Relationship of ADMA Levels with Cardiovascular Parameters in Patients with Peritoneal Dialysis: A Bioimpedance Analysis Study

Yıl: 2018 Cilt: 18 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 147 - 152 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.5152/jarem.2018.1998 İndeks Tarihi: 07-08-2019

Relationship of ADMA Levels with Cardiovascular Parameters in Patients with Peritoneal Dialysis: A Bioimpedance Analysis Study

Öz:
Objective: Asymmetric dimethylarginine (ADMA) is known as a non-traditional risk factor for cardiovascular disease. Considering the increasedprevalence of hypervolemia and heart failure in patients with peritoneal dialysis (PD), we aimed to investigate the relationship of ADMA withother biochemical parameters, echocardiographic findings, and results of bioimpedance analysis, which is a method for the determination ofbody fluid distribution in detail.Methods: The study was conducted on 21 patients with chronic PD. Bioimpedance was evaluated by Body Composition Monitor H02.201.1®.ADMA level was analyzed by an ELISA kit.Results: The mean ADMA level was 87.6±58.2 (18.54-247.34) μmol/L. The mean ADMA level in patients with hypertension was significantly higherthan those with normal blood pressure (95.8±58.8 μmol/L and 41.0±27.9 μmol/L, respectively; p=0.045). In univariate analysis, the parametersassociated with serum ADMA levels were uric acid (r=0.681, p=0.001), left ventricular end-systolic diameter (LVESD) (r=0.509, p=0.019), intracellularwater (ICW) (r=0.606, p=0.004), extracellular water (r=0.471, p=0.031), dialysate-to-plasma (D/P) creatinine ratio (r=0.452, p=0.04), body surfacearea (r=0.52, p=0.016), total body water (r=0.581, p=0.006), and lean tissue mass (r=0.528, p=0.014). In multivariate analysis, only uric acid level,ICW, LVESD, and D/P creatinine were found to be significantly associated with ADMA.Conclusion: Serum ADMA level may be a useful marker to detect cardiovascular risk in patients with PD. Serum uric acid and LVESD areimportant parameters related to ADMA levels in patients with PD. Bioimpedance spectroscopy findings support the association of ADMA withbody fluid volume.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel

Periton Diyalizi Hastalarında ADMA Düzeyi ile Kardiyovasküler Parametreler Arasındaki İlişki: Bir Biyoimpedans Çalışması

Öz:
Amaç: Kardiyovasküler hastalıklar diyaliz hastalarında mortalitenin en sık nedenidir. Asimetrik dimetilarginin (ADMA) düzeyleri ile aterogenezin ilk basamağı olan endotelyal disfonksiyon arasındaki ilişki gösterilmiş olup, ADMA kardiyovasküler hastalıklar için geleneksel olmayan bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Periton diyalizi (PD) hastalarında hipervolemi ve kalp yetmezliği prevalansının yüksek olduğunu göz önüne alarak, çalışmamızda ADMA ile diğer biyokimyasal parametreler, ekokardiyografi bulguları ve vücut sıvı dağılımının belirlenmesinde geçerli bir yöntem olan biyoimpedans analizi sonuçları ile ilişkisini araştırmayı hedefledik. Yöntemler: Kronik PD tedavisi gören 21 hasta çalışmaya alındı. Biyoimpedans analizi için BCM (Body Composition Monitor H02.201.1®) cihazı kullanıldı. ADMA düzeyleri ELISA kiti ile çalışıldı. Bulgular: Yirmi bir hastanın 13’ü kadın 8’i erkek idi. PD modalitesi 12 hastada CAPD, 5 hastada APD ve 4 hastada CCPD idi. Hastaların 18’i (%85) hipertansif, 9’u ise (%42) dislipidemik idi. Son dönem böbrek yetmezliğinin etyolojisi 8 hastada (%38) diyabetik nefropati idi. 13 hastanın günlük idrar volümLeri ortalama 1402±636 mL iken, geri kalan 8 hasta ise anürik idi. Ortalama sistolik ve diyasyolik kan basınçları sırasıyla 124,5±36,8 mmHg ve 79,8±11,7 mmHg idi. Hastaların ortalama ADMA düzeyi 87,6±58,2 μmol/L (18,54-247,34 μmol/L) bulundu. Ortalama ADMA seviyesi hipertansif hastalarda normotensif olanlara göre istatistiksel açıdan anlamLı olarak daha yüksek tespit edildi (95,8±58,8 μmol/L ve 41,0±27,9 μmol/L; p=0,045). Tek değişkenli analizde ADMA düzeyi ile ilişkili bulunan parametreler, ürik asit (r=0,681, p=0,001), sol ventrikül diyastol sonu çapı (LVESD) (r=0,509, p=0,019), intrasellüler sıvı miktarı (r=0,606, p=0,004), ekstrasellüler sıvı miktarı (r=0,471, p=0,031), diyalizat/plazma kreatinin oranı (r=0,452, p=0,04), vücut yüzey alanı (r=0,52, p=0,016), total vücut suyu (r=0,581, p=0,006) ve yağsız vücut kitlesi (r=0,528, p=0,014) olarak saptandı. Çok değişkenli analizde ise sadece ürik asit düzeyi, intrasellüler su, LVESD ve diyalizat/plazma kreatinin oranı istatistiksel olarak ADMA düzeyi ile ilişkili bulundu. Sonuç: PD hastalarında kardiyovasküler riskin belirlenmesinde ADMA düzeyi yararlı bir marker olarak kullanılabilir. Serum ürik asit düzeyi ve LVESD, ADMA düzeyi ile yakından ilişkilidir. Biyoimpedans analizi sonuçları ADMA düzeyi ile total vücut sıvısı arasındaki ilişkiyi desteklemektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Avci E, Coskun S, Cakir E, Kurt Y, Ozgur Akgul E. Relations between concentrations of asymmetric dimethylarginine and neopterin as potential risk factors for cardiovascular diseases in haemodialysistreated patients. Ren Fail 2008; 30: 784-90. [CrossRef]
 • 2. Annuk M, Zilmer M, Fellström B. Endothelium-dependent vasodilation and oxidative stress in chronic renal failure: impact on cardiovascular disease. Kidney Int Suppl 2003; 84: 50-3. [CrossRef]
 • 3. Ito A, Tsao PS, Adimoolam S, Kimoto M, Ogawa T, Cooke JP. Novel mechanism for endothelial dysfunction: Dysregulation of dimethilarginin dimethylaminohydrolase. Circulation 1999; 99: 3092-5. [CrossRef]
 • 4. Yılmaz MI, Sönmez A, Saglam M, Qureshi AR, Carrero JJ, Caglar K, et al. ADMA levels correlate with proteinuria, secondery amyloidosis, and endotheliel dysfunction. J Am Soc Nephrol 2008; 19: 388-95. [CrossRef]
 • 5. Faraci FM, Brian JE, Heistad DD. Response of cerebral blood vessels to an endogenous inhibitor of nitric oxide synthase. Am J Physiol 1995; 269: 1522-7. [CrossRef]
 • 6. Sibal L, Agarwal SC, Home PD, Boger RH. The Role of Asymmetric Dimethylarginine (ADMA) in Endothelial Dysfunction and Cardiovascular Disease. Curr Cardiol Rev 2010; 6: 82-90. [CrossRef]
 • 7. Achan V, Broadhead M, Malaki M, Whitley G, Leiper J, MacAllister R, et al. Asymmetric dimethylarginine causes hypertension and cardiac dysfunction in humans and is actively metabolized by dimethylarginine dimethylaminohydrolase. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2003; 23: 1455-9. [CrossRef]
 • 8. Liu X, Hou L, Xu D, Chen A, Yang L, Zhuang Y, et al. Effect of asymmetric dimethylarginine (ADMA) on heart failure development. Nitric Oxide 2016; 54: 73-81. [CrossRef]
 • 9. Bae SW, Stühlinger MC, Yoo HS, Yu KH, Park HK, Choi BY, et al. Plasma asymmetric dimethylarginine concentrations in newly diagnosed patients with acute myocardial infarction or unstable angina pectoris during two weeks of medical treatment. Am J Cardiol 2005; 95: 729- 33. [CrossRef]
 • 10. Matsuoka H, Itoh S, Kimoto M, Kohno K, Tamai O, Wada Y, et al. Asymmetrical dimethylarginine, an endogenous nitric oxide synthase inhibitor, in experimental hypertension. Hypertension 1997; 29: 242-7. [CrossRef]
 • 11. Böger RH, Bode-Böger SM, Szuba A, Tangphao O, Tsao PS, Chan, JR, et al. Asymmetric dimethylarginine: a novel risk factor for endothelial dysfunction: Its role in hypercholesterolemia. Circulation 1998; 98: 1842-7. [CrossRef]
 • 12. Stühlinger MC, Oka RK, Graf EE, Schmölzer I, Upson BM, Kapoor O, et al. Endothelial dysfunction induced by hyperhomocyst(e)inemia: role of asymmetric dimethylarginine. Circulation 2003; 108: 933-8. [CrossRef]
 • 13. Sibal L, Agarwal SC, Schwedhelm E, Lüneburg N, Böger RH, Home PD. A study of endothelial function and circulating asymmetric dimethylarginine levels in people with Type 1 diabetes without macrovascular disease or microalbuminuria. Cardiovasc Diabetol 2009; 8: 27. [CrossRef]
 • 14. Nijveldt RJ, Siroen MPC, Teerlink T, Leeuwen PAM. Elimination of asymmetric dimethylarginine by the kidney and the liver: A link to the development of multiple organ failure? Am Soc Nutr Sci 2004; 42: 2848-52. [CrossRef]
 • 15. Claes KJ, Bammens B, Kuypers DR, Meijers B, Naesens M, Sprangers B, et al. Time course of asymmetric dimethylarginine and symmetric dimethylarginine levels after successful renal transplantation. Nephrol Dial Transplant 2014; 29: 1965-72. [CrossRef]
 • 16. Jacobi J, Tsao PS. Asymmetrical dimethylarginine in renal disease: limits of variation or variation limits? A systematic review. Am J Nephrol 2008; 28: 224-37. [CrossRef]
 • 17. Miller LM, Sood MM, Sood AR, Reslerova M, Komenda P, Rigatto C, et al. Cardiovascular disease in end-stage renal disease: the challenge of assessing and managing cardiac disease in dialysis patients. Int Urol Nephrol 2010; 42: 1007-14. [CrossRef]
 • 18. Johnson RJ, Kang DH, Feig D, Kivlighn S, Kanellis J, Watanabe S, et al. Is there a pathogenetic role for uric acid in hypertension and cardiovascular and renal disease? Hypertension 2003; 41: 1183-90. [CrossRef]
 • 19. Zoccali C, Maio R, Mallamaci F, Sesti G, Perticone F. Uric acid and endothelial dysfunction in essential hypertension. J Am Soc Nephrol 2006; 17: 1466-71. [CrossRef]
 • 20. Kuwahata S, Hamasaki S, Ishida S, Kataoka T, Yoshikawa A, Orihara K, et al. Effect of uric acid on coronary microvascular endothelial function in women: association with eGFR and ADMA. J Atheroscler Thromb 2010; 17: 259-69. [CrossRef]
 • 21. Nieto FJ, Iribarren C, Gross MD, Comstock GW, Cutler RG. Uric acid and serum antioxidant capacity: a reaction to atherosclerosis? Atherosclerosis 2000; 148: 131-9. [CrossRef]
 • 22. Feig DI, Kang DH, Johnson RJ. Uric acid and cardiovascular risk. N Engl J Med 2008; 359: 1811-21. [CrossRef]
 • 23. von Haehling S, Bode-Böger SM, Martens-Lobenhoffer J, Rauchhaus M, Schefold JC, Genth-Zotz S, et al. Elevated levels of asymmetric dimethylarginine in chronic heart failure: a pathophysiologic link between oxygen radical load and impaired vasodilator capacity and the therapeutic effect of allopurinol. Clin Pharmacol Ther 2010; 88: 506-12. [CrossRef]
 • 24. Perticone F, Sciacqua A, Maio R, Perticone M, Maas R, Boger RH, et al. Asymmetric dimethylarginine, L-arginine, and endothelial dysfunction in essential hypertension. J Am Coll Cardiol 2005; 46: 518-23. [CrossRef]
 • 25. Fleck C, Schweitzer F, Karge E, Busch M, Stein G. Serum concentration of asymmetric (ADMA) and symmetric (SDMA) dimethylarginine in patients with chronic kidney diseases. Clin Chim Acta 2003; 336: 1-12. [CrossRef]
 • 26. Zoccali C, Mallamaci F and Tripepi G. Novel cardiovascular risk factors in end- stage renal disease. J Am Soc Nephrol 2004; 154: 77-80. [CrossRef]
 • 27. Kielstein JT, Böger RH, Bode-Böger SM, Schäffer J, Barbey M, Koch KM, et al. Asymmetric dimethylarginine plasma concentrations differ in patients with end-stage renal disease: Relationship to treatment method and atherosclerotic disease. J Am Soc Nephrol 1999; 10: 594-600.
 • 28. Raconi P, Tripepi G, Malberti F, Testa S, Mallamaci F, Zoccali C. Asymmetrical Dimethylarginine Predicts Progression to Dialysis and Death in Patients with Chronic Kidney Disease: A Competing Risks Modeling Approach. J Am Soc Nephrol 2005; 8: 1-5.
 • 29. Mallamaci F, Tripepi G, Cutrupi S, Malotino LS, Zoccali C. Prognostic value of combined use of biomarkers of inflammation, endothelial dysfunction, and myocardiopathy in patients with ESRD. Kidney Int 2005; 67: 2330-7. [CrossRef]
 • 30. Li H, Wang S. Organic nitrates favor regression of left ventricular hypertrophy in hypertensive patients on chronic peritoneal dialysis. Int J Mol Sci 2013; 14: 1069-79. [CrossRef]
 • 31. Kubes P, Granger DN. Nitric oxide modulates microvascular permeability. Am J Physiol 1992; 262: 611-5. [CrossRef]
 • 32. Ebinç FA, Erten Y, Ebinç H, Paşaoğlu H, Demirtaş C, Taçoy G, et al. The relationship among asymmetric dimethylarginine (ADMA) levels, residual renal function, and left ventricular hypertrophy in continuous ambulatory peritoneal dialysis patients. Ren Fail 2008; 30: 401-6. [CrossRef]
APA ŞUMNU A, Cebeci E, OZTÜRK S, Gursu M, KASAPOĞLU E, Özkan O, Gümüş A, gurdal a, Karadag S, KUMBASAR A, Kazancıoğlu R (2018). Relationship of ADMA Levels with Cardiovascular Parameters in Patients with Peritoneal Dialysis: A Bioimpedance Analysis Study. , 147 - 152. 10.5152/jarem.2018.1998
Chicago ŞUMNU Abdullah,Cebeci Egemen,OZTÜRK SAVAS,Gursu Meltem,KASAPOĞLU Ergün,Özkan Oktay,Gümüş Alper,gurdal ahmet,Karadag Serhat,KUMBASAR ABDULBAKİ,Kazancıoğlu Rümeyza Relationship of ADMA Levels with Cardiovascular Parameters in Patients with Peritoneal Dialysis: A Bioimpedance Analysis Study. (2018): 147 - 152. 10.5152/jarem.2018.1998
MLA ŞUMNU Abdullah,Cebeci Egemen,OZTÜRK SAVAS,Gursu Meltem,KASAPOĞLU Ergün,Özkan Oktay,Gümüş Alper,gurdal ahmet,Karadag Serhat,KUMBASAR ABDULBAKİ,Kazancıoğlu Rümeyza Relationship of ADMA Levels with Cardiovascular Parameters in Patients with Peritoneal Dialysis: A Bioimpedance Analysis Study. , 2018, ss.147 - 152. 10.5152/jarem.2018.1998
AMA ŞUMNU A,Cebeci E,OZTÜRK S,Gursu M,KASAPOĞLU E,Özkan O,Gümüş A,gurdal a,Karadag S,KUMBASAR A,Kazancıoğlu R Relationship of ADMA Levels with Cardiovascular Parameters in Patients with Peritoneal Dialysis: A Bioimpedance Analysis Study. . 2018; 147 - 152. 10.5152/jarem.2018.1998
Vancouver ŞUMNU A,Cebeci E,OZTÜRK S,Gursu M,KASAPOĞLU E,Özkan O,Gümüş A,gurdal a,Karadag S,KUMBASAR A,Kazancıoğlu R Relationship of ADMA Levels with Cardiovascular Parameters in Patients with Peritoneal Dialysis: A Bioimpedance Analysis Study. . 2018; 147 - 152. 10.5152/jarem.2018.1998
IEEE ŞUMNU A,Cebeci E,OZTÜRK S,Gursu M,KASAPOĞLU E,Özkan O,Gümüş A,gurdal a,Karadag S,KUMBASAR A,Kazancıoğlu R "Relationship of ADMA Levels with Cardiovascular Parameters in Patients with Peritoneal Dialysis: A Bioimpedance Analysis Study." , ss.147 - 152, 2018. 10.5152/jarem.2018.1998
ISNAD ŞUMNU, Abdullah vd. "Relationship of ADMA Levels with Cardiovascular Parameters in Patients with Peritoneal Dialysis: A Bioimpedance Analysis Study". (2018), 147-152. https://doi.org/10.5152/jarem.2018.1998
APA ŞUMNU A, Cebeci E, OZTÜRK S, Gursu M, KASAPOĞLU E, Özkan O, Gümüş A, gurdal a, Karadag S, KUMBASAR A, Kazancıoğlu R (2018). Relationship of ADMA Levels with Cardiovascular Parameters in Patients with Peritoneal Dialysis: A Bioimpedance Analysis Study. JAREM, 18(3), 147 - 152. 10.5152/jarem.2018.1998
Chicago ŞUMNU Abdullah,Cebeci Egemen,OZTÜRK SAVAS,Gursu Meltem,KASAPOĞLU Ergün,Özkan Oktay,Gümüş Alper,gurdal ahmet,Karadag Serhat,KUMBASAR ABDULBAKİ,Kazancıoğlu Rümeyza Relationship of ADMA Levels with Cardiovascular Parameters in Patients with Peritoneal Dialysis: A Bioimpedance Analysis Study. JAREM 18, no.3 (2018): 147 - 152. 10.5152/jarem.2018.1998
MLA ŞUMNU Abdullah,Cebeci Egemen,OZTÜRK SAVAS,Gursu Meltem,KASAPOĞLU Ergün,Özkan Oktay,Gümüş Alper,gurdal ahmet,Karadag Serhat,KUMBASAR ABDULBAKİ,Kazancıoğlu Rümeyza Relationship of ADMA Levels with Cardiovascular Parameters in Patients with Peritoneal Dialysis: A Bioimpedance Analysis Study. JAREM, vol.18, no.3, 2018, ss.147 - 152. 10.5152/jarem.2018.1998
AMA ŞUMNU A,Cebeci E,OZTÜRK S,Gursu M,KASAPOĞLU E,Özkan O,Gümüş A,gurdal a,Karadag S,KUMBASAR A,Kazancıoğlu R Relationship of ADMA Levels with Cardiovascular Parameters in Patients with Peritoneal Dialysis: A Bioimpedance Analysis Study. JAREM. 2018; 18(3): 147 - 152. 10.5152/jarem.2018.1998
Vancouver ŞUMNU A,Cebeci E,OZTÜRK S,Gursu M,KASAPOĞLU E,Özkan O,Gümüş A,gurdal a,Karadag S,KUMBASAR A,Kazancıoğlu R Relationship of ADMA Levels with Cardiovascular Parameters in Patients with Peritoneal Dialysis: A Bioimpedance Analysis Study. JAREM. 2018; 18(3): 147 - 152. 10.5152/jarem.2018.1998
IEEE ŞUMNU A,Cebeci E,OZTÜRK S,Gursu M,KASAPOĞLU E,Özkan O,Gümüş A,gurdal a,Karadag S,KUMBASAR A,Kazancıoğlu R "Relationship of ADMA Levels with Cardiovascular Parameters in Patients with Peritoneal Dialysis: A Bioimpedance Analysis Study." JAREM, 18, ss.147 - 152, 2018. 10.5152/jarem.2018.1998
ISNAD ŞUMNU, Abdullah vd. "Relationship of ADMA Levels with Cardiovascular Parameters in Patients with Peritoneal Dialysis: A Bioimpedance Analysis Study". JAREM 18/3 (2018), 147-152. https://doi.org/10.5152/jarem.2018.1998