Yıl: 2018 Cilt: 5 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 65 - 71 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17681/hsp.338994 İndeks Tarihi: 06-08-2019

İntörnlerin Çalışma Ortamında Karşılaştıkları Risklerin Değerlendirilmesi

Öz:
Amaç: Sağlık profesyonellerinin çalışma ortamları, çalışanların sağlığı için riskli alanlardan biridir. Tıpfakültesi öğrencileri, özellikle de intörnler, eğitimleri ve hastanelerdeki klinik uygulamaları sırasında bu riskleremaruz kalmaktadırlar. Bu çalışmada, Tıp Fakültesi’nde öğrenim gören intörnlerin karşılaştıkları bazı meslekirisklerin ve işle ilgili şikayetlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı tiptekiçalışmaya 2016 yılında bir Tıp Fakültesi Hastanesinde öğrenim gören tüm intörnler dahil edilmiştir. Verileraraştırmacı tarafından geliştirilen anket formu ile toplanmış ve SPSS 22.0 paket programında analiz edilmiştir.Veriler sayı, yüzdelik, ortalama ve ortanca ile ifade edilmiştir. Bulgular: İntörnlerin %87'sinin çalışma süresihaftalık 45 saati aşmaktadır. Çalışma ortamı ve koşullarıyla ilişkili olarak uykusuzluk (%84.3), yorgunluk (%79.1),yeterli ve dengeli beslenememe(%76.9), sosyal kısıtlılık (%75.4), boyun ve sırt ağrısı (%57.5) gibi şikayetlerininolduğu belirlenmiştir. İntörnler en sık biyolojik etkenler (%92.5’i) ile karşılaşabileceklerini ifade etmişlerdir.İntörnlerin delici-kesici aletle yaralanması sıklığı %73,9 olup, yaralananların %86’sı yaralanma sırasında eldivenkullandıklarını belirtmişlerdir. Son bir yılda hasta ve/veya hasta yakınları tarafından şiddete uğrama sıklığının%61.9 olduğu tespit edilmiştir. Sonuç: Sağlıklarını tehdit eden ve en sık karşılaşılan risk faktörleri fazla çalışmasüresi ve delici-kesici alet yaralanması olarak belirlenmiştir. Ayrıca şiddet oranındaki yükseklik de dikkat çekicibulunmuştur. Tıp fakültesi ve eğitim veren hastanelerin yöneticilerinin, risk faktörlerini azaltılmaya yönelikdüzenlemeler yapması ve intörnlerde de mesleki risk faktörleri açısından farkındalığın arttırılması önerilmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Hemşirelik

Assessing the Risks that Interns Meet in the Working Environment

Öz:
Objective: The working environments of health professionals are one of the risky areas for employees' health. Medical faculty students especially intens, are exposed to these risks during their training and clinical practices in hospitals. In this study, it was aimed to determine some occupational risks and work-related complaints encountered by the interns who were educated at a Faculty of Medicine. Materials and Methods: All the interns trained at the Faculty of Medicine Hospital in 2016 were included in the descriptive study.The data were collected by the questionnaire developed by the researcher and analyzed in the SPSS 22.0 package program. The data were evaluatedin terms of number, percentile, mean and median. Results: The study period of 87% of interns exceeds 45 hours per week. Regarding with the working environment and conditions; There were complaints such as insomnia (84.3%), fatigue (79.1%), adequate and balanced nutrition (76.9%), social limitation (75.4%) and neck and back pain (57.5%).Interns said that they could most frequently encountered with biological agents (92.5%). The prevalence of interns injuries with penetrating-cutting instruments was 73.9%, and 86% of the injuries stated that they used gloves during the injury. It has been determined that the frequency of being exposed to violance by patients and/or relatives is 61.9%. Conclusion: The most common risk factors that threaten their health have been identified as overtime and needlestick and sharps injuries. In addition, the height of the violence rate is also remarkable. It is suggested that managers of medical faculties and training hospitals should make regulations to reduce risk factors. It is also proposed to increase awareness in terms of occupational risk factors in the interns.
Anahtar Kelime:

Konular: Hemşirelik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Erdal R. Hekimin sağlığı. In: İliçin G, Biberoğlu K, Süleymanlar G, Ünal S, Ed. İç hastalıkları. 3rd ed. Ankara: Güneş Kitabevi, 2012;80-83.
 • Centers for Disease Control and Prevention. Exposure to stress:occupational hazards in hospital. DHHS (NIOSH) Publication No.2008-136.
 • Chauvin A, Hutin A, Leredu T, Plaisance P, Pateron D, Yordanov Y. Accidental blood exposures among emergency medicine residents and young physicians in France: a national survey. Internal and Emergency Medicine 2017;12:221-227.
 • Ruitenburg MM, Frings-Dresen MH, Sluiter JK. How to define the content of a job-specific worker's health surveillance for hospital physicians? Safety And Health At Work 2016;7:18-31.
 • Memon AG, Naeem Z, Zaman A, Zahid F. Occupational health related concerns among surgeons. Int J Of Health Sciences 2016;10:279-291
 • Saygun, M. Sağlık Çalışanlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Sorunları [Occupational health and safety problems in health workers]. TAF Koruyucu Hekimlik Bülteni [TAF Preventive Medicine Bulletin] 2012;11:373-382.
 • Ruotsalainen JH, Verbeek JH, Mariné A, Serra C. Preventing occupational stress in healthcare workers. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015;4: CD002892.
 • Emiroğlu C. Sağlık Sektöründe Mesleki Riskler ve Hukuksal Düzenlemeler [Occupational risks and legal regulations ın health sector]. Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi (MSG) 2012;1:16-25.
 • Kumaş H, Beyaztaş FY. The Evaluation of the working conditions of physicians in Turkey. Cumhuriyet Medical Journal 2007;29:123-127.
 • Sharma GK, Gilson MM, Nathan H, Makary MA. Needlestick injuries among medical students: incidence and implications. Acad Med 2009;84:1815- 1821.
 • Lauer AC, Reddemann A, Meier-Wronski CP, Bias H, Gödecke K, Arendt M, et al. Needlestick and sharps injuries among medical undergraduate students. American Journal of Infection Control 2014;42:235- 239.
 • Varsou O, Lemon JS, Dick FD. Sharps injuries among medical students. Occup Med (Oxford) 2009;59:509-511.
 • Moon CS, Hwang JH, Lee CS, Park KH, Kim ES. Exposure to blood and body fluid among medical students in Korea. Am J Infect Control 2010;38:582-583.
 • Merlin JS, Morrison G, Gluckman S, Lipschik G, Linkin DR, Lyon S. et al. Blood and body fluid exposures among US medical students in Botswana. J Gen Intern Med 2011;26:561-564.
 • Kaya M, Genç M, Kaya B, Pehlivan E. Prevalence of depressive symptoms, ways of coping, and related factors among medical school and health services higher education students. Turk Psikiyatri Derg 2007;18:137-146.
 • Alvi T, Assad F, Ramzan M, Khan FA. Depression, anxiety and their associated factors among medical students. J Coll Physicians Surg Pak 2010;20:122-126.
 • Costa EFO, Santos SA, Santos ATRA, Melo EV, Andrade TM. Burnout syndrome and associated factors among medical students: a cross-sectional study. Clinics 2012;67:573-580.
 • İlhan M N, Özkan S, Kurtcebe ZÖ, Aksakal FN. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çalışan araştırma görevlileri ve intörn doktorlarda şiddete maruziyet ve şiddetle ilişkili etmenler. [Exposure to violence and related factors among research asistans and ıntern doctors in Gazi University Hospital]. Toplum Hekimliği Bülteni 2009;28:15-23.
 • Özcan NK, Bilgin H. Violence towards healthcare workers in Turkey: a systematic review. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2011;31:1442-1456.
 • Acik Y, Deveci SE, Gunes G, Gulbayrak C, Dabak S, Saka G, et al. Experience of workplace violence during medical speciality training in Turkey. Occupational Medicine 2008;58:361-366.
 • Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun Sayısı:2368 R.G. Tarihi:31.12.1980 R.G. Sayısı:17207
 • Önsüz F, Hıdıroğlu S, Gürbüz Y, Topuzoğlu A, Karavuş M. Determining organizational stress level of resident physicians in an university hospital. New Symposium Journal 2008;46:23-34.
 • Yavaşcaoğlu B, Aydın B, Karataş EG, Kaya FN, Özcan B, Kırlı S. Cognitive functions of nausea in anesthesia assistants and its effect on mental status. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2007;33:75-79.
 • Gocgeldi E, Istanbulluoglu H, Turker T, Gulec M, Ceylan S, Kocak N. Investigation of the knowledge level of medical students about health risks originating from occupational exposure. Gulhane Medical Journal 2001;53:195-204.
 • Norsayani MY, Noor Hassim I. Study on incidence of needle stick injury and factors associated with this problem among medical students. Journal of occupational health 2003;45:172-178.
 • Azap A, Ergönül Ö, Memikoğlu KO, Yeşilkaya A, Altunsoy A, Bozkurt GY, et al. Occupational exposure to blood and body fluids among health care workers in Ankara, Turkey. American Journal Of Infection Control 2005;33:48-52.
 • Bozkurt S, Kökoğlu ÖF, Yanıt F, Kocahasanoğlu U, Okumuş M, Sucaklı MH. ve ark. Sağlık çalışanlarında iğne batması ve cerrahi aletlerle olan yaralanmalar [Needle sticks and injuries due to surgical instruments in health care providers]. Dicle Tıp Dergisi [Dicle Medical Journal] 2013;40:449-452.
 • Aygün P. Kesici-Delici Alet Yaralanmaları ve Korunma Önlemleri [Cutting tool injuries and protection measures]. 5. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongre Kitabı [National Sterilization Disinfection Congress Book] Antalya: Bilimsel Tıp Yayınevi, 2007:385-391.
 • Thomas WJ, Murray JR. The incidence and reporting rates of needle-stick injury amongst UK surgeons. Ann R Coll Surg Engl 2009;91:12-17.
 • Uçak A, Kiper S, Karabekir H.S. Occupational accidents faced by health workers and the effect of training on reducing occupational accidents. Bozok Tıp Dergisi 2011;1:7-15.
 • Dıraçoğlu D. Musculoskeletal paın among medıcal staff. Journal of Medical Sciences 2006;26:132-139.
 • Waters T, Collins J, Galinsky T, Caruso C. NIOSH research efforts to prevent musculoskeletal disorders in the healthcare industry. Orthop Nurs 2006;25:380-389.
 • Tot Ş, Bal N. Psychiatric problems in medical doctors. New Symposium Journal 2003;41:143-150.
 • Çevik A, Holliman JC, Yanturalı S. Emergency physicians and "burn out" syndrome. Turkish Journal of Tauma&Emergency Surgery 2003;9:85-89.
 • Gomaa AE, Tapp LC, Luckhaupt SE, Vanoli K, Sarmiento RF, Raudabaugh WM, et al. Occupational traumatic injuries among workers in health care facilities— United States, 2012–2014. MMWR 2015;64:405-410.
 • Canbaz S, Dündar C, Dabak Ş, Sünter AT, PekşenY, Çetinoğlu EÇ. Violence towards workers in hospital emergency services and in emergency medical care units in Samsun: an epidemiological study. Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery 2008;14:239-244.
 • Gökçe T, Dündar C. The frequency of exposing to violence and ıts effects on state and trait anxiety levels among the doctors and nurses working ın Samsun Psychiatry Hospital. Journal of Turgut Ozal Medical Center 2008;15:25-28.
APA terzi ö, PEKŞEN Y (2018). İntörnlerin Çalışma Ortamında Karşılaştıkları Risklerin Değerlendirilmesi. , 65 - 71. 10.17681/hsp.338994
Chicago terzi özlem,PEKŞEN Yıldız İntörnlerin Çalışma Ortamında Karşılaştıkları Risklerin Değerlendirilmesi. (2018): 65 - 71. 10.17681/hsp.338994
MLA terzi özlem,PEKŞEN Yıldız İntörnlerin Çalışma Ortamında Karşılaştıkları Risklerin Değerlendirilmesi. , 2018, ss.65 - 71. 10.17681/hsp.338994
AMA terzi ö,PEKŞEN Y İntörnlerin Çalışma Ortamında Karşılaştıkları Risklerin Değerlendirilmesi. . 2018; 65 - 71. 10.17681/hsp.338994
Vancouver terzi ö,PEKŞEN Y İntörnlerin Çalışma Ortamında Karşılaştıkları Risklerin Değerlendirilmesi. . 2018; 65 - 71. 10.17681/hsp.338994
IEEE terzi ö,PEKŞEN Y "İntörnlerin Çalışma Ortamında Karşılaştıkları Risklerin Değerlendirilmesi." , ss.65 - 71, 2018. 10.17681/hsp.338994
ISNAD terzi, özlem - PEKŞEN, Yıldız. "İntörnlerin Çalışma Ortamında Karşılaştıkları Risklerin Değerlendirilmesi". (2018), 65-71. https://doi.org/10.17681/hsp.338994
APA terzi ö, PEKŞEN Y (2018). İntörnlerin Çalışma Ortamında Karşılaştıkları Risklerin Değerlendirilmesi. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi /Journal of Health Sciences and Professions, 5(1), 65 - 71. 10.17681/hsp.338994
Chicago terzi özlem,PEKŞEN Yıldız İntörnlerin Çalışma Ortamında Karşılaştıkları Risklerin Değerlendirilmesi. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi /Journal of Health Sciences and Professions 5, no.1 (2018): 65 - 71. 10.17681/hsp.338994
MLA terzi özlem,PEKŞEN Yıldız İntörnlerin Çalışma Ortamında Karşılaştıkları Risklerin Değerlendirilmesi. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi /Journal of Health Sciences and Professions, vol.5, no.1, 2018, ss.65 - 71. 10.17681/hsp.338994
AMA terzi ö,PEKŞEN Y İntörnlerin Çalışma Ortamında Karşılaştıkları Risklerin Değerlendirilmesi. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi /Journal of Health Sciences and Professions. 2018; 5(1): 65 - 71. 10.17681/hsp.338994
Vancouver terzi ö,PEKŞEN Y İntörnlerin Çalışma Ortamında Karşılaştıkları Risklerin Değerlendirilmesi. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi /Journal of Health Sciences and Professions. 2018; 5(1): 65 - 71. 10.17681/hsp.338994
IEEE terzi ö,PEKŞEN Y "İntörnlerin Çalışma Ortamında Karşılaştıkları Risklerin Değerlendirilmesi." Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi /Journal of Health Sciences and Professions, 5, ss.65 - 71, 2018. 10.17681/hsp.338994
ISNAD terzi, özlem - PEKŞEN, Yıldız. "İntörnlerin Çalışma Ortamında Karşılaştıkları Risklerin Değerlendirilmesi". Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi /Journal of Health Sciences and Professions 5/1 (2018), 65-71. https://doi.org/10.17681/hsp.338994