Yıl: 2018 Cilt: 5 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 317 - 348 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.15805/addicta.2018.5.2.0054 İndeks Tarihi: 04-11-2019

Ebeveyn Bakış Açısıyla 0-6 Yaş Döneminde Teknolojik Alet Kullanımının İncelenmesi

Öz:
Gündelik yaşantımızın her alanında teknolojik aletler; eğlence ve iletişim amaçlı olarak, ev işlerinde, kişiselbakımda, sağlık ve ulaşım gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Günümüz ihtiyaçları teknoloji kul-lanımını tercih olmaktan çıkarıp gerekli hale getirmiştir. Çocuklar günlük yaşamlarında televizyon, cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi teknolojik aletlerle sık sık karşılaşmakta ve bu aletler çocukların iletişim, eğlenceve öğrenmelerini şekillendirmektedir. Bu sebeple araştırmada, ebeveyn bakış açısıyla 0-6 yaş dönemindekiçocukların teknolojik alet kullanımlarının incelenmesi, nicel ve nitel araştırma paradigmaları kullanılarakkarma model ile desenlenmiştir. Araştırma kartopu örnekleme yöntemi kullanılarak yapılmış ve nitel boyutu için 100 ebeveyn, nicel boyutu için 181 ebeveyn ile çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu toplam281 ebeveynden oluşmuştur. Bu araştırmada, teknolojik alet tercihi, teknolojik alet kullanım nedeni, dijitaloyun oynama durumu, ev ve dışarıda oynanan oyunlar, ev-dışarı oyunları ve dijital oyunların farkına ilişkindüşünceler nitel teknikle; teknolojik alet kullanan çocukların betimlenmesi ve teknolojik alet kullanan çocuklara ilişkin ile bazı demografik değişkenlerin incelenmesi nicel teknikle yapılmıştır. Kullanılan nitel venicel tekniklerle teknolojik alet kullanım tercihleri, nedenleri betimlenmiş ve bazı demografik değişkenleraçısından incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda; ebeveyn görüşlerine göre 0-6 yaş arasındaki çocuklarının%44,8’i cep telefonu, %43,1’i tablet, %21’i bilgisayar kullanmakta ve %70,2’si televizyon izlemektedir. Ayrıcabu çocuklar teknolojik aletleri en fazla çizgi film izleme ve dijital oyun oynama amacıyla kullanmaktadır.
Anahtar Kelime:

Konular: Psikoloji

Examining 0-6 Year Olds’ Use of Technological Devices from Parents’ Points of View

Öz:
Technological tools are widely used in every area of daily life, such as entertainment, communication, housework, personal care, health, and transportation. Today’s needs make technology a necessity instead of a preference. Children often meet technological devices such as televisions, mobile phones, tablets, and computers in their daily lives, and these devices shape their communication, entertainment, and learning structures. For this reason, 0-6 year olds use of technological devices has been examined in this study using quantitative and qualitative research methods as a mixed-model type. The study was conducted using the snowball sampling method. The sample consists of 100 parents for the qualitative dimension and 181 parents for the quantitative dimension. The study’s sampling group consists of 281 parents in total. The study examines the choice of technological device; reasons for using technological devices; status of playing digital games, inside games, and outside games; and opinions about digital games’ differences using the qualitative method. The quantitative method has been used to examine parents’ descriptions of children who use technological devices and what demographic variables these children have. The reasons for preferring a certain technological device have been described using qualitative and quantitative methods and analyzed in terms of certain demographic variables. As a result of the research and according to parents’ perspectives, 44.8% of children aged 0-6 years have used mobile phones; 43.1%, tablets, 21.0%, computers; and 70.2% watch television. In addition, these children use technological devices mostly for watching animated films and playing games.
Anahtar Kelime:

Konular: Psikoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
36
45
44
 • Akkoyunlu, B. & Tuğrul, B. (2002). Okul öncesi çocukların ev yaşantısındaki teknolojik etkileşimlerinin bilgisayar okuryazarlığı becerileri üzerindeki etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 12–21.
 • American Academy of Pediatrics. (2013). Children, adolescents, and the media. Pediatrics, 132(5), 958–961.
 • American Academy of Pediatrics. (2016). Media and young minds. Pediatrics, 138(5), 1–8.
 • Arda, B., Kahya, E. & Başağaç-Gül, T. (2009). Bilim etiği ve bilim tarihi. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Arnas, Y. A. (2005). 3-18 yaş grubu çocuk ve gençlerin interaktif iletişim araçlarını kullanma alışkanlıklarının değerlendirilmesi. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4, 59–66.
 • Aslan, N. & Arslan-Cansever, B. (2007). Okuldaki sosyal etkinliklere katılımda ebeveyn-çocuk etkileşimi (kültürlerarası bir karşılaştırma). Ege Eğitim Dergisi, 8(1), 113–130.
 • Baykal, G. E., Oranç, C., Göksun, T. & Küntay, A. C. (2017). Okul öncesi dönemde çocukların teknoloji kullanımı ve öğrenmeye etkileri. Ç. Aydın, T. Göksun, A. C. Küntay ve D. Tahiroğlu (Ed.), Aklın çocuk hali: Zihin gelişimi araştırmaları içinde (s. 417–440). İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
 • Bal, A. (2005). Zonguldak kenti yeşil alan sistemindeki çocuk oyun alanlarının durumunun peyzaj mimarlığı ilkeleri açısından irdelenmesi (Yüksek lisans tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bartın). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • Beşli, Z. (2007). Teknoloji ve toplum: Ortaöğretim öğrencilerinde teknoloji kullanımı ve etkileri (Yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul). https://tez.yok. gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • Bingimlas, K. A. (2009). Barriers to the successful integration of ICT in teaching and learning environments: A review of the literature. EURASIA Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 5(3), 235–245.
 • Carlson, S. A., Fulton, J. E., Lee, S. M., Foley, J. T., Heitzler, C., & Huhman, M. (2010). Influence of limit-setting and participation in physical activity on youth screen time. Pediatrics, 126(1), e89–e96.
 • Creswell, J. W. (2009). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Los Angeles, CA: Sage.
 • Çalışkan, Ö. & Özbay, F. (2015). 12-14 yaş aralığındaki ilköğretim öğrencilerinde teknoloji kullanımı eksenli yabancılaşma ve anne baba tutumları: Düzce ili örneği. Journal of International Social Research, 8(39), 441–458.
 • Dale-Mcmanis, L., & Gunnewig, S.B. (2012). Finding the education in educational technology with early learners. Technology and Young Children, 67(3), 14–24.
 • Demir, S. ve Özmantar, F. M. (2013). Teknoloji destekli matematik öğretiminde pedagojik prensipler. M. Doğan & E. Karakırık (Ed.), Matematik eğitiminde teknoloji kullanımı içinde (s.1–25). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Donohue, C. (2015). Technology and digital media as tools for teaching and learning in the digital age. In C. Donohue (Ed.), Technology and digital media in the early years: Tools for teaching and learning (pp. 21–35). New York, NY: Routledge.
 • Duman, G. & Koçak, N. (2013). Çocuk oyun alanlarının biçimsel özellikleri açısından değerlendirilmesi (Konya ili örneği). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 11(1), 1–17.
 • Ellez, A. M., Girgin, G., Akamca, G. Ö. & Oğuz, E. (2010, Eylül). Okulöncesi dönemde bilgisayar destekli eğitim: Renk ve şekil kavramlarının öğretimi. 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı’nda sunulan bildiri, Kıbrıs.
 • Epstein, A. S. (2015). Using technology appropriately in the preschool classroom. Retrieved from https://ccie-media.s3.amazonaws.com/exchangefocus/001-exchangefocus.pdf
 • Erdal, K. (2015). Çocuk kitaplarında bilgisayar ve internet kullanımı. Journal of International Social Research, 8(38), 711–719.
 • Eşgi, N. (2013). Dijital yerli çocukların ve dijital göçmen ebeveynlerinin internet bağımlılığına ilişkin algılarının karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3), 181–194.
 • Fox, J. E. & Schirrmacher, R. (2012). Çocuklarda sanat ve yaratıcılığın gelişimi (N. Aral & G. Duman, Çev.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Girmen, P. (2012). Eskişehir folklorunda çocuk oyunları ve bu oyunların yaşam becerisi kazandırmadaki rolü. Milli Folklor, 24(95), 263–273.
 • Goldschmidt, K., & Woolley, A. (2017). Using technology to reduce childrens’ anxiety throughout the perioperative period. Journal of Pediatric Nursing: Nursing Care of Children and Families, 36, 256–258.
 • Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F. & Madran, O. (2010, Aralık). Sosyal ağların eğitim amaçlı kullanımı. XV. Türkiye’de İnternet Konferansı’nda sunulan bildiri, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Güngör, M. (2014). Okul öncesi dönem çocuklarının televizyon izleme alışkanlıkları ve anne baba tutumları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(28), 199–216.
 • Herdem, K., Aygün, H. A. & Çinici, A. (2014). Sekizinci sınıf öğrencilerinin teknoloji algılarının çizdikleri karikatürler yoluyla incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 232–258.
 • Işıkoğlu- Erdoğan, N. (2015). Okul öncesi dönemde sınıfta teknoloji kullanımı: Okul öncesi eğitimi ve teknoloji. P. Bayhan (Ed.), Okul öncesi eğitiminde teknolojinin rolü içinde (2. basım, s. 156– 170). Ankara: Hedef CS Basın Yayın.
 • Kaçar, A. Ö. & Doğan, N. (2007). Okulöncesi eğitimde bilgisayar destekli eğitimin rolü. Akademik Bilişim, 31, 1–11.
 • Kenar, İ. (2012). Teknoloji ve derslerde teknoloji kullanımına yönelik Veli Tutum Ölçeği geliştirilmesi ve tablet PC uygulaması. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2(2), 123–139.
 • Kurt, A. A., Günüç, S., & Ersoy, M. (2013). The current state of digitalization: Digital native, digital immigrant and digital settler. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 46(1), 1–22.
 • Lauricella, A. R., Cingel, D. P., Blackwell, C., Wartella, E., & Conway, A. (2014). The mobile generation: Youth and adolescent ownership and use of new media. Communication Research Reports, 31(4), 357–364.
 • Lee, J., Lee, J., Lim, H., Son, J. S., Lee, J. R., Kim, D. C., & Ko, S. (2012). Cartoon distraction alleviates anxiety in children during induction of anesthesia. Anesthesia & Analgesia, 115(5), 1168–1173.
 • Lillard, A. S., & Peterson, J. (2011). The immediate impact of different types of television on young children’s executive function. Pediatrics, 128(4), 644–649.
 • Microsoft. (2010). Çocuklarınızın sosyal web sitelerini daha güvenli kullanmasına yardımcı olma. Retrieved from http://www.microsoft.com/turkiye/protect/family/activities/social.mspx
 • Namlu, A. G. (2004). Bilişötesi öğrenme stratejileri ölçme aracının geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Sosyal Bilimler Dergisi, 2, 123–136.
 • Odabaşı, H. F., Kabakçı, I. & Çoklar, A. N. (2007). İnternet, çocuk ve aile. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Özdemir, M. (2010). Nitel veri analizi: Sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 323–343.
 • Radesky, J. S., Kistin, C. J., Zuckerman, B., Nitzberg, K., Gross, J., Kaplan-Sanoff, M. ... Silverstein, M. (2014). Patterns of mobile device use by caregivers and children during meals in fast food restaurants. Pediatrics, 133(4), 843–849.
 • Şahin, M. C. (2009). Yeni binyılın öğrencilerinin özellikleri. Anadolu University Journal of Social Sciences, 9(2), 155–172.
 • Tuğran, F. E. (2016). Dijital yerlilerin siber-uzamda çoklu kimlik kullanımı ve oyun oynama pratikleri. Middle Black Sea Journal of Communication Studies, 1(1), 199–216.
 • Tuğrul, B., Ertürk, H. G. & Özen, Ş. (2014). Oyunun üç kuşaktaki değişimi. International Journal of Social Science, 27(1), 1–16.
 • Tuncer, N. (2000). Çocuk ve internet kullanımı. Türk Kütüphaneciliği, 14(2), 205–212.
 • Türk Dil Kurumu. (2016). Teknoloji. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&ara- ma=gts&guid=TDK.GTS.57346895057225.41442941 adresinden 12.05.2016 tarihinde edinilmiştir.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. (2013). 06-15 yaş grubu çocuklarda bilişim teknolojileri kullanımı ve medya. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15866 adresinden 21.05.2018 tarihinde edinilmiştir.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2015). Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması, 2015. http:// www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18660 adresinden 07.05.2016 tarihinde edinilmiştir.
 • Vural, B. (2004). Eğitim-öğretim teknoloji ve materyal kullanımı. İstanbul: Hayat Yayıncılık.
 • Yalçın-Irmak, A. & Erdoğan, S. (2016). Ergen ve genç erişkinlerde dijital oyun bağımlılığı: Güncel bir bakış. Türk Psikiyatri Dergisi, 27, 1–11.
 • Yan, Z. (2018). Child and adolescent use of mobile phones: An unparalleled complex developmental phenomenon. Child Development, 89(1), 5–16.
 • Yiğit, N., Alev, N., Özmen, H., Altun, T. ve Akyıldız, S. (2007). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı (3. basım). Trabzon: Akademi Kitapevi.
 • Young, K. (1999). Internet addiction: Symptoms, evaluation and treatment. Retrieved from http:// www.netaddiction.com/articles/symptoms.pdf
APA ARAL N, DOĞAN KESKİN A (2018). Ebeveyn Bakış Açısıyla 0-6 Yaş Döneminde Teknolojik Alet Kullanımının İncelenmesi. , 317 - 348. 10.15805/addicta.2018.5.2.0054
Chicago ARAL NERİMAN,DOĞAN KESKİN Ayten Ebeveyn Bakış Açısıyla 0-6 Yaş Döneminde Teknolojik Alet Kullanımının İncelenmesi. (2018): 317 - 348. 10.15805/addicta.2018.5.2.0054
MLA ARAL NERİMAN,DOĞAN KESKİN Ayten Ebeveyn Bakış Açısıyla 0-6 Yaş Döneminde Teknolojik Alet Kullanımının İncelenmesi. , 2018, ss.317 - 348. 10.15805/addicta.2018.5.2.0054
AMA ARAL N,DOĞAN KESKİN A Ebeveyn Bakış Açısıyla 0-6 Yaş Döneminde Teknolojik Alet Kullanımının İncelenmesi. . 2018; 317 - 348. 10.15805/addicta.2018.5.2.0054
Vancouver ARAL N,DOĞAN KESKİN A Ebeveyn Bakış Açısıyla 0-6 Yaş Döneminde Teknolojik Alet Kullanımının İncelenmesi. . 2018; 317 - 348. 10.15805/addicta.2018.5.2.0054
IEEE ARAL N,DOĞAN KESKİN A "Ebeveyn Bakış Açısıyla 0-6 Yaş Döneminde Teknolojik Alet Kullanımının İncelenmesi." , ss.317 - 348, 2018. 10.15805/addicta.2018.5.2.0054
ISNAD ARAL, NERİMAN - DOĞAN KESKİN, Ayten. "Ebeveyn Bakış Açısıyla 0-6 Yaş Döneminde Teknolojik Alet Kullanımının İncelenmesi". (2018), 317-348. https://doi.org/10.15805/addicta.2018.5.2.0054
APA ARAL N, DOĞAN KESKİN A (2018). Ebeveyn Bakış Açısıyla 0-6 Yaş Döneminde Teknolojik Alet Kullanımının İncelenmesi. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 5(2), 317 - 348. 10.15805/addicta.2018.5.2.0054
Chicago ARAL NERİMAN,DOĞAN KESKİN Ayten Ebeveyn Bakış Açısıyla 0-6 Yaş Döneminde Teknolojik Alet Kullanımının İncelenmesi. Addicta: The Turkish Journal on Addictions 5, no.2 (2018): 317 - 348. 10.15805/addicta.2018.5.2.0054
MLA ARAL NERİMAN,DOĞAN KESKİN Ayten Ebeveyn Bakış Açısıyla 0-6 Yaş Döneminde Teknolojik Alet Kullanımının İncelenmesi. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, vol.5, no.2, 2018, ss.317 - 348. 10.15805/addicta.2018.5.2.0054
AMA ARAL N,DOĞAN KESKİN A Ebeveyn Bakış Açısıyla 0-6 Yaş Döneminde Teknolojik Alet Kullanımının İncelenmesi. Addicta: The Turkish Journal on Addictions. 2018; 5(2): 317 - 348. 10.15805/addicta.2018.5.2.0054
Vancouver ARAL N,DOĞAN KESKİN A Ebeveyn Bakış Açısıyla 0-6 Yaş Döneminde Teknolojik Alet Kullanımının İncelenmesi. Addicta: The Turkish Journal on Addictions. 2018; 5(2): 317 - 348. 10.15805/addicta.2018.5.2.0054
IEEE ARAL N,DOĞAN KESKİN A "Ebeveyn Bakış Açısıyla 0-6 Yaş Döneminde Teknolojik Alet Kullanımının İncelenmesi." Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 5, ss.317 - 348, 2018. 10.15805/addicta.2018.5.2.0054
ISNAD ARAL, NERİMAN - DOĞAN KESKİN, Ayten. "Ebeveyn Bakış Açısıyla 0-6 Yaş Döneminde Teknolojik Alet Kullanımının İncelenmesi". Addicta: The Turkish Journal on Addictions 5/2 (2018), 317-348. https://doi.org/10.15805/addicta.2018.5.2.0054