Acil Servise Başvuran Akut Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalı Olgulara Retrospektif Bir Bakış

Yıl: 2018 Cilt: 51 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 317 - 323 Metin Dili: Türkçe

Acil Servise Başvuran Akut Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalı Olgulara Retrospektif Bir Bakış

Öz:
Giriş ve Amaç: Üst gastrointestinal sistem kanamaları halen %10’a yakın ölüm oranıyla önemli bir acil servisbaşvuru nedeni olmaya devam etmektedir. Bu çalışmamızda üst gastrointestinal sistem kanamasıyla acil servisebaşvuran hastaların epidemiyolojik özelliklerini, ölüm oranını, yatış sürelerini belirlemeyi; ölüm ve yatış süresiüzerine etkili olabilecek faktörleri araştırmayı amaçladık.Yöntem ve Gereçler: Aralık 2007 – Mart 2010 tarihleri arasında Ankara Numune Eğitim ve AraştırmaHastanesi Acil Dahiliye Servisi’nde üst gastrointestinal sistem kanaması tanısı ile yatarak tedavi edilen hastalarçalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, hastaneye başvuru şikâyeti, yatış süresi, ek hastalıkları,ilaç kullanımı, endoskopi bulguları, hastaneye başvuru anındaki yaşamsal bulguları ve hemoglobin değeri, kanürünü transfüzyon ihtiyacı, hastanede yatış süresi ve ölüm durumları retrospektif olarak incelendi. Ölü veyaşayan hastalar bu parametreleri içerecek şekilde karşılaştırıldı.Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 185 hastanın ortalama yaşı 63.2 (21-96) olarak bulundu. Hastaların 134’ünün(%72.4) en az bir tane ek hastalığı varken; %37.3’ü (n: 69) steroid olmayan anti-inflamatuar ilaç, %34.1’i (n: 63)aspirin kullanmaktaydı. Endoskopik tanılarına bakıldığında en sık 69 (%37.3) hastada duodenal ülser ve 45(%24.3) hastada mide ülseri saptanmıştı. Endoskopik olarak aktif kanaması saptanan 33 (%17.8) hastanın 25’ine(%13.5) endoskopik olarak müdahale edilmiş, 8 (%4.3) hasta ise yalnızca medikal tedavi ile izlenmişti. Kanamanedeniyle cerrahi yapılan hasta yoktu. Tüm hasta grubunda hastanede yatış süresi ortalama 5.5 (1-21) gün iken;bu süre özofagiyal varisi olanlarda 8 (6-10) gün, duodenal ülseri olanlarda 5.4 (1-8) gün ve mide ülseri olanlardaise 5.5 (2-7) gün olarak bulundu (p: 0.56). Hastaların 14’ü (%7.5) ölmüştü. Yaşayan ve ölü olan hastalarkarşılaştırıldığında; ölmüş olan hastaların ortalama yaşının daha yüksek olduğu (p: 0.02) ve daha yüksek orandakomorbiditesi olduğu (p: 0.01) görüldü.Tartışma ve Sonuç: Akut üst gastrointestinal sistem kanamaları halen önemli bir acil servis başvuru sebebiolmaya devam etmektedir. Özellikle ileri yaştaki ve ek hastalığı olan hastalarda, ölüm oranının arttığıgörülmektedir.
Anahtar Kelime:

A Retrospective Study of Acute Upper Gastrointestinal Bleeding Cases Admitting Emergency Service

Öz:
Introduction: The mortality rate in upper gastrointestinal system bleeding is still close to 10% and remains an important cause of emergency service admission. In this study, we aimed to evaluate the epidemiologic features, duration of hospitalization, mortality rate and factors that might affect mortality and length of stay in patients with upper gastrointestinal system bleeding. Methods: Between December 2007 and March 2010, the patients who were hospitalized with the diagnosis of upper gastrointestinal system bleeding in Ankara Numune Training and Research Hospital were included in the study. The demographic characteristics of the patients, the cause of admission to the hospital, duration of hospitalization, comorbidities, drug use, endoscopy findings, vital signs and hemoglobin values, blood transfusion and mortality were retrospectively analyzed. Deceased and living patients were compared to include these parameters. Results: The mean age of 185 patients included in the study was 63.2 (21-96). The rate of patients with at least one comorbidity was 72.4% (n: 134) and 69 (37.3%) patients were using non-steroidal anti-inflammatory drugs and 34.1% (n: 63) aspirin. The cause of bleeding was found as duodenal ulcer in 69 patients (37.3%) and gastric ulcer in 45 (24.3%) patients. 33 (17.8%) patients had active bleeding and sclerotherapy or band ligation was performed in 25 (13.5%) of these patients. The mean duration of hospitalization was 5.5 (1-21) days for all cohort, 8 (6-10) days for esophageal varices, 5 days for bleeding, 5.4 (1-8) days for duodenal ulcer and 5.5 (2-7) days for gastric ulcer (p: 0.56). The mortality rate was 7.5% (n: 14). Patients who were dead had higher mean age (p: 0.02) and more comorbidities (p: 0.01). Discussion and Conclusion: Acute upper gastrointestinal system bleeding continue to be an important cause of emergency department admission. It is seen that the mortality rate increases especially in patients with advanced age and comorbid diseases.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Hreinsson JP, Kalaitzakis E, Gudmundsson S, Björnsson ES. Upper gastrointestinal bleeding: incidence, etiology and outcomes in a populationbased setting. Scand J Gastroenterol. 2013; 48(4):439-47
 • Rockall TA, Logan RF, Devlin HB, Northfield TC. Incidence of and mortality from acute upper gastrointestinal haemorrhage in the United Kingdom. Steering Committee and members of the National Audit of Acute Upper Gastrointestinal Haemorrhage. BMJ. 1995; 311:222–6
 • Blatchford O, Davidson LA, Murray WR, Blatchford M, Pell J. Acute upper gastrointestinal haemorrhage in west of Scotland: case ascertainment study. BMJ. 1997; 315:510–14
 • Van Leerdam ME, Vreeburg EM, Rauws EA et al. Acute upper GI bleeding: did anything change? Time trend analysis of incidence and outcome of acute upper GI bleeding between 1993/1994 and 2000. Am J Gastroenterol. 2003; 98:1494–9
 • Button LA, Roberts SE, Evans PA et al. Hospitalized incidence and case fatality for upper gastrointestinal bleeding from 1999 to 2007: a record linkage study. Aliment Pharmacol Ther. 2011; 33:64–76
 • Ahsberg K, Hoglund P, Kim WH, von Holstein CS. Impact of aspirin, NSAIDs, warfarin, corticosteroids and SSRIs on the site and outcome of non-variceal upper and lower gastrointestinal bleeding. Scand J Gastroenterol. 2010;45:1404–15
 • Ahmed Mahmoud El-Tawil. Trends on gastrointestinal bleeding and mortality: Where are we standing? World J Gastroenterol. 2012 Mar 21; 18(11): 1154–1158
 • Longstreth GF. Epidemiology of hospitalization for acute upper gastrointestinal hemorrhage: a population-based study. Am J Gastroenterol 1995; 90:206
 • Palmer K, Atkinson S, Donnelly M et al. Acute upper gastrointestinal bleeding: management. UK National Institute for Health and Clinical Excellence 2012
 • Balaban DV, Strambu V, Florea BG, Cazan AR, Bratucu M, Jinga M. Predictors for in-hospital mortality and need for clinical intervention in upper GI bleeding: a 5-year observational study. Chirurgia. 2014;109(1):48–54
 • Matei D, Groza I, Furnea B et al. Predictors of variceal or nonvariceal source of upper gastrointestinal bleeding. An etiology predictive score established and validated in a tertiary referral center. Journal of gastrointestinal and liver diseases. 2013; 22(4):379
 • Boonpongmanee S, Fleischer DE, Pezzullo JC et al. The frequency of peptic ulcer as a cause of upper-GI bleeding is exaggerated. Gastrointest Endosc. 2004; 59(7):788
 • Enestvedt BK, Gralnek IM, Mattek N, Lieberman DA, Eisen G. An evaluation of endoscopic indications and findings related to nonvariceal upperGI hemorrhage in a large multicenter consortium. Gastrointest Endosc. 2008; 67(3):422
 • Balderas V, Bhore R, Lara LF, Spesivtseva J, Rockey DC. The hematocrit level in upper gastrointestinal hemorrhage: safety of endoscopy and outcomes. Am J Med. 2011;124(10):970
 • Wollenman CS, Chason R, Reisch JS, Rockey DC. Impact of ethnicity in upper gastrointestinal hemorrhage. J Clin Gastroenterol. 2014; 48(4):343-50
 • Cappell MS, Friedel D. Initial management of acute upper gastrointestinal bleeding: from initial evaluation up to gastrointestinal endoscopy. Med Clin North Am. 2008; 92(3):491
 • Sibtain M.Moledina, Ewaldo Komba. Risk factors for mortality among patients admitted with upper gastrointestinal bleeding at a tertiary hospital: a prospective cohort study. BMC Gastroenterology 2017. 17:165
 • Paspatis GA, Matrella E, Kapsoritakis A, Leontithis C, Papanikolaou N, Kouroumalis E. An epidemiological study of acute upper gastrointestinal bleeding in Crete, Greece. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2000 Nov;12(11):1215-20
 • Loperfido S, Baldo V, Piovesana E et al. Gastrointest Endosc. Changing trends in acute upper-GI bleeding: a population-based study. 2009 Aug;70(2):212-24
 • Yavorski RT, Wong RK, Maydonovitch C, Battin LS, Furnia A, Amundson DE. Analysis of 3,294 cases of upper gastrointestinal bleeding in military medical facilities. Am J Gastroenterol. 1995 Apr;90(4):568-73
 • Mohammad JK, Mohsen Pirastehfar, Ali Azari, Mehdi Saberifiroozi. Etiology and Outcome of Patients with Upper Gastrointestinal Bleeding: A Study from South of Iran. Saudi J Gastroenterol. 2010; 16(4): 253–259
 • Cander B, Ertekin B,Kara H ve ark. Acil Servise Gastrointestinal Kanama İle Başvuran Hastalarda Hastane Yatış Süresini Etkileyen Faktörler. Fırat Tıp Dergisi 2011; 16(2):051-054
 • Sarı O, Tanoğlu A, Ünal V ve ark. GATA Acil Dahiliye Kliniğinde üst gastrointestinal sistem kanaması nedeniyle 1998-2005 yılları arasında takip edilen hastaların sosyodemografik özelliklerinin incelenmesi. Gülhane Tıp Dergisi 2007; 49: 226-231
 • Targownik LE, Gralnek IM, Dulai GS, Spiegel BM, Oei T, Bernstein CN. Management of acute nonvariceal upper gastrointestinal hemorrhage: comparison of an American and a Canadian medical centre. Can J Gastroenterol. 2003 August; 17 (8): 489-495
 • Hearnshaw SA, Logan RF, Lowe D, Travis SP, Murphy MF, Palmer KR. Acute upper gastrointestinal bleeding in the UK: patient characteristics, diagnoses and outcomes in the 2007 UK audit. BMJ Journals Gut 2011; 60(10):1327-35
 • Theocharis GJ, Thomopoulos KC, Sakellaropoulos G, Katsakoulis E, Nikolopoulou V. Changing trends in the epidemiology and clinical outcome of acute upper gastrointestinal bleeding in a defined geographical area in Greece. J Clin Gastroenterol. 2008 Feb;42(2):128
 • Di Fiore F, Lecleire S, Merle V et al. Changes in characteristics and outcome of acute upper gastrointestinal haemorrhage: a comparison of epidemiology and practices between 1996 and 2000 in a multicentre French study. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2005; 17(6): 641-7
 • Czernichow P, Hochain P, Nousbaum JB et al. Epidemiology and course of acute upper gastrointestinal haemorrhage in four French geographical areas. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2000;12(2):175- 81
 • Zaltman C, Souza HS, Castro ME, Sobral Mde F, Dias PC, Lemos V Jr. Upper gastointestinal bleeding in a Brazilian hospital: a retrospective study of endoscopic records. Arq Gastroenterol. 2002; 39(2):74-8
 • Düğeroğlu H, Kaya Y, Özbilen M. Parameters Affecting Hospitalization and Mortality in Patients with Upper Gastrointestinal Hemorrhage: Evaluation of 71 cases. Van Medical Journal. 2018;25(3):344- 348
 • Koruk I, Çam H, Aydınlı M ve ark. Endoscopically active bleeding in patients referred for upper gastrointestinal bleeding. Endoskopi 2013; 21 (1) : 11-14
 • Paucar SH, Cossio VE, Lizarraga RJ. Upper gastrointestinal bleeding in Cuzco: two years experience. Rev Gastroenterol Peru. 1996;16(3):203- 7
 • Gölgeli H, Ecirli Ş, Kutlu O, Başer H, Karasoy D. Evaluation of the patients that followed up for upper gastrointestinal system bleeding. Dicle Medical Journal 2014; 41(3):495-501
 • Göksu E, Erken Ö, Erçetin Y ve ark. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi acil servisine üst gastrointestinal sistem kanamasi ile başvuran hastalarda mortaliteyi belirleyen faktörler ve demografik özellikleri. Türkiye Acil Tıp Dergisi 2004; 4:121-126
 • Dy SM, Cromwell DM, Thuluvath PJ, Bass EB. Hospital experience and outcomes for esophageal variceal bleeding. Int J Qual Health Care. 2003;15(2):139-46
 • Chen WC, Lo GH, Tsai WL, Hsu PI, Lin CK, Lai KH. Emergency endoscopic variceal ligation versus somatostatin for acute esophageal variceal bleeding. J Chin Med Assoc. 2006; 69(2):60-7
APA YILDIZ F, SENNAROĞLU E (2018). Acil Servise Başvuran Akut Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalı Olgulara Retrospektif Bir Bakış. ACTA ONCOLOGICA TURCICA, 51(3), 317 - 323.
Chicago YILDIZ FATİH,SENNAROĞLU Engin Acil Servise Başvuran Akut Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalı Olgulara Retrospektif Bir Bakış. ACTA ONCOLOGICA TURCICA 51, no.3 (2018): 317 - 323.
MLA YILDIZ FATİH,SENNAROĞLU Engin Acil Servise Başvuran Akut Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalı Olgulara Retrospektif Bir Bakış. ACTA ONCOLOGICA TURCICA, vol.51, no.3, 2018, ss.317 - 323.
AMA YILDIZ F,SENNAROĞLU E Acil Servise Başvuran Akut Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalı Olgulara Retrospektif Bir Bakış. ACTA ONCOLOGICA TURCICA. 2018; 51(3): 317 - 323.
Vancouver YILDIZ F,SENNAROĞLU E Acil Servise Başvuran Akut Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalı Olgulara Retrospektif Bir Bakış. ACTA ONCOLOGICA TURCICA. 2018; 51(3): 317 - 323.
IEEE YILDIZ F,SENNAROĞLU E "Acil Servise Başvuran Akut Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalı Olgulara Retrospektif Bir Bakış." ACTA ONCOLOGICA TURCICA, 51, ss.317 - 323, 2018.
ISNAD YILDIZ, FATİH - SENNAROĞLU, Engin. "Acil Servise Başvuran Akut Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalı Olgulara Retrospektif Bir Bakış". ACTA ONCOLOGICA TURCICA 51/3 (2018), 317-323.