Yıl: 2019 Cilt: 30 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1005 - 1032 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 04-11-2019

SOSYAL HİZMET SÜPERVİZYONU VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER

Öz:
Süpervizyon, meslekleşme sürecinin başlangıcından bu yana sosyal hizmetin ayrılmaz birparçası olarak kabul edilmektedir. Sosyal hizmetin geliştiği ülkelerin çoğunda, üniversitelerinsosyal hizmet bölümlerinde, sosyal hizmet sunulan kurumlarda (kamu ya da özel) ve meslekörgütlerinde süpervizyona ilişkin standartlar bulunmaktadır. Türkiye’de ise, süpervizyonsosyal hizmet lisans ve lisansüstü eğitimi süreçleri dışında gündeme gelmemiştir. Ülkemizde,sosyal hizmet uzmanlarının süpervizyon ihtiyacı ve sosyal hizmet bölümlerinin sayısınınartması nedeniyle, hem sosyal hizmet uzmanları hem de öğrencilere yönelik süpervizyonkonusunda bilgi üretmeye ve araştırma yapmaya ihtiyaç bulunmaktadır. Bu ihtiyaçtanhareketle makalede, ilk olarak, sosyal hizmet süpervizyonunun tanımı, tarihsel gelişimi,yaklaşımlar ve güncel tartışmalar özetlenmiştir. Ardından da Türkiye’de süpervizyonsisteminin geliştirilmesi için öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyal Çalışma Sağlık Politikaları ve Hizmetleri Sosyoloji Aile Çalışmaları

Supervision in Social Work and Suggestions for Turkey

Öz:
Supervision has been recognized as an integral part of social work since the beginning of the professionalization process. In most countries where social work has developed, there are standards for supervision in the social work departments of universities, in social services agencies (public or private) and professional organizations. In Turkey, supervision has not been on the agenda except for the graduate and undergraduate social work education processes. In Turkey -due to the need for supervision for social workers and the increasing number of new social work departments- there is a need to produce knowledge and conduct researches on supervision for both social workers and students. In this article, firstly the definition, historical development, different approaches and current debates of social work supervision are summarized. Then some suggestions are offered to improve the supervision system in Turkey.
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyal Çalışma Sağlık Politikaları ve Hizmetleri Sosyoloji Aile Çalışmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • AASW (2014). Supervision Standards 2014. https://www.aasw.asn.au/document/item/6027. Erişim tarihi, 04.08.2017.
 • Akesson, B., Canavera, M. (2018). Expert understandings of supervision as a means to strengthen the social service workforce: Results from a global Delphi study. European Journal of Social Work, 21, 333–347. doi:10.1080/13691457.2017.1399352
 • Barker, R. L. (2003). The social work dictionary. Washington, DC: NASW Press.
 • BASW/CoSW (2011). Research on supervision in social work, with particular reference to supervision practice in multi-disciplinary teams, BASW/CoSW England. https://www.basw.co.uk/system/files/resources/basw_13955-1_0.pdf. Erişim tarihi, 19.06.2019
 • Başer, D., Kırlıoğlu, M. (2019). Sosyal hizmet öğrencilerinin alan uygulamasına yönelik beklentileri ve deneyimleri: Nitel bir araştırma. Toplum ve Sosyal Hizmet, 30(2), 390- 416.
 • Belardi, N. (2002). Social work supervision in Germany. European Journal of Social Work, 5:3, 313-318, DOI: 10.1080/714053162
 • Bogo, M., McKnight, K. (2006). Clinical supervision in social work, The Clinical Supervisor, 24:1-2, 49-67. https://doi.org/10.1300/J001v24n01_04
 • Bogo, M., Sewell, K.M. (2018). Introduction to the Special Issues on the Supervision of Staff and Field Education of Students. Clinical Social Work Journal (2018) 46: 249. https://doi.org/10.1007/s10615-018-0690-5
 • Bradley, G. Höjer, S. (2009). Supervision reviewed: reflections on two different social work models in England and Sweden. European Journal of Social Work, 12:1, 71-85, DOI: 10.1080/13691450802220990
 • Bruce, J. E., Austin, J.M. (2001). Social Work Supervision. The Clinical Supervisor, 19:2, 85- 107, DOI: 10.1300/J001v19n02_05
 • Büyükbodur, Ç. A., (2018). Sosyal hizmet uzmanlarında psikolojik dayanıklılık ve ikincil travmatik stresin incelenmesi. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Klinik Odaklı Sosyal Hizmet Bilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Caras, N (2013). Ethics and supervision process - Fundaments of social work practice. Procedia - Social and Behavioral Sciences 92 ( 2013 ) 133 – 141
 • Cole, M. (2019). Social work supervision in Malta: A specialism in the making. The Clinical Supervisor, 1-19, DOI: 10.1080/07325223.2019.1582393
 • Engelbrecht, L. (2012). Coaching, mentoring and consultation: The same but different activities in supervision of social workers in South Africa? http://socialwork.journals.ac.za/pub/article/view/90/81. Erişim tarihi, 04.08. 2018.
 • Engelbrecht, L.K. (2010). Yesterday, today and tomorrow: is social work supervision in South Africa keeping up? Social Work/Maatskaplike Werk, 46(3):324-342.
 • Erbay, E., Özkan, S., Nuhoğlu, H. (2017). Freire eğitim modeli çerçevesinde ulusal ve uluslararası boyutlarıyla lisans eğitiminde uygulama derslerine eleştirel bakış. Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi 2017 (USHK17), Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmetin Geleceği, Bildiri Özetleri.
 • Hafford-Letchfield, T., Engelbrecht, L. (2018). Contemporary practices in social work supervision: Time for new paradigms? European Journal of Social Work, 21:3, 329- 332, DOI: 10.1080/13691457.2018.1446782
 • Höjer, S. (2007). Country perspectives. European Journal of Social Work, 10:4, 529-532, DOI: 10.1080/13691450701685814 https://doi.org/10.18662/rrem/47
 • Hughes, J. M. (2010). The Role of Supervision in Social Work: A critical analysis. Critical Social Thinking: Policy and Practice, Vol. 2, 2010: 59-77.
 • Işıkhan,V. (2002). Yardım edici mesleklerde tükenmişlik sendromu. Sosyal Hizmetler Dergisi, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Yayını, 13, 2.
 • Işıkhan, V. (2011). Sosyal hizmet ve tükenmişlikle başa çıkma. Vizyon Kırtasiye-Ofset- Matbaa-Yayınevi.
 • Kadushin, A., Harkness, D. (2002). Supervision in social work. 4th Edition. University of Columbia Press.
 • Kadushin, A., Harkness, D. (2014). Supervision in social work. 5th Edition Columbia University Press.
 • Karabenk, D. (2018). Sosyal çalışma görevlilerinin tükenmişlik düzeyleri ve süpervizyonun önemi: İstanbul ili örneği. Kocaeli Üniversitesi SBE Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Sosyal Hizmet Bilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli.
 • Magnussen, J. (2018). Supervision in Denmark – an empirical account of experiences and practices. European Journal of Social Work, 21:3, 359-373, DOI:10.1080/13691457.2018.1451827
 • Maidment, J., Beddoe, L. (2012). Is Social Work Supervision in “Good Heart”? A Critical Commentary. Australian Social Work, 65:2, 163-170, DOI: 10.1080/0312407X.2012.680426
 • Mo, Y. H., Leung, L.T., Tsui, M.S. (2019): Chaos in order: The evolution of social work supervision practice in the Chinese Mainland. The Clinical Supervisor, 1-21, DOI:10.1080/07325223.2019.1610681
 • NASW (2013). Best Practice Standards in Social Work Supervision. Washington, DC: National Association of Social Workers &Association of Social Work Boards.
 • https://www.socialworkers.org/LinkClick.aspx?fileticket=GBrLbl4BuwI%3D&portalid= 0 Erişim tarihi 04.08. 2017
 • O’Donoghue, K. (2000). “Towards the Construction of Social Work Supervision in Aotearoa New Zealand: A Study of the Perspectives of Social Work Practitioners and Supervisors.” PhD thesis, Massey University, Palmerston North. http://hdl.handle.net/10179/1535. Erişim tarihi, 04.08.2017.
 • O’Donoghue, K., Yuh Ju, P.W, Tsui, M. S. (2017). Constructing an evidence- informed social work supervision model. European Journal of Social Work, DOI: 10.1080/13691457.2017.1341387
 • O'Donoghue, K. (2015). Issues and challenges facing social work supervision in The twentyfirst century. China Journal of Social Work, 8:2, 136-149, DOI: 10.1080/17525098.2015.1039172
 • Özbesler, C., İçağasıoğlu Çoban., (2010). “Hastane ortamında sosyal hizmet uygulamaları: Ankara örneği”. Toplum ve Sosyal Hizmet, 21(2), s. 31-46.
 • Özkan, S. (2016). Sosyal hizmet uzmanlarının uygulamalarında karşılaştığı güçlükler ve süpervizyon gereksinimi. Hacettepe Üniversitesi SBE Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Schmidt, G., Kariuki , A.(2019). Pathways to social work supervision. Journal of Human Behaviour in the Social Environment. 29:3, 321-332. DOI: 10.1080/10911359.2018.1530160
 • Sewell, K. M. (2018). Social work supervision of staff: a primer and scoping review (2013– 2017). Clinical Social Work Journal (2018) 46:252–265 https://doi.org/10.1007/s10615-018-0679-0
 • TFK (2017). Sosyal hizmetlerde yanlış uygulamalar, etik ihlaller ve sorunlara ilişkin bir araştırma, TFK Yayınları, Ankara.http://www.tfk.org.tr/_doc/pcp10_arastirma_raporu.pdf. Erişim tarihi, 02.03.2019
 • Tsui M. S. (1997a). The roots of social work supervision an historical review. The Clinical Supervisor, 15:2, 191-198, DOI: 10.1300/J001v15n02_14
 • Tsui, M.S. (2004). Social work supervision context and concepts, Thousand Oaks,CA: Sage.
 • Tsui, M. S. (2006). Hopes and dreams Ideal supervision for social workers in Hong Kong. Asia Pacific Journal of Social Work and Development, 16:1, 33-42, DOI: 10.1080/21650993.2006.9755990
 • Unguru, E., Sandu, A. (2018). Normative and institutional frameworks for the functioning of supervision in social work. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 10(2), 69-87.
 • Wilkins, D., Antonopoulou, V. (2019). What does supervision help with? A survey of 315 social workers in the UK. Practice, 31:1, 21-40, DOI: 10.1080/09503153.2018.1437398
APA ŞAHİN TAŞĞIN N (2019). SOSYAL HİZMET SÜPERVİZYONU VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER. , 1005 - 1032.
Chicago ŞAHİN TAŞĞIN Neşe SOSYAL HİZMET SÜPERVİZYONU VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER. (2019): 1005 - 1032.
MLA ŞAHİN TAŞĞIN Neşe SOSYAL HİZMET SÜPERVİZYONU VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER. , 2019, ss.1005 - 1032.
AMA ŞAHİN TAŞĞIN N SOSYAL HİZMET SÜPERVİZYONU VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER. . 2019; 1005 - 1032.
Vancouver ŞAHİN TAŞĞIN N SOSYAL HİZMET SÜPERVİZYONU VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER. . 2019; 1005 - 1032.
IEEE ŞAHİN TAŞĞIN N "SOSYAL HİZMET SÜPERVİZYONU VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER." , ss.1005 - 1032, 2019.
ISNAD ŞAHİN TAŞĞIN, Neşe. "SOSYAL HİZMET SÜPERVİZYONU VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER". (2019), 1005-1032.
APA ŞAHİN TAŞĞIN N (2019). SOSYAL HİZMET SÜPERVİZYONU VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER. Toplum ve Sosyal Hizmet, 30(3), 1005 - 1032.
Chicago ŞAHİN TAŞĞIN Neşe SOSYAL HİZMET SÜPERVİZYONU VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER. Toplum ve Sosyal Hizmet 30, no.3 (2019): 1005 - 1032.
MLA ŞAHİN TAŞĞIN Neşe SOSYAL HİZMET SÜPERVİZYONU VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER. Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.30, no.3, 2019, ss.1005 - 1032.
AMA ŞAHİN TAŞĞIN N SOSYAL HİZMET SÜPERVİZYONU VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER. Toplum ve Sosyal Hizmet. 2019; 30(3): 1005 - 1032.
Vancouver ŞAHİN TAŞĞIN N SOSYAL HİZMET SÜPERVİZYONU VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER. Toplum ve Sosyal Hizmet. 2019; 30(3): 1005 - 1032.
IEEE ŞAHİN TAŞĞIN N "SOSYAL HİZMET SÜPERVİZYONU VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER." Toplum ve Sosyal Hizmet, 30, ss.1005 - 1032, 2019.
ISNAD ŞAHİN TAŞĞIN, Neşe. "SOSYAL HİZMET SÜPERVİZYONU VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER". Toplum ve Sosyal Hizmet 30/3 (2019), 1005-1032.