Yıl: 2019 Cilt: 19 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 482 - 500 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 15-11-2019

ZORUNLU OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GEÇİŞ İLE İLGİLİ ANASINIFI VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Öz:
Bu araştırmada anasınıfı ve sınıf öğretmenlerinin zorunlu okul öncesi eğitim ile ilgili görüşlerinin değerlendirilmesiamaçlanmıştır. Bu kapsamda öğretmenlerin zorunlu okul öncesi eğitime ne kadar hazır olduğu, zorunlu okul öncesi eğitiminilkokula başlayacak öğrencilere etkisi, mevcut programın zorunlu okul öncesi eğitim için yeterliliği ile ilgili görüş ve önerileriele alınmıştır. Araştırmada olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemlerindenmaksimum çeşitliliğe göre belirlenmiştir. Çalışma grubunu 10 anasınıfı öğretmeni ve 10 sınıf öğretmeni oluşturmuştur.Araştırma sonucunda; zorunlu okul öncesi eğitiminde bölgesel farklılıkların göz önünde bulundurulması, uygulamaya dönükve oyunlaştırılmış etkinlikler içermesi, sınıf dışı etkinliklere daha fazla yer verilmesi ve sosyalleşmeyi desteklemesi halinde 1.sınıfa başlayacak öğrencilere alt yapı oluşturarak, dil kazanımı ve gelişimine, öz bakım becerilerinin gelişimine katkısı olacağıdüşünülmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

EVALUATION OF PRESCHOOL AND CLASSROOM TEACHERS' PERCEPTION RELATED TO PASSING COMPULSORY PRESCHOOL EDUCATION

Öz:
In this research, it is aimed to evaluate the opinions of pre-school and classroom teachers on compulsory preschool education. In this context, the opinions of the teachers about the readiness for compulsory preschool education, the effect of compulsory pre-school education on the students who will start primary school, and the adequacy of the current program for compulsory preschool education are discussed. In this study, the phenomenology of the design has been used. The study group has been determined according to the maximum variety of sampling methods for purposes. The study group is consisted of 10 preschool teachers and 10 classroom teachers. As a result of the research; It is thought that it will contribute to the development of self- care skills, language acquisition and development by establishing the infrastructure for students who will start 1st grade if they take into consideration the regional differences in compulsory preschool education, include practical and playful activities, give more space to out-of-class activities and support socialization.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Acer, D. (2015) The arts in turkish preschool education, arts education policy review, 116(1), 43-50
 • Aksoy, P. (2014). Hikâye anlatma temelli ve oyun temelli sosyal beceri eğitiminin anasınıfına devam eden çocukların sosyal becerilerine etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Ankara Üniversitesi. Ankara
 • Akyüz, Y. (1996). Anaokullarının Türkiye’de kuruluş ve gelişim tarihçesi. Millî Eğitim Dergisi, (132).
 • Ay, E. (2011). Anasınıfı öğrencisinin konuşma temel dil becerisine anababasının eğitim düzeyinin etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ondokuzmayıs Üniversitesi.
 • Başal, H.A. Taner Derman, M. (2010). Cumhuriyetin ilanından günümüze Türkiye’de okul öncesi eğitim ve ilköğretimde niceliksel ve niteliksel gelişmeler. Uluslararası Araştırmalar Dergisi, (567).
 • Başar, M. (2013). Okuma yazma öğrenerek ilkokula başlayan çocukların karşılaştıkları sorunların değerlendirilmesi. Ekev Akademi Dergisi, 17, Sayı:56.
 • Bayraktar, V. (2012). Okuma-yazmaya hazırlık eğitim programı’nın anasınıfına devam eden 6 yaş grubu çocukların yazı farkındalığı becerilerine ve ilkokul birinci sınıftaki ses farkındalığı ve okuma-yazma becerilerine etkisinin incelenmesi. Doktora tezi. Gazi Üniversitesi.
 • BÜMKO, (2017). 2017-2019 Orta Vadeli Program. Erişim http://www.bumko.gov.tr/TR,958/orta-vadeli-program.html tarihi: 22 Aralık 2017,
 • Çelenk, S. (2008). İlköğretim okulları birinci sınıf öğrencilerinin ilk okuma yazma öğretimine hazırlık düzeyleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 83-90.
 • Ercan, Z.G. (2009). Anasınıfına devam eden altı yaş çocuklarına verilen görsel algı eğitiminin görsel-motor koordinasyon gelişimine etkisinin incelenmesi. Doktora tezi. Ankara Üniversitesi.
 • Ergişi, A. (2014). Türkçe etkinliklerinin anasınıfına devam eden çocukların gelişimlerine etkisinin incelenmesi. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi.
 • Erkan, S., Kırca, A. (2010). Okul öncesi eğitimin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula hazır bulunuşluklarına etkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (38), 94-106.
 • Erkuş, S., Yazar, T. (2013). Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programındaki değerler eğitimine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi,(20),196-211.
 • Fidan, N., Erden, M. (1993). Eğitime giriş. Meteksan Yayıncılık.
 • Güven, G. (2012). Okul öncesi eğitim programı. Okul öncesi eğitime giriş, (Ed: Gülden Uyanık Balat). Ankara: Pegem
 • Kandır, A. (2001). Çocuk gelişiminde okul öncesi eğitim kurumlarının yeri ve önemi. Milli Eğitim Dergisi, (151), Temmuz, Ağustos, Eylül.
 • Kılıç, Z. (2013). Anasınıfına devam eden çocukların okul bahçesinde görmek istedikleri ortam özelliklerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi.
 • Koşan, Y. (2015). Okul Öncesi eğitimin iki dilli çocukların okula hazır bulunuşluklarına etkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi. Anakara. Kurşunlu, E. (2018). Türkiye’de okul öncesi eğitim kurumlarının fiziksel özelliklerinin incelenmesi. Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi.Ankara.
 • MEB, (2005). Avrupa Birliği ülkelerinde okul öncesi eğitimin gelişimi ve mevcut durumu. Üç Aylık Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi. Yıl 33.
 • MEB, (2014). Okulöncesi ve ilköğretim kurumları yönetmeliği.Erişim http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140726-4.htm tarihi: 28 Aralık 2017,
 • MEB, (2017). Türk eğitim sistemi 2017. Strateji Geliştirme Başkanlığı. Erişim tarihi: 22Aralık2017,http://sgb.meb.gov.tr/eurydice/kitaplar/Turk_Egitim_Sistemi_2017/TES_2017.pdf
 • Melhuish, E. C. (2004). Child Benefits: The importance of investing in quality childcare. London: Daycare Trust Mercan, E. (2007). Anasınıfı çocuklarında konuşma temel dil becerisinin üstlendiği işlevler. Yüksek Lisans tezi. Ondokuzmayıs Üniversitesi.
 • NICHD. (2002), 'Early child care and children's development prior to school entry: results from the NICHD study of early child care.' American Educational Research Journal, 39, (1): 133-164.
 • OECD, (2017). Education at a glance. Erişim tarihi: 26 Aralık 2017, http://www.oecd.org/education/education-at- a-glance-19991487.htm
 • Oğuzkan, Ş. ve Oral, G. (1997), Okulöncesi eğitimi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Oktay, A. (1990). Türkiye’de okul öncesi eğitim. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi,(2), 152- 160.
 • Öztürk, A., Engin Deniz, M. (2008). Okul öncesi öğretmenlerinin duygusal zeka yetenekleri iş doyumları ve tükenmişlik düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Elementary Education Online, 7(3), 578-599.
 • Sylva, K., Melhuish, E., Sammons, P., Siraj-Blatchford, I. & Taggart, B. (2010). Early Childhood Matters. Routledge, New York.
 • Tangüner, D. (2017). Okul öncesi eğitim almış ve almamış ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula uyum düzeyi ve anksiyete düzeyi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Gelişim Üniversitesi. İstanbul.
 • Ülkü, Ü. B. (2007). Anasınıfı ve ilköğretim I. sınıfa devam eden çocukların velileri ve öğretmenlerinin çocuk olgunluğu hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Üner, E. (2011). Okul öncesi eğitim programındaki 36-72 aylık çocuklara farklılıklara saygı eğitimi kazandırmanın öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Kayseri.
 • Yalman, D. (2007). İlköğretim okulu yöneticilerinin, birinci sınıf öğretmenlerinin, ana sınıfı öğretmenlerinin ve okul öncesi eğitim almış birinci sınıf öğrencilerinin okul öncesi eğitimden ilköğretime geçişte yaşanan uyum sorunlarıyla ilgili görüşleri. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi. İstanbul.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık. Ankara.
 • Yıldız, S. (2013). Okul öncesi eğitimin zorunlu eğitim kapsamına alınmasına ilişkin öğretmen ve yönetici görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
APA Ekinci A, BOZAN S (2019). ZORUNLU OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GEÇİŞ İLE İLGİLİ ANASINIFI VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. , 482 - 500.
Chicago Ekinci Abdurrahman,BOZAN SERDAR ZORUNLU OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GEÇİŞ İLE İLGİLİ ANASINIFI VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. (2019): 482 - 500.
MLA Ekinci Abdurrahman,BOZAN SERDAR ZORUNLU OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GEÇİŞ İLE İLGİLİ ANASINIFI VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. , 2019, ss.482 - 500.
AMA Ekinci A,BOZAN S ZORUNLU OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GEÇİŞ İLE İLGİLİ ANASINIFI VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. . 2019; 482 - 500.
Vancouver Ekinci A,BOZAN S ZORUNLU OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GEÇİŞ İLE İLGİLİ ANASINIFI VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. . 2019; 482 - 500.
IEEE Ekinci A,BOZAN S "ZORUNLU OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GEÇİŞ İLE İLGİLİ ANASINIFI VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ." , ss.482 - 500, 2019.
ISNAD Ekinci, Abdurrahman - BOZAN, SERDAR. "ZORUNLU OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GEÇİŞ İLE İLGİLİ ANASINIFI VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". (2019), 482-500.
APA Ekinci A, BOZAN S (2019). ZORUNLU OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GEÇİŞ İLE İLGİLİ ANASINIFI VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 482 - 500.
Chicago Ekinci Abdurrahman,BOZAN SERDAR ZORUNLU OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GEÇİŞ İLE İLGİLİ ANASINIFI VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19, no.2 (2019): 482 - 500.
MLA Ekinci Abdurrahman,BOZAN SERDAR ZORUNLU OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GEÇİŞ İLE İLGİLİ ANASINIFI VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, no.2, 2019, ss.482 - 500.
AMA Ekinci A,BOZAN S ZORUNLU OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GEÇİŞ İLE İLGİLİ ANASINIFI VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 19(2): 482 - 500.
Vancouver Ekinci A,BOZAN S ZORUNLU OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GEÇİŞ İLE İLGİLİ ANASINIFI VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 19(2): 482 - 500.
IEEE Ekinci A,BOZAN S "ZORUNLU OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GEÇİŞ İLE İLGİLİ ANASINIFI VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ." Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, ss.482 - 500, 2019.
ISNAD Ekinci, Abdurrahman - BOZAN, SERDAR. "ZORUNLU OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GEÇİŞ İLE İLGİLİ ANASINIFI VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19/2 (2019), 482-500.