Yıl: 2019 Cilt: 15 Sayı: 170 Sayfa Aralığı: 259 - 288 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 21-10-2019

6183 SAYILI KANUNLA DÜZENLENEN KAMU BORÇLULARINA ÖZGÜ SUÇLAR

Öz:
Kamu alacakları, kamu harcamalarının finansmanı ve devletinfonksiyonlarının aksamadan yürütülebilmesi açısından büyük bir önemesahiptir. Bu sebeple kamu alacaklarının takip ve tahsili özel alacaklardanfarklı usullere tabi tutulmuştur. Ayrıca bu alacakların takip ve tahsillerinigüvence altına almak için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil UsulüHakkında Kanun ile çeşitli önlemler düzenlenmiştir. Kamu alacağınıgüvence altına alan önlemler, kamu alacaklarını doğumlarından tahsille-rine kadar geçen her süreçte korumaktadırlar. Güvence önlemlerinin yanısıra Kanun’da yer alan bazı diğer hükümler de kamu alacaklarını güven-ce altına almaktadır. Kanun’un bazı maddelerinde kamu alacağının tahsi-lini zorlaştırmaya ve kısmen veya tamamen tahsiline engel olmaya yöne-lik fiiller suç olarak düzenlenmiştir. Bu suçlara ilişkin düzenlemeler ka-mu alacakları için dolaylı bir koruma sağlamaktadırlar. 6183 sayılı Ka-nun’un uygulanmasında görevli olanlar, kamu borçluları ve diğer kişilerbu suçların failleri olabilmektedir. Kamu borçlularına özgü olan ve buçalışmanın konusunu oluşturan suçlar; kamu alacağının tahsiline engel olma, gerçeğe aykırı bildirimde bulunma, mal edinme ve artmalarını bil-dirmeme ve istenecek bilgileri vermeme suçlarıdır.
Anahtar Kelime:

CRIMES WHICH ARE SPECIFIC TO PUBLIC DEBTORS IN THE LAW NO. 6183

Öz:
Public receivables have a major importance for financing of pub- lic expenditures and functioning of state. Therefore, pursuance and col- lection of public receivables are subject to different procedures from private receivables. Furthermore, in order to guarantee pursuance and collection of these receivables, various measures were taken with the Law on the Procedure for the Collection of Public Receivables. The pre- cautions that guarantee public receivables, protect them in each process from their origins to collections. Besides those precautions, some other measures in the Law No. 6183 also guarantee public receivables. In so- me articles of the Law No. 6183, the actions aimed at complicating or preventing partially or fully the collection of public receivables are re- gulated as crimes. Regulations on those crimes provide an indirect gua- rantee for public receivables. Officials who are authorized in the imple- mentation of the Law No. 6183, public debtors and another individiuals are able to commit those crimes. Crimes which are specific to public debtors and which constitute the subject of this study are prevention of collection of public receivables, making false declarations, not notify asset acquisitons and asset increases, not give the required informations.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • Akmansu, Mehmet. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun Şerh ve İzahları. Ankara: Örnek Matbaası, 1954.
 • Alacakaptan, Uğur. Suçun Unsurları, Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1975.
 • Artuk, Mehmet Emin, Ahmet Gökcen, A. Caner Yenidünya. Ceza Hukuku Genel Hükümler. 6. Baskı. Ankara: Adalet Yayınevi, 2012.
 • Birtek, Fatih. Pratik Ceza Hukuku (Genel Hükümler). 2. Baskı. İs- tanbul: Legal, 2013.
 • Candan, Turgut. Açıklamalı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun. Ankara: Mali Akademi Yayınları.
 • Coşkun, Mahmut. Açıklamalı İçtihatlı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun. 2. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2013.
 • Dönmezer, Sulhi ve Sahir Erman. Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Genel Kısım Cilt: 1. 11. Baskı. İstanbul: Beta, 1994.
 • Gülseven, Mustafa. Açıklamalı-İçtihatlı Amme Alacaklarının Tah- sil Usulü Hakkında Kanun. Ankara: Seçkin Yayınevi, 1999.
 • Hakeri, Hakan. Ceza Hukuku Genel Hükümler. 14. Baskı. Ankara: Adalet Yayınevi, 2012.
 • İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Tahsilat Grup Müdürlüğü. 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak- kında Kanun. 2. Baskı. İstanbul: Arıkan Basım Yayım Dağıtım, 2006.
 • Koca, Mahmut ve İlhan Üzülmez. Türk Ceza Hukuku Genel Hü- kümler. 11. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2018.
 • Özbalcı, Yılmaz. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka- nun Yorum ve Açıklamaları. Oluş Yayıncılık, 2010.
 • Özbek, Veli Özer, Koray Doğan, Pınar Bacaksız ve İlker Tepe. Ceza Muhakemesi Hukuku. 10. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2017.
 • Özkan, Hasan. İcra Suçları ve Cezaları. İstanbul: Legal Yayıncılık, 2014.
 • Yılmaz, Kazım. 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Uygulaması, İstanbul: Maliye Hesap Uzmanları Der- neği, 2015.
 • Arslaner, Hakan ve Demet Akdeniz. “6183 Sayılı Amme Alacak- larının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerinde Yer Alan Suçlarda Maddi Unsurun Varlığı”. Sayıştay Dergisi. Sayı: 95, Ekim-Aralık 2014, ss. 91-113.
 • Başbüyük, İsa. “Kamu İcra Hukukunda Kamu Alacağının Tahsili- ne Etki Eden Suçlar (AATUHK m.110-114)”. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. C. 16, Özel Sayı 2014, ss. 4613-4631. B aşbüyük, İsa. “Kamu İcra Suçları -I-: Sırrın İfşası Suçu (AATUHK m.107)”. Ceza Hukuku Dergisi. Aralık 2012, Sayı: 20, ss. 111-128.
 • Duman, Murat. “Kamu Alacağının Tahsiline Engel Olma Suçunun Takibatı Nedeniyle İhtiyati Tahakkuk Uygulaması”. Mali Çözüm Dergi- si. Mart-Nisan 2016, ss. 111-126.
 • Özen, Z. İnci. “Kamu İcra Hukukunda Mal Bildirimine İlişkin Yü- kümlülükler ve Bu Yükümlülüklere Uymamanın Cezai Sonuçları”. İzmir Barosu Dergisi. Ocak 2010, ss. 65-116.
 • Pınar, Burak ve Pınar Bacaksız, “5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Sonrası Kamu İcra Suçlarının Durumu (II- Arttırmaya Katılma ve Mal Satın Alma Yasaklarına Aykırılık Suçu)”, Medeni Usul ve İcra İflas Hu- kuku Dergisi, Yıl: 2006/2, Sayı: 4, ss. 943-965.
 • Pınar, Burak ve Pınar Bacaksız, “5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Sonrası Kamu İcra Suçlarının Durumu (III- Kamu Alacağının Tahsiline Engel Olma Suçları)”, Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi, Yıl: 2008, Sayı: 4, ss. 111-128.
 • Kazancı İçtihat Bilgi Bankası. http://www.kazanci.com/kho2/ibb/ giris.html
 • Seri: A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliği. http://www.gib. gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/eski/Tahsilat_Genel_Tebli gi_A1_27062018.pdf [Erişim Tarihi: 17.08.2018]
APA DOĞRUSÖZ E, KUZUCU YAPAR B (2019). 6183 SAYILI KANUNLA DÜZENLENEN KAMU BORÇLULARINA ÖZGÜ SUÇLAR. , 259 - 288.
Chicago DOĞRUSÖZ Ezhan,KUZUCU YAPAR Burcu 6183 SAYILI KANUNLA DÜZENLENEN KAMU BORÇLULARINA ÖZGÜ SUÇLAR. (2019): 259 - 288.
MLA DOĞRUSÖZ Ezhan,KUZUCU YAPAR Burcu 6183 SAYILI KANUNLA DÜZENLENEN KAMU BORÇLULARINA ÖZGÜ SUÇLAR. , 2019, ss.259 - 288.
AMA DOĞRUSÖZ E,KUZUCU YAPAR B 6183 SAYILI KANUNLA DÜZENLENEN KAMU BORÇLULARINA ÖZGÜ SUÇLAR. . 2019; 259 - 288.
Vancouver DOĞRUSÖZ E,KUZUCU YAPAR B 6183 SAYILI KANUNLA DÜZENLENEN KAMU BORÇLULARINA ÖZGÜ SUÇLAR. . 2019; 259 - 288.
IEEE DOĞRUSÖZ E,KUZUCU YAPAR B "6183 SAYILI KANUNLA DÜZENLENEN KAMU BORÇLULARINA ÖZGÜ SUÇLAR." , ss.259 - 288, 2019.
ISNAD DOĞRUSÖZ, Ezhan - KUZUCU YAPAR, Burcu. "6183 SAYILI KANUNLA DÜZENLENEN KAMU BORÇLULARINA ÖZGÜ SUÇLAR". (2019), 259-288.
APA DOĞRUSÖZ E, KUZUCU YAPAR B (2019). 6183 SAYILI KANUNLA DÜZENLENEN KAMU BORÇLULARINA ÖZGÜ SUÇLAR. Legal Mali Hukuk Dergisi, 15(170), 259 - 288.
Chicago DOĞRUSÖZ Ezhan,KUZUCU YAPAR Burcu 6183 SAYILI KANUNLA DÜZENLENEN KAMU BORÇLULARINA ÖZGÜ SUÇLAR. Legal Mali Hukuk Dergisi 15, no.170 (2019): 259 - 288.
MLA DOĞRUSÖZ Ezhan,KUZUCU YAPAR Burcu 6183 SAYILI KANUNLA DÜZENLENEN KAMU BORÇLULARINA ÖZGÜ SUÇLAR. Legal Mali Hukuk Dergisi, vol.15, no.170, 2019, ss.259 - 288.
AMA DOĞRUSÖZ E,KUZUCU YAPAR B 6183 SAYILI KANUNLA DÜZENLENEN KAMU BORÇLULARINA ÖZGÜ SUÇLAR. Legal Mali Hukuk Dergisi. 2019; 15(170): 259 - 288.
Vancouver DOĞRUSÖZ E,KUZUCU YAPAR B 6183 SAYILI KANUNLA DÜZENLENEN KAMU BORÇLULARINA ÖZGÜ SUÇLAR. Legal Mali Hukuk Dergisi. 2019; 15(170): 259 - 288.
IEEE DOĞRUSÖZ E,KUZUCU YAPAR B "6183 SAYILI KANUNLA DÜZENLENEN KAMU BORÇLULARINA ÖZGÜ SUÇLAR." Legal Mali Hukuk Dergisi, 15, ss.259 - 288, 2019.
ISNAD DOĞRUSÖZ, Ezhan - KUZUCU YAPAR, Burcu. "6183 SAYILI KANUNLA DÜZENLENEN KAMU BORÇLULARINA ÖZGÜ SUÇLAR". Legal Mali Hukuk Dergisi 15/170 (2019), 259-288.