Yıl: 2018 Cilt: 5 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 212 - 224 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 27-08-2019

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim Gezisi ve Fen-Teknoloji- Toplum-Çevre Konusundaki Görüşleri: ―Müzede Bilim‖ Örneği

Öz:
Bu çalışma fen bilgisi öğretmen adaylarının bilim gezisi ve Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre (FTTÇ) hakkındaki görüşlerini tespitetmek amacı ile yapılmış ve çalışmada verilerin derinlemesine toplandığı nitel araştırma yöntemi ve tek grup ön test – son testdeneysel model kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Batı Karadeniz Bölgesi‘nde yer alan bir üniversitede Fen BilgisiÖğretmenliği Anabilim Dalı 3. sınıfta öğrenim görmekte olan 38 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada, yapılan planlıgezinin, öğretmen adaylarının ―müzede bilim‖ ve FTTÇ konularına yönelik görüşlerini nasıl etkilediğini tespit etmek amacıylahazırlanan görüşme formlarında ―Bilim Gezisi‘ ne ilişkin 4 adet, FTTÇ‘ye ilişkin 3 adet yapılandırılmış soru yer almaktadır. Her ikiölçme aracı ön test ve son test olarak öğretmen adaylarına uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda, ―bilinçli toplumgörüşü‖nün gezi sonrası görüşlerde daha baskın olduğu, bilim gezisinin ne olduğuna yönelik görüşlerinde bilim gezisi öncesinde―teknoloji‖, ―icat, buluş, keşif‖ gibi kavramların tekrarlandığı fakat bilim gezisi sonrasında ise özellikle ―tarih‖, ―doğa‖, ―bili m‖gibi kavramların ileri sürüldüğü tespit edilmiştir. Buna ilaveten son-testte ortaya çıkan bu kavramların hem birbirleri hem de toplumile ilişkilendirildiği görülmüştür. Bunların ışığında, öğretilen bilgilerin kalıcı hale getirilmesi için işlenecek fen progra mlarınıniçeriğine uygun şekilde planlı, düzenli, katılımcı sayısı dengeli geziler düzenlenmeli ve gerçekleştirilen gezilerde FTTÇ ileilişkilendirmeler yapılması önerilmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Pre-Service Science Teachers‘ Opinions about Science Trip and Science-Technology-Society-Environment: ―The Example of Science in Museum‖

Öz:
This study was carried out with the aim of determining the views of pre-service science teachers about science trip and science- technology-society-environment. The qualitative research method and in-group pre-test-post-test experimental model were used. The study group is composed of 38 pre-service teachers studying in the third grade of Science Department at a university in the Western Black Sea Region. The participants were asked four structured questions about the planned science trip and three structured questions about the science-technology-society-environment in order to determine how this trip effected the pre-service teachers‘ opinion on science-technology-society-environment and "science in museum". Both instruments were applied to pre- service teachers as a pre-test and post-test. The results show that the opinion of ―conscious society‖ is more dominant in the post- test, and the concepts such as technology, invention, discovery, exploration are repeated before the trip. Moreover, the concepts such as history, nature, science have been put forward after the trip. It is also found out that pre-service teachers associate these concepts not only with each other, but also with the society. In line with the findings of the study, it is suggested that planned, regular trips with a balanced number of participants should be arranged to ensure meaningful learning and to make associations with science-technology-society-environment in these trips.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akay, Ü. (2010). Andragojik temellere dayalı kolaylaştırılmış okuma-yazma eğitimi (KOYE) sürecine yönelik KOYE eğiticilerinin görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 75-88.
 • Anderson, D., Lucas, K. B., Ginns, I. S. & Dierking, L. D. (2000). Development of knowledge about electricity and magnetism during a visit to a science museum and related post-visit activities. Science Education, 84, 658–679.
 • Bakar, E. (2010). Türkiye‘de okutulan fen ve teknoloji kitap setlerindeki Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre (FTTÇ) konularının değerlendirilmesi, International Conference on New Trends in Education and Their Implications. Erişim adresi: http://www.iconte.org/FileUpload/ks59689/File/113.pdf
 • Bozdoğan, A. E. & Yalçın, N. (2006). Bilim merkezlerinin ilköğretim öğrencilerinin fene karşı ilgi düzeylerinin değişmesine ve akademik başarılarına etkisi: Enerji parkı. Ege Eğitim Dergisi, 7(2), 95-114.
 • Carrier, S. J. (2009). The effects of outdoor science lessons with elementary school students on preservice teachers‘ self-efficacy. Journal of Elementary Science Education, 21(2), 35-48.
 • Cox-Petersen, A. M., Marsh, D. D., Kisiel, J. & Melber, L. M. (2003). Investigation of guided school tours, student learning, and science reform recommendations at a museum of natural history. Journal of Research in Science Teaching, 40(2), 200-218.
 • Crone, W. C., Dunwoody, S. L., Rediske, R. K., Ackerman, S. A., Petersen, G. M. Z. & Yaros, R. A. (2011). Informal science education: A practicum for graduate students. Innovative Higher Education, 36(5), 291-204.
 • Çil, E. & Yanmaz, D. (2016). İlkokul öğrencilerinin müze ziyareti deneyimleri. XV. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu tam metin bildiriler kitabı içinde (ss. 860-869)Muğla: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.
 • Davies, L. (2008). Informal learning: A new model for making sense of experience. England: Gower.
 • Demir, S. B. (Ed.) (2013). Araştırma deseni, nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları, Ankara: Eğiten.
 • Dewey, J. (1998). Experience and education (60th ed.). West Lafayette, Ind: Kappa Delta Pi.
 • Dilli, R. & Bapoğlu Dümenci, S. (2015). Okul öncesi dönemi çocuklarına Anadolu‘da yaşamış nesli tükenmiş hayvanların öğretilmesinde müze eğitiminin etkisi. Eğitim ve Bilim, 40(181), 217-230.
 • Fallik, O., Rosenfeld, S., & Eylon, B. (2013). School and out-of-school science: a model for bridging the gap. Studies in Science Education, 49(1), 69–91.
 • Harper, N. R. (2010). Education beyond institutionalization: Learning outside the formal curriculum. Critical Education, 2(4), 1-18.
 • Henriksen, E. K. & Jorde, D. (2001). High school students‘ understanding of radiation and the environment: Can museums play a role? Science Education, 85(2), 189-206.
 • ICOM, Uluslararası Müzeler Konseyi. (2007). According to the ICOM Statutes, adopted during the 21st General Conference in Vienna, Austria, in 2007 (http://icom.museum/the-vision/museumdefinition/)
 • Karadeniz, C. (2017). Bilim merkezlerinin toplumsal işlevi. İçinde Güney, A. (Ed.), Her yönüyle bilim merkezi bilim merkezlerine dair kavramsal bir okuma, (51-70). Konya: Çizgi.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi (20. Baskı). Ankara: Nobel.
 • Kim, M. & Dopico, E. (2016). Science education through in formal education. Cultural studies of science education, 11(2), 439-445.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), (2018). Fen bilimleri dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara.
 • Mercin, L. (2003). Kültür ve sanat değerlerinin yaşatılmasında müzelerin rolü. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 2(6), 106-114.
 • Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • MTA (2017a). MTA ġehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi. Erişim adresi: http://www.mta.gov.tr/v3.0/sayfalar/muze/egitim-birimi/muzemizi-gezelim/ EriĢim tarihi: 01.06.2017.
 • MTA (2017b). MTA ġehit Mehmet Alan Enerji Parkı. EriĢim adresi: http://www.mta.gov.tr/v3.0/muze/enerji-parki. Erişim tarihi: 01.06.2017.
 • NRC (National Research Council) (1996). National Science Education Standards. USA: National Academy Press.
 • Orion, N. & Hofstein, A. (1994). Factors that influence learning during a scientific field trip in a natural environment. Journal of research in science teaching, 31(10), 1097-1119.
 • Özgüven, D. E. (1998). Psikolojik Testler. Ankara: PDREM.
 • Pellegrino, J. W. (2012). Teaching about climate change: The roles of zoos and aquariums in formal and informal science education. (37-46). In: A. Grajal & S. R. Goldman (Eds.) Climate change education: A Primer for Zoos and Aquariums. Illinois: Chicago Zoological Society.
 • Rahmi Koç Müzesi (2017). Rahmi Koç Müzesi Web Sitesi. Erişim adresi: http://www.rmk-museum.org.tr/ Erişim tarihi: 01.06.2017.
 • Rennie, J. R. (2007). Learning science outside of school. In S. K. Abell & N. G. Lederman (Eds.), Handbook of research on science education (pp. 125–167). Mahwah, NJ: Erlbaum.
 • Stocklmayer, S. & Gilbert, J. (2003). Informal chemical education in international handbook of science education. Partone. Netherlands: Kluwer.
 • Şar, E. &Sağkol, T. (2013). Eğitim fakültelerinde müze eğitimi dersi gerekliliği üzerine. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2), 83-90.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik. Ankara: Seçkin.
 • Şimşek, N. (1997). Öğretmen ve öğretmen adayları için derste eğitim teknolojisi kullanımı. Ankara: Anıl.
 • Türkmen, H. (2010). İnformal (sınıf-dışı) fen bilgisi eğitimine tarihsel bakış ve eğitimimize entegrasyonu. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(39), 46-59.
 • Yener, D. (2017). İnformal öğrenme ortamı olarak bilim merkezleri. İçinde Güney, A. (Ed.), Her yönüyle bilim merkezi bilim merkezlerine dair kavramsal bir okuma (s.173-189). Konya: Çizgi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. Baskı). Ankara: Seçkin.
APA Yener D, AKSÜT P, KIRAS B, Yener Y (2018). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim Gezisi ve Fen-Teknoloji- Toplum-Çevre Konusundaki Görüşleri: ―Müzede Bilim‖ Örneği. , 212 - 224.
Chicago Yener Dündar,AKSÜT Pelin,KIRAS BURAK,Yener Yeşim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim Gezisi ve Fen-Teknoloji- Toplum-Çevre Konusundaki Görüşleri: ―Müzede Bilim‖ Örneği. (2018): 212 - 224.
MLA Yener Dündar,AKSÜT Pelin,KIRAS BURAK,Yener Yeşim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim Gezisi ve Fen-Teknoloji- Toplum-Çevre Konusundaki Görüşleri: ―Müzede Bilim‖ Örneği. , 2018, ss.212 - 224.
AMA Yener D,AKSÜT P,KIRAS B,Yener Y Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim Gezisi ve Fen-Teknoloji- Toplum-Çevre Konusundaki Görüşleri: ―Müzede Bilim‖ Örneği. . 2018; 212 - 224.
Vancouver Yener D,AKSÜT P,KIRAS B,Yener Y Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim Gezisi ve Fen-Teknoloji- Toplum-Çevre Konusundaki Görüşleri: ―Müzede Bilim‖ Örneği. . 2018; 212 - 224.
IEEE Yener D,AKSÜT P,KIRAS B,Yener Y "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim Gezisi ve Fen-Teknoloji- Toplum-Çevre Konusundaki Görüşleri: ―Müzede Bilim‖ Örneği." , ss.212 - 224, 2018.
ISNAD Yener, Dündar vd. "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim Gezisi ve Fen-Teknoloji- Toplum-Çevre Konusundaki Görüşleri: ―Müzede Bilim‖ Örneği". (2018), 212-224.
APA Yener D, AKSÜT P, KIRAS B, Yener Y (2018). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim Gezisi ve Fen-Teknoloji- Toplum-Çevre Konusundaki Görüşleri: ―Müzede Bilim‖ Örneği. Başkent University Journal of Education, 5(2), 212 - 224.
Chicago Yener Dündar,AKSÜT Pelin,KIRAS BURAK,Yener Yeşim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim Gezisi ve Fen-Teknoloji- Toplum-Çevre Konusundaki Görüşleri: ―Müzede Bilim‖ Örneği. Başkent University Journal of Education 5, no.2 (2018): 212 - 224.
MLA Yener Dündar,AKSÜT Pelin,KIRAS BURAK,Yener Yeşim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim Gezisi ve Fen-Teknoloji- Toplum-Çevre Konusundaki Görüşleri: ―Müzede Bilim‖ Örneği. Başkent University Journal of Education, vol.5, no.2, 2018, ss.212 - 224.
AMA Yener D,AKSÜT P,KIRAS B,Yener Y Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim Gezisi ve Fen-Teknoloji- Toplum-Çevre Konusundaki Görüşleri: ―Müzede Bilim‖ Örneği. Başkent University Journal of Education. 2018; 5(2): 212 - 224.
Vancouver Yener D,AKSÜT P,KIRAS B,Yener Y Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim Gezisi ve Fen-Teknoloji- Toplum-Çevre Konusundaki Görüşleri: ―Müzede Bilim‖ Örneği. Başkent University Journal of Education. 2018; 5(2): 212 - 224.
IEEE Yener D,AKSÜT P,KIRAS B,Yener Y "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim Gezisi ve Fen-Teknoloji- Toplum-Çevre Konusundaki Görüşleri: ―Müzede Bilim‖ Örneği." Başkent University Journal of Education, 5, ss.212 - 224, 2018.
ISNAD Yener, Dündar vd. "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim Gezisi ve Fen-Teknoloji- Toplum-Çevre Konusundaki Görüşleri: ―Müzede Bilim‖ Örneği". Başkent University Journal of Education 5/2 (2018), 212-224.