Yıl: 2018 Cilt: 0 Sayı: 33 Sayfa Aralığı: 863 - 885 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 01-08-2019

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU IŞIĞINDA ARABULUCULUK KAVRAMI

Öz:
Arabuluculuk tarafların, bağımsız ve tarafsız üçüncü kişinin katkılarıyla aralarındaki uyuşmazlığa ilişkin en uygun çözümleri yine kendileri tarafından üretmeleri yoluyla uyuşmazlığın çözülmesi faaliyetidir. Türk hukukunda, özel hukuk uyuşmazlıklarında uygulanmak üzere arabuluculuk yöntemi 6325 sayılı Kanun ile düzenlemiştir. Çalışma yaşamındaki iş alanlarının sürekli değişmesi, teknolojinin ilerlemesi ile artan nüfus yapısı karşısında iş uyuşmazlıklarının sayısının sürekli çoğalması ve davaların uzaması yeni bir İş Mahkemeleri Kanununun yapılmasına neden olmuştur. 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile belli tür davalar bakımından mahkeme yoluna gidilmeden önce arabulucuya başvurma zorunluluğu getirilmektedir. Çalışmamızda arabuluculuk ve arabulucu kavramına genel olarak değinilmekle birlikte arabulucu olarak görev yapan kimsenin arabuluculuk sürecindeki yeri, arabulucu seçilmenin şartları, İş Mahkemeleri Kanununda arabulucuya yapılacak zorunlu başvuru düzenlemesinin kapsamı, içeriği, arabulucunun seçimi, arabuluculuk süreci ve ücretinin belirlenmesi hususları incelenmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

Mediation Concept In The Light of Labor Courts Law

Öz:
Mediation is a dispute settlement activity with the contribution of an independent and impartial third person through the creation of the most appropriate solutions that again by the parties themselves for the dispute between parties. Mediaton method is regulated by No. 6325 Law in Turkish Law to be applied in private law dispute. Continuous increase in the number of business dispute and extension of cases due to constant change of business areas in working life, progressions in the technology and the growing population have been caused new a labor law. With the law numbered 7036 the obligation to apply mediation is introduced before being brought to court for certain types of cases. In our work the concept of mediation and mediator is generally mentioned but the position of the mediator during the duty, conditions of being elected mediator, the scope and content of compulsory application to be done to the mediator in the labor law, mediator’s election, process of mediation and wage determination will be tried to be examined as well.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • AKÇA Çağatay, “Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarından Arabuluculuk ve Uzlaştırma”, Hukuk Gündemi, Makaleler, 2009,
 • AKSU Özge, Ticari Uyuşmazlıkların Arabuluculuk Yolu ile Çözümü (İngiltere Örneği ve Avrupa Birliği Hukuku Çerçevesinde Bir Değerlendirme), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
 • BULUR Alper, “Avukatlık Kanunu M. 35/A’nın Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Çerçevesinde İrdelenmesi ve Bir Düzenleme Önerisi”, TBBD, S. 89, Y. 2010,
 • GÜZEL Ali, İş Mahkemeleri Kanunu Tasarı Taslağı Hakkında Bazı Aykırı Düşünceler!, Çalışma ve Toplum, 2016/3, (s. 1131-1146),
 • KALEM Seda, “Bir Yargısal Alan Kurgusu Türkiye’de Arabuluculuk Kurumunun Ortaya Çıkışı ve Gelişmeleri”, VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Ekim 2009,
 • KARACABEY Kürşat, Zorunlu Arabuluculuğun Hukukun Temel İlkelerine Aykırılığı ve Uygulanabilirliğine Dair Sorunlar, TBB Dergisi, 2016 /1, (s. 457-490),
 • KEKEÇ Elif Kısmet, Arabuluculuk Yoluyla Uyuşmazlık Çözümünde Temel Aşamalar ve Taktikler, Ankara 2011,
 • KURU Baki, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, Legal Yayınevi, İstanbul 2015,
 • ODAMAN Serkan/KARAÇÖP Eda, ‘‘İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Taslağından Öngörülen Zorunlu Arabuluculuk Müessesesi’’,
 • http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=9&vtadi=THUK&ano= 230663_49167 12acb0fb505a5a50d42ef278421, (ET: 29/10/2017),
 • OĞUZ Özgür, Türk İş Hukuku’nda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları, Legal Yayıncılık, Mart 2016,
 • ÖZBAY İbrahim, Avukatlık Hukukunda Uzlaştırma ve Uzlaştırma Tutanağının İlam Niteliği, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: VIII, S.3-4, 2004,
 • ÖZBEK Mustafa, “Avrupa Birliğinde Alternatif Uyuşmazlık Çözümü”, TBBD, S. 68, 2007, (s. 265- 320)
 • ÖZBEK Mustafa, “Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin Tahlili”, http://www. arabulucu.com/arabuluculuk-hakkinda/arabuluculuk-asgari-ucret-tarifesinin-tahlili, (ET: 02/11/2017)
 • ÖZBEK Mustafa Serdar, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Yetkin Yayıncılık, Ankara 2013,
 • ÖZDEMİR Eda Manav, İş Mahkemelerinin İşleyişi ve Bireysel İş Uyuşmazlıklarının Alternatif Çözüm Yöntemleri, Çalışma ve Toplum, 2015/4 , (s. 185-222),
 • ÖZDEMİR Olgu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, S. 74 (Prof. Dr. Fevzi ŞAHLANAN'a Armağan Özel Sayısı), İstanbul 2016, (s.601- 616),
 • ÖZMUMCU Seda, “Arabulucunun Rolü”, İÜHFM, C. LXXI, S. 1, Y. 2013, (s.1369-1390),
 • PEKCANITEZ Hakan/ATALAY Oğuz/ÖZEKES Muhammet, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, Yetkin Yayıncılık, 3. B, Ankara 2015,
 • SUBAŞI İbrahim, Toplu İş Hukukunda Arabuluculuk, Ünal Tekinalp’e Armağan, C.II, İstanbul 2001,
 • ŞİŞLİ Zeynep, Bireysel İş Uyuşmazlıkları ve Yargısal Çözüm, Ankara Barosu Dergisi, C.2, 2012, http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/ tekmakale/2012- 2/02.pdf , (ET: 29/10/2017)
 • TANRIVER Süha, “Hukuk Uyuşmazlıkları Bağlamında Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Özellikle Arabuluculuk”, TBBD, S. 64, 2006, (s. 151-176),
 • TANRIVER Süha, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanun Tasarısının Getirdikleri ve Değerlendirilmesi”, Prof. Dr. Ali Naim İnan’a Armağan, Seçkin Kitapevi, Ankara 2009,
 • TUĞSAVUL Melis Taşpolat, Türk Hukukunda Arabuluculuk, Yetkin Yayıncılık, Ankara 2012,
 • YENİSEY Kübra Doğan, İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Taslağının Değerlendirilmesi, http://tisk.org.tr/wp-content/uploads/2016/11/is-hukuku-mahkemeleri-kanunu-tasarisi.pdf, (ET:29/10/2017).
APA LOKMANOĞLU S (2018). İŞ MAHKEMELERİ KANUNU IŞIĞINDA ARABULUCULUK KAVRAMI. , 863 - 885.
Chicago LOKMANOĞLU Salim Yunus İŞ MAHKEMELERİ KANUNU IŞIĞINDA ARABULUCULUK KAVRAMI. (2018): 863 - 885.
MLA LOKMANOĞLU Salim Yunus İŞ MAHKEMELERİ KANUNU IŞIĞINDA ARABULUCULUK KAVRAMI. , 2018, ss.863 - 885.
AMA LOKMANOĞLU S İŞ MAHKEMELERİ KANUNU IŞIĞINDA ARABULUCULUK KAVRAMI. . 2018; 863 - 885.
Vancouver LOKMANOĞLU S İŞ MAHKEMELERİ KANUNU IŞIĞINDA ARABULUCULUK KAVRAMI. . 2018; 863 - 885.
IEEE LOKMANOĞLU S "İŞ MAHKEMELERİ KANUNU IŞIĞINDA ARABULUCULUK KAVRAMI." , ss.863 - 885, 2018.
ISNAD LOKMANOĞLU, Salim Yunus. "İŞ MAHKEMELERİ KANUNU IŞIĞINDA ARABULUCULUK KAVRAMI". (2018), 863-885.
APA LOKMANOĞLU S (2018). İŞ MAHKEMELERİ KANUNU IŞIĞINDA ARABULUCULUK KAVRAMI. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 0(33), 863 - 885.
Chicago LOKMANOĞLU Salim Yunus İŞ MAHKEMELERİ KANUNU IŞIĞINDA ARABULUCULUK KAVRAMI. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 0, no.33 (2018): 863 - 885.
MLA LOKMANOĞLU Salim Yunus İŞ MAHKEMELERİ KANUNU IŞIĞINDA ARABULUCULUK KAVRAMI. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, vol.0, no.33, 2018, ss.863 - 885.
AMA LOKMANOĞLU S İŞ MAHKEMELERİ KANUNU IŞIĞINDA ARABULUCULUK KAVRAMI. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2018; 0(33): 863 - 885.
Vancouver LOKMANOĞLU S İŞ MAHKEMELERİ KANUNU IŞIĞINDA ARABULUCULUK KAVRAMI. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2018; 0(33): 863 - 885.
IEEE LOKMANOĞLU S "İŞ MAHKEMELERİ KANUNU IŞIĞINDA ARABULUCULUK KAVRAMI." Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 0, ss.863 - 885, 2018.
ISNAD LOKMANOĞLU, Salim Yunus. "İŞ MAHKEMELERİ KANUNU IŞIĞINDA ARABULUCULUK KAVRAMI". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 33 (2018), 863-885.