Yıl: 2018 Cilt: 7 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 116 - 124 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 24-10-2019

Kayseri’de Bir Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Depresif Belirti Düzeyleri

Öz:
Amaç: Bu çalışmada, huzurevinde yaşamakta olan yaşlılarda, genel sağlık durumu, depresif belirti düzeyi ve günlük yaşam aktivitelerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Kesitsel tipteki araştırma, Kayseri il merkezindeki bir huzurevinde 2016 yılında yapıldı. Verilerin toplanmasında, bireyin sosyodemografik özellikleri ve genel sağlık durumunu belirlemeye yönelik anket formu, Geriatrik Depresyon Ölçeği, Katz Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Enstrumental Yaşam Aktiviteleri İndeksi kullanıldı. 105 kişiye ait veriler değerlendirildi. Verilerin istatistiksel analizinde, kategorik veriler için Pearson ki kare testi, nicel veriler için unpaired t testi ve tek yönlü ANOVA testi kullanıldı. Bulgular: Araştırma grubunun yaş ortalaması 77,2 ± 8,7 yıl idi. %58,1’i erkek, %48,6’sı okuryazar değil ve %6,7’si evliydi. Araştırma grubunun %27,6’sı genel sağlık durumunu,%33,3’ü uyku kalitesini kötü olarak değerlendirdi. %63,8’i ise kendisinde kronik hastalık olduğunu ifade etti. Günlük yaşam aktiviteleri gerçekleştirme düzeyleri bakımından yaşlı bireylerin %4,8’i, enstrumental yaşam aktiviteleri bakımından %52,4’ünün bağımlı olduğu ve araştırma grubunun %61,9’unda kesin depresif belirti olduğu belirlendi. Yaşla birlikte enstrumental yaşam aktivitelerindeki bağımlılık düzeyinin arttığı, kadınların erkeklere göre enstrumental yaşam aktiviteleri bakımından daha bağımlı olduğu, öğrenim düzeyi yükseldikçe bağımlılık düzeyinin azaldığı, evli olmayanlarda bağımlılık düzeyinin arttığı belirlendi. Kadınlarda ve genel sağlık algısı kötü olan yaşlı bireylerde, kesin depresif belirti gösterenlerin oranı diğer gruplara göre anlamlı derecede yüksekti. Sonuç: Kötü uyku kalitesinin günlük yaşam aktivitelerindeki bağımlılığı; ilerleyen yaş ve düşük öğrenim düzeyinin enstrumental yaşam aktivitelerindeki bağımlılık düzeyini arttırdığı belirlendi. Kadınlarda depresyon yaygındı ve enstrumental yaşam aktivitelerini gerçekleştirme düzeyi açısından daha bağımlılardı.
Anahtar Kelime:

Konular: Genel ve Dahili Tıp Rehabilitasyon Temel Sağlık Hizmetleri Geriatri ve Gerontoloji Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri

Daily Living Activities and Depression Symptom Levels of Elderly Living in A Nursing Home in Kayseri

Öz:
Aim: In this cross-sectional study, it was aimed to evaluate general health status, depressive symptom levels and daily living activities of elderly living in a nursing home. Methods: The study was conducted in a nursing home in the provincial centre of Kayseri in 2016. A sociodemographic questionnaire, the Geriatric Depression Scale, Katz Index of Independence in Activities of Daily Living and Instrumental Activities of Daily Living Scale were used for data collection. The data from 105 subjects were analyzed. Chi square test was used to assess categorical data while unpaired t test and one-way ANOVA was used to assess quantitative data. Results: Mean age was 77.2±8.7 years in the study population. 58.1% were men, 48.6% were illiterate and 6.7% were married. General health status and sleep quality were considered as poor in 27.6% and 33.3% of the study population respectively. Of subjects, 63.8% reported that they have a chronic disease. When activities of daily living was assessed, it was found that 4.8% was found to be dependent in activities of daily living and 52.4% in instrumental activities of daily living while 61.9% had definitive depressive symptoms. It was found that dependency rate was increased by advancing age; that female subjects were more dependent in instrumental activities of daily living. Dependency rate was decreased by increasing level of education; and the dependency rate was higher in unmarried subjects. The proportion of patients with definitive depressive symptoms was significantly higher in women and older adults with perception of poorer general health status when compared to remaining subjects. Conclusion: It was concluded that poorer sleep quality increases dependency in activities of daily living; while advancing age and lower educational level increases dependency in instrumental activities. Depression was common among female subjects who were more dependent in instrumental activities.
Anahtar Kelime:

Konular: Genel ve Dahili Tıp Rehabilitasyon Temel Sağlık Hizmetleri Geriatri ve Gerontoloji Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA Göçer Ş, GÜNAY O (2018). Kayseri’de Bir Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Depresif Belirti Düzeyleri. , 116 - 124.
Chicago Göçer Şemsinnur,GÜNAY Osman Kayseri’de Bir Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Depresif Belirti Düzeyleri. (2018): 116 - 124.
MLA Göçer Şemsinnur,GÜNAY Osman Kayseri’de Bir Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Depresif Belirti Düzeyleri. , 2018, ss.116 - 124.
AMA Göçer Ş,GÜNAY O Kayseri’de Bir Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Depresif Belirti Düzeyleri. . 2018; 116 - 124.
Vancouver Göçer Ş,GÜNAY O Kayseri’de Bir Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Depresif Belirti Düzeyleri. . 2018; 116 - 124.
IEEE Göçer Ş,GÜNAY O "Kayseri’de Bir Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Depresif Belirti Düzeyleri." , ss.116 - 124, 2018.
ISNAD Göçer, Şemsinnur - GÜNAY, Osman. "Kayseri’de Bir Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Depresif Belirti Düzeyleri". (2018), 116-124.
APA Göçer Ş, GÜNAY O (2018). Kayseri’de Bir Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Depresif Belirti Düzeyleri. Eurasian Journal of Family Medicine, 7(3), 116 - 124.
Chicago Göçer Şemsinnur,GÜNAY Osman Kayseri’de Bir Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Depresif Belirti Düzeyleri. Eurasian Journal of Family Medicine 7, no.3 (2018): 116 - 124.
MLA Göçer Şemsinnur,GÜNAY Osman Kayseri’de Bir Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Depresif Belirti Düzeyleri. Eurasian Journal of Family Medicine, vol.7, no.3, 2018, ss.116 - 124.
AMA Göçer Ş,GÜNAY O Kayseri’de Bir Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Depresif Belirti Düzeyleri. Eurasian Journal of Family Medicine. 2018; 7(3): 116 - 124.
Vancouver Göçer Ş,GÜNAY O Kayseri’de Bir Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Depresif Belirti Düzeyleri. Eurasian Journal of Family Medicine. 2018; 7(3): 116 - 124.
IEEE Göçer Ş,GÜNAY O "Kayseri’de Bir Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Depresif Belirti Düzeyleri." Eurasian Journal of Family Medicine, 7, ss.116 - 124, 2018.
ISNAD Göçer, Şemsinnur - GÜNAY, Osman. "Kayseri’de Bir Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Depresif Belirti Düzeyleri". Eurasian Journal of Family Medicine 7/3 (2018), 116-124.