181.
 • Çınar, S. (2013). Okul öncesi öğretmenlerinin fen-teknoloji-toplum-çevre hakkındaki görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 349-363.
 • Davison, D. M., Miller, K.W., & Metheny, D.L. (1995). What does ıntegration of science and mathematics really mean? School Science and Mathematics, 95(5), 226-230.
 • Deveci, Ö. (2010). İlköğretim altıncı sınıf fen ve teknoloji dersi kuvvet ve hareket ünitesindeki fen- matematik entegrasyonunun akademik başarı ve kalıcılık üzerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Didiş, N., Özcan, Ö. ve Abak, M. (2008). Öğrencilerin bakış açısıyla kuantum fiziği: Nitel çalışma, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 86-94.
 • Drake, S. M. (1991). How our team dissolved the boundaries. Educational Leadership, 49(2), 20– 22. 248.
 • Drake, S. M. (1998). Creating integrated curriculum: Proven ways to increase student learning, Thousand Oaks. CA: Corwin.
 • Fogarty, R. (1991). Ten ways to integrate the curriculum. Educational Leadership, 49(2), 61-65.
 • Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2008). How to design and evaluate research in education (7th ed.). New York: McGraw-Hill.
 • Friend, H. (1985). The Effect of science and mathematics ıntegration on selected seventh grade students’ attitude toward and achievement in science. School Science and Mathematics, 85(6), 453-461.
 • Huntley, M. A. (1998). Design and ımplementation of framework for defining ıntegrated mathematics and science education. School Science and Mathematics, 98(6), 320-327.
 • Kaya, D., Akpınar, E. ve Gökkurt, Ö. (2006). İlköğretim fen derslerinde matematik tabanlı konuların öğrenilmesine fen-matematik entegrasyonunun etkisi. Üniversite ve Toplum Dergisi, 6(4), 1- 5.
 • Kıray, S. A. (2010). İlköğretim ikinci kademede uygulanan fen ve matematik entegrasyonunun etkililiği. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kıray, S. A. (2012). A new model for the integration of science and mathematics: The balance model. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 4(3), 1181-1196.
 • Kıray, S. A., & Kaptan, F. (2012). The effectiveness of an integrated science and mathematics programme: Science-centred mathematics-assisted integration. Energy Education Science and Technology Part B:Social and Educational Studies, 4(2), 943-956.
 • Kıray, S. A., Gok, B., & Bozkir, A.S. (2015). Identifying the factors affecting science and mathematics achievement using data mining methods. Journal of Education in Science, Environment and Health (JESEH), 1(1), 28-48.
 • Lederman, N. G., & Niess, M. L. (1997). Integrated, interdisciplinary, or thematic instruction? Is this a question or is it questionable semantics? School Science and Mathematics, 97(2), 57–58.
 • Loepp, F. (1998). IMaST At a Glance: Integrated Mathematics, Science and Technology. Illinois State University: ERIC Document Reproduction Service no.ED 422 184.
 • Lonning, R. A., & De Franco, T. C. (1997). Integration of science and mathematics: A theoretical model. School Science and Mathematics, 97(4), 212-215.
 • Marton, F., & Booth, S. (1997). Learning and awareness, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Ass.
 • MEB. (2005a). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programı kılavuz kitabı (6–7–8. sınıflar). Ankara.
 • MEB. (2005b). İlköğretim matematik dersi (1-5. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara.
 • MEB. (2005c). İlköğretim matematik dersi (6-8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara.
 • MEB. (2013a). İlköğretim kurumları (İlkokullar ve Ortaokullar) fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara.
 • MEB. (2013b). Ortaokul matematik dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) öğretim programı. Ankara.
 • MEB. (2015). İlkokul matematik dersi (1, 2, 3 ve 4. Sınıflar) öğretim programı. Ankara.
 • National Council of Teachers of Mathematics. (1989). Curriculum and evaluation standards for school mathematics. Reston, VA: Author.
 • Özgen, K. (2013). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel ilişkilendirmeye yönelik görüş ve becerilerinin incelenmesi. Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(8), 2001-2020. ISSN: 1308-2140, www.turkishstudies.net, DOI Number: 10.7827/TurkishStudies.5321
 • Özyıldırım, F., Atmaca, S., Aydın, Ö., & Kaptan, F. (2012). Conformity between the instruction programs: Science-technology and mathematics. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 2140-2147.
 • Park, D., O'Brien, G., Eraso, M., & McClintock, E. (2002). A scooter inquiry: An integrated science, mathematics, and technology activity. Science Activities, 39(3), 27-32.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Rogers, M. Volkmann, M., & Abell, S. (2007). Science and mathematics: a natural connection. Science and Children. 45(2), 60-61.
 • Ross, J. A., & Hogaboam-Gray, A. (1988), Integrating mathematics, science, and technology: effects on students. International Journal of Science Education, 20(9), 1119 – 1135.
 • Reid, A., & Petocz, P. (2002). Students’ conceptions of statistics: a phenomenographic study. Journal of Statistics Education, 10(2).
 • Sanalan, V. A., Bekdemir, M., Okur, M., Kanbolat, O., Baş, F. ve Özturan Sağırlı, M. (2013). Öğretmen adaylarının matematiğin doğasına ilişkin felsefi düşünceleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1), 155-168.
 • Strauss, A., & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. Newbury Park, CA: Sage Publications.
 • Stuessy, C. L., & Naizer, G. L. (1996). Reflection and problem solving: Integrating methods of teaching mathematics and science. School Science and Mathematics, 96(4), 170-177.
 • Tashakkori, A., & Teddlie, C. (2003). Handbook of mixed methods in social & behavioral research. Thousand Oaks: Sage.
 • Taşdemir, A. (2008). Matematiksel düşünme becerilerinin ilköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersindeki akademik başarıları, problem çözme becerileri ve tutumları üzerine etkileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Taşdemir, M. ve Taşdemir, A. (2011). İlköğretim müfredatındaki fen ve dil temelli derslerin disiplinlerarası yaklaşımla incelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(1), 217-232.
 • TDK, (2016). http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts 29.01.2016 tarihinde erişilmiştir.
 • Temel, H. (2012). İlköğretim 4-8 fen ve teknoloji ve matematik öğretim programlarının fen ve matematik entegrasyonuna göre incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Temel, H., Dündar, S. ve Şenol, A. (2015). Öğretmenlerin fen ve teknoloji dersinde matematikten kaynaklanan güçlükleri giderme yolları ve fen-matematik entegrasyonunun önemi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 153-176.
 • Watanabe, T., & Huntley, M. A. (1998). Connecting mathematics and science in undergraduate teacher education programs: Faculty voices from the Maryland collaborative for teacher preparation. School Science and Mathematics, 98(l), 19- 25.
 • Wicklein, R. C., & Schell, J. W. (1995). Case studies of multidisciplinary approaches to integrating mathematics, science and technology education. Journal of Technology Education, 6(2), 59- 76.
 • Wihlborg, M. (2004). Student nurses’ conceptions of internationalism in general and as an essential part of Swedish nurses’ education. Higher Education Research & Development, 23, 433.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (7. baskı) Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, B. & Selvi, M. (2015). Adaptation of stem attitude scale to turkish, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature And History of Turkish or Turkic, 10(3), 1107-1120. ISSN: 1308-2140, www.turkishstudies.net, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.7974
APA BAHAR M, SOMUNCU DEMİR N, YILMAZ M, YAMAN H, ÖZYURT Y, DURMUŞ S (2018). FEN VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN VE MATEMATİK ENTEGRASYONUNA YÖNELİK ALGILARININ VE UYGULAMA YETERLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. Turkish Studies (Elektronik), 13(4), 1305 - 1340. 10.7827/TurkishStudies.12730
Chicago BAHAR MEHMET,SOMUNCU DEMİR NACİYE,YILMAZ MUSTAFA,YAMAN HAKAN,ÖZYURT YUNUS,DURMUŞ SONER FEN VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN VE MATEMATİK ENTEGRASYONUNA YÖNELİK ALGILARININ VE UYGULAMA YETERLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. Turkish Studies (Elektronik) 13, no.4 (2018): 1305 - 1340. 10.7827/TurkishStudies.12730
MLA BAHAR MEHMET,SOMUNCU DEMİR NACİYE,YILMAZ MUSTAFA,YAMAN HAKAN,ÖZYURT YUNUS,DURMUŞ SONER FEN VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN VE MATEMATİK ENTEGRASYONUNA YÖNELİK ALGILARININ VE UYGULAMA YETERLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. Turkish Studies (Elektronik), vol.13, no.4, 2018, ss.1305 - 1340. 10.7827/TurkishStudies.12730
AMA BAHAR M,SOMUNCU DEMİR N,YILMAZ M,YAMAN H,ÖZYURT Y,DURMUŞ S FEN VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN VE MATEMATİK ENTEGRASYONUNA YÖNELİK ALGILARININ VE UYGULAMA YETERLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. Turkish Studies (Elektronik). 2018; 13(4): 1305 - 1340. 10.7827/TurkishStudies.12730
Vancouver BAHAR M,SOMUNCU DEMİR N,YILMAZ M,YAMAN H,ÖZYURT Y,DURMUŞ S FEN VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN VE MATEMATİK ENTEGRASYONUNA YÖNELİK ALGILARININ VE UYGULAMA YETERLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. Turkish Studies (Elektronik). 2018; 13(4): 1305 - 1340. 10.7827/TurkishStudies.12730
IEEE BAHAR M,SOMUNCU DEMİR N,YILMAZ M,YAMAN H,ÖZYURT Y,DURMUŞ S "FEN VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN VE MATEMATİK ENTEGRASYONUNA YÖNELİK ALGILARININ VE UYGULAMA YETERLİKLERİNİN BELİRLENMESİ." Turkish Studies (Elektronik), 13, ss.1305 - 1340, 2018. 10.7827/TurkishStudies.12730