Yıl: 2018 Cilt: 19 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 446 - 469 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.12984/egeefd.316662 İndeks Tarihi: 22-10-2019

6-8. Sınıf Üstün Yetenekli Öğrencilerin Problem Çözerken Sergiledikleri Üst Bilişsel Beceriler: Gümüşhane Örneği

Öz:
Üstün yetenekli öğrencilerin üst bilişsel becerilerini kullanarak problem çözmeleri, öğrencilerin matematik kavramları ile ilişki kurmasını güçlendirerek, matematiksel anlamalarını ve matematiği derinlemesine öğrenmelerini geliştirecektir. Bu nedenle çalışmanın amacı 6-8. sınıf üstün yetenekli öğrencilerin problem çözerken sergiledikleri üst bilişsel becerileri belirlemek ve karşılaştırmaktır. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Üstün yetenekli dokuz ortaokul öğrencisiyle yürütülen bu çalışmada veriler, sesli düşünme protokolü (görüşme formları) ve gözlem formları kullanılarak toplanmıştır. Alan yazındaki çalışmalardan yararlanılarak tematik analiz yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda farklı öğrenim seviyesindeki üstün yetenekli öğrencilerin problem çözme basamaklarının tamamında üst bilişsel beceri sergiledikleri, öğrencilerin öğrenim seviyesi arttıkça problem çözme süreçlerinde sergiledikleri üst bilişsel becerilerin sayısının genel olarak arttığı belirlenmiştir. Bunula birlikte problem çözme basamaklarının tümünde öğrencilerin genel olarak kendilerine güvendikleri, hedeflerini (tekrar) gözden geçirdikleri ve her basamakta kendilerini değerlendirdikleri/kontrol ettikleri tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik

The Metacognitive Skills Performed by 6th-8th Grade Gifted Students during the Problem-Solving Process: Gümüşhane Sample

Öz:
The fact that the gifted students perform their problem-solving activities by using their metacognitive skills will reinforce their ability to correlate among the mathematical concepts as well as developing their understanding and learning mathematics in depth. For this reason, the purpose of this study is to determine and compare the metacognitive skills performed by 6th-8th grade gifted students at the time of their problem-solving process. The case study, one of the qualitative research models, has been used in this study. The data in this study conducted with nine gifted secondary school students were collected by using a think- aloud protocol (interview forms) along with the observation forms. A thematic analysis was performed by making use of the studies in the literature. It was ascertained as the result of the study that the gifted students at different learning levels has exhibited metacognitive skills in all of the problem-solving steps and that the number of the metacognitive skills performed during the problem- solving processes generally increased as the learning levels of the students developed. Moreover, it was also determined that the students, in all of the problem-solving steps, generally felt confident, reviewed their targets and self-evaluated/self-checked at every step of this process.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Anderson, G. (2005). Fundamentals of educational research (2nd ed.). Pennsylvania: The Falmer Press.
 • Artzt, A.F., & Armour-Thomas, E. (1992). Development of a cognitive-metacognitive framework for protocol analysis of mathematical problem solving in small groups. Cognition and Instruction. 9(2), 137-175
 • Aydemir, H., & Kubanç, Y. (2014). Problem çözme sürecinde üst bilişsel davranışların incelenmesi. International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(2), 203-219
 • Aydurmuş, L. (2013). 8. sınıf öğrencilerinin problem çözme sürecinde kullandığı üst biliş becerilerin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Bayazit, İ., & Aksoy, Y. (2009). Matematiksel problemlerin öğrenimi ve öğretimi, In E. Bingölbali & M.F. Özmantar (Ed.), Matematiksel zorluklar ve çözüm önerileri (ss. 287-312). Ankara: Pegem Akademi Yayınları
 • Brown, A. L. (1978). Knowing when, where and how to remember: A problem of metacognition, In R. Glaser (Ed.), Advences in instructional psychology (pp.77-165). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Cozza, B., & Oreshkina, M. (2013). Cross-cultural study of cognitive and metacognitive processes during math problem solving. School Science and Mathematics, 113(6), 275-284.
 • Creswell, J.W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni (Çev. M. Bütün & S.B. Demir). Ankara: Siyasal Yayın Dağıtım.
 • Desoete, A., Roeyers, H. and Buysse, A. (2001). Metacognition and mathematical problem solving in grade 3. Journal of Learning Disabilities. 34(5), 435-447
 • Fang, Z., & Cox, B.E. (1999). Emergent metacognition: A study of preschoolers’ literate behavior. Journal of Research in Childhood Education, 13(2), 175.
 • Flavell, J. H. (1976). Metacognitive aspects of problem solving, In L. B. Resnick (Ed.), The nature of intelligence (pp.231-236). Hillsdale, NJ: Erlbaum
 • Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive-developmental inquiry. American Psychologist, 34, 906 - 911.
 • Glesne, C. (2013). Nitel araştırmaya giriş (Çev. A.Ersoy & P.Yalçınoğlu) Ankara: Anı yayıncılık.
 • Goos, M., Galbraith, P., & Renshaw P. (2000). A money problem: A source of insight into problem solving action. International Journal for Mathematics Teaching and Learning, 80.
 • Hartman, H.J. (1998). Metacognition in teaching and learning: an introduction. International Journal of Learning and Cognition, 26(1-2), 1-3.
 • Heppner,P.P., Witty T.E., & Dixon W.A. (2004) Problem solving appraisal: Helping normal people lead better lives. The Counseling Psychologist, 32(3), 466- 472.
 • McCormick, B. C. (2003). Metacognition and learning. In W. M. Reynolds, & G. E. Miller (Ed.), Handbook of Psychology, (pp. 79-102). New York: John Wiley& Sons, Inc.
 • Pativisan, S. (2006). Mathematical problem solving processes of Thai gıfted students. Unpublished PhD Thesis. Oregon State University.
 • Patton, M.Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods (3rd ed.). London: Sage
 • Polya, G. (1973). How to solve it: A new aspect of mathematical method (2nd ed.). Princeton, NJ: Princeton University Press.
 • Pugalee, D.K. (2001). Writing, mathematics, and meta-cognition: Looking for connections through students’ work in mathematical problem solving. School Science and Mathematics, 101(5), 236- 245.
 • Rosenzweig, C., Krawec, J. & Montague, M. (2011). Metacognitive strategy use of eighth-grade students with and without learning disabilities during mathematical problem solving: a think-aloud analysis. Journal of Learning Disabilities. 44(6), 508-520.
 • Schoenfeld, A.H. (1985). Mathematical problem solving. Lawrence Erlbaum Associates.
 • Schoenfeld, A.H. (1987). What's all the fuss about metacognition, In Schoenfeld, A.H. (ed.), Cognitive Science and Mathematics Education, (pp.189-215). Lawrence Erlbaum Associates.
 • Schraw, G., & Moshman, D. (1995). Metacognitive theories. Educational Psychology Rewiev, 7, 351-371.
 • Swanson, H. L. (1990). Influence of metacognitive knowledge and aptitude on problem solving. Journal of Educational Psychology, 82(2), 306-667.
 • TC. Milli Eğitim Bakanlığı (2007). Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi. [Çevrim-içi: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2593_0.html], Erişim tarihi 02 Ocak 2015.
 • TC. Milli Eğitim Bakanlığı (2017). Matematik dersi öğretim programı: ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Van De Walle, J.A., Karp, K.S., & Bay-Williams, J.M. (2013). İlkokul ve ortaokul matematiği: Gelişimsel yaklaşımla öğretim (Çev. S. Durmuş). Ankara: Nobel Yayıncılık
 • Veenman, M. V. J., Van Hout-Wolters, B. H. A. M., & Afflerbach, P. (2006). Metacognition and learning: Conceptual and methodological considerations. Metacognition and Learning, 1, 3-14.
 • Whimbley, A., & Lochhead, J. (1986). Problem solving and comprehension. Hillsdale, NJ: Lawrance Erbaum Associates.
 • Yanpar-Yelken, T. & Yavuz-Koman, G. (2016). Öğretim hedefleri ve öğrenme kazanımları. T. Yanpar-Yelken & C. Akay (Ed.) Öğretim ilke ve yöntemleri içinde (s. 77-108). Ankara: Anı Yayıncılık
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.
 • Yıldız, A., Baltacı, S., & Güven, B. (2011). Metacognitive behaviours of the eight grade gifted students in problem solving process. The New Educational Review. 26(4). 248-260
 • Yin, R.K. (2003). Case study research design and methods (3rd ed.). London: Sage Publication.
APA Öztürk M, AKKAN Y, KAPLAN A (2018). 6-8. Sınıf Üstün Yetenekli Öğrencilerin Problem Çözerken Sergiledikleri Üst Bilişsel Beceriler: Gümüşhane Örneği. , 446 - 469. 10.12984/egeefd.316662
Chicago Öztürk Mesut,AKKAN YAŞAR,KAPLAN Abdullah 6-8. Sınıf Üstün Yetenekli Öğrencilerin Problem Çözerken Sergiledikleri Üst Bilişsel Beceriler: Gümüşhane Örneği. (2018): 446 - 469. 10.12984/egeefd.316662
MLA Öztürk Mesut,AKKAN YAŞAR,KAPLAN Abdullah 6-8. Sınıf Üstün Yetenekli Öğrencilerin Problem Çözerken Sergiledikleri Üst Bilişsel Beceriler: Gümüşhane Örneği. , 2018, ss.446 - 469. 10.12984/egeefd.316662
AMA Öztürk M,AKKAN Y,KAPLAN A 6-8. Sınıf Üstün Yetenekli Öğrencilerin Problem Çözerken Sergiledikleri Üst Bilişsel Beceriler: Gümüşhane Örneği. . 2018; 446 - 469. 10.12984/egeefd.316662
Vancouver Öztürk M,AKKAN Y,KAPLAN A 6-8. Sınıf Üstün Yetenekli Öğrencilerin Problem Çözerken Sergiledikleri Üst Bilişsel Beceriler: Gümüşhane Örneği. . 2018; 446 - 469. 10.12984/egeefd.316662
IEEE Öztürk M,AKKAN Y,KAPLAN A "6-8. Sınıf Üstün Yetenekli Öğrencilerin Problem Çözerken Sergiledikleri Üst Bilişsel Beceriler: Gümüşhane Örneği." , ss.446 - 469, 2018. 10.12984/egeefd.316662
ISNAD Öztürk, Mesut vd. "6-8. Sınıf Üstün Yetenekli Öğrencilerin Problem Çözerken Sergiledikleri Üst Bilişsel Beceriler: Gümüşhane Örneği". (2018), 446-469. https://doi.org/10.12984/egeefd.316662
APA Öztürk M, AKKAN Y, KAPLAN A (2018). 6-8. Sınıf Üstün Yetenekli Öğrencilerin Problem Çözerken Sergiledikleri Üst Bilişsel Beceriler: Gümüşhane Örneği. Ege Eğitim Dergisi, 19(2), 446 - 469. 10.12984/egeefd.316662
Chicago Öztürk Mesut,AKKAN YAŞAR,KAPLAN Abdullah 6-8. Sınıf Üstün Yetenekli Öğrencilerin Problem Çözerken Sergiledikleri Üst Bilişsel Beceriler: Gümüşhane Örneği. Ege Eğitim Dergisi 19, no.2 (2018): 446 - 469. 10.12984/egeefd.316662
MLA Öztürk Mesut,AKKAN YAŞAR,KAPLAN Abdullah 6-8. Sınıf Üstün Yetenekli Öğrencilerin Problem Çözerken Sergiledikleri Üst Bilişsel Beceriler: Gümüşhane Örneği. Ege Eğitim Dergisi, vol.19, no.2, 2018, ss.446 - 469. 10.12984/egeefd.316662
AMA Öztürk M,AKKAN Y,KAPLAN A 6-8. Sınıf Üstün Yetenekli Öğrencilerin Problem Çözerken Sergiledikleri Üst Bilişsel Beceriler: Gümüşhane Örneği. Ege Eğitim Dergisi. 2018; 19(2): 446 - 469. 10.12984/egeefd.316662
Vancouver Öztürk M,AKKAN Y,KAPLAN A 6-8. Sınıf Üstün Yetenekli Öğrencilerin Problem Çözerken Sergiledikleri Üst Bilişsel Beceriler: Gümüşhane Örneği. Ege Eğitim Dergisi. 2018; 19(2): 446 - 469. 10.12984/egeefd.316662
IEEE Öztürk M,AKKAN Y,KAPLAN A "6-8. Sınıf Üstün Yetenekli Öğrencilerin Problem Çözerken Sergiledikleri Üst Bilişsel Beceriler: Gümüşhane Örneği." Ege Eğitim Dergisi, 19, ss.446 - 469, 2018. 10.12984/egeefd.316662
ISNAD Öztürk, Mesut vd. "6-8. Sınıf Üstün Yetenekli Öğrencilerin Problem Çözerken Sergiledikleri Üst Bilişsel Beceriler: Gümüşhane Örneği". Ege Eğitim Dergisi 19/2 (2018), 446-469. https://doi.org/10.12984/egeefd.316662