Yıl: 2018 Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 95 - 118 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 26-09-2019

İş-Aile Yaşamında Dengeyi Bulma Çabaları: Ülke İncelemeleri

Öz:
Çalışma hayatındaki bireylerin aile yapısınınbütünlüğünün korunmasına yönelik uygulananiş-aile yaşam dengesi politikaları ele alınmaktadır.Bu çerçevede çalışma hayatındaki ailebireyleri ve kadına yönelik sosyal politikalarınkapsamı ve bu politikalara duyulan ihtiyacınsebepleri ortaya konulduktan sonra, iş-aileyaşam dengesi uygulamalarına yer verilmiştir.İş-aile yaşam dengesinin korunmasına yönelikpolitikalar, Almanya, İsveç, Yunanistan veTürkiye gibi farklı refah seviyesindeki ülkeleraçısından değerlendirilmiştir. Türkiye’nin AB‘ye üyelik sürecinde tam üyeliğinin bir önkoşulu olarak emek piyasasında iş aile yaşamıdengesini sağlayan yasal mevzuatın yenidendüzenlenmesi gündeme gelmiştir. Bu çerçevedeyürürlüğe giren politika ve uygulamalar pratiktede etkin hale gelmeleri kolay olmamıştır.Türkiye’de iş-aile yaşam dengesi hususunda halihazırda uygulanan politikaların gelenekselmuhafazakâraile yapısını korumaya yöneldiğigörülmekte bu durum kadınların istihdamı,çocuk bakımı ve aile izinleri konusundaçalışmada incelenen diğer ülkelere nazaranTürkiye’nin geride kalmış olduğunu ortayakoymaktadır.
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyal Çalışma Sosyoloji Aile Çalışmaları

Efforts to Find Balance in Work- Family Life: Country Reviews

Öz:
This study copes with social policies for the work-life life balance programs for protecting the integrity of family structure that are in working life. Try to evaluate what work-family life balance programs are and the reason for the need to these policies, then the application of those policies for the family members and especially for women employees. Social policies for work-life life balance programs for employees will be examined in Germany, Sweden, Greece and Turkey with respect to their different welfare level. Turkey's membership process and possible full membership have introduced different policies and practices towards the families regarding the legal practices that ensure the balance of work-family life on the labor market. However, it is not easy for these regulations to become effective in practice. It is clear that policies already implemented in Turkey towards work-family life balance tend to preserve the traditional-conservative family structure, which presents that Turkey has lagged behind other countries studied in terms of employment, childcare and family leave.
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyal Çalışma Sosyoloji Aile Çalışmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akarca, A. ve M, Şafak. (2008). Gençlerin ve Kadınların İstihdamında Sigorta Prim Teşviki (09.01.2012). İş Kanunu (04.04.2017). [http://iskanunu.com/80- acikacik/558-genclerin-ve-kadinlarn-istihdaminda- sigorta-prim-tesviki].
 • Akgeyik, T. (1998). Stratejik Üretim Yönetimi. (İstanbul: Sistem Yayıncılık). Albayrak, C. (2011). Kadın Yoksulluğu ve Sosyal Güvenlik. Kadın ve Yoksulluk, ed. Nazan Moroğlu. İstanbul: CM Basım Haziran. 119-133.
 • Alkan, M. (2007). Geleceğin Çalışma Biçimi Tele Çalışmaya İlişkin Yaklaşımlar. Akademik Bilişim Dergisi. 7(9). 265-272.
 • Andre, C. ve Bourrousse, H. (2017). Fighting Gender Inequality In Sweden. OECD Economic Departments Working Paper. No 1395. 1-31.
 • Balaban, Ş. (2014). Esnek Çalışma Türleri (26.04.2017). [http://www.ikpaylasim.com /esnek-calisma-modelleri-uygulamalari- 2/].
 • Barker, R. (1999). The Social Work Dictionary (4th ed). U. A., NASW Press. Cam, E. (2003). Türk İstihdam Politikasında Çalışan Kadınlar ve Uygulanan Politikalar 2: İstihdam Politikaları. Çelik İş Sendikası Aylık Yayın. Yıl 3. Sayı 13.
 • Çarhoğlu, E. (2011). Bir Esnek Çalışma Biçimi Olarak Evde Çalışma ve Evde Çalışan İşçilerin Korunması Sorunu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Ankara.
 • Çelik, C. (2009). Değişim Sürecinde Türk Aile Yapısı ve Din Paradigmatik Anlam ve İşlev Farklılaştırması. Karadeniz Dergi. No 27. 25-35.
 • Çoban, A. İ. ve Özbesler, C. (2009). Türkiye'de Aileye Yönelik Sosyal Politika ve Hizmetler. Aile ve Toplum. Yıl 11. Cilt 5. Sayı 18. 31-41.
 • Daly, M. (2011). What Adult Worker Model? A Critical Look at Recent Social Policy Reform in Europe from a Gender and Family Perspective. Social Politics. Vol 18. No 1. 1-22.
 • Dumon, W. (1991). Avrupa Topluluğu Ülkelerinde Aile Politikaları. Aile ve Toplum. 1 (2). 5-15.
 • Ekici, F. Y. (2014). Türk Aile Yapısının Değişim ve Dönüşümü ve Bu Değişim ve Dönüşüme Etki Eden Unsurların Değerlendirilmesi. The Journal of Academic Social Sciences Studie. No 30. 209-224.
 • Erkek, S. ve Karagöz, H. (2009). Kadının İş Hayatındaki Yeri ve Karşılaştığı Sorunlar. Konya: Konya Ticaret Odası.
 • European Comission (2008). Partnership For More Family Friendly Living and Working Conditions. How to Obtain Support from European Structural Fund. TUİK 2014. Evlenme ve Boşanma İstatistikleri. [http://www.tuik.gov.tr/ PreHaberBultenleri.do?id=18628]. (Erişim: 04.04.2017)
 • Eyüpoğlu, A., Özar, Ş. ve H. Tanrıöver. (2000). Kentlerde Kadınların İş Yaşamına Katılmalarının Sosyo-Ekonomik Sorunları. (Ankara: KSGM Yayınları).
 • Federal Almanya Aile, Çocuk, Kadın ve Gençlik Bakanlığı (04.04.2017). [https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/meta/en/en]
 • Hein, C. ve N, Cassier. (2010). Workplace Solutions for Childcare. ILO.
 • International Labor Office (ILO). (2011). Equality at work: The continuing challenge, Global Report Under the Follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work. International Labour Conference 100th Session. 2011 Report I(B). Geneva.
 • International Labor Office (ILO). (2014). Maternity and Paternity at Work Law and Practice Across the World.
 • International Labor Office (2015). World Social Protection Report, Building Economic Recovery, İnclusive Development and Social Justice. 2014/15. Geneva: ILO.
 • Işığıçok, Ö. (2006). İstihdamda Eşitlik Politikaları Kapsamında Avrupa Birliği’nde ve Türkiye’de Ebeveyn İzni. Prof. Dr. Toker Dereli’ye Armağan.
 • Kocaeli Üniversitesi İİBF Yayınları: 777- 789.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (1982). Cross-Cultural Perspectives on Family and Change, Sex Roles. Family and Community in Turkey. Ed. Kağıçıbaşı Ç., Indiana University Turkish Studies. 27-30.
 • Kesici, M. R. (2011). Avrupa Emek Piyasası Dinamikleri ve Avrupa İstihdam Stratejisi Temelinde Türkiye’nin Uyumu. Çalışma ve Toplum. 2011/1. 75-116.
 • Koray, M. (2013). Akademik Alanda Sosyal Politika Nereye?. Çalışma ve Toplum. 15-40.
 • Kotowska, I. E., Matysiak, A. ve M, Styrc. (2010). Family Life and Work, Second European Quality Life of Surve. European Foundation for the Improvment of Living and Working Conditions.
 • Koutsogeorgopoulou, V., Matsaganis, M. v.d. (2014). Fairly Sharing the Social Impact of the Crisisin Greece. OECD Economic Department Working Papers. No 1106. 1-73.
 • Koyuncu, A.G. (2009). Kadınların İstihdama Katılımı ve Çocuk Bakım Hizmetleri. Sosyal Politikada Güncel
 • Konular. Ed. Esin, P., Savcı, İ., Gökbayrak, Ş., Akkaya, F. Y., ve Kart, M. E., Mayıs 2009. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları. Kitap No 6503.
 • König, ve B, Cesinger. (2015). Gendered Work Family Conflict in Germany: Do Self Enployment and Flexibility Matter?, Work, Employment and Society. Vol 29. No 4. 531-549.
 • Lewis, Stumbitz, B., Miles, L. ve J, Rouse. (2014). Maternity Protection in SMEs an International Review. Geneva: ILO.
 • Margherita, A., Dorchai, O. ve J, Bosch. (2009). Reconcilation Between Work, Private and Family Life in European Union. Eurostat.
 • Metin, Ş. ve R. Arabacı-Kariman. (2013). Her Alandaki Kadın İstihdamının Artırılması ve Çözüm Önerileri Komisyon Raporu. Ankara: TBMM Basımevi. OECD.
 • OECD (2017). OECD Economic Survey Sweden 2017. OECD Pulishing. Paris.
 • OECD (2016). Dare to Share: Germany’s Experience Promoting Equal Partnership in Families. OECD Publishing. Paris.
 • OECD (2016). OECD Economic Surveys Greece 2016. OECD Publishing. Paris. OECD (2017). Country Statistical Profiles: Key Tables From OECD. OECD Publishing. Paris.
 • OECD (2016). OECD Economic Surveys Germany 2016. OECD Publishing. Paris. OECD (2017). How Does Germany Compare? [http://www.oecd.org/germany/ Employment-Outlook-Germany-ENG. pdf]. (18.10.2017).
 • Onuncu Kalkınma Planı. (2014-2018). Resmi Gazete. (02.07.2013). Sayı 28699.
 • Pavolini, E. ve C, Ranci. (2008). Restructring the Welfare State: Reforms in Long Term Care in Western European Countries. Journal of European Social Policy. Vol 18. No 3. 246-259.
 • Peus, C. (2006). Work Life Balance the Case of Germany. MIT Working Paper.
 • Riedmann, A. (2006). Working Time and Work Life Balance in European Companies Establishment Survey on Working Time 2004-2005. European Foundation for the Improvment of Living and Working Conditions.
 • Robila, M. (2012). Family Policies in Eastern Europe: A Focus on Parental Leave. Journal of Child and Family Studies. Vol 21. 32-41.
 • Seyyar, A. (1999). Sosyal Siyaset Açısından Kadın ve Aile Politikaları. Birey Yayıncılık.
 • Süral, N. ve F, Pennings. (2005). Türk İş Gücü Piyasasının Esnekleştirilmesi ve Modernleştirilmesi. Matra Katılım Öncesi Projeler Programı.
 • Taşbaşı- Şen, A. (2013). Turkey and the Emerging Trends in Global Labour Mobility. Ed. Dereli T., P. Soykut-Sarıca ve A. Şen-Taşbaşı. Kluwer Law.
 • Taşçı, F. (2010). Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar: İsveç, Almanya, İngiltere ve İtalya Örnekleri, Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar. Çalışma ve Toplum. 2010/1. 175-198.
 • Tozlu, E. (2011). Genel Olarak Esnek Çalışma Sistemleri ve Tele Çalışma ve Sıkıştırılmış İş Haftasının Karşılaştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi. C. 3, 4. 99-116.
 • Türkiye’de Kadın İşgücü Profili İstatistiklerinin Analizi 2014. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü. (04.04.2017). [http://spaum.politicankara.edu.tr/wp content/uploads/sites/488/2014/04/T%C3 %BCrkiyede-Kad%C4%B1n-%C4%B0% C5% 9Fg%C3%BCc%C3%BC-Profili-ve- %C4%B0statistiklerinin-Analizi-Nihai- Rapor. pdf ].
 • TÜİK İş Gücüne Dahil Olmama Nedenleri. 2006-2016. [http://www.tuik.gov.tr/Pre Tablo.do?alt_id=1068].
 • TÜİK 2017. İşyeri Durumuna Göre İstihdam Edilenler 2004-2016. [http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id =1068].
 • Véron, J. ve Pennec. (2007). Demographic Context of the Social Contract in Developed Countries: Unity and Diversity. Ages, Generations and the Social Contract the Demographic Challenges Facing the Welfare State. Ed. Jacques Véron. Springer: Netherlands, 45-58. Working in Germany.
 • Yüksel, A. H. (2014). Visiting the Iron Cage: Bureaucracy and the Contemporary Workplace. Labor and Employment Relations in a Globalized World. Ed. Dereli T., P. Soykut-Sarıca, A. Şen- Taşbaşı, Springer. 277-289.
APA SOYKUT SARICA Y, ÇAĞLI E (2018). İş-Aile Yaşamında Dengeyi Bulma Çabaları: Ülke İncelemeleri. , 95 - 118.
Chicago SOYKUT SARICA Yeşim Pınar,ÇAĞLI Elif İş-Aile Yaşamında Dengeyi Bulma Çabaları: Ülke İncelemeleri. (2018): 95 - 118.
MLA SOYKUT SARICA Yeşim Pınar,ÇAĞLI Elif İş-Aile Yaşamında Dengeyi Bulma Çabaları: Ülke İncelemeleri. , 2018, ss.95 - 118.
AMA SOYKUT SARICA Y,ÇAĞLI E İş-Aile Yaşamında Dengeyi Bulma Çabaları: Ülke İncelemeleri. . 2018; 95 - 118.
Vancouver SOYKUT SARICA Y,ÇAĞLI E İş-Aile Yaşamında Dengeyi Bulma Çabaları: Ülke İncelemeleri. . 2018; 95 - 118.
IEEE SOYKUT SARICA Y,ÇAĞLI E "İş-Aile Yaşamında Dengeyi Bulma Çabaları: Ülke İncelemeleri." , ss.95 - 118, 2018.
ISNAD SOYKUT SARICA, Yeşim Pınar - ÇAĞLI, Elif. "İş-Aile Yaşamında Dengeyi Bulma Çabaları: Ülke İncelemeleri". (2018), 95-118.
APA SOYKUT SARICA Y, ÇAĞLI E (2018). İş-Aile Yaşamında Dengeyi Bulma Çabaları: Ülke İncelemeleri. SOSYAL GÜVENLİK DERGİSİ, 8(1), 95 - 118.
Chicago SOYKUT SARICA Yeşim Pınar,ÇAĞLI Elif İş-Aile Yaşamında Dengeyi Bulma Çabaları: Ülke İncelemeleri. SOSYAL GÜVENLİK DERGİSİ 8, no.1 (2018): 95 - 118.
MLA SOYKUT SARICA Yeşim Pınar,ÇAĞLI Elif İş-Aile Yaşamında Dengeyi Bulma Çabaları: Ülke İncelemeleri. SOSYAL GÜVENLİK DERGİSİ, vol.8, no.1, 2018, ss.95 - 118.
AMA SOYKUT SARICA Y,ÇAĞLI E İş-Aile Yaşamında Dengeyi Bulma Çabaları: Ülke İncelemeleri. SOSYAL GÜVENLİK DERGİSİ. 2018; 8(1): 95 - 118.
Vancouver SOYKUT SARICA Y,ÇAĞLI E İş-Aile Yaşamında Dengeyi Bulma Çabaları: Ülke İncelemeleri. SOSYAL GÜVENLİK DERGİSİ. 2018; 8(1): 95 - 118.
IEEE SOYKUT SARICA Y,ÇAĞLI E "İş-Aile Yaşamında Dengeyi Bulma Çabaları: Ülke İncelemeleri." SOSYAL GÜVENLİK DERGİSİ, 8, ss.95 - 118, 2018.
ISNAD SOYKUT SARICA, Yeşim Pınar - ÇAĞLI, Elif. "İş-Aile Yaşamında Dengeyi Bulma Çabaları: Ülke İncelemeleri". SOSYAL GÜVENLİK DERGİSİ 8/1 (2018), 95-118.