Yıl: 2018 Cilt: 18 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 171 - 188 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 19-11-2019

SAHİPLİK YAPISI VE SERMAYE KARARLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BİST İMALAT SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

Öz:
Bu çalışmanın amacı firma sermaye yapısı ile sahiplik yapısı arasındakiilişkilerin incelemesidir. Bu amaç doğrultusunda BİST’de işlem gören İmalatSektörü firmaları örneklem grubu olarak belirlenmiştir. Çalışmada örneklemfirmalarına ait 2012-2016 yıllarını kapsayan 137 firmaya ait 685 firma-yıl verisikullanılmıştır. Çalışma kapsamında sermaye yapısı kararları ve sahiplik yapısıarasındaki ilişkilerin farklı açılardan ele alınması amacıyla altı hipotez testedilmiştir. Elde edilen bulgulara göre en büyük ortak oranı, kurumsal ortak veyabancı ortak payı ile firmaların borçluluk durumunu gösteren finansal kaldıraçoranı arasında negatif ve istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir.Diğer taraftan elde edilen bulguların, firmaların halka açıklık oranının artmasınınfinansal kaldıraç oranını azalttığı hipotezini desteklemediği görülmüştür.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İşletme Finans

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN OWNERSHIP STRUCTURE AND CAPITAL DECISIONS: BIST MANUFACTURING CASE

Öz:
The aim of this study is to examine the association between capital structure and ownership structure. In this juncture, the Manufacturing Sector firms that are listed on Borsa Istanbul are identified as the sample group. The 685 firm-year data of 137 firms’ covering the years 2012-2016 are used in this study. Within the scope of this study, six hypotheses were tested in order to discuss the relationship between capital structure decisions and ownership structure from different perspectives. According to the obtained results, there is negative and statistically significant relationships between the largest shareholders ratio, the corporate shareholders ratio and foreign shareholders ratio and the financial leverage which indicates the indebtedness of firms. On the other hand, the obtained findings do not support the hypothesis that firms’ free float ratio reduce financial leverage ratio.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İşletme Finans
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Ayrıçay, Yücel, ve Göktürk Kalkan. (2013) "Sahiplik Yapısı ve Temsilcilik Teorisi." Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3.2: 153-74.
 • Bayrakdaroğlu, Ali. (2010) "Mülkiyet Yapısı ve Finansal Performans: İMKB Örneği." Ekonomi Bilimleri Dergisi 2.2.
 • Brailsford, Timothy J, Barry R Oliver, ve Sandra LH Pua. (2002) "On the Relation between Ownership Structure and Capital Structure." Accounting & Finance 42.1: 1-26.
 • Büyükmert, N. (2015) İşletmelerde Sahiplik Yapısının Kârlılık Ve Sermaye Yapısı Üzerine Etkileri: Borsa İstanbul'da Ampirik Bir Uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Céspedes, Jacelly, Maximiliano González, ve Carlos A Molina. (2010) "Ownership and Capital Structure in Latin America." Journal of Business Research 63.3: 248-54.
 • Çinko, Murat, ve Oytun Tansel Kasaboğlu. (2017) "Kurumsal Sahiplik İle Sermaye Yapısı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Çalışma: Türkiye Örneği." Marmara İktisat Dergisi 1.2: 155-70.
 • Demsetz, Harold, ve Kenneth Lehn. (1985) "The Structure of Corporate Ownership: Causes and Consequences." Journal of Political Economy 93.6: 1155-77.
 • Doğan, Mesut. (2016) "Mülkiyet Yapisinin Finansman Kararlari Üzerindeki Etkisi." Muhasebe ve Finansman Dergisi.70.
 • Doğan, Mesut. (2016) "Yönetici ve Yabancı Sahipliğinin Sermaye Yapısı Üzerindeki Etkileri: Bİst’te Işlem Gören Imalat Sanayi Firmaları Üzerine Bir Araştırma." Yönetim Bilimleri Dergisi 14.28: 49-69.
 • Driffield, Nigel, Vidya Mahambare, ve Sarmistha Pal. (2007) "How Does Ownership Structure Affect Capital Structure and Firm Value? Recent Evidence from East Asia." Economics of Transition 15.3: 535-73.
 • Ege, İlhan, ve Tuğba NUR Topaloğlu. (2013) "Sahiplik Yapısının Sermaye Yapısı Kararlarına Etkisi: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama." Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5.2: 471-92.
 • Erdoğan, Eda Oruç. (2016) "Temsil Teorisi Çerçevesinde Sahiplik Yapısının İşletmelerin Sermaye Yapısı Kararları Üzerine Etkİsİ: BİST Uygulaması." Journal of Suleyman Demirel University Institute of Social Sciences 24.2.
 • Gujarati, Damodar N. (2009) Basic Econometrics. Tata McGraw-Hill Education.
 • Karacaer, Semra, Hüseyin Temiz, ve Ömer Faruk Güleç. (2016) "Determinants of Capital Structure: An Application on Manufacturing Firms in Borsa Istanbul." International Academic Journal of Accounting and Financial Management 3.2: 47-59.
 • Kartal, Mustafa Tevfik. (2017) Finansal Yönetim-Temel Teoriler ve Açıklamalı Örnekler. Sermaye Yapısı. Ed. Gündoğdu, Aysel: Seçkin Yayıncılık.
 • Kester, W Carl. (1986) "Capital and Ownership Structure: A Comparison of United States and Japanese Manufacturing Corporations." Financial Management: 5-16.
 • Kumar, J. (2004) "Debt Vs. Equity: Role of Corporate Governance." 8th Capital Markets Conference, Mumbai: Indian Institute of Capital Markets.
 • Li, Kai, Heng Yue, ve Longkai Zhao. (2009) "Ownership, Institutions, and Capital Structure: Evidence from China." Journal of Comparative Economics 37.3: 471-90.
 • Margaritis, Dimitris, ve Maria Psillaki. (2010) "Capital Structure, Equity Ownership and Firm Performance." Journal of Banking & Finance 34.3: 621-32.
 • Mehran, Hamid, Robert A Taggart, ve David Yermack. (1999) "Ceo Ownership, Leasing, and Debt Financing." Financial Management: 5-14.
 • Pushner, George M. (1995) "Equity Ownership Structure, Leverage, and Productivity: Empirical Evidence from Japan." Pacific-Basin Finance Journal 3.2-3: 241-55.
 • Santos, Mário Sacramento, António Carrizo Moreira, ve Elisabete Simões Vieira. (2014) "Ownership Concentration, Contestability, Family Firms, and Capital Structure." Journal of Management & Governance 18.4: 1063-107.
 • Sayman, Yahya. (2012) Sahiplik Yapısının Firma Performansı Ve Sermaye Yapısı Üzerine Etkileri: İmkb’de Işlem Gören Üretim Firmalarında Bir Uygulama. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Zhaoguo, Zhang, ve Liu Xiaoxia. (2009) "The Effects of Capital Structure on Earnings Management: Empirical Evidence from China." 1st International Conference on. IEEE. Information Science and Engineering (ICISE).
APA temiz h, dalkılıç e (2018). SAHİPLİK YAPISI VE SERMAYE KARARLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BİST İMALAT SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ. , 171 - 188.
Chicago temiz hüseyin,dalkılıç elçin SAHİPLİK YAPISI VE SERMAYE KARARLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BİST İMALAT SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ. (2018): 171 - 188.
MLA temiz hüseyin,dalkılıç elçin SAHİPLİK YAPISI VE SERMAYE KARARLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BİST İMALAT SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ. , 2018, ss.171 - 188.
AMA temiz h,dalkılıç e SAHİPLİK YAPISI VE SERMAYE KARARLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BİST İMALAT SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ. . 2018; 171 - 188.
Vancouver temiz h,dalkılıç e SAHİPLİK YAPISI VE SERMAYE KARARLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BİST İMALAT SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ. . 2018; 171 - 188.
IEEE temiz h,dalkılıç e "SAHİPLİK YAPISI VE SERMAYE KARARLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BİST İMALAT SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ." , ss.171 - 188, 2018.
ISNAD temiz, hüseyin - dalkılıç, elçin. "SAHİPLİK YAPISI VE SERMAYE KARARLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BİST İMALAT SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ". (2018), 171-188.
APA temiz h, dalkılıç e (2018). SAHİPLİK YAPISI VE SERMAYE KARARLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BİST İMALAT SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(4), 171 - 188.
Chicago temiz hüseyin,dalkılıç elçin SAHİPLİK YAPISI VE SERMAYE KARARLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BİST İMALAT SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18, no.4 (2018): 171 - 188.
MLA temiz hüseyin,dalkılıç elçin SAHİPLİK YAPISI VE SERMAYE KARARLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BİST İMALAT SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.18, no.4, 2018, ss.171 - 188.
AMA temiz h,dalkılıç e SAHİPLİK YAPISI VE SERMAYE KARARLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BİST İMALAT SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 18(4): 171 - 188.
Vancouver temiz h,dalkılıç e SAHİPLİK YAPISI VE SERMAYE KARARLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BİST İMALAT SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 18(4): 171 - 188.
IEEE temiz h,dalkılıç e "SAHİPLİK YAPISI VE SERMAYE KARARLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BİST İMALAT SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ." Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, ss.171 - 188, 2018.
ISNAD temiz, hüseyin - dalkılıç, elçin. "SAHİPLİK YAPISI VE SERMAYE KARARLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BİST İMALAT SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18/4 (2018), 171-188.