Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 783 - 804 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.26791/sarkiat.401212 İndeks Tarihi: 17-09-2019

KIZLARIN OKULA ERİŞİM VE DEVAM ORANLARININ ARTIRILMASI: İKNA SÜRECİ

Öz:
Geleneksel nedenlerin yanı sıra eğitimde artan değer kaybı, eğitimli işsiz sayısınınartışı, sosyal, kültürel gibi nedenler kızların okullaştırılması önünde engeloluşturmaktadır. Bu engellerin etkisinin minimize edilmesine yönelik gerek ulusalgerek uluslararası bağlamda birçok etkinlik ve kampanya yürütülmektedir. Bubağlamda kızların okullaştırılmasını artırmak için yeni yöntem ve teknikler işekoşulmaktadır. Bu tekniklerden biri de ikna sürecidir. Bu araştırmanın amacı, kızçocuklarının okullaştırılmasında ikna tekniklerinin etkisinin belirlenmesidir. Buaraştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırması yöntemikullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış gözlem, doküman incelemesi ve yarıyapılandırılmış görüşme yöntemleriyle veriler toplanmıştır. Araştırmanın çalışmagrubu, ölçüt örneklem yöntemiyle belirlenen Mardin ilinin Midyat ilçesindeki 20eğitim koçundan oluşmaktadır. On bir eğitim koçuyla yarı yapılandırılmışgörüşmeler yapılmıştır. Eğitim koçları, ikna sürecinde 400 kız öğrenciye ve 300aileye ulaşmışlardır. Bu görüşmelerde katılımcılara, projenin etkililiği, kızçocuklarının okullaşmasındaki dirençler, kız çocuklarının okullaştırılmasındakullanılan ikna türleri gibi konuları içeren dokuz soru sorulmuştur. Veriler,betimsel analiz ve içerik analizi teknikleriyle çözümlenmiştir. Araştırmanınsonuçlarına göre; ikna sürecinden sonra kız öğrencilerin başarısı, okula devamoranlarının ve okullaşma oranlarının arttığı, okul-aile arasında işbirliğinin geliştiğigörülmüştür. Kız çocuklarının okullaşmasına yönelik birçok girişim ve çabayakarşın kızların önemli bir oranı hala okul dışındadır. Dolayısıyla, kızlarınokullaştırılmasına ilişkin etkili bir rehberlik, toplu bir ikna süreci ve güçlü birkampanya yürütülmesine halen ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Aile Çalışmaları

INCREASING SCHOOL ATTEDANCE AND SCHOOLING RATES FOR GIRLS: PERSUASION PROCESS

Öz:
In addition to traditional, social and cultural reasons, factors such as value loss in education, increasing number of the educated unemployed have become barriers against the girls’ schooling. Several activities and campaigns in both national and international context have been carried in order to decrease the effects of these barriers. New techniques and methods are being put into action to increase the rate of girls’ schooling. One of these techniques is persuasion process. The purpose of the current study is to determine the effects of persuasion techniques on girls’ schooling. Action research which is one of the qualitative researches was used in the present study. The data of the study were collected through semi-structured interview, document review and semi-structured observation methods. The study group consisted of 20 education coaches living in Midyat, Mardin province. They were chosen depending on the criteria sampling technique. Also, semi structured interviews were conducted with 11 education coaches. Education coaches reached 400 girls and 300 families during persuasion process. During these interviews, 9 questions about the effectiveness of the project, resistances against the girls’ schooling and persuasion types used for girls’ schooling were asked to participants. Descriptive and content analysis techniques were used to analyze the data. According to the results of the current study, it was seen that girl’s success, the rate of girls’ schooling and their attendance to the school increased and also the cooperation between school and family got better after the persuasion process. In spite of many attempts and efforts for girls’ schooling, the considerable rate of girls is still out of the school. Thus, there is still a necessity for an effective guidance, a collective persuasion process and carrying a powerful campaign for girls’ schooling.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Aile Çalışmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
2
3
3
 • Adıgüzel, A. (2013). Kız çocuklarının okullulaşma engelleri ve çözüm önerileri: Şanlıurfa örneği. EKEV Akademi Dergisi, 17 (56), 325-344.
 • Bora, V. ve Taş, A. (2017). Kız çocuklarının ortaöğretime gönderilmeme nedenleri. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (1), 89-106
 • Buyankara, M. (2015). Zorunlu ortaöğretimin kız çocuklarının eğitime katılımı açısından incelenmesi: Bingöl örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bingöl.
 • Çal, F. Ö. ve Karaboğa, A. B. (2017). Kız öğrencilerin ortaöğretime devamlarının önündeki engeller. Journal of Human Sciences, 14 (2), 1298-1326.
 • Demirtaş, H. A. (2004). Temel ikna teknikleri: Tutum oluşturma ve tutum değiştirme süreçlerindeki etkilerinin altında yatan nedenler üzerine bir derleme. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 19, 73-92.
 • Demirtaş Madran, H. A. (2012). Tutum, tutum değişimi ve ikna. Ankara: Nobel.
 • Eğitim Reformu Girişimi. (2017). Eğitim izleme raporu 2016-2017. Erişim adresi: http://www.egitimreformugirisimi.org/wpcontent/uploads/2017/03/EIR2016 -17_12.10.17.web-1.pdf
 • Engin Demir, C. ve Çobanoğlu, R. (2012). Kızların okullulaşmasının önündeki engeller ve çözüm önerileri: Alan araştırması raporu. Erişim adresi: http://kizlarinegitimi.meb.gov.tr/KEPI/files/img/2012.11.02b.1.3consolidate dreport_re vised_final.pdf
 • Erol, M. E. (2006). Kız çocuklarının eğitimi: Eğitimde reform. Erişim adresi: http://80.251.40.59/education.ankara.edu.tr/aksoy/reform/reform/guz0506/er ol.doc
 • Gürel, N. ve Kartal, S. (2015). Türkiye’de eğitime erişimin bazı değişkenlere göre incelenmesi. İlköğretim Online, 14 (2), 593-608. doi: http://dx.doi.org/10.17051/io. 2015.60429
 • Gürgür, H. (2016). Eylem araştırması. A. Saban ve A. Ersoy (Ed.), Eğitimde nitel araştırma desenleri (ss.1-50). Ankara: Anı.
 • Habacı, İ., İncekara, A., Ürker, A., Atıcı, R. ve Habacı, Z. (2013). Türk eğitim sisteminde okullaşma sorunları. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (2), 310-338.
 • Hogan, K. (2007). Başkalarını sizin gibi düşünmeye nasıl ikna edersiniz? İkna etmenin psikolojisi. (T. S. Güneş ve E. Karanimoğlu, Çev.). İstanbul: Pegasus.
 • İlhan Tunç, A. (2009). Kız çocuklarının okula gitmeme nedenleri: Van ili örneği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (1), 237-269.
 • Johnson, A. P. (2014). Eylem araştırması el kitabı (Y. Uzuner ve M. Özten Anay, Çev. Ed.). Ankara: Anı.
 • Karadağ, N. ve Balkar, B. (2015). Toplumsal kalkınmanın bir aracı olarak eğitim. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (1), 225-239.
 • Kocabaş, İ., Aladağ, S. ve Yavuzalp, N. (2004, 6-9 Temmuz). Eğitim sistemimizdeki okullaşma oranlarının analizi. 13. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayında sunulan bildiri, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Köse, M. (2016). Türkiye’de 1942-1946 yılları arası kız çocukların okullaşması sorunun günümüzle karşılaştırılması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (1), 34-53.
 • Larson, C. U. (2010). Persuasion: Reception and responsibility. Boston, MA: Wadsworth.
 • Maya, İ. (2013). Türk eğitim sistemindeki cinsiyet eşitsizliklerinin AB ülkeleri ile karşılaştırılması. Eğitim ve Bilim, 38 (168), 69-84.
 • MEB. (2011). Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılması projesi. http://kizlarinegitimi.meb.gov.tr/KEP-I/tr/proje
 • MEB. (2017). Milli Eğitim istatistikleri: Örgün eğitim 2016-17. Erişim adresi: http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/08151328_meb_istatistikl eri_orgun_egitim_2016_2017.pdf
 • Merter, F. (2007). Kızların okullaşması açısından bazı Avrupa Birliği Topluluğu üyesi ülkeler ve Asya ülkelerinin karşılaştırılması. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16, 221-244.
 • Özbaş, M. (2012). Kız çocuklarının ortaöğretimde okullaşma oranlarına etki eden nedenlere ilişkin algıları. International of New Trends in Arts, Sports & Science Education, 1 (4), 60-71.
 • Polat, O. (2008). Türkiye’de çocuk haklarının durumu. Toplum ve Demokrasi, 2 (2), 149-157.
 • Pratkanis, A. & Aronson, E. (2008). Propaganda çağı: İknanın gündelik kullanımı ve suistimali. (N. Haliloğlu, Çev.). İstanbul: Paradigma.
 • Stringer, E. (2004). Action research in education. Columbus, Ohio: Pearson.
 • Sunar, S. (2016). Türkiye’de ve başka ülkelerde okul terkleri ve devamsızlık. Erişim adresi: https://tedmem.org/mem-notlari/gorus/turkiyede-baskaulkelerde-okul-terkleri-devamsizlik
 • Türk Dil Kurumu. (2017). Genel Türkçe sözlük. Erişim adresi: http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK. GTS.
 • UNICEF. (2003). The state of the world’s children 2004: Girls, education and development. New York: The United Nations Children’s Fund. Erişim adresi: https://www.unicef.org/sowc04/files/SOWC_O4_eng.pdf
 • UNICEF. (2012). Okul dışındaki çocuklar küresel girişimi: Türkiye raporu. Erişim adresi: http://www.unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/ulke-raporutr-14.1.2014.pdf
 • UNICEF (t.y.). Haydi kızlar okula! The girls’ education campaign 20-11-2005. Erişim adresi: https://www.unicef.org/turkey/pr/ge6.html
 • Yavuz, M., Özkaral, T. ve Yıldız, D. (2016). Kız öğrencilerin örgün eğitimlerini sürdürmeme nedenleri. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, 5 (14), 261-273.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (Genişletilmiş 10 baskı). Ankara: Seçkin.
APA YILDIRIM M, BELTEKİN N, TALAY ORAL T (2018). KIZLARIN OKULA ERİŞİM VE DEVAM ORANLARININ ARTIRILMASI: İKNA SÜRECİ. , 783 - 804. 10.26791/sarkiat.401212
Chicago YILDIRIM M. Cevat,BELTEKİN NURETTİN,TALAY ORAL Tülay KIZLARIN OKULA ERİŞİM VE DEVAM ORANLARININ ARTIRILMASI: İKNA SÜRECİ. (2018): 783 - 804. 10.26791/sarkiat.401212
MLA YILDIRIM M. Cevat,BELTEKİN NURETTİN,TALAY ORAL Tülay KIZLARIN OKULA ERİŞİM VE DEVAM ORANLARININ ARTIRILMASI: İKNA SÜRECİ. , 2018, ss.783 - 804. 10.26791/sarkiat.401212
AMA YILDIRIM M,BELTEKİN N,TALAY ORAL T KIZLARIN OKULA ERİŞİM VE DEVAM ORANLARININ ARTIRILMASI: İKNA SÜRECİ. . 2018; 783 - 804. 10.26791/sarkiat.401212
Vancouver YILDIRIM M,BELTEKİN N,TALAY ORAL T KIZLARIN OKULA ERİŞİM VE DEVAM ORANLARININ ARTIRILMASI: İKNA SÜRECİ. . 2018; 783 - 804. 10.26791/sarkiat.401212
IEEE YILDIRIM M,BELTEKİN N,TALAY ORAL T "KIZLARIN OKULA ERİŞİM VE DEVAM ORANLARININ ARTIRILMASI: İKNA SÜRECİ." , ss.783 - 804, 2018. 10.26791/sarkiat.401212
ISNAD YILDIRIM, M. Cevat vd. "KIZLARIN OKULA ERİŞİM VE DEVAM ORANLARININ ARTIRILMASI: İKNA SÜRECİ". (2018), 783-804. https://doi.org/10.26791/sarkiat.401212
APA YILDIRIM M, BELTEKİN N, TALAY ORAL T (2018). KIZLARIN OKULA ERİŞİM VE DEVAM ORANLARININ ARTIRILMASI: İKNA SÜRECİ. e-Şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 10(2), 783 - 804. 10.26791/sarkiat.401212
Chicago YILDIRIM M. Cevat,BELTEKİN NURETTİN,TALAY ORAL Tülay KIZLARIN OKULA ERİŞİM VE DEVAM ORANLARININ ARTIRILMASI: İKNA SÜRECİ. e-Şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisi 10, no.2 (2018): 783 - 804. 10.26791/sarkiat.401212
MLA YILDIRIM M. Cevat,BELTEKİN NURETTİN,TALAY ORAL Tülay KIZLARIN OKULA ERİŞİM VE DEVAM ORANLARININ ARTIRILMASI: İKNA SÜRECİ. e-Şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.2, 2018, ss.783 - 804. 10.26791/sarkiat.401212
AMA YILDIRIM M,BELTEKİN N,TALAY ORAL T KIZLARIN OKULA ERİŞİM VE DEVAM ORANLARININ ARTIRILMASI: İKNA SÜRECİ. e-Şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisi. 2018; 10(2): 783 - 804. 10.26791/sarkiat.401212
Vancouver YILDIRIM M,BELTEKİN N,TALAY ORAL T KIZLARIN OKULA ERİŞİM VE DEVAM ORANLARININ ARTIRILMASI: İKNA SÜRECİ. e-Şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisi. 2018; 10(2): 783 - 804. 10.26791/sarkiat.401212
IEEE YILDIRIM M,BELTEKİN N,TALAY ORAL T "KIZLARIN OKULA ERİŞİM VE DEVAM ORANLARININ ARTIRILMASI: İKNA SÜRECİ." e-Şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 10, ss.783 - 804, 2018. 10.26791/sarkiat.401212
ISNAD YILDIRIM, M. Cevat vd. "KIZLARIN OKULA ERİŞİM VE DEVAM ORANLARININ ARTIRILMASI: İKNA SÜRECİ". e-Şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisi 10/2 (2018), 783-804. https://doi.org/10.26791/sarkiat.401212