Yıl: 2018 Cilt: 6 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 341 - 371 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 23-08-2019

Mesleğe Yeni Başlayan Öğretmenlerin Karşılaştıkları Güçlükler: Nitel Bir Çözümleme

Öz:
Bu çalışmanın amacı, mesleğe yeni başlayan (aday) öğretmenlerin mesleğin ilkyılında karşılaştıkları güçlükleri belirlemektir. Araştırma; İstanbul, Konya, Gaziantep veVan illerinde mesleğe yeni başlayan 33 aday öğretmenle yürütülmüştür. Araştırmaverileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı-yapılandırılmış görüşme formukullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde, betimsel analiz ve içerik analiziteknikleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, aday öğretmenlerin mesleğin ilkyılında öğretimi planlama ve uygulamada, sınıf yönetiminde, toplum ile ilişkiler vefiziksel çevreye uyumda, meslektaş, yönetici, veli ve rehber (danışman) öğretmenleilişkilerde ve okulun fiziki altyapı eksikliklerinden kaynaklı çeşitli güçlükler yaşadıklarıortaya çıkmıştır. Aday öğretmenlerin mesleğin ilk yılında en çok karşılaştıkları güçlükdurumları dikkate alınarak mevcut hizmet öncesi öğretmen eğitimi ve adaylık eğitimiprogramlarının gözden geçirilmesi önerilebilir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik

Challenges Faced By Novice Teachers: A Qualitative Analysis

Öz:
The purpose of this study is to determine the challenges faced by novice teachers in their first year of profession. This research was conducted with 33 novice teachers working in Istanbul, Konya, Gaziantep and Van provinces. Research data were obtained using semi-structured interview form developed by the researchers. In the analysis of the data, descriptive analysis and content analysis techniques were used. As a result of the research, it was found that the novice teachers faced various challenges in teaching planning and implementation, classroom management, relations with society and adaptation to the physical environment, relations with colleagues, administrators, parents, and mentor teachers and the lack of physical infrastructure of the school in the first year of the profession. Existing pre-service teacher education and induction programs should be revised taking into account the challenges that novice teachers most frequently encounter during the first year of the profession.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akdağ, Z. (2014). Beginning early childhood education teachers’ struggles in remote areas. International Journal of Educational Researchers, 5(3), 1-13.
 • Barbara, B. L., & Grady, M. L. (2007). From first-year to first-rate: Principals guiding beginner teachers. USA: Corwin Press.
 • Başaran, İ. E. (1981). Eğitim psikolojisi. Ankara: Binbaşıoğlu Yayınevi.
 • Britt, P. M. (1997). Perceptions of beginning teachers: Novice teachers reflect upon their beginning experiences. Paper presented at the annual meeting of the Mid-South Educational Research Association, Memphis, TN.
 • Brouwers, A., & Tomic, W. (2000). A longitudinal study of teacher burnout and perceived self-efficacy in classroom management. Teaching and Teacher Education, 16, 239–253.
 • Bush, R. N. (1983). The beginning years of teaching: A focus for calloboration in teacher education. Eric Hoyle & Jacquetta Megarry (Ed.), World Yearbook of Education 1980: The Professonal Development of Teachers içinde (s. 350-360). New York: Routledge.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. A., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Cantú, M., & Martínez, N. H. (2006). Problems faced by beginning teachers in private elementary schools: A comparative study between Spain and Mexico. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 8(2).
 • Chavkin, N. F. (1993). Families and schools in a pluralistic society. Albany, NY: State University of New York Press.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2005). Research methods in education. (5th Ed.). London: Routledge Falmer.
 • Dağ, N., ve Sarı, M. H. (2017). Areas of mentoring needs of novice and preservice teachers. International Electronic Journal of Elementary Education, 10(1), 115-129.
 • DePaul, A. (2000). Survival guide for new teachers: How new teachers can work effectively with veteran teachers, parents, principals, and teacher educators. U.S. Department of Education: Office of Educational Research and Improvement.
 • Dickson, M., Riddlebarger, J., Stringer, P., Tennant, L., & Kennetz, K. (2014). Challenges faced by Emirati novice teachers. Near and Middle Eastern Journal of Research in Education, http://dx.doi.org/10.5339/nmejre.2014.4.
 • Duran, E., Sezgin, F., ve Çoban, O. (2011). Aday sınıf öğretmenlerinin uyum ve sosyalleşme sürecinin incelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31, 465-478.
 • Eaton, E., & Sisson, W. (2008). Why are new teachers leaving? The case for beginning teacher-induction and mentöring. ICF International Presidential Transition sitesinden alınmıştır. Eğitim-Bir-Sen (2016). Eğitime bakış 2016: İzleme ve değerlendirme raporu. Eğitim-Bir-Sen Yayınları.
 • Ekinci, A. (2010). Aday öğretmenlerin iş başında yetiştirilmesinde okul müdürlerinin rolü. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 63-77.
 • Erdemir, N. (2007). Mesleğine yeni başlayan fen bilgisi öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar ve şikâyetler. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(22), 135-149.
 • Fantilli, R. D. (2009). A study of novice teachers: challenges and supports in the first years (Yayınlanmış doktora tezi). The Ontario Institute for Studies in Education of the University of Toronto.
 • Feiman-Nemser, S. (2003). What new teachers need to learn. Educational Leadership, 60(8), 25-29.
 • Gergin, E. (2010). Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin ilk yıllarda karşılaştığı zorluklar ve bu zorluklarla başa çıkma yolları (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Gömleksiz, M. N., Kan, A. Ü., Biçer, S., ve Yetkiner A. (2010). Mesleğe yeni başlayan sınıf öğretmenlerinin yaşadıkları zorluklarla öğretmen adaylarının yaşayabilecekleri zorluklara ilişkin algılarının karşılaştırılması. E-Journal of New World Science Economy, 5(3), 12-23.
 • Gülay, A., ve Altun, T. (2017). Göreve yeni başlayan öğretmenlerin yeterlik algılarının ve karşılaştıkları sorunların belirlenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 738-749.
 • Gündüz, Y., ve Can, E. (2011). Öğretmenlerin eğitim sistemi ve uygulamalarına ilişkin güncel sorunları algılama düzeylerinin incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(4), 745-774.
 • Hammond, M. (2005). Next steps in teaching: A guide to starting your career in the secondary school. London & New York: Routledge.
 • Hebert, S. B. (2002). Expectations and experiences: Case studies of four first-year teachers (Doktora tezi). Graduate Faculty of the Louisiana State University.
 • Jeanlouis, G. (2004). High attrition of first-year teachers in the states of Texas and Lousisiana (Yayınlanmamış doktora tezi). Union Institute and University.
 • Jensen, B., Sandoval-Hernández, A., Knoll, S., & Gonzalez, E. J. (2012). The experience of new teachers: Results from TALIS 2008. OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264120952-en.
 • Keengwe, J., & Adjei-Boateng, E. (2012). Induction and mentöring of beginning secondary school teachers: A case study. International Journal of Education, 4(2), 250-260.
 • Korkmaz, S. (1999) Göreve yeni başlayan öğretmenlerin mesleğe uyum sorunları (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Korkmaz, İ., Saban, A., ve Akbaşlı, S. (2004). Göreve yeni başlayan sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları güçlükler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 38, 266-277.
 • Kozikoglu, İ. (2017). A content analysis concerning the studies on challenges faced by novice teachers. Cypriot Journal of Educational Sciences, 12(2), 91-106.
 • Lundeen, C. A. (2004). Teacher development: The struggle of beginning teachers in creating moral (caring) classroom environments. Early Childhood Development and Care, 174(6), 549-564.
 • Meister, D. G., & Melnick, S. A. (2003). National new teacher study: Beginning teachers’ concerns. Action in Teacher Education, 24(4), 87-94.
 • Michel, H. A. (2013). The first five years: Novice teacher beliefs, experiences, and commitment to the profession (Yayınlanmış doktora tezi). San Diego: University of California.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis (2nd edition). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Moir, E. (1999). The stages of a teacher’s first year. In Marge Scherer (Ed.), A Better Beginning: Supporting and Mentöring New Teachers (pp.19-23). USA: Association For Supervision And Curriculum Development.
 • Mudzingwa, K., & Magudu, S. (2013). Idealism versus realism: Expectations and challenges of beginning teachers in three districts of Masvingo province, Zimbabwe. Journal of Studies in Social Sciences, 3(1), 33-54.
 • Oliver, R. M., & Reschly, D. J. (2007). Effective classroom management: teacher preparationand professional development. National Comprehensive Center for Teacher Quality.
 • Özpınar, M., ve Sarpkaya, R. (2010). Köyde görev yapan sınıf öğretmenlerinin sorunları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 17-29.
 • Öztürk, M. (2008). Induction into teaching: Adaptation challenges of novice teachers (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). Ankara: ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods. USA: Sage.
 • Sarı, M. H., ve Altun, Y. (2015). Göreve yeni başlayan sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 213-226.
 • Senemoğlu, N. (1990). Öğretmen adaylarına 'genel kültür' kazandırma bakımından fen-edebiyat ve eğitim fakültelerinin etkililiği. Çağdaş Eğitim Dergisi.
 • Senemoğlu, N. (1991). A study of initial primary teacher training in England with implications for the system in Turkey (Yayınlanmamış araştırma raporu). Leicester: The University of Leicester.
 • Senemoğlu, N. (2011). How effective are initial primary teacher education curricula in Turkey: Student teacher faculty and teachers let us know. International Journal of Curriculum and Instructional Studies, 1(1), 35-47.
 • Senemoğlu, N. (2015). Gelişim, öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya (24. baskı). Ankara: Yargı Yayınevi.
 • Sezer, S. (2017). Novice teachers' opinions on students' disruptive behaviours: A case study. Eurasian Journal of Educational Research, 69, 199-219.
 • Smith, T. M., & Ingersoll, R. M. (2004). What are the effects of induction and mentöring on beginning teacher turnover? American Educational Research Journal, 41(3), 681–714.
 • Stanulis, R. N., Fallona, C. A., & Pearson, C. A. (2002). Am I doing what I am supposed to be doing?: Mentoring novice teachers through the uncertainties and challenges of their first year of teaching. Mentoring and Tutoring, 10(1), 71-81.
 • Taneri, P. O., ve Ok, A. (2014). Alandan ve alan dışından öğretmenlik sertifikası ile atanan yeni sınıf öğretmenlerinin sorunları. Eğitim ve Bilim Dergisi, 39(173), 418-429.
 • Toker-Gökçe, A. (2013). Sınıf öğretmenlerinin adaylık dönemlerinde yaşadıkları mesleki sorunlar. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 137-156.
 • Türk Eğitim Derneği (2009). Öğretmen yeterlikleri özet rapor. Ankara: Adım Okan Matbaacılık.
 • Van Hover, S. D., & Yeager, E. (2004). Challenges facing beginning history teachers: An exploratory study. The International Journal of Social Education, 19(1), 8-21.
 • Wideen, M., Mayer-Smith, J., & Moon, B. (1998). A critical analysis of the research on learning to teach: Making the case for an ecological perspective on inquiry. Review of Educational Research, 68(2), 130- 178.
 • Wyatt, R. L., & White, J. E. (2007). Making your first year a success: A classroom survival guide for middle and high school teachers. USA: Corwin Press. Y eşilyurt, E., ve Karakuş, M. (2011). The problems teachers encountered during the candidacy process. International Online Journal of Educational Sciences, 3(1), 261-293.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8.baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, N., Kurtdede-Fidan, N., ve Ergün, S. (2017). A qualitative study on the difficulties experienced by novice classroom teachers. International Journal of Social Science Research, 6(2), 1-18.
 • Yılmaz, K., ve Tepebaş, F. (2011). İlköğretim düzeyinde sosyal bilgiler eğitiminde karşılaşılan sorunlar: Mesleğine yeni başlayan sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(1), 157-177.
APA Kozikoğlu İ, SENEMOĞLU N (2018). Mesleğe Yeni Başlayan Öğretmenlerin Karşılaştıkları Güçlükler: Nitel Bir Çözümleme. , 341 - 371.
Chicago Kozikoğlu İshak,SENEMOĞLU Nuray Mesleğe Yeni Başlayan Öğretmenlerin Karşılaştıkları Güçlükler: Nitel Bir Çözümleme. (2018): 341 - 371.
MLA Kozikoğlu İshak,SENEMOĞLU Nuray Mesleğe Yeni Başlayan Öğretmenlerin Karşılaştıkları Güçlükler: Nitel Bir Çözümleme. , 2018, ss.341 - 371.
AMA Kozikoğlu İ,SENEMOĞLU N Mesleğe Yeni Başlayan Öğretmenlerin Karşılaştıkları Güçlükler: Nitel Bir Çözümleme. . 2018; 341 - 371.
Vancouver Kozikoğlu İ,SENEMOĞLU N Mesleğe Yeni Başlayan Öğretmenlerin Karşılaştıkları Güçlükler: Nitel Bir Çözümleme. . 2018; 341 - 371.
IEEE Kozikoğlu İ,SENEMOĞLU N "Mesleğe Yeni Başlayan Öğretmenlerin Karşılaştıkları Güçlükler: Nitel Bir Çözümleme." , ss.341 - 371, 2018.
ISNAD Kozikoğlu, İshak - SENEMOĞLU, Nuray. "Mesleğe Yeni Başlayan Öğretmenlerin Karşılaştıkları Güçlükler: Nitel Bir Çözümleme". (2018), 341-371.
APA Kozikoğlu İ, SENEMOĞLU N (2018). Mesleğe Yeni Başlayan Öğretmenlerin Karşılaştıkları Güçlükler: Nitel Bir Çözümleme. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 6(3), 341 - 371.
Chicago Kozikoğlu İshak,SENEMOĞLU Nuray Mesleğe Yeni Başlayan Öğretmenlerin Karşılaştıkları Güçlükler: Nitel Bir Çözümleme. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 6, no.3 (2018): 341 - 371.
MLA Kozikoğlu İshak,SENEMOĞLU Nuray Mesleğe Yeni Başlayan Öğretmenlerin Karşılaştıkları Güçlükler: Nitel Bir Çözümleme. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, vol.6, no.3, 2018, ss.341 - 371.
AMA Kozikoğlu İ,SENEMOĞLU N Mesleğe Yeni Başlayan Öğretmenlerin Karşılaştıkları Güçlükler: Nitel Bir Çözümleme. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi. 2018; 6(3): 341 - 371.
Vancouver Kozikoğlu İ,SENEMOĞLU N Mesleğe Yeni Başlayan Öğretmenlerin Karşılaştıkları Güçlükler: Nitel Bir Çözümleme. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi. 2018; 6(3): 341 - 371.
IEEE Kozikoğlu İ,SENEMOĞLU N "Mesleğe Yeni Başlayan Öğretmenlerin Karşılaştıkları Güçlükler: Nitel Bir Çözümleme." Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 6, ss.341 - 371, 2018.
ISNAD Kozikoğlu, İshak - SENEMOĞLU, Nuray. "Mesleğe Yeni Başlayan Öğretmenlerin Karşılaştıkları Güçlükler: Nitel Bir Çözümleme". Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 6/3 (2018), 341-371.