PORCULARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE BEDENLERİNİ BEĞENME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

Yıl: 2018 Cilt: 17 Sayı: 68 Sayfa Aralığı: 1518 - 1526 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 15-11-2019

PORCULARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE BEDENLERİNİ BEĞENME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

Öz:
Bu çalışmanın amacı, sporcuların beden algıları ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Çalışmanın örneklemini, İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda okuyan 175 sporcu oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak, Karancı ve arkadaşları tarafından 2007 yılında geçerlilik ve güvenirliği yapılan “Eysenck Kişilik Anketi” kısa formu ile Anlı ve arkadaşları tarafından 2015 yılında geçerlilik ve güvenirliği yapılan “Bedeni Beğenme Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS 20 paket programı kullanılmıştır. Verilerin normal bir dağılıma sahip olup olmadığını öğrenmek için tek örneklem “Kolmogorov-Smirnov” testi homojenliğini belirlemek için “Anova-Homogenety of variance” testi uygulanmış ve verilerin homojen ve normal bir dağılıma sahip olduğu görülmüştür. Verilerin çözümlenmesinde, tanımlayıcı istatistik ve pearsoan korelasyon analizi uygulanmıştır. Yapılan tanımlayıcı istatistik sonunda; sporcuların bedeni beğenme skoru (41,7219±7,37593), dışadönük kişilik skoru (3,2733±1,41454), nörotik kişilik skoru (3,1637±1,75133) ve psikotik kişilik skoru (2,4588±1,34607) olarak belirlenmiştir. Korelasyon analizi sonucunda, dışa dönük kişilik boyutu ile bedeni beğenme skoru arasında olumlu yönde bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

THE DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ATHLETES’ PERSONALITY TRAITS AND THEIR ADMIRATION ON THEIR BODIES

Öz:
The aim of this study is to introduce the relationship between the athletes’ personality traits and Their bodies admiration. The sample of the study consists of 175 athletes who studying in İstanbul Gelişim University School of Physical Education and Sports. Eysenck Personality Survey (Shortened Version) (EKA- GGK). Reliability and validity studies have been made by Karancı and his colleagues in 2007 and Body Admiration Scaleng Scale of which validity and reliability has been done by Anlı and his friends in 2015, have been used as data collection tool in this study. SPSS 20 Packet Programme has been used for analyzing the collected data. “KolmogorovSmirnov” single sample test has been applied to learn whether the data have a normal distribution or not. “Anova-Homogenety of Variance” Test has been applied to detect the data homogeneity and It has been found out that Data have normal and homogeneous distribution. Descriptive statistics and pearson correlation analysis were used to analyze the data. At the end of the descriptive statistics found that the athletes’ bodies admiration score (41,7219 ± 7,37593), the extroverted personality score (3,2733 ± 1,41454), the neurotic personality score (3,1637 ± 1,75133) and the psychotic personality score , 4588 ± 1.34607).At the end of the correlation analysis, It has been detected that there is a positive way correlation between extroverted and body admiration.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Altıntaş, A ve Aşçı, H. (2005). Fitnes Uzmanlarının Bedenlerine Yönelik Algıları. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt: III Sayı: 3.
 • Anlı, G., Akın, A., Eker, H ve Özçelik, B. (2015). Bedeni Beğenme Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, The Journal of Academic Social Science Studies, Number: 36, Summer II, p. 505-511.
 • Arslanoğlu, E. (2015).Adölesan Voleybolculara Uygulanan Yapılandırılmış Grup Müdahalesinin Yeme Tutumu, Depresyon Düzeyi, Beden Algısı ve Benlik Saygısı Üzerine Etkisi, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
 • Aydemir, Ö ve Köroğlu, E. (2009). Psikiyatride Kullanılan Klinik Ölçekler, Hekimler Birliği Yayınları, Ankara.
 • Aydın, A.(2006). Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. 7. Baskı. Ankara: Tekağaç Eylül Yayınları.
 • Baştuğ, G. (2008). Bayan Sporcuların Bedenlerini Algılama Düzeyleri ve Cinsiyet Rolleri
 • Üzerine Bir Araştırma, Yayınlanmış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı, Ankara.
 • Cüceloğlu, D. (2002). İnsan ve Davranışı, 10. Baskı, Remzi Kitapevi: İstanbul.
 • Doğan, O ve Doğan S. (1992). Çok Yönlü Beden-Self İlişkileri Ölçeği El Kitabı. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Basımevi, Sivas
 • Dunham, J.M. (2002).Perfectionism and Attitudinal Body Image in Developmental, High Performance and Elite Figure Skaters, A thesis submitted to the Faculty of Graduate Studies and Research in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts, University o f Alberta,Department of Physical Education and Recreation
 • Er, Y. (2015).Aerobik Antrenmanların Beden Algısı Üzerine Etkisi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Eysenck HJ ve Eysenck SB (1975) Manual of the Eysenck Personality Questionnaire (adult and junior). Hodder & Stoughton, London.
 • Francis LJ, Brown LB, Philipchalk R ve ark. (1992) The developmen of an abbreviated form of the Revised Eysenck Personality Questionnaire (EPQR-A): its use among students in England, Canada, the USA and Australia. Pers Individ Dif, 13: 443-449.
 • Geçtan, E. (2004). Psikanaliz ve Sonrası. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Goodworth, C.(1988). The Secrets Of Succesful Leadership And People Management. London: Heinemann Pub.Ltd.
 • Güler, M. (2005). Artistik cimnastikle ilgilenen elit sporcuların kişilik yapısı, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Güney, S. (2000). Davranış Bilimler ve Yönetim Psikolojisi Terimler Sözlüğü. Nobel Yayın Dağıtım: Ankara.
 • Güven, Ö. (1988). Minder Güreşini Seçenlerin Tercihinde Rol Oynayan Psişik özellikler. Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Hançerlioğlu, O. (1993). Ruhbilim Sözlüğü.2, baskı. Remzi Kitap Evi: İstanbul.
 • Kara, T ve Tazegül, Ü. ( 2016). Bedensel Engelli Sporcuların Kişilik Özellikleri İle Bedenlerini Beğenmeleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi, The Journal of Academic Social Science Yıl: 4, Sayı: 38, 295-302.
 • Karagöz, N. ve Karagün, E. (2015).Profesyonel Sporcuların Beden İmajı Üzerine Betimsel Bir Çalışma, Sport Sciences (NWSASPS), 10(4):34-43.
 • Karancı, A. N., Dirik, G ve Yorulmaz, O. (2007). Eysenck Kişilik Anke-Gözden Geçirilmiş Kısalmış Formu’nun (EKA-GGK) Türkiye’de Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması, Türk Psikiyatri Dergisi; 8(3)
 • Koç, Ş.(1994).Spor Psikolojisine Giriş. İzmir: Saray Medikal Yayıncılık.
 • Köknel, Ö. (1984). Kaygıdan Mutluluğa Kişilik. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
 • Kuru, E. (2003). Farklı Statüdeki Beden Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri. G.Ü.Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 23(1):175- 191.
 • Netz Y, Zach S, Taffle JR, Guthrie J, Dennerstein L. (2008). Habitual Physical Activity is A Meaningful Predictor of Well-Being İn Mid-Life Women, A Longitudinal Analysis, Climacteric, 11(4): 337- 344.
 • Pehlivan, Z ve Ada. N. E. (2011). Kişilik Gelişimi İçin Beden Eğitimi Ders Uygulamaları. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğrt. Kongresi 25- 27 Mayıs 2011, VAN/YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı,83- 95.
 • Polat, A. (2007). Düzce İlindeki Hemodiyaliz Hastalarının Beden İmajı ve Benlik Saygısı Düzeylerinin Belirlenmesi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Düzce
 • Schilder. P. (1950). The image and appearance of the human body. International universitiespres, New York.
 • Şanlı, T. (1991). Hemşirelikte Kişilerarası İlişkiler. AÖF Yayınları No: 226.
 • Şenerler, Ş. (1993). Spor Yapan ve Yapmayan Gruplarda Kişilik ve Benlik Boyutlarının Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Tazegül, Ü (2017). 16 Haftalık Egzersiz Programının Beden Algısı Üzerindeki Etkisinin Araştırılması, Socıal Scıences Studıes Journal 3 (6), 696-700
 • Tazegül, Ü ve Geçer, A. (2016). Spora Özgü Sakatlık Dönemi Beden Algısı Ölçeğini Geliştirilmesi, The Journal of Academic Social Science Studies, Number: 47: 511-518.
 • Tazegül, Ü. (2016a) Elit Düzeydeki Vücut Geliştirme Sporcularının Beden Algılarını Yarıştıkları Kategorilere Göre Karşılaştırılması, The Journal of Academic Social Science,: 4: 29, s. 444-451.
 • Tazegül, Ü. (2012). Güreşçilerin Kişilik Özellikleri ile Stresle Başa Çıkma Tarzları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Spor Anabilim Dalı, Kütahya
 • Tazegül, Ü. (2014). Sporun Kişilik Üzerindeki Etkisinin Araştırılması, The Journal of Academic Social Science Studies, 25, 537-544.
 • Tazegül, Ü. (2015). Elit Düzeydeki Sporcuların Kişilik Özellikleri İle Stresle Başa Çıkma Tarzları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi, The Journal of Academic Social Science Studies, Number: 40 , p. 453-461.
 • Tazegül, Ü. (2016). Elit Düzeydeki Tenisçilerin Yaşama Bağlılık Düzeyleri İle Bedenlerini Beğenmeleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4,: 32, 468-474.
 • Tosunoğlu, F. (2008). Orta Öğretimde Okuyan Takım Sporları ile Uğraşan Sporcu Öğrencilerin Spor Branşlarına Göre Kişilik Özelliklerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi. Ankara.
 • Yıldız, M. (2008). Farklı liglerde yer alan futbolcuların kişilik tipleri ile sürekli öfke-öfke ifade tarzlarının incelenmesi, Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi üniversitesi, sağlık bilimleri enstitüsü, Ankara.
APA TAZEGÜL Ü (2018). PORCULARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE BEDENLERİNİ BEĞENME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ. , 1518 - 1526.
Chicago TAZEGÜL Ünsal PORCULARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE BEDENLERİNİ BEĞENME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ. (2018): 1518 - 1526.
MLA TAZEGÜL Ünsal PORCULARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE BEDENLERİNİ BEĞENME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ. , 2018, ss.1518 - 1526.
AMA TAZEGÜL Ü PORCULARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE BEDENLERİNİ BEĞENME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ. . 2018; 1518 - 1526.
Vancouver TAZEGÜL Ü PORCULARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE BEDENLERİNİ BEĞENME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ. . 2018; 1518 - 1526.
IEEE TAZEGÜL Ü "PORCULARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE BEDENLERİNİ BEĞENME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ." , ss.1518 - 1526, 2018.
ISNAD TAZEGÜL, Ünsal. "PORCULARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE BEDENLERİNİ BEĞENME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ". (2018), 1518-1526.
APA TAZEGÜL Ü (2018). PORCULARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE BEDENLERİNİ BEĞENME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 17(68), 1518 - 1526.
Chicago TAZEGÜL Ünsal PORCULARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE BEDENLERİNİ BEĞENME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik) 17, no.68 (2018): 1518 - 1526.
MLA TAZEGÜL Ünsal PORCULARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE BEDENLERİNİ BEĞENME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.17, no.68, 2018, ss.1518 - 1526.
AMA TAZEGÜL Ü PORCULARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE BEDENLERİNİ BEĞENME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik). 2018; 17(68): 1518 - 1526.
Vancouver TAZEGÜL Ü PORCULARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE BEDENLERİNİ BEĞENME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik). 2018; 17(68): 1518 - 1526.
IEEE TAZEGÜL Ü "PORCULARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE BEDENLERİNİ BEĞENME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ." Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 17, ss.1518 - 1526, 2018.
ISNAD TAZEGÜL, Ünsal. "PORCULARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE BEDENLERİNİ BEĞENME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik) 17/68 (2018), 1518-1526.