Likert Tipi Ölçeklerde Rasch Modelinin Kullanımı: Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği-Öğrenci Formu (ODKÖ-ÖF) Üzerinde Bir Uygulama

Yıl: 2018 Cilt: 8 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 756 - 775 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.24315/trkefd.357367 İndeks Tarihi: 15-10-2019

Likert Tipi Ölçeklerde Rasch Modelinin Kullanımı: Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği-Öğrenci Formu (ODKÖ-ÖF) Üzerinde Bir Uygulama

Öz:
Bu araştırmada, Likert tipi ölçeklerin psikometrik özelliklerinin incelenmesinde ve buölçeklerden alınan puanlar üzerinden gerçekleştirilen farka dayalı istatistiklerde Raschmodelinin kullanımına örnek olabilecek bir çalışmanın alanyazına kazandırılmasıamaçlanmıştır. Araştırma, 367 ortaöğretim öğrencisinden oluşan bir çalışma grubu üzerindeyürütülmüştür. Araştırmanın verileri Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği-ÖğrenciFormu (ODKÖ-ÖF) ile Akademik Beklentilere İlişkin Stres Envanteri (ABSE) kullanılaraktoplanmıştır. Çalışma kapsamında toplanan veriler FACETS paket programından yararlanılarakRasch modeline göre analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular; ODKÖ-ÖF’yeilişkin 16 maddeden oluşan tek boyutlu modelde öğrenciler ve maddelerin yüksek güvenirliktebirbirinden ayırt edildiğini, ölçekte kullanılan beşli derecelendirmenin etkin bir biçimdeçalıştığını, uyum istatistiklerinin kabul edilebilir sınırlar içerisinde kaldığını ve gözlenen ilebeklenen test karakteristik eğrilerinin büyük ölçüde örtüştüğünü göstermiştir. Çok yüzeyliRasch analizi sonucunda, öğrencilerin sınıf ortamında öğretmenleri ya da arkadaşları tarafındanolumsuz değerlendirileceklerine dair yaşadıkları korkunun ABSE puanlarına göre farklılaştığısaptanmış ve bu bulgu ODKÖ-ÖF’nin ölçüt geçerliğine yönelik bir kanıt olarakyorumlanmıştır.
Anahtar Kelime:

The Use of Rasch Model in Likert Types Scales: An Application on the Fear of Negative Evaluation Scale-Student Form (FNE-SF)

Öz:
This study aims to introduce a new study into the literature that serves as an example of an investigation into psychometric characteristics of Likert-type scales, as well as an example of the utilization of the Rasch model for determining statistics based on the differences in the scores obtained by using these scales. The study was conducted on a study group who consisted of 367 secondary school students. Data were collected using Fear of Negative Evaluation Scale-Student Form (FNE-SF) and Academic Expectations Stress Inventory (AESI). The collected data were analyzed in accordance with the Rasch model using the FACETS packet program. The findings obtained in the study show that students and items could be distinguished from one another with a high reliability, the 5-point structure of the scale worked effectively, the fit indexes fell within acceptable limits and the observed and expected test characteristic curves were overlap to a considerable degree. As a result of many facet Rasch analysis it was determined that significant differentiation among students’ fears of negative evaluations according to their AESI scores and this finding was considered as evidence for criterion validity of FNE-SF.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Alkan, V. (2015). Akademik ortamalarda olumsuz değerlendirilme korkusu ölçeğinin geliştirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversites, Ankara, Türkiye.
 • Andrich, D. (1978). A rating formulation for ordered response categories. Psychometrika, 43(4), 561-573. http://dx.doi.org/10.1007/BF02293814
 • Anshel, M.H., Weatherby, N.L., Kang, M., & Watson, T. (2009). Rasch calibration of a unidimensional perfectionism inventory for sport. Psychology of Sport and Exercise, 10(1), 210-216. http://dx.doi.org/10.1016/j.psychsport.2008.07.006
 • Aydın, S., Yavuz, F., & Yeşilyurt, S. (2006). Test anxiety in foreign language learning. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(16), 146-160. http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c9s16/makale/c9s16m8.pdf adresinden alınmıştır.
 • Aypay, A. (2011). İlköğretim II. kademe öğrencileri için okul tükenmişliği ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(2), 511-527. http://toad.edam.com.tr/sites/default/files/pdf/ilkogretim-ii-kademe-ogrencileri-icin-okultukenmisligi-olcegi-toad.pdf adresinden alınmıştır.
 • Barker, B.A, Donovan, N.J., Schubert, A.D., & Walker, E.A. (2016). Using Rasch analysis to examine the item-level psychometrics of the infant-toddler meaningful auditory integration scales. Speech, Language and Hearing, 20(3), 130-143. http://dx.doi.org/10.1080/2050571X.2016.1243747
 • Berber Çelik, Ç. (2014). Akademik ertelemenin bazı psiko-sosyal değişkenlere göre açıklanması ve gerçeklik terapisine dayalı akademik erteleme ile başa çıkma eğitim programının etkililiğinin sınanması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye.
 • Beghetto, R.A. (2009). Correlates of intellectual risk taking in elementary school science. Journal of Research in Science Teaching, 46(2), 210–223. https://doi.org/10.1002/tea.20270
 • Behizadeha, N., & Engelhard, G. (2014). Development and validation of a scale to measure perceived authenticity in writing. Assessing Writing, 21, 18-36. http://dx.doi.org/10.1016/j.asw.2014.02.001
 • Bond, T.G., & Fox, C.M. (2015). Applying the Rasch model: Fundamental measurement in the human sciences. Mahwah, NJ: Erlbaum.
 • Brentari, E., & Golia, S. (2008). Measuring job satisfaction in the social services sector with the Rasch model. Journal of Applied Measurement, 9(1), 45-56. Retrieved from http://www.unibs.it/sites/default/files/ricerca/allegati/10061.pdf
 • Brinthaupt, T.M., & Kang, M. (2014). Many-faceted rasch calibration: An example using the self-talk scale. Assessment, 21(2) 241-249. http://dx.doi.org/10.1177/1073191112446653
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Castello, E. (2008). Text complexity and reading comprehension tests. Bern: Peter Lang
 • Clifford, M.M. (1991). Risk taking: Theoretical, empirical and educational considerations. Educational Psychologist, 26(3), 263-297. http://dx.doi.org/10.1080/00461520.1991.9653135
 • Cocoradă, E. (2011). Academic self-handicapping and their correlates in adolescence. Bulletin of the Transilvania University of Brasov, 4(53), 57-64. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/265796099_Academic_selfhandicapping_and_their_correlates_in_adolescence
 • Crawford, L., Leuzinger, J., Brannon, S., Hamner, J. (2015). Fear of negative evaluation: Differences amongst librarians. Library Leadership & Management, 29(3), 1-13. Retrieved from https://journals.tdl.org/llm/index.php/llm/article/view/7096/6330
 • Çam, S., Sevimli, D., & Yerlikaya, E. (2010). Olumsuz değerlendirilmekten korkma ölçeği’ne (ODKÖ) ilişkin bir geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(1), 132-140. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cusosbil/article/viewFile/5000001396/5000002087 adresinden alınmıştır.
 • Çekirdek, G. (2014). Hazırlık sınıfı öğrencilerinin İngilizce başarılarını etkileyen bazı faktörlerin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, Türkiye.
 • Çetin, B., İlhan, M., & Yılmaz, F. (2014). Olumsuz değerlendirilme korkusu ve akademik risk alma arasındaki ilişkinin kanonik korelasyonla incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(1), 135-158. http://dx.doi.org/10.12738/estp.2014.1.1616
 • DeMars, C. (2010). Item response theory. Oxford, UK: Oxford University Press.
 • Demirtaşlı, N., Yalçın, S., & Ayan, C. (2016). Ölçme ve değerlendirme dersine yönelik tutum ölçeğinin madde tepki kuramına dayalı olarak geliştirilmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 7(1), 133-144. http://dx.doi.org/10.21031/epod.43804
 • Dinnel, D.L., Brittain, T., Thompson, T., Johnson, K., King, M., & Pust, K. (2002, August). A structural model of self-worth protection and achievement: goals, evaluative anxiety, attributions, self-esteem and uncertainty. Poster presentations in the Second Biennial Self-Concept Enhancement and Learning Facilitation (SELF) Research Centre International Conference, Sydney, Australia. Retrieved from http://www.ibrarian.net/navon/paper/A_Structural_Model_of_Self_Worth_Protection_and_A.pdf?p aperid=1240182
 • Eckes, T. (2009). Many-facet Rasch measurement. In S. Takala (Ed.), Reference supplement to the manual for relating language examinations to the Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment (Section H). Strasbourg, France: Council of Europe/Language Policy Division.
 • Engelhard, G. (2013). Invariant measurement: Using Rasch models in the social, behavioral, and health sciences. New York, NY: Routledge.
 • Güler, N., İlhan, M., Güneyli, A., & Demir, S. (2017). An evaluation of the psychometric properties of three different forms of daly and miller’s writing apprehension test through Rasch analysis. Educational Sciences: Theory & Practice, 17(3), 721–744. http://dx.doi.org/10.12738/estp.2017.3.0051
 • Haiyang, S. (2010). An application of classical test theory and many facet Rasch measurement in analyzing the reliability of an English test for non-English major graduates. Chinese Journal of Applied Linguistics, 33(2), 87-102. Retrieved from http://www.celea.org.cn/teic/90/10060807.pdf
 • Hambleton, R. K., Swaminathan, H., & Rogers, H. J. (1991). Fundamentals of item response theory. Newbury Park, CA: Sage.
 • Hasford, J., & Bradley, K.D. (2011). Validating measures of self control via rasch measurement. Journal of Applied Business Research, 27(6), 45-55. http://dx.doi.org/10.19030/jabr.v27i6.6465
 • İlhan, M. (2016). Açık uçlu sorularla yapılan ölçmelerde klasik test kuramı ve çok yüzeyli Rasch modeline göre hesaplanan yetenek kestirimlerinin karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 346-368. http://dx.doi.org/10.16986/HUJE.2016015182
 • İlhan, M., & Çetin, B. (2013). Ortaokul öğrencilerinin matematik odaklı akademik risk alma davranışları: Bir ölçek geliştirme çalışması. e-International Journal of Educational Research, 4(2), 1-28. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ijer/article/view/1073000246/1073000122 adresinden alınmıştır.
 • Kelecioğlu, H., & Bilge, K. (2009). Akademik beklentilere ilişkin stres envanterinin uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 148-157. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunefd/article/view/5000048423/5000045743 adresinden alınmıştır.
 • Leary, M.R. (1983). A brief version of the Fear of Negative Evaluation Scale. Personality and Social Psychology Bulletin, 9(3), 371-375. http://dx.doi.org/10.1177/0146167283093007
 • Leary, M.R., & Kowalski, R.M. (1995). Social anxiety. New York: Guilford Publications Inc.
 • Lee, M., Peterson, J. J., & Dixon, A. (2010). Rasch calibration of physical activity self-efficacy and social support scale for persons with intellectual disabilities. Research in Developmental Disabilities, 31(4), 903−913. http://dxdoi.org/10.1016/j.ridd.2010.02.010
 • Linacre, J.M. (2002). Optimizing rating scale category effectiveness. Journal of Applied Measurement, 3(1), 85-106. Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.424.2811&rep=rep1&type=pdf
 • Linacre, J.M. (2014). A user's guide to FACETS Rasch-model computer programs. Retrieved from http://www.winsteps.com/a/facets-manual.pdf
 • Lubetkin, B., & Oumano, E. (1991). Bailing out: The sane way out of a doomed relationship & survive with hope and self-respect . New York: Simon and Schuster.
 • McCamey, R. (2014). A primer on the one-parameter Rasch model. American Journal of Economics and Business Administration, 6(4), 159-163. http://dx.doi.org/10.3844/ajebasp.2014.159.163
 • Mckinney, A.P. (2003). Goal orientation: A test of competing models (Doctoral dissertation). Available from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 3157771).
 • Meads, D.M., & Bentall, R.P. (2008). Rasch analysis and item reduction of the hypomanic personality scale. Personality and Individual Differences, 44(8), 1772-1783. http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2008.02.009
 • Midgley, C., & Urdan, T. (2001). Academic self-handicapping and achievement goals: A further examination. Contemporary Educational Psychology, 26(1), 61-75. https://doi.org/10.1006/ceps.2000.1041
 • Milliken, A., Ludlow, L., DeSanto-Madeya, S., & Grace, P. (2018). The development and psychometric validation of the ethical awareness scale. Research Methodology: Instrument Development. Advance online publication. https://doi.org/10.1111/jan.13688
 • Moeeni, N., & Nejhad, M.N.M. (2014). The relationship between worry and fear of negative evaluation whit social anxiety in students. International Journal of Basic Sciences & Applied Research, 3(1), 31-34. Retrieved from http://isicenter.org/fulltext/paper-206.pdf
 • Özgüngör, S. (2006). Öz bilinç, olumsuz değerlendirilme korkusu, performans odaklı sınıf algısı ve not yönelimi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 1-8. http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/Makaleler/1357398936_9- %c3%96Z%20B%c4%b0L%c4%b0N%c3%87.pdf adresinden alınmıştır.
 • Rameli, M.R.M., & Kosnin, A.M. (2017) Development and validation of math anxiety scale for secondary school students (MAS-SS): Application of Rasch analysis. Man in India, 97(19). 161-172. Retrieved from http://eprints.utm.my/id/eprint/76856/
 • Rapee, R.M., & Heimberg, R. G. (1997). A cognitive behavioral model of anxiety in social phobia. Behavioral Research and Therapy, 35(8), 741-756. https://doi.org/10.1016/S0005-7967(97)00022-3
 • Ricketts, S.N., Engelhard, G., & Chang, M.L. (2015). Development and validation of a scale to measure academic resilience in mathematics. European Journal of Psychological Assessment. http://dx.doi.org/10.1027/1015-5759/a000274
 • Schaufeli, W. B., Martinez, I., Marques-Pinto, A., Salanova, M., ve Bakker, A. (2002). Burnout and engagement in university students: A cross-national study. Journal of Cross-Cultural Studies, 33(5), 464-481. https://doi.org/10.1177/0022022102033005003
 • Shabani, M.B. (2012). Levels and sources of language anxiety and fear of negative evaluation among Iranian EFL learners. Theory and Practice in Language Studies, 2(11), 2378-2383. https://doi.org/10.4304/tpls.2.11.2378-2383
 • Taşdelen Teker, G., Güler, N. & Kaya Uyanık, G. (2015). Comparing the effectiveness of SPSS and EduG using different designs for generalizability theory. Educational Sciences: Theory & Practice, 15(3), 635-645. http://dx.doi.org/10.12738/estp.2015.3.2278
 • Tezbaşaran, A. (1997). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği.
 • Utschig, A.C., Presnell, K., Madeley, M.C., Smits, J.A.J. (2010). An investigation of the relationship between fear of negative evaluation and bulimic psychopathology. Eating Behaviors, 11(4), 231-238. https://doi.org/10.1016/j.eatbeh.2010.05.003
 • Uzun, G. (2017). Akademik başarının okul, aile ve öğrenci özellikleri ile ilişkisinin çok düzeyli yapısal eşitlik modellemesi ile incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Ünal, E., Arık, S., & Uzun, B. (2016). Sınıf ve sosyal bilgiler eğitiminde öğrenim gören öğretmen adaylarının olumsuz değerlendirilme korkuları. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22, 289-307. http://www.mulkiyedergi.org/adyusbd/article/view/5000124109/5000164785 adresinden alınmıştır.
 • Walker, E.R., Engelhard, G., & Thompson, N.J. (2012). Using Rasch measurement theory to assess three depression scales among adults with epilepsy. Seizure, 21(6), 437-443. http://dx.doi.org/10.1016/j.seizure.2012.04.009
 • VandeWalle, D. (1997). Development and validation of a work domain goal orientation instrument. Educational and Psychological Measurement, 57(6), 995-1015. https://doi.org/10.1177/0013164497057006009
 • Watson, D., & Friend, R. (1969). Measurement of social-evaluative anxiety. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 33(4), 448-457. http://dx.doi.org/10.1037/h0027806
 • Weeks W.J., Heimberg R.G., Rodebaugh T.L. (2008). The fear of positive evaluation scale: Assessing a proposed cognitive component of social anxiety. Journal of Anxiety Disorders, 22(1) 44-55. https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2007.08.002
 • Wright, B.D., & Linacre, J.M. (1994). Reasonable mean-square fit values. Rasch Measurement Transactions, 8(3), 370-371. Retrieved from https://www.rasch.org/rmt/rmt83b.htm
 • Wright, B.D. & Masters, G. (1982). Rating scale analysis: Rasch measurement. Chicago: MESA Press. Zile-Tamsen, C.V. (2017). Using Rasch analysis to inform rating scale development. Research in Higher Education, 58(8), 922-933. https://doi.org/10.1007/s11162-017-9448-0
APA İLHAN M, GÜLER N (2018). Likert Tipi Ölçeklerde Rasch Modelinin Kullanımı: Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği-Öğrenci Formu (ODKÖ-ÖF) Üzerinde Bir Uygulama. , 756 - 775. 10.24315/trkefd.357367
Chicago İLHAN MUSTAFA,GÜLER NEŞE Likert Tipi Ölçeklerde Rasch Modelinin Kullanımı: Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği-Öğrenci Formu (ODKÖ-ÖF) Üzerinde Bir Uygulama. (2018): 756 - 775. 10.24315/trkefd.357367
MLA İLHAN MUSTAFA,GÜLER NEŞE Likert Tipi Ölçeklerde Rasch Modelinin Kullanımı: Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği-Öğrenci Formu (ODKÖ-ÖF) Üzerinde Bir Uygulama. , 2018, ss.756 - 775. 10.24315/trkefd.357367
AMA İLHAN M,GÜLER N Likert Tipi Ölçeklerde Rasch Modelinin Kullanımı: Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği-Öğrenci Formu (ODKÖ-ÖF) Üzerinde Bir Uygulama. . 2018; 756 - 775. 10.24315/trkefd.357367
Vancouver İLHAN M,GÜLER N Likert Tipi Ölçeklerde Rasch Modelinin Kullanımı: Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği-Öğrenci Formu (ODKÖ-ÖF) Üzerinde Bir Uygulama. . 2018; 756 - 775. 10.24315/trkefd.357367
IEEE İLHAN M,GÜLER N "Likert Tipi Ölçeklerde Rasch Modelinin Kullanımı: Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği-Öğrenci Formu (ODKÖ-ÖF) Üzerinde Bir Uygulama." , ss.756 - 775, 2018. 10.24315/trkefd.357367
ISNAD İLHAN, MUSTAFA - GÜLER, NEŞE. "Likert Tipi Ölçeklerde Rasch Modelinin Kullanımı: Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği-Öğrenci Formu (ODKÖ-ÖF) Üzerinde Bir Uygulama". (2018), 756-775. https://doi.org/10.24315/trkefd.357367
APA İLHAN M, GÜLER N (2018). Likert Tipi Ölçeklerde Rasch Modelinin Kullanımı: Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği-Öğrenci Formu (ODKÖ-ÖF) Üzerinde Bir Uygulama. Trakya Eğitim Dergisi, 8(4), 756 - 775. 10.24315/trkefd.357367
Chicago İLHAN MUSTAFA,GÜLER NEŞE Likert Tipi Ölçeklerde Rasch Modelinin Kullanımı: Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği-Öğrenci Formu (ODKÖ-ÖF) Üzerinde Bir Uygulama. Trakya Eğitim Dergisi 8, no.4 (2018): 756 - 775. 10.24315/trkefd.357367
MLA İLHAN MUSTAFA,GÜLER NEŞE Likert Tipi Ölçeklerde Rasch Modelinin Kullanımı: Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği-Öğrenci Formu (ODKÖ-ÖF) Üzerinde Bir Uygulama. Trakya Eğitim Dergisi, vol.8, no.4, 2018, ss.756 - 775. 10.24315/trkefd.357367
AMA İLHAN M,GÜLER N Likert Tipi Ölçeklerde Rasch Modelinin Kullanımı: Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği-Öğrenci Formu (ODKÖ-ÖF) Üzerinde Bir Uygulama. Trakya Eğitim Dergisi. 2018; 8(4): 756 - 775. 10.24315/trkefd.357367
Vancouver İLHAN M,GÜLER N Likert Tipi Ölçeklerde Rasch Modelinin Kullanımı: Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği-Öğrenci Formu (ODKÖ-ÖF) Üzerinde Bir Uygulama. Trakya Eğitim Dergisi. 2018; 8(4): 756 - 775. 10.24315/trkefd.357367
IEEE İLHAN M,GÜLER N "Likert Tipi Ölçeklerde Rasch Modelinin Kullanımı: Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği-Öğrenci Formu (ODKÖ-ÖF) Üzerinde Bir Uygulama." Trakya Eğitim Dergisi, 8, ss.756 - 775, 2018. 10.24315/trkefd.357367
ISNAD İLHAN, MUSTAFA - GÜLER, NEŞE. "Likert Tipi Ölçeklerde Rasch Modelinin Kullanımı: Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği-Öğrenci Formu (ODKÖ-ÖF) Üzerinde Bir Uygulama". Trakya Eğitim Dergisi 8/4 (2018), 756-775. https://doi.org/10.24315/trkefd.357367