Yıl: 2018 Cilt: 13 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 1397 - 1411 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.7827/TurkishStudies.13034 İndeks Tarihi: 01-08-2019

ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM PROGRAMI KAVRAMINA İLİŞKİN BİLİŞSEL YAPILARININ KELİME İLİŞKİLENDİRME TESTİ İLE BELİRLENMESİ

Öz:
Bu araştırmanın temel amacı, öğretmen adaylarının eğitimprogramları kavramlarına ilişkin bilişsel yapılarını kelime ilişkilendirmetesti ile belirlenmesidir. Bu doğrultuda öğretmen adaylarının eğitimprogramı, hedef, içerik, eğitim durumları ve sınama durumlarıkavramlarına ilişkin bilişsel yapıları belirlenmiştir. Bu araştırma, taramamodelindegerçekleştirilmiştir.Araştırmanınçalışmagrubunu,Türkiye’nin batısında yer alan bir devlet üniversitesinin eğitimfakültesinde öğrenim görmekte olan üçüncü ve dördüncü sınıföğrencilerinden 87 öğretmen adayı oluşmaktadır. Araştırmada veritoplama aracı olarak kelime ilişkilendirme testi kullanılmıştır. Verilerinanalizi için kelime ilişkilendirme testinde anahtar kavramlara verilencevap kelimeler ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Hangi anahtar kavramahangi kelime veya kavramların kaç kez tekrarlandığını gösteren ayrıntılıfrekans tablosu hazırlanmıştır. Bu frekans tablosundan yararlanılarakkavram ağı oluşturulmuştur. Kavram ağı oluşturma işleminde kesmenoktası tekniği kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre araştırmanınsonucunda öğretmen adaylarının eğitim programı kavramına ait bilişselyapılarının yeterli olmadığı, eğitim programının ögelerine yönelik bilişselyapılarının orta düzeyde yeterli olduğu söylenebilir. Öğretmenadaylarının özellikle eğitim programının ögesi olan eğitim durumlarıkavramına yönelik bilişsel yapılarının yetersiz olduğu söylenebilir.Araştırmada oluşturulan kavram ağları ile kavramlar arasında nasılbağlantılar kurulduğu ve ne gibi yanlış ilişkilendirmeler yaparak kavramyanılgılarına sahip olunduğu elde edilmiştir. Bu araştırmanınsonuçlarından hareketle genel olarak fen bilimleri alanında yapılanaraştırmalarda kullanılan "Kelime İlişkilendirme Testi"nin farklı branşlarda da bilişsel yapıyı ve kavram yanılgılarını yoklamada etkili birteknik olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik Eğitim, Özel

DETERMINING PRESERVICE TEACHERS’ COGNITIVE STRUCTURES ON THE CONCEPT OF CURRICULUMS VIA THE WORD-ASSOCIATION TEST

Öz:
The main purpose of this study is determining the cognitive structures of preservice teachers on the concept of curriculums as using a word-association test. For this purpose, it is aimed to reveal the cognitive perspectives of preservice teachers on curriculum, objective, context, educational situation and evaluation situation. This study was designed as a descriptive survey model. The sampling of the study was conducted as 87 third and fourth grades preservice teachers in faculty of education in a state university located in the west side of Turkey. As for the data collection instrument, the word-association test was used. For the data analysis procedure, the answer words in word-association test were analyzed in detail. A detailed frequency table has been prepared which shows how many key words or phrases are repeated. A contextual network was also designed with the help of the frequency table. In this network, cut-point technique was used. In this techniques, the value lower than the highly pointed answer is defined as the cut-point value. According to findings, it can be said that the cognitive structures of preservice teachers’ for the curriculum are not enough and the cognitive structures for the students of the curriculum are moderate at the end of the research. It can be said that the cognitive structures of preservice teachers’ are inadequate especially for the concept of educational situations which is the subject of the curriculum. It has been found that there are misconceptions about how conceptual networks and concepts are formed in the research and what kind of misconceptions are made. Based on the results of this research, it can be said that "Word Association Test", which is used in researches in the field of science in general, is also an effective technique in cognition of misconceptions and cognition in different branches.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
4
5
4
 • Bahar, M. & Kılıç, F. (2001). Kelime İletişim Testi Yöntemi İle Atatürk İlkeleri Arasındaki Kavramsal Bağların Araştırılması. X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Bolu.
 • Bahar, M. & Özatlı, S. (2003). Kelime İletişim Test Yöntemi İle Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Canlıların Temel Bileşenleri Konusundaki Bilişsel Yapılarının Araştırılması, BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi, 5(2), 75-85.
 • Bahar, M., Alex H. Johnstone & Sutcliffe, R. (1999). Investigation of students’ cognitive structure in elementary genetics through word association tests. Journal of Biological Education, 33(3), 134-141.
 • Baykara, K. (2012). İçeriğin ve Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi. Şeker, H. (Editör). Eğitimde Program Geliştirme: Kavramlar ve Yaklaşımlar içinde. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Brooks, J. G. & Brooks, M. G. (1993). The Case for Constructivist Classrooms. Virginia, ASCD Alexandria.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: PegemA.
 • Chinn, C. A. & Malhotra, B. A. (2002). Children’s responses to anomalous scientific data: How is conceptual change impeded. Journal of Educational Psychology, 94(2), 327-343.
 • Çardak, O. (2009). The determination of the knowledge level of science students on energy flow through a word association test. Energy Education Science and Technology, 1(1), 139-155.
 • Demirel, Ö. (2003). Eğitimde program geliştirme (5. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Ekici, G., Gökmen, A. ve Kurt, H. (2014). Öğretmen Adaylarının “Bilgisayar” Kavramı Konusundaki Bilişsel Yapılarının Belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34 (3), 357-401.
 • Ercan, F., Taşdere, A. & Ercan, N. (2010). Kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla bilişsel yapının ve kavramsal değişimin gözlenmesi, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(2), 136-154.
 • Eren, F. (2012). İlköğretim öğrencilerinin bilişim teknolojileri algılarının kelime ilişkilendirme testi kullanılarak incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Görgen, İ. (2012). Temel Kavramlar. Şeker, H. (Editör). Eğitimde Program Geliştirme: Kavramlar ve Yaklaşımlar içinde. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi (19. Baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kaya, B. ve Akış, A. (2015). Coğrafya Öğrencilerinin “Hava” Kavramıyla İlgili Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi ile Belirlenmesi. International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10 (7), 558-574.
 • Kurt, H. ve Ekici, G. (2013). Biyoloji öğretmen adaylarının bağımsız kelime ilişkilendirme testi ve çizme – yazma tekniğiyle ‘osmoz’ kavramı konusundaki bilişsel yapılarının belirlenmesi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 8(2), 809-829.
 • Kurt, H. ve Ekici, G. (2013). What Is A Virus? Prospective Biology Teachers’ Cognitive Structure on the Concept of Virus. International Online Journal of Educational Sciences. 5 (3), 736- 756.
 • Önel, A. ve Yüce, Z. (2016). Determining The Cognitive Structures of Science Teacher Candidates On “Evolution” Through Word Association Test. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi – Journal of Educational Sciences Research, 6 (1), 23-39.
 • Pesen, C. (2007). Öğrencilerin kesirlerle ilgili kavram yanılgıları. Eğitim ve Bilim, 32(143), 79-88.
 • Varış, F. (1978). Eğitim Program Geliştirme teori ve teknikler. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Yüce, Z. ve Önel, A. (2015). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoçeşitliliğe İlişkin Kavramsal İlişkilendirme Düzeyleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (1), 326-341.
APA ALTINTAS S, GÖÇEN KABARAN G, KABARAN H (2018). ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM PROGRAMI KAVRAMINA İLİŞKİN BİLİŞSEL YAPILARININ KELİME İLİŞKİLENDİRME TESTİ İLE BELİRLENMESİ. , 1397 - 1411. 10.7827/TurkishStudies.13034
Chicago ALTINTAS SEDAT,GÖÇEN KABARAN GÜLER,KABARAN Hasret ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM PROGRAMI KAVRAMINA İLİŞKİN BİLİŞSEL YAPILARININ KELİME İLİŞKİLENDİRME TESTİ İLE BELİRLENMESİ. (2018): 1397 - 1411. 10.7827/TurkishStudies.13034
MLA ALTINTAS SEDAT,GÖÇEN KABARAN GÜLER,KABARAN Hasret ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM PROGRAMI KAVRAMINA İLİŞKİN BİLİŞSEL YAPILARININ KELİME İLİŞKİLENDİRME TESTİ İLE BELİRLENMESİ. , 2018, ss.1397 - 1411. 10.7827/TurkishStudies.13034
AMA ALTINTAS S,GÖÇEN KABARAN G,KABARAN H ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM PROGRAMI KAVRAMINA İLİŞKİN BİLİŞSEL YAPILARININ KELİME İLİŞKİLENDİRME TESTİ İLE BELİRLENMESİ. . 2018; 1397 - 1411. 10.7827/TurkishStudies.13034
Vancouver ALTINTAS S,GÖÇEN KABARAN G,KABARAN H ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM PROGRAMI KAVRAMINA İLİŞKİN BİLİŞSEL YAPILARININ KELİME İLİŞKİLENDİRME TESTİ İLE BELİRLENMESİ. . 2018; 1397 - 1411. 10.7827/TurkishStudies.13034
IEEE ALTINTAS S,GÖÇEN KABARAN G,KABARAN H "ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM PROGRAMI KAVRAMINA İLİŞKİN BİLİŞSEL YAPILARININ KELİME İLİŞKİLENDİRME TESTİ İLE BELİRLENMESİ." , ss.1397 - 1411, 2018. 10.7827/TurkishStudies.13034
ISNAD ALTINTAS, SEDAT vd. "ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM PROGRAMI KAVRAMINA İLİŞKİN BİLİŞSEL YAPILARININ KELİME İLİŞKİLENDİRME TESTİ İLE BELİRLENMESİ". (2018), 1397-1411. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.13034
APA ALTINTAS S, GÖÇEN KABARAN G, KABARAN H (2018). ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM PROGRAMI KAVRAMINA İLİŞKİN BİLİŞSEL YAPILARININ KELİME İLİŞKİLENDİRME TESTİ İLE BELİRLENMESİ. Turkish Studies (Elektronik), 13(4), 1397 - 1411. 10.7827/TurkishStudies.13034
Chicago ALTINTAS SEDAT,GÖÇEN KABARAN GÜLER,KABARAN Hasret ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM PROGRAMI KAVRAMINA İLİŞKİN BİLİŞSEL YAPILARININ KELİME İLİŞKİLENDİRME TESTİ İLE BELİRLENMESİ. Turkish Studies (Elektronik) 13, no.4 (2018): 1397 - 1411. 10.7827/TurkishStudies.13034
MLA ALTINTAS SEDAT,GÖÇEN KABARAN GÜLER,KABARAN Hasret ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM PROGRAMI KAVRAMINA İLİŞKİN BİLİŞSEL YAPILARININ KELİME İLİŞKİLENDİRME TESTİ İLE BELİRLENMESİ. Turkish Studies (Elektronik), vol.13, no.4, 2018, ss.1397 - 1411. 10.7827/TurkishStudies.13034
AMA ALTINTAS S,GÖÇEN KABARAN G,KABARAN H ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM PROGRAMI KAVRAMINA İLİŞKİN BİLİŞSEL YAPILARININ KELİME İLİŞKİLENDİRME TESTİ İLE BELİRLENMESİ. Turkish Studies (Elektronik). 2018; 13(4): 1397 - 1411. 10.7827/TurkishStudies.13034
Vancouver ALTINTAS S,GÖÇEN KABARAN G,KABARAN H ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM PROGRAMI KAVRAMINA İLİŞKİN BİLİŞSEL YAPILARININ KELİME İLİŞKİLENDİRME TESTİ İLE BELİRLENMESİ. Turkish Studies (Elektronik). 2018; 13(4): 1397 - 1411. 10.7827/TurkishStudies.13034
IEEE ALTINTAS S,GÖÇEN KABARAN G,KABARAN H "ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM PROGRAMI KAVRAMINA İLİŞKİN BİLİŞSEL YAPILARININ KELİME İLİŞKİLENDİRME TESTİ İLE BELİRLENMESİ." Turkish Studies (Elektronik), 13, ss.1397 - 1411, 2018. 10.7827/TurkishStudies.13034
ISNAD ALTINTAS, SEDAT vd. "ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM PROGRAMI KAVRAMINA İLİŞKİN BİLİŞSEL YAPILARININ KELİME İLİŞKİLENDİRME TESTİ İLE BELİRLENMESİ". Turkish Studies (Elektronik) 13/4 (2018), 1397-1411. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.13034