Yıl: 2018 Cilt: 1 Sayı: 46 Sayfa Aralığı: 149 - 173 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 27-08-2019

DİJİTAL EBEVEYNLİK TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Öz:
Dijital ebeveynlik, çocuklarının dijital medya araçlarını kullanımlarına yönelik ebeveynlerin ortaya koydukları tutum ve davranışlardır. Bu çalışmada, ebeveynlerin dijital ebeveynlik yaklaşımlarına yönelik tutumlarının ölçülmesi amacıyla geliştirilen ölçme aracının psikometrik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya İstanbul’da yaşayan ve çocuklarını yaşları 6-18 arasında değişen 355 ebeveyn gönüllü olarak katılmıştır. Çalışma grubunun yaş ortalaması 40.9’dur. Çalışmanın güvenirlik analizlerinden test-tekrar test uygulaması ise 34 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda, toplam varyansın % 46.109’unu açıklayan iki faktörlü bir yapıya ulaşılmıştır. Bu yapı için gerçekleştirilen doğrulayıcı faktör analizi aracılığıyla uyum değerlerinin modeli doğruladığı belirlenmiştir (Ki-kare χ2/sd= 3,305, GFI= .92, AGFI=.89, CFI=.87, RMSEA=.08 ve RMR=.05). Ölçeğin iç tutarlılık katsayıları .724 ile .776 arasında, iki yarı test-güvenirlik katsayıları .631 ile .764 arasında değişmektedir. Geçen zamana kıyasla güvenirliğin değerlendirilmesi için yapılan Bağımlı Örneklem t-Testi sonuçlarına göre, her iki faktör açısından da çalışma grubunun ön ve son test puanları arasında anlamlı fark olmadığı görülmüştür. Bu sonuçlar ışığında Dijital Ebevynlik Tutum Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu görüşüne varılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

DIGITAL PARENTING ATTITUDE SCALE: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

Öz:
Digital parenting is defined as parents’ attitudes and practices in regulating their children’s digital media use. This study aimed to evaluate the psychometric properties of a scale that was developed to measure parents’ digital parenting attitudes. The participants of the study were 355 volunteer parents, whose children aged between 6 and 18 and living in Istanbul. The mean age of the participants was 40.9. Additionally, 34 volunteers participated in test-retest reliability analysis that was repeated in three weeks period. The results of explanatory factor analysis revealed a two-dimensional structure that explained the 46.109 % of the total variance. The confirmatory factor analysis results demonstrated an acceptable fit of the model (χ2/sd= 3,305, GFI= .92, AGFI=.89, CFI=.87, RMSEA=.08 ve RMR=.05). Internal consistency coefficients of the scale were between .724 and .776 and split-half reliability coefficients were between .631 and 764. The test-retest analysis revealed reliability of the measure in time. According to these results, Digital Parenting Attitude Scale was assumed to be a valid and reliable measure for assessing parents’ attitudes in regulating their children’s use of digital media devices.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Albarracin, D., Wang, W., Li, H., & Noguchi, K. (2008). Structure of attitudes: Judgments, memory, and implications for change W.D. Crano ve R. Prislin (Ed). Attitudes and Attitude Change, içinde (19- 40). NY: Psychology Press, Taylor & Francis.
 • Bollen, K. A. (1989). Structural equations with latent variables. NY: Wiley.
 • Brown, M. & Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit. K. Bollen & J. Long, (Eds), Testing Structural Equation Models (s.136–162). London: Sage Publications.
 • Büyüköztürk, İ. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Büyüköztürk, İ. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliİtirmede kullanımı. Eğitim Yönetimi Dergisi, 32, 470- 483.
 • Büyükİahin-Çevik, U., & Çelikkaleli, Ö. (2010). Ergenlerin arkadaİ bağlılığı ve internet bağımlılığının cinsiyet ebeveyn tutumu ve anne baba eğitim düzeylerine göre incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(3), 225-240.
 • Byrne, B. M. (1994). Structural equation modeling with EQS and EQS/Windows. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Byron, T. (2008). Safer children in a digital world: The report of the Byron Review: Be safe, be aware,havefun.http://dera.ioe.ac.uk/7332/7/Final%20Report%20Bookmarked_Redacted.pdf
 • Can, A. (2013). SPSS ile bilimsel araİtırma sürecinde nicel veri analizi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Canan F., Yıldırım O., Ustunel-Yıldırım, T., Gjergji, S., Kaleli-Hisarvant, A., Gunes C., & Ataoglu,
 • A. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 17(1), 40-45.https://doi.org/10.1089/cyber.2012.0733
 • Clark, L. S., 2011. Parental mediation theory for the digital age. Communication Theory, 21(4), 323–343. doi: 10.1111/j.1468-2885.2011.01391.x
 • Çelik, H. C. & Kahyaoğlu, M. (2007). İlköğretim öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumlarının kümeleme analizi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(4), 571-586.
 • Çokluk, Ö., İekercioğlu, G. & Büyüköztürk, İ. (2012). Sosyal bilimler için çok değiİkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Darling, N., & Steinberg, L. (1993). Parenting style as context: An integrative model. Psychological Bulletin, 113(3), 487-496.Dilmaç, B., & Aydoğan, D. (2010). Parental attitudes as a predictor of cyber bullying among primary school children. World Academy of Science, Engineering and Technology, 67, 167-171.
 • Field, A. (2009). Discovering statics using SPSS. London: SAGE Publications Ltd.

 • Hamer, M., Stamatakis, E. & Mistras, G. (2009). Psychological distress, television viewing and physical activity in children aged 4 to 12 year. Pediatrics, 123 (5), 1263-1268.
 • Higgins, S., Xiao, Z., & Katsipataki, M. (2012). The impact of digital technology on learning: A summary for the education endowment foundation. Durham, UK: Education Endowment Foundation and Durham University.
 • Hu, L.T., & Bentler, P.M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structural Analysis: conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6, 1-55.
 • İskoçya Hükümeti Raporu (2015). Literature review on the impact of digital technology on learning and teaching. Scottish Government. http://dera.ioe.ac.uk/24843/1/00489224.pdf
 • Iten, N., & Petko, D. (2016). Learning with serious games: Is fun playing the game a predictor of learning success?. British Journal of Educational Technology, 47(1), 151-163.
 • İnan-Kaya, G., Mutlu-Bayraktar, D., & Yılmaz, Ö. (Baskıda). Digital parenting: Perceptions on digital risks. Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi.
 • Kağıtçıbaİı, Ç., & Cemalcılar, Z. (2016). Dünden bugüne insan ve insanlar (18. Baskı). İstanbul: Evrim Yayınları.
 • Kildare, C. A., & Middlemiss, W. (2017). Impact of parents mobile device use on parent-child interaction: A literature review. Computers in Human Behavior, 75, 579-593.
 • Kline P. (1994). An easy guide to factor analysis. London: Routledge.
 • Kostyrka‐ Allchorne, K., Cooper, N. R., & Simpson, A. (2017). Touchscreen generation: children's current media use, parental supervision methods and attitudes towards contemporary media. Acta Paediatrica, 106(4), 654-662.
 • Lampard, A.M., Jurkowski, J.M., & Davison, K.K. (2013) Social-cognitive predictors of low-income parents' restriction of screen time among preschool-aged children. Health Education ve Behavior, 40 (5), 526-530.
 • Lauricella, A. R., Wartella, E., & Rideout, V. J. (2015). Young children's screen time: The complex role of parent and child factors. Journal of Applied Developmental Psychology, 36, 11-17.
 • Livingstone, S. & Haddon, L. (2009). EU Kids Online: Final report. Deliverable D6.5 for the EC Safer Internet Plus Programme. London: EU Kids Online, LSE. http://eprints.lse.ac.uk/24372/
 • Livingstone, S., & Helsper, E. J. (2008). Parental mediation of children’s Internet use. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 52(4), 581–599.
 • Livingstone, S., Haddon, L., Görzig, A., & Ólafsson, K. (2011). Risks and safety on the Internet: e perspective of European children. EU Kids Online, LSE: Full findings. London, England.
 • Livingstone, S., Mascheroni, G. & Staksrud, E. (2015). Developing a framework for researching children’s online risks and opportunities in Europe. London: EU Kids Online. http://eprints.lse.ac.uk/64470/
 • Livingstone, S., Nandi, A., Banaji, S. & Stoilova, M. (2017). Young adolescents and digital media: uses, risks and opportunities in low- and middle-income countries: a rapid evidence review. Gage, London, UK. http://eprints.lse.ac.uk/83753/
 • Livingstone, S., Ólafsson, K., Helsper, E. J., Lupiáñez-Villanueva, F., Veltri, G. A., & Folkvord, F. (2017). Maximizing opportunities and minimizing risks for children online: The role of digital skills in emerging strategies of parental mediation. Journal of Communication, 67(1), 82-105.
 • Makri-Botsari, E. & Karagianni, P. (2014). Cyber-bullying in Greek adolescents: The role of parents. Procedia—Social and Behavioral Sciences, 116, 3241–3253.
 • Meydan, C.H. & İeİen, H. (2011). Yapısal eİitlik modellemesi AMOS uygulamaları. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Nathanson, A. I. (1999). Identifying and explaining the relationship between parental mediation and children's aggression. Communication Research, 26(2), 124-143.
 • Neumann, M. M. (2014). An examination of touch screen tablets and emergent literacy in Australian pre-school children. Australian Journal of Education, 58(2), 109-122.
 • Nikken, P., ve Jansz, J. (2014). Developing scales to measure parental mediation of young children's internet use. Learning, Media and Technology, 39(2), 250-266.
 • Nikken, P., & Schols, M. (2015). How and why parents guide the media use of young children. Journal of Child and Family Studies, 24(11), 3423-3435.
 • Ortiz, R.W., Green, T. & Lim, H. (2011) Families and home computer use: Exploring parent perceptions of the importance of current technology. Urban Education, 46 (2), 202-215. Padilla-Walker, L.M. (2006). Peers I can monitor, it's cognitions as predictors of proactive parental Research, 21(1), 56-82.
 • Palaiologou, I. (2016). Children under five and digital technologies: implications for early years pedagogy. European Early Childhood Education Research Journal, 24(1), 5-24, DOI: 10.1080/1350293X.2014.929876
 • Park, S., & Lee, Y. (2017). Associations of body weight perception and weight control behaviors with problematic internet use among Korean adolescents. Psychiatry Research, 251, 275-280.
 • Rideout, V.J. (2013). Zero to eight: Children's media use in America 2013. Common Sense Media: San Francisco, CA .
 • Roseberry, S., Hirsh‐ Pasek, K., & Golinkoff, R. M. (2014). Skype me! Socially contingent interactions help toddlers learn language. Child Development, 85(3), 956-970.
 • Schermelleh-Engel, K., & Moosbrugger, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74.
 • Rosen, L. D., Whaling, K., Carrier, L. M., Cheever, N. A., & Rokkum, J. (2013). The media and technology usage and attitudes scale: An empirical investigation. Computers in Human Behavior, 29(6), 2501-2511.
 • Schumacker, R. E., & Lomax, R. G. (2004). A beginner's guide to structural equation modeling, Second edition. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Staksrud, E. & Livingstone, S. (2009). Children and online risk: powerless victims or resourceful participants? Information, Communication and Society, 12 (3), 364-387. DOI: 10.1080/13691180802635455

 • Steiger, J. H. (1990). Structural model evaluation and modification: An interval estimation approach. Multivariate Behavioural Research, 25, 173-180.
 • Subrahmanyam, K., Kraut, R. E., Greenfield, P. M., & Gross, E. F. (2000). The impact of home computer use on children's activities and development. The Future of Children, 10(2),123-144.
 • İeker, H., & Gençdoğan, B. (2006). Psikolojide ve eğitimde ölçme aracı geliİtirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Tavİancıl, E. (2010). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Tezbaİaran, A. (1996). Likert tipi ölçek geliİtirme kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Valcke, M., Bonte, S., DeWever, B., & Rots, I. (2010). Internet parenting styles and the impact on internet use of primary school children. Computers & Education, 55(2), 454–464.
 • Vittrup, B., Snider, S., Rose, K. K., & Rippy, J. (2016). Parental perceptions of the role of media and technology in their young children’s lives. Journal of Early Childhood Research, 14(1), 43-54.
 • Wartella, E., Rideout, V., Lauricella, A. R., & Connell, S. (2013). Parenting in the age of digital technology. Report for the Center on Media and Human Development School of
 • Communication Northwestern University. https://contemporaryfamilies.org/wp-content/uploads/2014/04/Wartella.pdf
 • We are social. (2017). Digital in 2017 global report. https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-overview.
 • Wong, Y. C. (2010). Cyber-parenting: Internet benefits, risks and parenting issues. Journal of Technology in Human Services, 28(4), 252-273.
 • Yang, F., Helgason, A.R., Sigfusdottir, I.D., & Kristjansson, A.L. (2013) Electronic screen use and mental well-being of 10-12 year old children. European Journal of Public Health, 23 (3), 492-498.
 • Yavuz, S. & Coİkun, A. E. (2008). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin eğitimde teknoloji kullanımına iliİkin tutum ve düİünceleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 276-286.
 • Zaman, B., & Nouwen, M. (2016). Parental controls: advice for parents, researchers and industry (EU kids online). http://eprints.lse.ac.uk/65388/
APA inan kaya g, MUTLU BAYRAKTAR D, Yilmaz O (2018). DİJİTAL EBEVEYNLİK TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. , 149 - 173.
Chicago inan kaya gamze,MUTLU BAYRAKTAR DUYGU,Yilmaz Ozgur DİJİTAL EBEVEYNLİK TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. (2018): 149 - 173.
MLA inan kaya gamze,MUTLU BAYRAKTAR DUYGU,Yilmaz Ozgur DİJİTAL EBEVEYNLİK TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. , 2018, ss.149 - 173.
AMA inan kaya g,MUTLU BAYRAKTAR D,Yilmaz O DİJİTAL EBEVEYNLİK TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. . 2018; 149 - 173.
Vancouver inan kaya g,MUTLU BAYRAKTAR D,Yilmaz O DİJİTAL EBEVEYNLİK TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. . 2018; 149 - 173.
IEEE inan kaya g,MUTLU BAYRAKTAR D,Yilmaz O "DİJİTAL EBEVEYNLİK TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI." , ss.149 - 173, 2018.
ISNAD inan kaya, gamze vd. "DİJİTAL EBEVEYNLİK TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". (2018), 149-173.
APA inan kaya g, MUTLU BAYRAKTAR D, Yilmaz O (2018). DİJİTAL EBEVEYNLİK TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(46), 149 - 173.
Chicago inan kaya gamze,MUTLU BAYRAKTAR DUYGU,Yilmaz Ozgur DİJİTAL EBEVEYNLİK TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1, no.46 (2018): 149 - 173.
MLA inan kaya gamze,MUTLU BAYRAKTAR DUYGU,Yilmaz Ozgur DİJİTAL EBEVEYNLİK TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.1, no.46, 2018, ss.149 - 173.
AMA inan kaya g,MUTLU BAYRAKTAR D,Yilmaz O DİJİTAL EBEVEYNLİK TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 1(46): 149 - 173.
Vancouver inan kaya g,MUTLU BAYRAKTAR D,Yilmaz O DİJİTAL EBEVEYNLİK TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 1(46): 149 - 173.
IEEE inan kaya g,MUTLU BAYRAKTAR D,Yilmaz O "DİJİTAL EBEVEYNLİK TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI." Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, ss.149 - 173, 2018.
ISNAD inan kaya, gamze vd. "DİJİTAL EBEVEYNLİK TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1/46 (2018), 149-173.