Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 53 - 64 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.20491/isarder.2018.462

Investigation of the Relationship Between Job Performance, Burnout and Workaholism

Öz:
The research is carried out for police officers working at the Diyarbakır PoliceDepartment in the Southeastern Anatolia region of Turkey. The aim of the research is todetermine the relationship between the concepts of job performance, burnout, andworkaholism of the police officers. Research data are collected by questionnaires and189 questionnaires were used for the analysis. The correlation, regression, t-Test andAnova analyzes are applied to the research data in the SPSS program. At the end of theresearch, a low level negative relation is found between the concepts of jobperformance, burnout, and workaholism. It is also determined that there were nosignificant differences between the demographic variables and the research subjects atthe significance level of 0,05.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ardıç, K., Polatçı, S. (2009). Tükenmişlik Sendromu ve Madalyonun Öbür Yüzü: İşle Bütünleşme. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32, 21- 46.
 • Arsezen, P. (2017). Turizmde İşkoliklik Davranışı, İş Tatmini İle İşletme Performansı Arasındaki İlişkinin Analizi Ve Örgüte Duygusal Bağlılığın Aracı Rolü: Antalya’da Bulunan Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerindeki Yöneticiler Örneği. Kırklareli üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi dergisi, 6(5), 211-227.
 • Arslan, V. (2016). Yönetici desteğinin iş memnuniyeti, duygu düzenleme becerisi ve örgütsel performans algısı üzerine aracı etkisi: Sağlık sektöründe bir araştırma, DÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Doktora Tezi.
 • Arslantaş, M., Soybaş, İ., Yalçınsoy, A. (2016). İşkoliklik ile tükenmişlik arasındaki ilişkinin incelenmesi: avukatlar üzerine bir araştırma, International Journal of Innovative Strategical Social Research, Vol.1, Issue.1, pp.11-18.
 • Ashtari, Z., Farhady, Y., Khodaee, M. R. (2009). Relationship between job burnout and work performance in a sample of Iranian mental health staff. African journal of psychiatry, 12(1), 71-74.
 • Austin, J. T., Villanova, P. (1992). The criterion problem:1972-1992. Journal of Applied Psychology, 77(6), 836-874.
 • Bakiev, E. (2011). Determinants of interpersonal trust, organizational commitment for performance within Kyrgyz National Police, (unpublished dissertation), Orlando: University of Central Florida.
 • Bakker, A. B., Demerouti, E., Verbeke, W. (2004). Using the job demands resources model to predict burnout and performance. Human Resource Management, 43(1), 83-104.
 • Bayraktaroğlu, S., Özen Kutanis, R., Dosaliyeva, D. (2009). İşkoliklik ve Örgütsel Bağlılık: Bankacılık Sektöründe Karşılaştırmalı bir Araştırma. 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 21-23 Mayıs, Eskişehir.
 • Borman, W. C., Motowidlo, S. J. (1997). 'Task performance and contextual performance: The meaning for personnel selection research', Human Performance, 10: 99-109. Burke, R. J. (2000). Workaholism in organizations: concepts, results and future directions. International Journal of Management Reviews, Vol. 2, pp. 1-16.
 • Cordes, C. L., Dougherty, T. W. (1993). A Review and in Integration of Research on Job Burnout, Academy of Management Review, 18 (4), pp. 621-656
 • Drucker, P. (1992). Yeni Gerçekler (Çev. Birtane Karanakçı) 2.Baskı, Ankara: İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Ergin, C. (1992). Doktor ve hemşirelerde tükenmişlik ve Maslach tükenmişlik ölçeğinin uyarlanması, VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları El Kitabı, 143– 154.
 • Freuderberger, H. (1974). Staff burn-out, Journal of Social Issues, 30 (1), pp. 159-165.
 • Gorgievski, J., M., Antonio Moriano, J., B. Bakker, A. (2014). Relating work engagement and workaholism to entrepreneurial performance. Journal of Managerial Psychology, 29(2), 106-121.
 • Gürbüz, S., Yüksel, M. (2011). Çalışma ortamında duygusal zekâ: İş performansı, iş tatmini, örgütsel vatandaşlık davranışı ve bazı demografik özelliklerle ilişkisi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9(2), 174-190.
 • Karatepe, O. M., Uludağ, O. (2008). Role stress, burnout and their effects on frontline hotel employees' job performance: evidence from Northern Cyprus. International Journal of Tourism Research, 10(2), 111-126.
 • Kart, M. (2005). Reliability and validity of the workaholism battery (work-bat): Turkish form, Social Behavior & Personality, 33(6), 609–618.
 • Kaya, O. Ş. (2010). Ankara ilinde çalışan polislerin tükenmişlik düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Killinger, B. (1991). Workaholics: The respectable addicts. New York: Simon & Schuster.
 • Korn, Errol. R., Pratt, George. J., Lambrou, P. T. (1987). Hyper-performance: The A.I.M. Strategy For Releasing Your Business Potential. New York: John Wiley & Sons,
 • Machlowitz, M. (1980). Workaholics: Living With Them, Working With Them. Reading, MA: Addison-Wesley.
 • Maslach, C., Zimbardo, P. G. (1982). Burnout-The Cost of Caring, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey.
 • Maslach, C., Shaufeli, W. B. ve Leiter M. P. (2001). Job Burnout, Annual Review Psychology, 52, ss. 397-422.
 • McMillan, L. H. W., O'Driscoll, M. P., Marsh, N. V., Brady E. C. (2001).
 • Understanding Workaholism: Data Synthesis, Theoretical Critique, and Future Design Strategies, International Journal of Stress Management, 8 (69). https://doi.org/10.1023/A:1009573129142
 • Mohrman, A.M., Restnick, W.S., Lawler, E. E. (1989). Designing Performance Appraisal Systems, Jossey Bass Publ.
 • Motowidlo, S. J., Borman, W. C., Schmit, M. J. (1997). A theory of individual differences in task and contextual performance. Human Performance, 10, 71-83.
 • Naktiyok, A., Karabey, C. N. (2005). İşkoliklik ve tükenmişlik sendromu. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19(2).
 • Nowack, K. M., Gibbons, J. M., Hanson, A. L. (1985). Factors affecting burnout and job performance of resident assistants. Journal of College Student Personnel, 26(2), 137-142.
 • Oates, W. (1971). Confessions of a Workaholic: The Facts about Work Addiction. New York: World Publishing Co.
 • Parker, P. A., Kulik, J. A. (1995). Burnout, self-and supervisor-rated job performance, and absenteeism among nurses. Journal of Behavioral Medicine, 18(6), 581-599.
 • Rousseau, D. M., Parks, J. M. (1993). The contracts of individuals and organizations. In L. L. Cummings & B. M. Staw (Eds.), Research in Organizational Behavior (pp. 1-47). Greenwich, CT: JAI Press.
 • Schaef, A. W., Fassel, D. (1988). The Addictive Organization. Harper & Row Publishers.
 • Seybold, K. C., Salomone, P. R. (1994). Understanding Workaholism: A Review of Causes and Counselling Approaches. Journal of Counselling & Development, 73 (1), 4-9. https://doi.org/10.1002/j.1556-6676.1994.tb01702.x
 • Shimazu, A., Schaufeli, W. B., Taris, T. W. (2010). How does workaholism affect worker health and performance? The mediating role of coping. International journal of behavioral medicine, 17(2), 154-160.
 • Snir, R., Harpaz, I. (2004). Attitudinal and Demographic Antecedents of Workaholism. Journal of Organizational Change Management, 17, 520-536.
 • Sonnentag, S., Frese, M. (2002). Performance Concepts and Performance Theory. In S. Sonnentag (Ed.) Psychological Management of Individual Performance (p.4-25). John Wiley & Sons, Ltd.
 • Spence, J. T., Robbins, A., S. (1992). Workaholism: Definition, Measurement And Preliminary Results. Journal of Personality Assessment, 58, 160-178.
 • Sprankle, J. K., Ebel, H. (1987). The Workaholic Syndrome. Walker.
 • Sucu, Y. (2000). Geçmişten günümüze yönetim düşüncesindeki gelişmeler: bütünleştirici bir durumsallık modeli. Ankara: Elit Yayıncılık.
 • Swider, B. W., Zimmerman, R. D. (2010). Born to burnout: A meta-analytic path model of personality, job burnout, and work outcomes. Journal of Vocational Behavior, 76(3), 487-506.
 • Şimşek, M. Ş., Öge, S. (2011). İnsan Kaynakları Yönetimi, Konya: Eğitim Akademi Yayınları.
 • Taylor, F.W. (2003), Bilimsel Yönetimin İlkeleri, (Çev.: Akın, H.Bahadır), Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Tiftik, H., Zincirkıran, M. (2014). A study on employees in context of organizational commitment, job performance, burnout and workaholism: A research on cashiers. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR), 15(1), 171-184.
 • Wright, T. A., Hobfoll, S. E. (2004). Commitment, psychological well-being and job performance: An examination of conservation of resources (COR) theory and job burnout. Journal of business and management, 9(4), 389.
 • Yelboğa, A. (2006). Kişilik Özellikleri ve İş Performansi Arasindaki İlişkinin İncelenmesi.“. İş, Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynaklari Dergisi, 8(2), 196-211.
 • Yumuşak, S. (2008). İşgören Verimliliğini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.13, S.3 s.241-251.
 • Yüksel, Ö., Aykaç, B. (1994). Frederick Taylor’un Görüşlerinin Değerlendirilmesinde Yeni Bir Yaklaşım, Amme İdaresi Dergisi, C: 27, S: 4 (Aralık).
 • Zincirkıran, M., Mete, M. (2014). İşkoliklik İş-Aile Çatışması İlişkisinin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi: Sağlık İşletmelerinde Bir Uygulama. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, 51 (590), ss: 103, 114.
APA AKSOY C, YALÇINSOY A (2018). Investigation of the Relationship Between Job Performance, Burnout and Workaholism. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(3), 53 - 64. 10.20491/isarder.2018.462
Chicago AKSOY Cenk,YALÇINSOY Ayhan Investigation of the Relationship Between Job Performance, Burnout and Workaholism. İşletme Araştırmaları Dergisi 10, no.3 (2018): 53 - 64. 10.20491/isarder.2018.462
MLA AKSOY Cenk,YALÇINSOY Ayhan Investigation of the Relationship Between Job Performance, Burnout and Workaholism. İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.10, no.3, 2018, ss.53 - 64. 10.20491/isarder.2018.462
AMA AKSOY C,YALÇINSOY A Investigation of the Relationship Between Job Performance, Burnout and Workaholism. İşletme Araştırmaları Dergisi. 2018; 10(3): 53 - 64. 10.20491/isarder.2018.462
Vancouver AKSOY C,YALÇINSOY A Investigation of the Relationship Between Job Performance, Burnout and Workaholism. İşletme Araştırmaları Dergisi. 2018; 10(3): 53 - 64. 10.20491/isarder.2018.462
IEEE AKSOY C,YALÇINSOY A "Investigation of the Relationship Between Job Performance, Burnout and Workaholism." İşletme Araştırmaları Dergisi, 10, ss.53 - 64, 2018. 10.20491/isarder.2018.462
ISNAD AKSOY, Cenk - YALÇINSOY, Ayhan. "Investigation of the Relationship Between Job Performance, Burnout and Workaholism". İşletme Araştırmaları Dergisi 10/3 (2018), 53-64. https://doi.org/10.20491/isarder.2018.462