Yıl: 2019 Cilt: 20 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 171 - 203 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 08-11-2019

Ortaokul Öğretmenlerinin Program Okuryazarlık Düzeyleri

Öz:
Program okuryazarlığı, program bilgisi, programı planlama ve uygulama alt boyutlarından oluşan birkavramdır. Bu araştırmada ortaokul düzeyinde görev yapmakta olan öğretmenlerin program okuryazarlıkdüzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, Ankara’da ortaokullarda görev yapan Matematik,Türkçe, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri öğretmenlerinden oluşan 311 öğretmenle birlikte yürütülmüştür.Araştırmada araştırmacı tarafından geliştirilen “Program Okuryazarlık Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin,geçerlik ve güvenirlik çalışmaları sonucunda geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğuna karar verilmiştir.Ölçeğin tabakalı alfa güvenirlik katsayısı .774 olarak hesaplanmıştır. Araştırma sonuçlarına görekatılımcıların yüksek düzeyde program okuryazarı olduğu görülmüştür. Bulgular branş değişkenine göreincelendiğinde araştırmaya katılan tüm branş öğretmenlerinin yüksek düzeyde program okuryazarı olduğubelirlenmiştir. Program okuryazarlığının alt boyutlarına göre öğretmenlerin puan ortalamaları yüksektendüşüğe doğru sırasıyla planlama 4.53, uygulama 4.42, program bilgisi 4.08 şeklindedir. Ortaokulöğretmenlerinin program okuryazarlık düzeyleri branş, cinsiyet, meslekteki hizmet (yıl) ve mezun olunanokul türüne göre incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı gözlenmiştir. Programokuryazarlığı program bilgisi, planlama ve uygulama alt boyutlarına göre incelendiğinde cinsiyet, branş vemeslekteki hizmet (yıl) değişkenleri anlamlı bir fark göstermezken, planlama alt boyutu mezun olunan okultürü değişkeninde anlamlı farklılık gözlenmiştir. Farkın diğer okullardan mezun olan öğretmenler ile eğitimfakültesinden mezun olan öğretmenlerden kaynaklandığı ve diğer okullardan mezun olan öğretmenlerinlehine olduğu gözlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik

Secondary School Teachers’ Level of Curriculum Literacy

Öz:
Curriculum literacy is a concept that is composed of the sub-dimensions of knowledge regarding planning and implementing the curriculum. This study aimed to identify the curriculum literacy levels of teachers working at secondary schools. The study was carried out using 311 teachers that were teaching Maths, Turkish, Social Sciences and Science in Ankara. During the study, “Curriculum Literacy Scale” developed by the researcher was used. As a result of the validity and reliability studies, it was decided that the scale was a reliable and a valid data collection tool. The stratified alpha reliability coefficient of the scale was calculated to be .774. According to the results of the study, it was seen that the participants were high level curriculum literate. It was found out following examining the findings according to the variable of the subjects that the teachers taught that all teachers teaching various subjects and participating in this study were high-level curriculum literate. According to the subdimensions of curriculum literacy, the mean scores of teachers from the highest to the lowest are in the form of planning 4.53, implementing 4.42 and curriculum knowledge 4.08 respectively. When the curriculum literacy levels of secondary school teachers were examined with respect to subject, gender, seniority in profession (year) and that faculty that teachers graduated from, it was concluded that there was no statistically significant difference. When the curriculum literacy was evaluated with regards to the sub-dimensions of knowledge regarding the curriculum, its’ planning and implementation, the sub-dimenson of planning showed a significant difference in terms of the faculties that the teachers have graduated from, while the variables of gender, subject areas and seniority in profession did not show a statistically significant difference. It was concluded that the difference resulted from the teachers who graduated from the faculty of education and other faculties, and also the difference was found out to be in favor of the teachers who graduated from other schools.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akker, J. V. (2013). Curricular development research as a specimen of educational design research. T. Plomp, N. Nieveen (Ed.), Educational design research (s. 53-72). Enschede, the Netherlands: Netherlands Institute for Curriculum Development (SLO).
 • Arı, A. (2010). Öğretmen adaylarinin ilköğretim programıyla ilgili eğitim fakültelerinde kazandıkları bilgi ve beceri düzeylerine ilişkin görüşleri. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, (29), 251-274.
 • Ariav, T. (1991). Growth in teachers' curriculum knowledge through the process of curriculum analysis. Journal of Curriculum and Supervision, 6(3), 183-200.
 • Baskan, G. A., Aydın, A. ve Madden, T. (2006). Türkiye’deki öğretmen yetiştirme sistemine karşılaştırmalı bir bakış. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 35-42.
 • Baştürk, S. ve Dönmez, G. (2011). Öğretmen adaylarının limit ve süreklilik konusuna ilişkin pedagojik alan bilgilerinin öğretim programı bilgisi bağlamnda incelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 3(2), 743-775.
 • Bolat, Y. (2017). Eğitim programı okuryazarlığı kavramı ve eğitim program okuryazarlığı ölçeği. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish, 12(18), 121-138.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Eskiocak, S. (2005). Sınıf öğretmenlerinin öğretimi planlama aşamasında karar verme sürecine etki eden etmenlerin analizi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Fer, S. (2015). Öğretim tasarımı. Ankara: Anı.
 • Gehrke, N. J., Knapp, M. S. ve Sirotnik, K. A. (1992). In search of the school curriculum. Review of Reseach In Education, 18(1), 51-110.
 • He, Q. (2009). Estimating the reliability of composite scores. 15 Mart 2018 tarihinde http://dera.ioe.ac.uk/1060/1/2010-02-01-composite-reliability.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Kauffman, D., Johnson, S. M., Kardos, S. M., Liu, E. ve Peske, H. G. (2002). "Lost at sea": New teachers' experiences with curriculum and assesment. Teachers College Records, 104(2), 273-300.
 • Kırmızı, F. S. ve Akkaya, N. (2009). Türkçe öğretimi programında yaşanan sorunlara ilişkin öğretmen görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(25), 42-54.
 • Kilmen, S. (2015). Eğitim araştırmaları için SPSS uygulamalı istatistik. Ankara: Edge Akademi.
 • Kline, P. (1994). An easy guide to factor analysis. New York: Routledge.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2017). 2017 Program değişikliği talim terbiye kurulu basın bülteni. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Opoh, O. E. ve Awhen, F. (2015). Teachers perceived problems of curriculum implementation in tertiary institutions in cross river state of Nigeria. Journal of Education and Practice, 6(19), 145- 151.
 • Ornstein, A. C. ve Hunkins, F. P. (2014). Curriculum foundations, principles, and issues (6th edition). London: Pearson.
 • Özer, Y. ve Acar, M. (2011). Öğretmenlik mesleği genel yetelikleri üzerine ikili karşılaştırma yöntemiyle bir ölçekleme çalışması. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(40), 89-101.
 • Özkan, H. H. (2016). An analysis of teachers’ opinions about their knowledge of curriculum terms awareness. Universal Journal of Educational Research, 4(7), 1601-1613.
 • Posner, G. F. (1995) Analyzing the curriculum. New York: McGraw-Hill.
 • Remillard, J. T. (2005). Examining key concepts in research on teachers' use of mathematics curricula. Review of Educational Research, 75(2), 211-246.
 • Sánchez, G. ve Valcárcel, M. V. (1999). Science teachers’ views and practices in planning for teaching. Journal of Resarch in Science Thinking, 36(4), 493-513.
 • Stabback, P. (2016). What makes a quality curriculum? Current and critical issues in curriculum and learning, (2), 1-41.
 • Superfine, A. C. (2008). Planning for mathematics instruction: A model of experienced teachers’ planning processes in the context of a reform mathematics curriculum. The Mathematics Educator, 18(2), 11-22.
 • Sünbül, A. M. (1996). Öğretmen niteliği ve öğretimdeki rolleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, (8), 597-607.
 • Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2001). Using multivariate statistics (4th edition). Boston: Pearson Education Company.
APA ASLAN S, GÜRLEN E (2019). Ortaokul Öğretmenlerinin Program Okuryazarlık Düzeyleri. , 171 - 203.
Chicago ASLAN Seda,GÜRLEN Eda Ortaokul Öğretmenlerinin Program Okuryazarlık Düzeyleri. (2019): 171 - 203.
MLA ASLAN Seda,GÜRLEN Eda Ortaokul Öğretmenlerinin Program Okuryazarlık Düzeyleri. , 2019, ss.171 - 203.
AMA ASLAN S,GÜRLEN E Ortaokul Öğretmenlerinin Program Okuryazarlık Düzeyleri. . 2019; 171 - 203.
Vancouver ASLAN S,GÜRLEN E Ortaokul Öğretmenlerinin Program Okuryazarlık Düzeyleri. . 2019; 171 - 203.
IEEE ASLAN S,GÜRLEN E "Ortaokul Öğretmenlerinin Program Okuryazarlık Düzeyleri." , ss.171 - 203, 2019.
ISNAD ASLAN, Seda - GÜRLEN, Eda. "Ortaokul Öğretmenlerinin Program Okuryazarlık Düzeyleri". (2019), 171-203.
APA ASLAN S, GÜRLEN E (2019). Ortaokul Öğretmenlerinin Program Okuryazarlık Düzeyleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 171 - 203.
Chicago ASLAN Seda,GÜRLEN Eda Ortaokul Öğretmenlerinin Program Okuryazarlık Düzeyleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 20, no.1 (2019): 171 - 203.
MLA ASLAN Seda,GÜRLEN Eda Ortaokul Öğretmenlerinin Program Okuryazarlık Düzeyleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.20, no.1, 2019, ss.171 - 203.
AMA ASLAN S,GÜRLEN E Ortaokul Öğretmenlerinin Program Okuryazarlık Düzeyleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 20(1): 171 - 203.
Vancouver ASLAN S,GÜRLEN E Ortaokul Öğretmenlerinin Program Okuryazarlık Düzeyleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 20(1): 171 - 203.
IEEE ASLAN S,GÜRLEN E "Ortaokul Öğretmenlerinin Program Okuryazarlık Düzeyleri." Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, ss.171 - 203, 2019.
ISNAD ASLAN, Seda - GÜRLEN, Eda. "Ortaokul Öğretmenlerinin Program Okuryazarlık Düzeyleri". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 20/1 (2019), 171-203.