Yıl: 2018 Cilt: 16 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 273 - 296 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.18026/cbayarsos.439447 İndeks Tarihi: 04-09-2019

YENİ NESİL FİNANSMAN YÖNTEMİ OLARAK KİTLE FONLAMA: TÜRKİYE POTANSİYELİ

Öz:
Yenilikçi fikre sahip girişimcilerin ihtiyaç duyduklarıfinansmanı erken aşamada elde edebilmeleri oldukça önemli birsorundur. Kişisel servet, finans kurumlarından borçlanma, devletdesteklerinden yararlanmak ilk akla gelen geleneksel finansmanyöntemlerindendir. Ancak yaşanan ekonomik krizler ve teknolojikgelişmeler bu geleneksel yöntemlerin dışında yeni finansmantekniklerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu tekniklerden biriolan kitle fonlamanın dünyadaki gelişim hızına ve büyüklüğünebakıldığında Türkiye açısından incelenmesi gereklidir. Çalışmada kitlefonlama tekniğinin ortaya çıkış nedenleri, gelişimi, türleri ve işleyişi elealınacaktır. Yapılan yabancı literatür taramasında bu tekniğin başarılıbir şekilde işleyebilmesi için yasal alt yapının bulunması gerektiğibelirlenmiştir. Gerçekleştirilen araştırmada yasal alt yapınınkurulduğu belirlenmiş ve ilgili kanun incelenmiştir. Buna göre;Türkiye’de kitle fonlama tekniğinin kullanılabilmesi için gerekli yasalalt yapının devlet, melek yatırım ağları, teknokentler, yatırım vedanışmanlık şirketlerinin desteği ile kurulmaya çalışıldığı görülmüştür.Aynı zamanda halen devam eden kanunlaştırma sürecinin dünyadakiuygulamalarla paralel ilerlediği dolayısıyla gelecekte oldukça önemlimiktarda yabancı yatırımcıyı Türkiye’ye çekeceği çalışmadaöngörülmüştür.
Anahtar Kelime:

Konular: Beşeri Bilimler

CROWDFUNDING AS A NEW GENERATION FINANCING MODEL: TURKISH POTENTIAL

Öz:
It is a big problem for entrepreneurs with innovative ideas to get financing that they need in the early stages. Personal wealth, borrowing from financial institutions, benefiting from state subsidies are the traditional ways of financing. However, economic crises and technological developments caused the emergence of new financing techniques besides these traditional methods. Crowdfunding as one of these techniques needs to be examined in the context of Turkey given its rapid development and spread throughout the world. This study investigates the dynamics behind the emergence of crowdfunding, tracks its development, dicsusses the types of crowdfunding and its functions. The relevant literature attests to the significance of an effective legal system for crowdfunding to be fully operational. According to the findings of this study, the legal infrastructure required for the use of crowdfunding techniques seem to be established in Turkey and there is a collective effort for further actions by the state, angel investors, technocities, investment and consultancy companies. The findings of the study also indicate that the ongoing legislation process is somehow collateral to the practices across the world and all these efforts are expected to be a source of attraction for foreign investors in the near future.
Anahtar Kelime:

Konular: Beşeri Bilimler
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
1
0
 • AGRAWAL, A, CATALINI, C., ve GOLDFARB, A. (2013), “Some Simple Economics of Crowdfunding”, NBER Working Paper 19133. Http://Www.Nber.Org/Papers/W19133 Erişim tarihi: 04.06.2017.
 • ATSAN, N. ve ERDOĞAN, E.O., (2015), “Girişimciler İçin Alternatif Bir Finansman Yöntemi: Kitle Fonlama (Crowdfunding)”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Nisan 2015, 10(1), 297-320.
 • BELLEFLAMME, P., LAMBERT, T. ve SCHWİENBACHER, A. (2010), “Crowdfunding: An Industrial Organization Perspective”, Http://Economix.Fr/Pdf/Workshops/2010_Dbm/Belleflamme_Al.Pdf .
 • COLLINS, L. ve PIERRAKIS, Y., “The Venture Crowd Crowdfunding Equıty Investment into Busıness” , July 2012. Http://Www.Nesta.Org.Uk/Sites/Default/Files/The_Venture_Crowd. Pdf
 • ERGEN, M., LAU, J., ve BİLGİNOGLU, K. (2013), “Dağıtık Girişimci Sermayesi: Kitle-Fonlaması”. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2013 yılında düzenlediği 3.Sanayi Şurası, Ankara, http://www.sanayisurasi.gov.tr/pdfs/dagitik-girisimci-sermayesikitle-fonlamasi.pdf Erişim tarihi: 05.06.2017.
 • FETTAHOĞLU, S. VE KHUSAYAN, S. (2017), “ Yeni Finansman Olanağı: Kitle Fonlama”, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 10, Sayı:4, 97-521.
 • FORBES, H. ve SCHAEFER, D.,(2017), “Guidelines for Successful Crowdfunding”, Procedia CIRP 60, 398-403.
 • GELFOND, S.H. ve FOTİ, A.D. (2012), US$500 And a Click: İnvesting the “Crowdfunding Way”, Journal of Investment Compliance, 13(4), 9-13.
 • HEMER, J., (2011), “A Snapshot on Crowdfunding (No. R2/2011)”. Working Papers Firms and Region, No. R2/2011.
 • HERDEM, Ş. (2014), “Turkey: Girişimcilikte Finansmanin Yeni Yüzü: Kitle Fonlama(Crowdfunding)”, http://www.mondaq.com/turkey/x/345614/Corporate+Commercia l+Law/Giriimcilikte+Finansmanin+Yeni+Yz+Kitle+Fonlama+Crowdfu nding, Erişim tarihi: 04.04.2017.
 • IBRAHIM, N. ve VERLIYANTINA, (2012), “The Model of Crowdfunding to Support Small and Micro Businesses in Indonesia Through a Web-Based Platform”, Procedia Economics And Finance 4, 390-397.
 • İŞLER, S.T., (2014), “Modern Finansmanda Yeni Bir Dönem: Kitle Fonlama-Crowdfunding”, TSPB Gösterge Dergisi, Güz Sayısı, 50- 66.
 • KARAASLAN, M.H. ve ALTUNTAŞ, B., (2015), “Sosyal Pazarlamanın Yeni Aracı: Kitle Fonlaması”, 20. Ulusal Pazarlama Kongresi Bildiri Kitabı, Anadolu Üniversitesi- Eskişehir, 487-497.
 • LAMBERT, T. ve SCHWIENBACHER, A., (2010), “An Empirical Analysis of Crowdfunding”, http://www.crowdsourcing.org/document/an-empirical-analysis-ofcrowdfunding-/2458 Erişim tarihi: 06.06.2017.
 • MACHT S.A. ve WEATHERSON, J. (2014), “The Benefits of Online Crowdfunding for Fund-Seeking Business Ventures”, Strategic Change, 23, 1-14.
 • MOLLİCK, E., (2014), “The Dynamics of Crowdfunding: An Explotary Study”, Journal of Business Venturing 29, 1-16.
 • ONUR, M.N. ve DEĞİRMENCİ, Ö., (2015), “Crowdfunding- Kitle Fonlaması”, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Çalışma Raporları, Sayı: 2015-7.
 • PASCHEN, J., (2017), “Choose Wisely: Crowdfunding Through The Stages of The Startup Life Cycle”, Business Horizons 60, 179-188.
 • PITSCHNER, S. ve PITSCHNER-FINN, S., (2014), “ Non- profit Differentials in Crowd-based Financing: Evidence from 50.000 Campaigns”, Economic Letters, Volume 123(3).
 • ÜNSAL, S., (2017), Kitle Fonlama İş Yapma Yöntemini Değiştirecek Yeni Sistem, Ceres Yayınları.
 • VALANCIENE, L., ve JEGELEVICIUTE, S. (2014), “Valuation of Crowdfunding :Benefits and Drawbacks”, Economics and Management, 18 (1), 39-48.
 • ZENGİN, S., YÜKSEL, S. ve KARTAL, M.T., (2017), “Kitle Fonlaması Sisteminin Türkiye’ye Faydaları”, Bankacılık Ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 22-32.
 • Dünya Bankası 2013 Raporu, Erişim Adresi: http://siteresources.worldbank.org/EXTANNREP2013/Resources/9 304887-1377201212378/9305896- 1377544753431/1_AnnualReport2013_EN.pdf, Erişim tarihi: 04.05.2017.
 • Http://Herdem.Av.Tr/Tr/Tm-Ynleriyle-Kitle-FonlamaCrowdfunding, Erişim tarihi: 04.05.2017.
 • http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6362.pdf, Erişim tarihi: 20.05.2018.
 • http://crowdexpert.com/crowdfunding-industry-statistics/, Erişim tarihi: 10.05.2017.
APA İZMİRLİ ATA F (2018). YENİ NESİL FİNANSMAN YÖNTEMİ OLARAK KİTLE FONLAMA: TÜRKİYE POTANSİYELİ. , 273 - 296. 10.18026/cbayarsos.439447
Chicago İZMİRLİ ATA FATMA YENİ NESİL FİNANSMAN YÖNTEMİ OLARAK KİTLE FONLAMA: TÜRKİYE POTANSİYELİ. (2018): 273 - 296. 10.18026/cbayarsos.439447
MLA İZMİRLİ ATA FATMA YENİ NESİL FİNANSMAN YÖNTEMİ OLARAK KİTLE FONLAMA: TÜRKİYE POTANSİYELİ. , 2018, ss.273 - 296. 10.18026/cbayarsos.439447
AMA İZMİRLİ ATA F YENİ NESİL FİNANSMAN YÖNTEMİ OLARAK KİTLE FONLAMA: TÜRKİYE POTANSİYELİ. . 2018; 273 - 296. 10.18026/cbayarsos.439447
Vancouver İZMİRLİ ATA F YENİ NESİL FİNANSMAN YÖNTEMİ OLARAK KİTLE FONLAMA: TÜRKİYE POTANSİYELİ. . 2018; 273 - 296. 10.18026/cbayarsos.439447
IEEE İZMİRLİ ATA F "YENİ NESİL FİNANSMAN YÖNTEMİ OLARAK KİTLE FONLAMA: TÜRKİYE POTANSİYELİ." , ss.273 - 296, 2018. 10.18026/cbayarsos.439447
ISNAD İZMİRLİ ATA, FATMA. "YENİ NESİL FİNANSMAN YÖNTEMİ OLARAK KİTLE FONLAMA: TÜRKİYE POTANSİYELİ". (2018), 273-296. https://doi.org/10.18026/cbayarsos.439447
APA İZMİRLİ ATA F (2018). YENİ NESİL FİNANSMAN YÖNTEMİ OLARAK KİTLE FONLAMA: TÜRKİYE POTANSİYELİ. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2), 273 - 296. 10.18026/cbayarsos.439447
Chicago İZMİRLİ ATA FATMA YENİ NESİL FİNANSMAN YÖNTEMİ OLARAK KİTLE FONLAMA: TÜRKİYE POTANSİYELİ. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16, no.2 (2018): 273 - 296. 10.18026/cbayarsos.439447
MLA İZMİRLİ ATA FATMA YENİ NESİL FİNANSMAN YÖNTEMİ OLARAK KİTLE FONLAMA: TÜRKİYE POTANSİYELİ. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.16, no.2, 2018, ss.273 - 296. 10.18026/cbayarsos.439447
AMA İZMİRLİ ATA F YENİ NESİL FİNANSMAN YÖNTEMİ OLARAK KİTLE FONLAMA: TÜRKİYE POTANSİYELİ. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 16(2): 273 - 296. 10.18026/cbayarsos.439447
Vancouver İZMİRLİ ATA F YENİ NESİL FİNANSMAN YÖNTEMİ OLARAK KİTLE FONLAMA: TÜRKİYE POTANSİYELİ. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 16(2): 273 - 296. 10.18026/cbayarsos.439447
IEEE İZMİRLİ ATA F "YENİ NESİL FİNANSMAN YÖNTEMİ OLARAK KİTLE FONLAMA: TÜRKİYE POTANSİYELİ." Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16, ss.273 - 296, 2018. 10.18026/cbayarsos.439447
ISNAD İZMİRLİ ATA, FATMA. "YENİ NESİL FİNANSMAN YÖNTEMİ OLARAK KİTLE FONLAMA: TÜRKİYE POTANSİYELİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16/2 (2018), 273-296. https://doi.org/10.18026/cbayarsos.439447