Yıl: 2018 Cilt: 6 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 568 - 587 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21325/jotags.2018.324 İndeks Tarihi: 05-11-2019

Yavaş Yemek (Slow Food) Hareketinin Yerli Turistler (Akademisyenler) Tarafından Algılanışı

Öz:
Bu çalışmanın amacı; yavaş yemek algısının turist perspektifinden incelenmesidir. Çalışma kapsamında; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Turizm MYO’da görev yapan akademisyenler ile yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla derinlemesine görüşme yapılarak, gereksinim duyulan veriler elde edilmiştir. Veri toplama çalışmaları 01.03.2018-01.04.2018 tarihleri arasında yapılmış, belirtilen tarihler arasında görevi başında bulunan Marmaris Turizm MYO akademisyenlerinden olan 16 katılımcıdan veriler elde edilmiştir. Veriler temel başlıklara ayrılarak frekans, sıklık ve yüzde ifadelerinin yer aldığı tablolar halinde sunulmuş ve akabinde yorumlanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular incelendiğinde; katılımcılar için “yavaş yemek kavramı” sıklık açısından 1. sırada “geleneksel yemek üretim ve tüketimi” ile “yerel/yöresel yemekler” (f=6); ikinci sırada “sağlıklı beslenme”, “yemekten keyif alma” ve “organik/doğal gıda” (f=5), üçüncü sırada ise “sofra kültürünü yaşama, yaşatma ve paylaşma” (f=3) anlamlarını taşımaktadır. Katılımcıların %62.5’i “destinasyon seçimlerinde yavaş yemek uygulamalarının tercihlerini etkilediğini” (f=10) ifade etmişlerdir. Katılımcıların %87.5’i “tatil deneyimi/deneyimlerinde yavaş yemek deneyimi yaşadıklarını” (f=14) belirtmişlerdir. Katılımcıların “yavaş yemek ürünleri hakkındaki önerileri” arasında ise sıklık açısından 1. sırada “yöresel, organik, taze ürünlerin kullanılması” (f=7), 2. sırada “reklam ve tanıtımların yapılması” (f=4), 3. sırada “kaliteden ödün verilmemesi ve hatta yükseltilmesi”, “toplumsal bilinç oluşturulması” ve “mutfak kültürünün gelecek nesillere aktarılması” (f=3) ifadeleri yer almıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm

Perception of Slow Food Movement by Indigenous Tourists-‘Academicians

Öz:
The purpose of this study is; to learn slow food perception from a tourist point of view. Within the scope of the study; In-depth interviews have been carried out with the academicians who work in Muğla Sıtkı Koçman University Marmaris Tourism Vocational School to obtain the required data. Data collection studies were implemented between 01.03.2018 and 01.04.2018 and data were obtained from 16 academician participants who were available in Marmaris Tourism Vocational School during these dates. The data seperated by basic headings are presented in tabular form with frequency, density and percentage data and are subsequently interpreted. When the findings obtained from the study are examined; What the “slow food concept” is meant for the participants with regard to frequency is; “traditional food production and consumption” and “local / regional food” (f=6) in the first place; “healthy nutrition”, “enjoyment of eating food” and “organic / natural food” (f=5) in the second place; “living, supporting and sharing table culture” (f=3) in the third place. 62.5% of the participants stated that “slow food practices in destination selections affected their preferences” (f = 10). 87.5% of the participants stated that “they had a slow food experience in their holiday/holidays” (f=14). With regard to the frequency among “the recommendations regarding slow food products” of the participants are “the use of regional, organic, and fresh food” (f=7) in the first place, “advertising and giving demonstrations” (f=4) in the second place, “not making concessions in quality and even upgrading”, “formation of social consciousness” and “transfering of culinary to future generations” (f=3) in the third place.
Anahtar Kelime:

Konular: Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Benli, S. (2014). Yöresel Lezzet Deneyiminin Destinasyon İmajı ve Destinasyon Sadakati Üzerine Etkisi: Mersin'i Ziyaret Eden Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mersin: Mersin Üniversitesi SBE Turizm İşletmeciliği ABD.
 • Berner, E. (2007). Metropol İkilemi: Küresel Toplum, Yerellikler ve Manila'da Kent Arazisi İçin Yürütülen Mücadele. A. Öncü, ve P. Weyland içinde, Mekan, Kültür, İktidar: Küreselleşen Kentlerde Yeni Kimlikler (s.137-161). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Chang, R. C., ve Mak, A. H. (2018). Understanding GastronomicIimage from Tourists’ Perspective: A Repertory Grid Approach. Tourism Managemen (68), 89-100.
 • Cohen, E. ve Cohen, S. A. (2012). Current Sociological Theories And İssues in Tourism. Annals of Tourism Research 39 (4), 2177–2202.
 • Demirhan, Y. ve Taylan, Ö. (2017). Amerikanlaşmanın Kültürel Boyutu: Diyarbakır Örneği. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi , 5 (2), 87-105.
 • Dural, G. ve Köseoğlu, E. (2017). Destinasyon Tercihinde Kentsel Kimliğin Etkisi:Sakin Şehir Göynük Örneği. 4. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi (s. 63-78). Kuşadası-Aydın: İstanbul Üniversitesi Anatolia Turizm Akademisi Nazmi Kozak.
 • Fell, E. ve Lukianova, N. (2015). Fast Food and The Semiotics of Gastronomy. Journal for Communication Studies 8 (2/16), 59-73.
 • Güven, E. (2011). Yavaş Güzeldir: "Yavaş Yemekten Yavaş Medyaya Hızlı Tüketime Dair Bir Çözüm Önerisi. Selçuk İletişim Dergisi , 7 (1), 113-121.
 • Hekimci, F. (2014). Sürdürülebilir Bir Yerel Kalkınma Modeli: “Yavaş Şehirler” ve Ekoturizm. Kalkınmada Anahtar Verimlilik (306).
 • Hocaoğlu, D. (2003). Küreselleşme, Küresel Köy, Küresel Yağma ve Küresel Yoksulluk. Yoksulluk Sempozyumu Tebliği (s. 268-295). İstanbul: Yoksulluk: Cilt: I., Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği.
 • Honoré, C. (2010). In Praise of Slow. Jouve France: The Orion Publishing Group.
 • Işıldar, P. (2016). Sürdürülebilirlik ve Gastronomi. H. Kurgun, & D. Bağıran Özşeker içinde, Gastronomi (Kavramlar-Uygulamalar-Uluslararası Mutfaklar-Reçeteler) ve Turizm (s. 45-63). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Kim, Y. G. ve Eves, A. (2012). Construction and Validation of A Scale to Measure Tourist Motivation to Consume Local Food. Tourism Management (33), 1458-1467.
 • Kinley, A. (2012). Local Food on a Global Scale: An Exploration of the International Slow Food Movement. Journal of Integrated Studies , 1 (3), 1-14.
 • Koç Başaran, Y. (2017). Sosyal Bilimlerde Örnekleme Kuramı. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(47), 480-495.
 • Mak, A. H., Lumbers, M. ve Eves, A. (2012). Globalisation and Food Consumption in Tourism. Annals of Tourism Research , 39 (1), 171-196.
 • Mak, A. H., Lumbers, M., Eves, A. ve Chang, R. C. (2012). Factors Influencing Tourist Food Consumption. International Journal of Hospitality Management (31), 928-936.
 • Mayer, H. ve Knox, P. L. (2006). Slow Cities: Sustainable Places in a Fast World. Journal of Urban Affairs , 28 (4), 321-334.
 • Özşeker Bağıran, D. (2016). H. Kurgun ve D. Bağıran Özşeker içinde, Gastronomi (Kavramlar-Uygulamalar-Uluslararası Mutfaklar-Reçeteler) ve Turizm. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Paul, B. D. (2014). From Slow Food to Slow Tourism. Annals of the University of Oradea, Economic Science Series , 137-144.
 • Petrini, C. ve Padovini, G. (2011). Slow Food Devrimi. (Ç. Ekiz, Çev.) İstanbul: Sinek Sekiz Yayınevi.
 • Ritzer, G. (2011). Globalization: The Essentials. West Sussex UK: John Wiiley & Sons Ltd.
 • Sağır, A. (2012). Bir Yemek Sosyolojisi Denemesi Örneği Olarak Tokat Mutfağı. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic , 7 (4), 2675-2695.
 • Serdane, Z. (2017). Slow Tourism in Slow Countries: The Case of Latvia. Salford: Salford Business School, University of Salford.
 • Sırım, V. (2012). Çevreyle Bütünleşmiş Bir Yerel Yönetim Örneği Olarak “Sakin Şehir” Hareketi Ve Türkiye’nin Potansiyeli. Tarih Kültür ve Sanat Arastırmaları Dergisi , 1 (4), 119-131.
 • Soonsap, P. (2018). Understanding International Tourists’ Perspective on Slow Food Tourism’s Current Market in Chiang Mai, Thailand. Proceedings of the International Conference on Tourism & Marketing (s. 1-13). Hong Kong: ICT18 Hong Kong Conference January 19-20, 2018.
 • Taş Gürsoy, İ. (2016). Küreselleşme ve Yerelleşme Ekseninde Gastronomi. H. Kurgun, & D. Bağıran Özşeker içinde, Gastronomi (Kavramlar-Uygulamalar-Uluslararası Mutfaklar-Reçeteler) ve Turizm (s. 65-83). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • TÜİK. (2016). Hanehalkı Fertlerinin Eğitim Durumlarına Göre Yıllık Ortalama Esas İş Gelirleri, 2006-2016. Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu.
 • TÜRSAB. (2015). Gastronomi Turizmi Raporu. İstanbul: https://www.tursab.org.tr/dosya/12302/tursab-gastronomi-turizmi-raporu_12302_3531549.pdf.
 • Urry, J. (2015). Mekanları Tüketmek (2 b.). (R. G. Öğdül, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Ünal, Ç. (2016). Turizm Coğrafyasında Yeni Kavramlar "Yavaş Şehirler ve Yavaş Turizm". Doğu Coğrafya Dergisi (36), 13-28.
 • Ünal, M. ve Zavalsız, Y. S. (2016). Küreselleşme Karşıtı Bir Hareket: Yavaş Hareketi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 5 (4), 889-912.
 • www.slowfood.com. (2018). 02 02, 2018 tarihinde Slow Food International: https://www.slowfood.com/about-us/our-history/ adresinden alındı.
 • yavasyasa.com. (2018). 02 09, 2018 tarihinde http://yavasyasa.com/ adresinden alındı.
 • Yıldız, Ö. E. (2016). Turistik Ürün Olarak Gastronomi. H. Kurgun, & D. Bağıran Özşeker içinde, Gastronomi (Kavramlar-Uygulamalar-Uluslararası Mutfaklar-Reçeteler) ve Turizm (s. 25-44). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Zencirkıran, M. (2017). Sosyoloji (6 b.). Bursa: Dora Basım-Yayın-Dağıtım.
APA OZGÜREL G, AVCIKURT C (2018). Yavaş Yemek (Slow Food) Hareketinin Yerli Turistler (Akademisyenler) Tarafından Algılanışı. , 568 - 587. 10.21325/jotags.2018.324
Chicago OZGÜREL GIZEM,AVCIKURT Cevdet Yavaş Yemek (Slow Food) Hareketinin Yerli Turistler (Akademisyenler) Tarafından Algılanışı. (2018): 568 - 587. 10.21325/jotags.2018.324
MLA OZGÜREL GIZEM,AVCIKURT Cevdet Yavaş Yemek (Slow Food) Hareketinin Yerli Turistler (Akademisyenler) Tarafından Algılanışı. , 2018, ss.568 - 587. 10.21325/jotags.2018.324
AMA OZGÜREL G,AVCIKURT C Yavaş Yemek (Slow Food) Hareketinin Yerli Turistler (Akademisyenler) Tarafından Algılanışı. . 2018; 568 - 587. 10.21325/jotags.2018.324
Vancouver OZGÜREL G,AVCIKURT C Yavaş Yemek (Slow Food) Hareketinin Yerli Turistler (Akademisyenler) Tarafından Algılanışı. . 2018; 568 - 587. 10.21325/jotags.2018.324
IEEE OZGÜREL G,AVCIKURT C "Yavaş Yemek (Slow Food) Hareketinin Yerli Turistler (Akademisyenler) Tarafından Algılanışı." , ss.568 - 587, 2018. 10.21325/jotags.2018.324
ISNAD OZGÜREL, GIZEM - AVCIKURT, Cevdet. "Yavaş Yemek (Slow Food) Hareketinin Yerli Turistler (Akademisyenler) Tarafından Algılanışı". (2018), 568-587. https://doi.org/10.21325/jotags.2018.324
APA OZGÜREL G, AVCIKURT C (2018). Yavaş Yemek (Slow Food) Hareketinin Yerli Turistler (Akademisyenler) Tarafından Algılanışı. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(4), 568 - 587. 10.21325/jotags.2018.324
Chicago OZGÜREL GIZEM,AVCIKURT Cevdet Yavaş Yemek (Slow Food) Hareketinin Yerli Turistler (Akademisyenler) Tarafından Algılanışı. Journal of Tourism and Gastronomy Studies 6, no.4 (2018): 568 - 587. 10.21325/jotags.2018.324
MLA OZGÜREL GIZEM,AVCIKURT Cevdet Yavaş Yemek (Slow Food) Hareketinin Yerli Turistler (Akademisyenler) Tarafından Algılanışı. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.6, no.4, 2018, ss.568 - 587. 10.21325/jotags.2018.324
AMA OZGÜREL G,AVCIKURT C Yavaş Yemek (Slow Food) Hareketinin Yerli Turistler (Akademisyenler) Tarafından Algılanışı. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2018; 6(4): 568 - 587. 10.21325/jotags.2018.324
Vancouver OZGÜREL G,AVCIKURT C Yavaş Yemek (Slow Food) Hareketinin Yerli Turistler (Akademisyenler) Tarafından Algılanışı. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2018; 6(4): 568 - 587. 10.21325/jotags.2018.324
IEEE OZGÜREL G,AVCIKURT C "Yavaş Yemek (Slow Food) Hareketinin Yerli Turistler (Akademisyenler) Tarafından Algılanışı." Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6, ss.568 - 587, 2018. 10.21325/jotags.2018.324
ISNAD OZGÜREL, GIZEM - AVCIKURT, Cevdet. "Yavaş Yemek (Slow Food) Hareketinin Yerli Turistler (Akademisyenler) Tarafından Algılanışı". Journal of Tourism and Gastronomy Studies 6/4 (2018), 568-587. https://doi.org/10.21325/jotags.2018.324