Yıl: 2018 Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 233 - 254 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.31704/ijocis.2018.011 İndeks Tarihi: 13-09-2019

The educational needs of refugees in a multicultural world: An innovative solution to the problem

Öz:
In the last few decades, forced migration movements increased and caused anumber of people to leave their countries and homes. In this context, especiallyexistence and quality of food, health and educational services have greatimportance. Refugee children do not only need to have an access to humanitarianneeds but also education. Even though it may be hard for the host countries to makea new system or have the refugees adapt to the established system, getting thisresponsibility is crucial in context of human rights. Education system of Turkeyshould be arranged according to the refugees and respect their identities. In thispaper, a multicultural model proposal is presented to establish a better educationlife for Syrian refugees in Turkey.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Çok kültürlü bir dünyada mültecilerin eğitim gereksinimleri: Soruna yenilikçi bir çözüm

Öz:
Geçtiğimiz yıllarda, zorunlu göç hareketleri artmış ve pek çok insanın ülkelerini, evlerini terk etmesine neden olmuştur. Bu bağlamda, göçmenlerin eğitim, beslenme ve sağlık ihtiyaçlarının giderilmesi ve niteliği büyük önem taşımaktadır. Göçmen çocukların, insani temel yardımların dışında eğitime de ihtiyaçları vardır. Göçmenleri barındıran ülkelerin, onlar için yeni bir eğitim sistemi tasarlayarak veya mevcut eğitim sistemlerini göçmenlerin ihtiyaçlarına uyarlayarak, göçmenlere eğitim hizmeti sağlamaları, insan hakları bakımından bu ülkelerin görevidir. Türkiye eğitim sistemi göçmenlerin kimliklerini de dikkate alarak onların ihtiyaçlarına göre düzenlenmelidir. Bu makalede Türkiye’de yaşayan Suriyeli çocukların eğitimi için bir model önerisi sunulacaktır.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
3
4
3
 • AFAD (2017). Suriyeli sığınmacılara yapılan yardımlar. Retrieved from: https://www.afad.gov.tr/upload/Node/2373/files/Suriyeli_Siginmacilara_Yapilan_Yardimlar+7.pdf [10 Ağustos 2017].
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü. (2015). Türkiye’de evlilik tercihleri. Retrieved from: <http://ailetoplum.aile.gov.tr/data/54292ce0369dc32358ee2a46/t%C3%BCrkiyede%20evlilik%20tercihleri %20ara%C5%9Ft%C4%B1rmas%C4%B1%202015.pdf> [07.09.2017].
 • Altın için Komşularını Öldüren Suriyeliler Tutuklandı. (2018). Retrieved from: http://www.iha.com.tr/bursahaberleri/altin-icin-komsularini-olduren-suriyeliler-tutuklandi-bursa-2078911/),[13.11.2018].
 • Andriessen, I. & Phalet, K. (2002). Acculturation and school success: A study among minority youth in the Netherlands. Intercultural Education, 13(1), 21-36. Doi: 10.1080/14675980120112913
 • Aykaç, N. (2014). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Banks, J. A. & McGee Banks, C. A. (2010). Multicultural education: Issues and perspectives. John Wiley & Sons.
 • Banks, J. A. (2014). Diversity, Group Identity, and Citizenship Education in a Global Age. The Journal of Education, 194,3, 1-12. Retrieved from: https://www.jstor.org/stable/43823659?seq=1#metadata_info_tab_contents
 • Bankston, C., & Zhou, M. (1995). Effects of minority-language literacy on the academic achievement of Vietnamese Youths in New Orleans. Sociology of Education, 68(1), 1-17.
 • Bauman, Z. (2003). Educational challenges of the liquid-modern era. Diogenes, 50(1), 15–26.
 • Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilciliği (1961). Mültecilerin hukuki statüsüne ilişkin sözleşme. Retrieved from: http://www.goc.gov.tr/files/files/multec%C4%B1ler%C4%B1nhukuk%C4%B1statusune%C4%B1l%C4%B1sk %C4%B1nsozlesme.pdf
 • Bunar, N. (2007). Hate crimes against immigrants in Sweden and community responses. American Behavioral Scientist, 51(2), 166-181. http://dx.doi.org/10.1177/0002764207306049
 • Demirel, Ö. (2005). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Dewey, J. & Dewey, E. (2008). Schools of tomorrow. New York: Dover Publications.
 • Erdoğan, M. M. (2018). Türkiye’deki Suriyeliler – Toplumsal kabul ve uyum. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Eryılmaz, A. (2013). Using of positive psychology on psychological counseling and guidance context on character strength and preventive services. The Journal of Happiness & Well-Being, 1(1), 1-20.
 • Eurostate News Release. (2016). Acquisition of citizenship in the EU. EU Member States granted citizenship to almost Moroccans continue to be the main recipients. Retrieved from: <http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6897702/3-01072015-AP-EN.pdf/2bbb6946-d2ba48e9-be57-4c226cd8f6c9> [12.07.2018].
 • Gans, H.J (2009) First generation decline: downward mobility among refugees and immigrants. Ethnic and Racial Studies, 32(9), 1658-1670, Doi: 10.1080/01419870903204625.
 • Hamers, J. F., & Blanc, M. (2000). Bilinguality and bilingualism. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Human Rights Watch. (2017). Pakistan Coersion, UN Complicity: The Mass Forced Return of Afghan Refugees.
 • International Refugee Rights Association. (2017). Uganda’daki Güney Sudanlı mülteciler 1 milyonu aştı. Retrieved from: < http://umhd.org.tr/?s=219>. [06.09.2017]
 • İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi. (2018). Geçici koruma. Retrieved from: http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecicikoruma_363_378_4713_icerik. [13.11.2018].
 • Jesri, H. (2015). Educating Syrian refugee children in Lebanon: the challenge & the opportunity. Retrieved from: <http://www.bold-mag.com/site/article.php?issueId=117&catId=42&articleId=725#.WXm0M1V97IV> [22.07.2017].
 • Kırkıç, K. A. & Kırkıç, A. P. (2018). Teknoloji toplumu, eğitim programları ve STEM. In: Merhaba STEM Yenilikçi bir öğretim yaklaşımı, (Eds. Aydın., E & Kırkıç, K.A.). Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Lordoğlu, K., & Aslan, M. (2016). En fazla Suriyeli göçmen alan beş kentin emek piyasalarında değişimi: 2011- 2014. Çalışma ve Toplum, 49(2).
 • Mercan Uzun, E., & Bütün, E. (2016). Okul öncesi eğitim kurumlarindaki Suriyeli siğinmaci çocuklarin karşilaştiklari sorunlar hakkinda öğretmen görüşleri. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 1(1), 72-83. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ijeces/issue/22947/175325
 • Milli Eğitim Bakanlığı (Turkish Ministry of Education [MEB]). (2016a). Suriyeli Öğrenciler Türk Eğitim Sistemine Entegre Edilecek. Retrieved from: <http://www.meb.gov.tr/suriyeli-ogrenciler-turk-egitim-sistemineentegre-edilecek/haber/11815/tr >. [09.07.2017].
 • Milli Eğitim Bakanlığı (Turkish Ministry of Education [MEB]). (2016b). STEM eğitim raporu. Retrieved from: http:/yegitek.meb.gov.tr/STEM_Eğitim_Raporu.pdf. [27.02.2018]
 • Milli Eğitim Bakanlığı (Turkish Ministry of Education [MEB]). (2018). İlköğretim kurumlarindaki (İlkokul ve Ortaokul) haftalik ders çizelgesi. Retrieved from: http://ttkb.meb.gov.tr/www/haftalik-derscizelgeleri/kategori/7 [13.11.2018].
 • Milligan, M. J. (2003). Displacement and identity discontinuity: The role of nostalgia in establishing new identity categories. Symbolic Interaction, 26(3), 381-403.
 • Muller, J. (2017). STEM for Refugees launches innovative response to educating refugee youth. Retrieved from: http://website.aub.edu.lb/news/2017/Pages/stem-refugees.aspx [27.02.2018].
 • National Intelligence Council. (2017). Global trends, (March), 1–14. Retrieved from: <http://www.gov.mb.ca/agriculture/statistics/food/global_sustainability_trends_en.pdf%5Cnpapers2://pu blication/uuid/90B693DC-9A38-40A2-B81E-1916F6471E1D> [12.07.2017].
 • Okyay, A. S. (2017). Labour market integration of Syrian refugees in Germany and Turkey: Challenges and prospects. Global Turkey in Europe Working Paper 18.
 • Open Society Foundation. (2016). On the brink of a lost generation. Retrieved from: http://aciktoplumvakfi.org.tr/pdf/On_the_Brink_of_a%20Lost_Generation.pdf [12.08.2017]
 • Ormsby, E. A. (2017). The Refugee Crisis as Civil Liberty Crisis. Columbia Law Review, 1191-1231.
 • Salinas, C. (2006). Educating Late Arrival High School Immigrant Students: A Call for a More Democratic Curriculum. Multicultural Perspectives, 8(1), 20-27. Doi: 10.1207/s15327892mcp0801_4.
 • Silicon Valley Population Clock. (2018). https://siliconvalleyindicators.org/snapshot/. [29.09.2018]
 • Silicon Valley. (2018). https://siliconvalleyindicators.org/snapshot/ (29.09.2018).
 • Silove, D., Sinnerbrink, I., Field, A., Manicavasagar, V., & Steel, Z. (1997). Anxiety, depression and PTSD in asylum-seekers: assocations with pre-migration trauma and post-migration stressors. The British Journal of Psychiatry, 170(4), 351-357.
 • Sonn, C. C., Ivey, G., Baker, A., & Meyer, K. (2017). Post-Apartheid South African immigrants in Australia: Negotiating displacement, identity, and belonging. Qualitative Psychology, 4(1), 41-54.
 • Sunny, M.C. L. (2017). Intercultural education through a bilingual children’s rights project: reflections on its possibilities and challenges with young learners. Intercultural Education, 26(6), 469-482.
 • Şimşek, H. & Tunaydın, D. (2002). İlköğretimde veli katilimi: Öğretmen-veli-psikolojik danışman üçgeni. İlköğretim-Online, 1(1), 12-16.
 • Turton, D. (2003). Conceptualising forced migration. RSC Working Papers Series. Tyler, I. (2006). “Welcome to Britain” The cultural politics of asylum. European Journal of Cultural Studies, 9(2), 185-202.
 • Uluslararası Çalışma Örgütü. (2018). Çocuk İşçiliği. Retrieved from: https://www.ilo.org/ankara/areas-ofwork/child-labour/lang--tr/index.htm. [21.08.2017].
 • United Nations High Commissioner for Refugees Representation in Turkey. (2018). Agreement on the legal status of refugees. Retrieved from: http://www.goc.gov.tr/files/files/multec%C4%B1ler%C4%B1nhukuk%C4%B1statusune%C4%B1l%C4%B1sk %C4%B1nsozlesme.pdf [21.08.2017].
 • UNHCR (1990). Convention on the Rights of the Child. Retrieved from https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx [21.08.2017].
 • UNHCR (2016a). Global Trends, Forced Displacement in 2016. Retrieved from: https://www.unhcr.org/5943e8a34.pdf [21.08.2017].
 • UNHCR. (2016b). Missing Out: Refugee Education in Crisis. Retrieved from: https://www.unhcr.org/57d9d01d0 [21.08.2017].
 • UNHCR. (2017a). South Sudan Situation - Uganda, (MAY). Retrieved from: <http://data.unhcr.org/SouthSudan/country.php?id=229> [21.08.2017].
 • UNHCR. (2017b). Turkey refugee crisis. ECHO Factsheet, (July). Retrieved from: http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/Forced_Displacement_en.pdf [25.07.2017]
 • UNICEF (2015). Suriyeli Öğretmenler UNICEF Aracılığıyla Aldıkları Teşvikten Ötürü Memnun. Retrieved from: http://www.unicef.org.tr/basinmerkezidetay.aspx?id=22566 [06.09.2017]. Vincent, C. (2003). Social justice, education and identity. Routledge.
 • Wagner M. & Del Carpio X. (2015) The Impact of Syrians Refugees on the Turkish Labor Market, World Bank Group, Social Protection and Labor Global Practice.
APA Kırkıç K, KIRKIÇ A, BERBEROĞLU Ş (2018). The educational needs of refugees in a multicultural world: An innovative solution to the problem. , 233 - 254. 10.31704/ijocis.2018.011
Chicago Kırkıç Kamil Arif,KIRKIÇ Ayşe Perihan,BERBEROĞLU Şeyma The educational needs of refugees in a multicultural world: An innovative solution to the problem. (2018): 233 - 254. 10.31704/ijocis.2018.011
MLA Kırkıç Kamil Arif,KIRKIÇ Ayşe Perihan,BERBEROĞLU Şeyma The educational needs of refugees in a multicultural world: An innovative solution to the problem. , 2018, ss.233 - 254. 10.31704/ijocis.2018.011
AMA Kırkıç K,KIRKIÇ A,BERBEROĞLU Ş The educational needs of refugees in a multicultural world: An innovative solution to the problem. . 2018; 233 - 254. 10.31704/ijocis.2018.011
Vancouver Kırkıç K,KIRKIÇ A,BERBEROĞLU Ş The educational needs of refugees in a multicultural world: An innovative solution to the problem. . 2018; 233 - 254. 10.31704/ijocis.2018.011
IEEE Kırkıç K,KIRKIÇ A,BERBEROĞLU Ş "The educational needs of refugees in a multicultural world: An innovative solution to the problem." , ss.233 - 254, 2018. 10.31704/ijocis.2018.011
ISNAD Kırkıç, Kamil Arif vd. "The educational needs of refugees in a multicultural world: An innovative solution to the problem". (2018), 233-254. https://doi.org/10.31704/ijocis.2018.011
APA Kırkıç K, KIRKIÇ A, BERBEROĞLU Ş (2018). The educational needs of refugees in a multicultural world: An innovative solution to the problem. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 8(2), 233 - 254. 10.31704/ijocis.2018.011
Chicago Kırkıç Kamil Arif,KIRKIÇ Ayşe Perihan,BERBEROĞLU Şeyma The educational needs of refugees in a multicultural world: An innovative solution to the problem. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi 8, no.2 (2018): 233 - 254. 10.31704/ijocis.2018.011
MLA Kırkıç Kamil Arif,KIRKIÇ Ayşe Perihan,BERBEROĞLU Şeyma The educational needs of refugees in a multicultural world: An innovative solution to the problem. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, vol.8, no.2, 2018, ss.233 - 254. 10.31704/ijocis.2018.011
AMA Kırkıç K,KIRKIÇ A,BERBEROĞLU Ş The educational needs of refugees in a multicultural world: An innovative solution to the problem. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi. 2018; 8(2): 233 - 254. 10.31704/ijocis.2018.011
Vancouver Kırkıç K,KIRKIÇ A,BERBEROĞLU Ş The educational needs of refugees in a multicultural world: An innovative solution to the problem. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi. 2018; 8(2): 233 - 254. 10.31704/ijocis.2018.011
IEEE Kırkıç K,KIRKIÇ A,BERBEROĞLU Ş "The educational needs of refugees in a multicultural world: An innovative solution to the problem." Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 8, ss.233 - 254, 2018. 10.31704/ijocis.2018.011
ISNAD Kırkıç, Kamil Arif vd. "The educational needs of refugees in a multicultural world: An innovative solution to the problem". Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi 8/2 (2018), 233-254. https://doi.org/10.31704/ijocis.2018.011