Yıl: 2018 Cilt: 16 Sayı: 191 Sayfa Aralığı: 5192 - 5217 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 23-08-2019

İDARİ YARGIDA DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNİN KANUNİ SINIRLARI

Öz:
Hiçbir mahkeme görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan çekinemez. Yargı mercileri önünde davalı ve davacı olarak herkes meşru vasıta ve yollarla iddiada bulunma, kendini savunma ve adil yargılanma hakkına sahiptir. Bu kapsamda, uyuşmazlık konusu ile ilgili iddia ve savunmaları desteklemek için tanık deliline başvurulması ve uyuşmazlığın daha iyi anlaşılabilmesi için duruşma yapılması gerekir. İdari uyuşmazlıklarda idarenin sahip olduğu ayrıcalıkları dengelemenin bir yolu da tarafların sıkı şekil şartlarına bağlı olmadan kendilerini ifade etmelerine imkan veren usul kurallarının bulunmasıdır. Uyuşmazlıkların niteliklerine göre şekillenen usul kuralları arasında farklılıklar olsa da temel usul müesseselerinin uygulanmasında benzerlikler bulunduğundan idari yargılama usulünün diğer hukuk dallarının içtihat birikiminden ve usul kurallarından faydalanması gelişimini tamamlamasına yardımcı olur.Yargılama sırasında maddi gerçekliğin ortaya çıkması için delillerin serbestçe değerlendirilmesi ve her türlü ispat araçlarının kullanılması herşeyden önce Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde yer alan adil yargılanma hakkının unsurlarından birisidir. Çalışmamızda öncelikle ispat ve delilin öneminden bahsedilerek, sonrasında idari yargılama usulünün kendine has özelliklerinin delillerin değerlendirilmesini nasıl etkilediğine yer verilecektir.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

THE LEGAL LIMITS OF THE EVALUATION EVIDENCES IN ADMINISTRATIVE PROCEEEDING

Öz:
No court can refuse to try a case within its jurisdiction. Everyoneeither as plaintiff or defendant- has right to litigation and right to a fair trial in tribunals within legitimate means and procedures. Within this context, the witness should be heard for supporting the allegations and defenses regarding disputed subject and also the hearing should be held for making comprehensibility of the dispute more powerful. Another way of balancing the privileges that administration have in administrative disputes is procedural rules which enables the parties express their opinions without any necessitiy of strict requirements of procedural law. Although there are so many differences among procedural rules which are shaped in accordance with character of disputes, the similarites shall be seen in application of basic procedural institutions. Hence, benefiting of case-law background and procedural rules of the other branches of law helps administrative trial procedure in completing its evolution. Evalution of evidences without any constraint and being capable of using all sort of proofs just for revealing the gospel truths are primarily core elements of right to a fair trial under the Constitution and European Convention on Human Rights. In the study, the significance of proof and evidence concepts is mainly examined. Then, the issue of now charecteristic features of administrative trial procedure law influenced the evaluation of evidences is considered.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Bibliyografik
 • AKINCI, Müslüm, İdari Yargıda Adil Yargılanma Hakkı, Ankara, Turhan Kitapevi, 2008.
 • ALAN, Nuri, “İdari Usul ve İdari Yargı”, Danıştay Dergisi, Sayı:102, Yıl: 30, 2000, ss.3-15.
 • ALTIPARMAK, Kerem, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. Maddesi Uygulanma Alanı”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, Ocak-Aralık 1998, Cilt 53, No:1-2, ss.1-35.
 • ARDIÇOĞLU, Artuk, “İdari Yargıda Tanık”, Yaklaşım, Kasım 2010, Sayı 215 Erişim, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/ makaleler/20101118004.htm).
 • BEREKET, Zuhal, Hukukun Genel İlkeleri ve Danıştay, Ankara, Yetkin Yayınları, 1996.
 • CANDAN, Turgut, Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 4. Baskı, Ankara, Adalet Yayınevi, 2011.
 • ÇAĞLAYAN, Ramazan, İdari Yargılama Hukuku, 9. Baskı, Ankara, Seçkin Yayınevi, 2017.
 • DİNÇ, Mutlu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu(Gerekçeli- Karşılaştırmalı), Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2011.
 • GÖZÜBÜYÜK, A. Şeref/GÖLCÜKLÜ, Feyyaz, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, 10. Baskı, Ankara, Turhan Kitapevi, 2013.
 • GÖZÜBÜYÜK A. Şeref/TAN, Turgut İdari Yargılama Hukuku, Cilt II, 4. Baskı, Ankara, Turhan Kitapevi, 2010.
 • GÖZÜBÜYÜK, A. Şeref, Yönetsel Yargı, Ankara, Turhan Kitapevi, 2010.
 • HONDU, Selçuk, “İdari Yargılama Usulünde “Duruşma” Yapılması ve Uygulamadaki Durum”, Danıştay Dergisi, Yıl:25, Sayı:89, 1995, ss.3-16.
 • HONDU, Selçuk, “İdari Yargılama Usulünde Tanık”, I. Ulusal İdare Hukuku Kongresi, Birinci Kitap, İdari Yargı, Ankara, 1-4 Mayıs 1990, ss.263-275.
 • KAPLAN, Gürsel İdari Yargılama Hukuku, 2. Baskı, Bursa, Ekin Yayıncılık, 2017.
 • KARAKUŞ, Zehra, İdari Yargıda Hukuk Muhakemeleri Kanununun Uygulanması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.
 • KARAVELİOĞLU, Celal/KARAVELİOĞLU, Erdem Cemil, İdari Yargılama Usulü Kanunu, 7. Baskı, Ankara, Karavelioğlu Hukuk Yayınevi, 2009.
 • KONURALP, Haluk, Medeni Usul Hukukunda İspat Kurallarının Zorlanan Sınırları, Ankara,Yetkin Yayınları,2009.
 • KURU, Baki/ARSLAN, Ramazan/YILMAZ, Ejder, Medeni Usul Hukuku, Değiştirilmiş 24. Baskı, Ankara, Yetkin Yayınları, 2013.
 • MUŞUL, Timuçin, Medeni Usul Hukuku, 3. Baskı, Ankara, Adalet Yayınevi, 2012.
 • MÜCAHİT KÜÇÜK, Çolpan, Genel Olarak Delil Kavramı ve İdari Yargıdaki Uygulamaları, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2006.
 • ONAR, Sıddık Sami, İdare Hukukunun Umumi Esasları, 3. Baskı, Cilt III, İstanbul, İsmail Akgün Matbaası, 1966.
 • ÖZAY, İl Han, Günışığında Yönetim II Yargısal Korunma, İstanbul, Filiz Kitapevi, 2004.
 • ÖZTÜRK, K. Burak, Hak Arama Özgürlüğü Çervesinde Zorunlu İdari İtiraz, Ankara, Yetkin Yayınları, 2015.
 • PARLAK, Bayram, İdari Yargıda İspat ve İspata Yarayan Araçlar, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2006.
 • PEKCANITEZ, Hakan/ATALAY, Oğuz/ÖZEKES, Muhammet, Medeni Usul Hukuku, 10. Baskı, Ankara,Yetkin Yayınları, 2011.
 • PEKCANITEZ, Hakan, Medeni Usul Hukuku, Cilt I, 15. Baskı, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2017.
 • SANCAKTAR, Oğuz, “AİHM Kararlarının Türk İdare Hukukuna Etkileri Konusunda Genel Gözlemler”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 38, Sayı 38, 2005, ss.89-112.
 • ŞENLEN SUNAY, Süheyla, İdari Yargılama Usulüne Hakim Olan İlkeler Karşısında İsbat ve Delil Hususları, İstanbul, Kazancı Yayınları, 1997.
 • TANRIVER, Süha, Medeni Usul Hukuku, Cilt I, Ankara, Yetkin Yayınları, 2016.
 • TEZCAN, Durmuş, “Adil (Dürüst) Yargılanma Hakkının Uygulama Alanı Açısından İdari Uyuşmazlıkların Konumu”, Yıldızhan Yayla’ya Armağan, İstanbul Galatasaray Üniversitesi Yayınları, Armağan Serisi No:4, ss.469-484.
 • YASİN, Melikşah, İdari Yargılama Usulünde İspat, İstanbul, XII Levha Yaıyıncılık, 2015.
 • YILDIRIM, Turan, İdari Yargı, 2. Baskı, İstanbul, Beta Basım, 2010.
 • YILMAZ ÖZEL, Nurcan, Adil Yargılanma Hakkı Kriterlerinin Türk İdari Yargılama Hukuku Açısından Muhtemel ve Gerçekleşen Etkileri, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık,2016.
 • YILMAZ, Ejder, Hukuk Sözlüğü, Genişletilmiş 6. Baskı, Ankara, Yetkin Yayınları, 2001.
APA Karakuş Işık Z (2018). İDARİ YARGIDA DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNİN KANUNİ SINIRLARI. , 5192 - 5217.
Chicago Karakuş Işık Zehra İDARİ YARGIDA DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNİN KANUNİ SINIRLARI. (2018): 5192 - 5217.
MLA Karakuş Işık Zehra İDARİ YARGIDA DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNİN KANUNİ SINIRLARI. , 2018, ss.5192 - 5217.
AMA Karakuş Işık Z İDARİ YARGIDA DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNİN KANUNİ SINIRLARI. . 2018; 5192 - 5217.
Vancouver Karakuş Işık Z İDARİ YARGIDA DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNİN KANUNİ SINIRLARI. . 2018; 5192 - 5217.
IEEE Karakuş Işık Z "İDARİ YARGIDA DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNİN KANUNİ SINIRLARI." , ss.5192 - 5217, 2018.
ISNAD Karakuş Işık, Zehra. "İDARİ YARGIDA DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNİN KANUNİ SINIRLARI". (2018), 5192-5217.
APA Karakuş Işık Z (2018). İDARİ YARGIDA DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNİN KANUNİ SINIRLARI. Legal Hukuk Dergisi, 16(191), 5192 - 5217.
Chicago Karakuş Işık Zehra İDARİ YARGIDA DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNİN KANUNİ SINIRLARI. Legal Hukuk Dergisi 16, no.191 (2018): 5192 - 5217.
MLA Karakuş Işık Zehra İDARİ YARGIDA DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNİN KANUNİ SINIRLARI. Legal Hukuk Dergisi, vol.16, no.191, 2018, ss.5192 - 5217.
AMA Karakuş Işık Z İDARİ YARGIDA DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNİN KANUNİ SINIRLARI. Legal Hukuk Dergisi. 2018; 16(191): 5192 - 5217.
Vancouver Karakuş Işık Z İDARİ YARGIDA DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNİN KANUNİ SINIRLARI. Legal Hukuk Dergisi. 2018; 16(191): 5192 - 5217.
IEEE Karakuş Işık Z "İDARİ YARGIDA DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNİN KANUNİ SINIRLARI." Legal Hukuk Dergisi, 16, ss.5192 - 5217, 2018.
ISNAD Karakuş Işık, Zehra. "İDARİ YARGIDA DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNİN KANUNİ SINIRLARI". Legal Hukuk Dergisi 16/191 (2018), 5192-5217.