IS THERE A RELATIONSHIP BETWEEN SHORT-TERM CAPITAL MOVEMENTS AND BALANCE OF FOREIGN TRADE? AN EMPIRICAL STUDY ON TURKEY

Yıl: 2019 Cilt: 6 Sayı: 11 Sayfa Aralığı: 353 - 366 Metin Dili: İngilizce İndeks Tarihi: 13-11-2019

IS THERE A RELATIONSHIP BETWEEN SHORT-TERM CAPITAL MOVEMENTS AND BALANCE OF FOREIGN TRADE? AN EMPIRICAL STUDY ON TURKEY

Öz:
This work inquires whether there's a correlation between short-term capital movements and thenet balance of foreign trade. To this end, the annual data pertaining to portfolio investment and netforeign trade balance of Turkey data received from the IMF for the period between 1986-2017 havebeen tested with the ARDL bounds test approach and were studied in regard to Error CorrectionModel (ECM). And to query short-term relationship, Granger Test over the ECM Model has beenapplied. In the light of the analyzes, a relationship was found between the variables in both longand short terms. The literature shows a number of studies on the impact of capital movements onvarious macro-economic variables, yet none on the empirical evidence of the impact andcorrelation of those movements on net foreign trade balance. The purpose of this study is to test therelationship between capital inflows and foreign trade balance and make a contribution to theliterature. Portfolio investments are predominantly used in financing the current account deficit,these flows though result in a foreign trade deficit, which in turn contributes to the current accountdeficit. The result of this study will be significant for policy makers in managing this vicious circle.
Anahtar Kelime:

KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLE DIŞ TİCARET DENGESİ ARASINDA BİR İLİŞKİ VAR MI? TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

Öz:
Bu çalışmada kısa vadeli sermaye hareketleri ile net dış ticaret dengesi arasında korelasyon olup olmadığı sorgulanmıştır. Bu amaçla, Türkiye’nin 1986-2017 dönemine ilişkin portföy yatırımları ve net dış ticaret dengesine ilişkin Uluslarasası Para Fonu’ndan (IMF) alınan yıllık verileri, ARDL sınır testi yaklaşımı ile test edilmiştir ve Hata Düzeltme Modeli (ECM) çerçevesinde incelenmiştir. Kısa dönem ilişkisini sorgulamak üzere ise ECM Model üzerinden Granger Test uygulanmıştır. Analizler sonucunda değişkenler arasında hem uzun hem de kısa vadede bir ilişki saptanmıştır. Literatür taramasında sermaye hareketlerinin çeşitli makro-iktisadi değişkenler üzerine etkileri üzerine çalışmalar yapıldığı görülmüş, ancak net dış ticaret açığı ile korelasyon ve etkilerinin ampirik olarak kanıtlandığı çalışmalara rastlanılmamıştır. Bu çalışmanın amacı; sermaye girişleri ile dış ticaret dengesi arasındaki ilişkiyi sınamaktır ve literature bir katkı niteliğindedir. Cari açığın finansmanında ağırlıklı olarak portföy yatırımları kullanılmaktadır, bu akımlar dış ticaret açığına neden olmaktadır ve bu da cari açığa katkıda bulunmaktadır. Bu çalışmanın sonucu, bu kısır döngünün yönetiminde politika yapıcılar açısından önemli olacaktır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ahmad, S. (1990). Foreign Capital Inflow and Economic Growth: A Two Gap model for the Bangladesh Economy. The Bangladesh Development Studies. XVIII. 55-79.
 • Akçoraoğlu, A. (2000). International capital movements, external imbalances and economic growth: the case of Turkey. Yapı Kredi Economic Review. 11(2). 21-36.
 • Aktaş, C. (2009). Türkiye’nin İhracat, İthalat Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik Analizi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (18): 35- 47.
 • Alamgir, M. (1974). Foreign Capital Inflow, Saving and Economic Growth-A Case Study of Bangladesh. The Bangladesh Economic Review. 2 (2). 577-598.
 • Ang, J.B., Mc. & Kibbin, W.J. (2005). Financial Liberalization, Financial Sector Development and Growth: Evidence from Malysia. Brookings Discussion Papers in International Economics.168. 1–29.
 • Angmortey, B.N. & Tandah-Offin, P. (2014). Does Foreign Capital Crowd-Out Domestic Saving in Developing Countries? An Empirical Investigation of Ghana. International Journal of Economics and Finance. 6 (8). 161-172.
 • Apak, S., Uçak, A. & Uzunoğlu, S. (2006). Finansal Serbestleşmenin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği. TEK Uluslararası Ekonomi Konferansı.
 • Arslanoğlu, E. (2002). The Structure and the Impact of Foreign Direct Investment in Turkey. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi. XVII. 1. 31-51.
 • Aslan, N., Terzi, N. & Siampan, E. (2014). Türkiye’de Kısa Vadeli Sermaye Hareketlerinin Ekonomik Büyüme ve Reel Döviz Kuru ile İlişkisi. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/3988.
 • Backus, D., Cooley, T. & Henriksen, E. (2013, September). Demography and Low Frequency Capital Flows. NBER Working Paper 19465. doi:http://www.nber.org/papers/w19465.pdf.
 • Balassa, B. (1978). Exports and Economic Growth: Further Evidence. Journal of Development Economics. 5 (2). 181-89.
 • Barışık, S. & Açıkgöz, E. (2007). Türkiye’de Uluslararası Sermaye Hareketleri Faiz İlişkisi: 1992–2005 Dönemi VAR Analizi. TİSK Akademi Dergisi, 2(3).
 • Berument, H. & Dincer, N. N. (2004). Do Capital Flows Improve Macroeconomic Performance in Emerging Markets?: the Turkish Experience. Emerging Markets Finance and Trade. 40 (4). 20-32.
 • Best, R. (2008). An Introduction to Error Correction Models. Oxford Spring School for Quantative Methods in Social Research.
 • Bhagwati, J. (1998). The Capital Myth: The Difference Between Trade in Widgets and Dollars. Foreign Affairs. 77. 7–12.
 • Bhalla, S. S. (1991). Economic Policies, Foreign Aid and Economic Development in Sri Lanka. in Lele and Nabi. 95-124.
 • Boğa, S. (2017, Jan.). Finansal Kırılganlıklar ve Uluslararası Sermaye Hareketleri: Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir Analiz. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi. 9(16).1-17.
 • Borensztein, E., De Gregorio, J. & Lee, J.W. (1998). How Does Foreing Direct Investment Affect Economic Growth. Journal International Economics. 45. 115–135.
 • Bowen, J. L. (1998). Foreign Aid and Economic Growth: A Theoretical and Empirical Investigation. Aldershot: Asghate Publishing Ltd.
 • Bowles, P. (1987). Foreign Aid and Domestic Savings in Less Developed Countries: Some Tests for Causality. World Development. 15 (6). 789-796.
 • Breusch, T.S. & Pagan, A.R. (1979). A Simple Test for Heteroscedasticity and Random Coefficient Variation. Econometrica. 47. 1287-1294.
 • Burnside, C. & Dollar, D. (2000, September). Aid, Policies, and Growth. American Economic Review. 90 (4). 847-868.
 • Calvo, G. (1994). The Management of Capital Flow: Domestic Policy and International Cooperation. International Monetary and Financial Issues for the 1990s. UNCTAD, IV.
 • Chen, Edward K. Y. (1977). Domestic Saving and Capital Inflow in Some Asian Countries: A Time Series Study. Asian Survey. 17 (7). 679-687.
 • Chenery, H.B. & Eckstein, P. (1970). Development Alternatives for Latin America. Journal of Political Economy. 78. 966-1006.
 • Chenery, H.B. & Strout, A.M. (1966). Foreign Assistance and Economic Development. A.I.D. Discussion Paper. 7. 1-129.
 • Coughlin, C.C., Pakko, M.R. & Poole, W. (2006, Apr.). How Dangerous Is The U.S. Current Account Deficit?. The Regional Economist. doi:https://research.stlouisfed.org/publications/regional/06/04/account_deficit.pdf, p.6.
 • Çeviş, İ. & Kadilar, C. (2001). The Analysis of the Short-term Capital Movements by Using the VAR Model: The Case of Turkey. The Pakistan Development Review. 187- 201.
 • Direkçi, T. B. & Kaygusuz, S. (2013). Kısa Vadeli Sermaye Hareketlerinin Makroekonomik Değişkenler İle Olan Etkileşimi: Türkiye Örneği. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD). 5(9).
 • Durham, J. B. (2003). Foreign Portfolio Investment, Foreign Bank Lending, and Economic Growth. FRB International Finance Discussion Paper. 757. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=382063
 • Ekinci, A. (2011). Sermaye Hareketleri Büyüme İlişkisi: OECD Ülkeleri Örneği. In Anadolu International Conference in Economics II, Eskişehir.
 • Esen, O. (1998). Finansal Küreselleşme Ortamında Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Portföy Yatırımları. Ekonomik Yaklaşım. 9(30). 59-70.
 • Fry, M., Clawsswns, S.A., Burridge, P. & Blanchet, M.-C. (1995). Foreign Direct Investment, Other Capital Flows and Current Account Deficits: What Causes What?. World Bank Policy Research Working Paper No. 1527.
 • Granger, Clive W. J. (1988). Some Recent Developments in a Concept of Casuality. Journal of Econometrics, 39 (1-2): 199-211.
 • Griffin, K. (1970). Foreign Capital, Domestic Savings and Economic Development. Bulletin of the Oxford University Institute for Economics and Statistics. 32 (2). 99-112.
 • Grubel, H.G. (1968, Dec.). Internationally Diversified Portfolios: Welfare Gains and Capital Flows. The American Economic Review. 58(5). 1299-1314.
 • Gulati U. C. (1978). Effects of Capital imports on Savings and Growth in Less Developed countries. Economic Enquiry. 16 (4). 563-569.
 • Gupta, K. L. (1970, May). Foreign Capital and Domestic Savings: A Test of Haavelmo’s Hypothesis with Cross-Country Data: A Comment. Review of Economics and Statistics. 52. 214-216.
 • Gupta, K. L. & Islam, M.A. (1983). Foreign Capital, Savings and Growth: An International Cross Section Study. Dordrecht: D. Reidel Publishing.
 • Haavelmo, T. (1963). Comment on Leontief Wassily, The Rates of Long-Run Economic Growth and Capital Transfer from Developed to Underdeveloped Areas. Pontificiae Academiae Scientiarvm Scripta Varia (Amsterdam: North-Holland Publishing Company, 1965).
 • Halevi, N. (1976). The Effects on Investment and Consumption of Import Surpluses of Developing Countries. Economic Journal. 86 (344). 853-858.
 • Hansen, H. & Tarp, F. (2001). Aid, and Growth Regressions. Journal of Development Economics. 64 (2). 547-570.
 • İnsel, A. & Sungur, N. (2003). Sermaye Akımlarının Temel Makroekonomik Göstergeler Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği-1989: III-1999: IV. Discussion Paper. Turkish Economic Association. 2003 (8).
 • Iqbal, Z. & Zahid, G. M. (1998). Macroeconomic Determinants of Economic Growth in Pakistan. The Pakistan Development Review. 37 (2). 125-148.
 • Islam, N. (1972). Foreign Assistance and Economic Development: The Case of Pakistan. Economic Journal. 82 (325). 502-530.
 • Karahan, Ö. & İpek, E. (2015). Türkiye’ye Yönelik Finansal Sermaye Akımlarının Tasarruf ve Yatırım Üzerine Etkisi. YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi. VII (2). 181-206.
 • Kaya, Y. T. (1998). Sermaye Hareketleri ve Kısa Vadeli Sermaye Hareketlerinin Modellenmesi: Türkiye Örneği. Devlet Planlama Teşkilatı Yayınları. 2487. 33-43.
 • Keskin, N. (2008). Finansal Serbestleşme Sürecinde Uluslararası Sermaye Hareketleri ve Makroekonomik Etkileri: Türkiye Örneği. Yayınlanmamış Doktora Tezi. DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Khan, N. Z. & Rahim, E. (1993). Foreign Aid, Domestic Saving and Economic Growth (Pakistan 1960-1988). The Pakistan Development Review. 32 (4). 1157-1167.
 • Kula, F. (2003). Uluslararası Sermaye Hareketlerinin Etkinliği: Türkiye Üzerine Gözlemler. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 4 (2). 141-154.
 • Levy, V. (1984). The Savings Gap and the Productivity of Foreign Aid to a Developing Economy: Egypt. Journal of Developing Areas. 19 (1). 21-34.
 • Levy, V. (1987). Does Concessionary Aid Lead to Higher Investment Rates in LowIncome Countries?. The Review of Economics and Statistics. 69 (1). 152-156.
 • McLean, B. & Shrestha, S. (2002). International Financial Liberalisation and Economic Growth. Sydney, Australia: Reserve Bank of Australia.
 • Mohamed, Mohamed Abdel-Wahed (2003). The Impact of Foreign Capital Inflow on Savings, Investment and Economic Growth Rate in Egypt: An Econometric Analysis. Scientific Journal of King Faisal University. 4 (1). 279-308.
 • Mosley, P. (1980). Aid, Savings and Growth Revisited. Bulletin of Oxford Institute of Economics and Statistics. 42 (2). 79-95.
 • Mosley P. et al. (1987). Overseas Aid: Its Defence and Reforms. Brighton: Brighton: Harvestor Press.
 • Mosley, P., Hudson J. & Harrell, S. (1987). Aid, the Public Sector and the Market in Less Developed Countries. Economic Journal. 97 (387). 616-641.
 • Nurkse, R. (1952). Some International Aspects of the Problem of Economic Development. The American Economic Review. 42(2). Papers and Proceedings of the Sixty-fourth Annual Meeting of the American Economic Association. 571-583.
 • Obstfeld, M. (1998). The Global Capital Market: Benefactor or Menace?. NBER Working Paper 6559. doi: http://www.nber.org/papers/w6559.pdf
 • Okafor, L. E. & Tyrowicz, J. (2008). Foreign Debt and Domestic Savings in Developing Countries. University of Warsaw, Faculty of Economic Science Working Paper. 06. 1- 25.
 • Örnek, İ. (2008). Yabanci Sermaye Akimlarinin Yurtiçi Tasarruf ve Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği. AÜ SBF Dergisi. 63(2). 199-207.
 • Papanek, G. F. (1972). The Effects of Aid and Other Resource Transfers on Savings and Growth in Less Developed Countries. Economic Journal. 82 (327) 934-950.
 • Papanek, G. (1973). Aid, Foreign Private Investment, Savings and Growth in Less Developed Countries. Journal of Political Economy. 81 (1). Foreign Capital and Economic Growth in Developing Countries. 47. 120-30.
 • Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R.J. (2001, June). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. https://doi.org/10.1002/jae.616.
 • Rahman, M. A. (1968). Foreign Capital and Domestic Savings: A Test of Haavelmo’s Hypothesis with Cross Country Data. Review of Economics and Statistics. 5(1). 137- 138.
 • Razin, A. (2002). FDI Contribution to Capital Flows and Investment in Capacity. National Bureau of Economic Research. Working Paper. 9204.
 • Razzaque, A. & Ahmed, N. (2000). A Re-examination of Domestic Savings, Foreign Aid, Relationship in the Context of Bangladesh. The Bangladesh Development Studies. 26 (4). 1-37.
 • Rodrik, D. (1997). Globalization, Social Conflict and Economic Growth. United Nation Conference on Trade and Development. https://unctad.org/en/docs/prebisch8th.en.pdf
 • Shabbir T. & Azhar, M. (1992). The Effects of Foreign Private Investment on Economic Growth in Pakistan. Pakistan Development Review. 31 (4). 831-841.
 • Snyder, D. (1996). Foreign Aid and Private Investment in Developing Countries. Journal of International Development. 8 (6). 735-745.
 • Stoneman C. (1975). Foreign Capital and Economic Growth. World Development. 3 (1). 11-26.
 • Şengönül, A. & Değirmen, S. (2012). Kısa Süreli Sermaye Hareketlerinin Türkiye'nin Ekonomik Büyümesine Etkisi: Sermaye Piyasası ve Bankacılık Kanalı. EconStor Discussion Paper. 2012 (73).
 • Şimşek, A. R. (2007). Kısa Vadeli Sermaye Hareketleri ve Türkiye Ekonomisine Etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi SBE. Balıkesir.
 • Tapphavimol, K. (1986). The Impact of Foreign Capital Inflow on Domestic Saving in Thailand 1970-1984. ETD Collection for AUC Robert W. Woodruff Library. 1830. 1-40.
 • Vergil, H. & Karaca, C. (2010). Gelismekte Olan Ülkelere Yönelik Uluslararasi Sermaye Hareketlerinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Panel Veri Analizi1/The Effects of International Capital Movements through Developing Countries on Economic Growth: The Panel Data Analysis. Ege Akademik Bakis. 10(4). 1207.
 • Waheed, A. (2003). Risk Analysis on External Indebtedness of Pakistan. Journal of Economic Cooperation among Islamic Countries. 24 (2). 113-135.
 • Weisskopf, T. (1972). Impact of Foreign Capital Inflow on Domestic Savings in Underdeveloped Countries. Journal of International Economics. 2 (1). 25-38.
 • World Bank. (1993). Global Economic Prospects and the Developing Countries. doi: http://documents.worldbank.org/curated/en/469851468781532185/pdf/multi0page.pdf
 • Yang, J. (2002). Direct and Financial Foreign Investment: How Do They Differ in the Benefits to the Developing Countries. The George Washington University. Global Management Research Working Paper.02 (10).
 • Yeldan, E., Balkan, E. & Biçer, F. G. (2002). Patterns of Financial Capital Flows and Accumulation in the post-1990 Turkish Economy. https://www.researchgate.net/publication/299004614_Patterns_of_financial_capital_flo ws_and_accumulation_in_the_post-1990_Turkish_economy
 • Yentürk, N. & Çimenoğlu, A. (2003). Impacts of International Capital Inflows on the Turkish Economy. ERCMETU VI. International Conference in Economics Symposium Proceedings.
APA ÇİĞDEM G (2019). IS THERE A RELATIONSHIP BETWEEN SHORT-TERM CAPITAL MOVEMENTS AND BALANCE OF FOREIGN TRADE? AN EMPIRICAL STUDY ON TURKEY. , 353 - 366.
Chicago ÇİĞDEM GÜLGÜN IS THERE A RELATIONSHIP BETWEEN SHORT-TERM CAPITAL MOVEMENTS AND BALANCE OF FOREIGN TRADE? AN EMPIRICAL STUDY ON TURKEY. (2019): 353 - 366.
MLA ÇİĞDEM GÜLGÜN IS THERE A RELATIONSHIP BETWEEN SHORT-TERM CAPITAL MOVEMENTS AND BALANCE OF FOREIGN TRADE? AN EMPIRICAL STUDY ON TURKEY. , 2019, ss.353 - 366.
AMA ÇİĞDEM G IS THERE A RELATIONSHIP BETWEEN SHORT-TERM CAPITAL MOVEMENTS AND BALANCE OF FOREIGN TRADE? AN EMPIRICAL STUDY ON TURKEY. . 2019; 353 - 366.
Vancouver ÇİĞDEM G IS THERE A RELATIONSHIP BETWEEN SHORT-TERM CAPITAL MOVEMENTS AND BALANCE OF FOREIGN TRADE? AN EMPIRICAL STUDY ON TURKEY. . 2019; 353 - 366.
IEEE ÇİĞDEM G "IS THERE A RELATIONSHIP BETWEEN SHORT-TERM CAPITAL MOVEMENTS AND BALANCE OF FOREIGN TRADE? AN EMPIRICAL STUDY ON TURKEY." , ss.353 - 366, 2019.
ISNAD ÇİĞDEM, GÜLGÜN. "IS THERE A RELATIONSHIP BETWEEN SHORT-TERM CAPITAL MOVEMENTS AND BALANCE OF FOREIGN TRADE? AN EMPIRICAL STUDY ON TURKEY". (2019), 353-366.
APA ÇİĞDEM G (2019). IS THERE A RELATIONSHIP BETWEEN SHORT-TERM CAPITAL MOVEMENTS AND BALANCE OF FOREIGN TRADE? AN EMPIRICAL STUDY ON TURKEY. Akademik Hassasiyetler, 6(11), 353 - 366.
Chicago ÇİĞDEM GÜLGÜN IS THERE A RELATIONSHIP BETWEEN SHORT-TERM CAPITAL MOVEMENTS AND BALANCE OF FOREIGN TRADE? AN EMPIRICAL STUDY ON TURKEY. Akademik Hassasiyetler 6, no.11 (2019): 353 - 366.
MLA ÇİĞDEM GÜLGÜN IS THERE A RELATIONSHIP BETWEEN SHORT-TERM CAPITAL MOVEMENTS AND BALANCE OF FOREIGN TRADE? AN EMPIRICAL STUDY ON TURKEY. Akademik Hassasiyetler, vol.6, no.11, 2019, ss.353 - 366.
AMA ÇİĞDEM G IS THERE A RELATIONSHIP BETWEEN SHORT-TERM CAPITAL MOVEMENTS AND BALANCE OF FOREIGN TRADE? AN EMPIRICAL STUDY ON TURKEY. Akademik Hassasiyetler. 2019; 6(11): 353 - 366.
Vancouver ÇİĞDEM G IS THERE A RELATIONSHIP BETWEEN SHORT-TERM CAPITAL MOVEMENTS AND BALANCE OF FOREIGN TRADE? AN EMPIRICAL STUDY ON TURKEY. Akademik Hassasiyetler. 2019; 6(11): 353 - 366.
IEEE ÇİĞDEM G "IS THERE A RELATIONSHIP BETWEEN SHORT-TERM CAPITAL MOVEMENTS AND BALANCE OF FOREIGN TRADE? AN EMPIRICAL STUDY ON TURKEY." Akademik Hassasiyetler, 6, ss.353 - 366, 2019.
ISNAD ÇİĞDEM, GÜLGÜN. "IS THERE A RELATIONSHIP BETWEEN SHORT-TERM CAPITAL MOVEMENTS AND BALANCE OF FOREIGN TRADE? AN EMPIRICAL STUDY ON TURKEY". Akademik Hassasiyetler 6/11 (2019), 353-366.