Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 72/5. Maddesinin Kanunilik İlkesi ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Bağlamında Değerlendirilmesi

Yıl: 2019 Cilt: 14 Sayı: 175-176 Sayfa Aralığı: 329 - 356 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 09-12-2019

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 72/5. Maddesinin Kanunilik İlkesi ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Bağlamında Değerlendirilmesi

Öz:
Türk vatandaşlığının sonradan kazanılmasında aranan “milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama” şartından ne anlaşılması gerektiği Türk Vatandaşlık Kanunu Uygulama Yönetmeliği m.72/5’te ortaya konulmuştur. İlgili kavramlar somutlaştırılırken Türk Vatandaşlık Kanununda ve onun gerekçesinde yer almayan ilave şart-lar getirilmiştir. Getirilen bu ilave şartların içerisinde, taksirli suçlar hariç olmak üzere altı aydan fazla hapis cezası alan yabancı gerçek kişilerin hükmün açıklanması geri bırakılsa bile Türk vatandaşlığını kazanamayacağı yer almıştır. Bahse konu bu düzenleme hem kanunîlik ilkesine hem de hükmün açıklanmasının geri bırakılması düzenlemesinin düzenleniş amacına aykırılık teşkil etmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

Examining the Article 72/5 of the Regulation on the Implementation of the Turkish Citizenship Law in the Context of the Principle of Legality and Deferment of the Announcement of the Verdict

Öz:
What should be understood from the condition of "should not have any obstacle in terms of national security and public order" in acquiring the Turkish citizenship is explained in the Article 72/5 of the Regulation on the Implementation of the Turkish Citizenship Law. While embodying relevant concepts, additional requirements which do not exist in the Turkish Citizenship Law and its justification have been introduced in the Regulation. Pursuant to additional conditions, foreign real persons are not able to gain Turkish citizenship if foreign real persons were sentenced to imprisonment for a period of more than six months even if deferment of the announcement of the verdict, except for negligence crimes. This regulation contradicts both the principle of legality and the objection of deferment of the announcement of the verdict.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • ARSLAN, Çetin, Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesi, AÜHFD, C. 56, S. 4, 2007, s. 1-53.
 • ARTUK, Mehmet Emin / GÖKCEN, Ahmet / ALŞAHİN, Mehmet Emin / ÇAKIR, Kerim, Ceza Hukuku Genel Hükümler, B. 11, Ankara, 2017.
 • AYBAY, Rona / ÖZBEK, Nimet, Vatandaşlık Hukuku, 4. B., İstanbul, 2015.
 • AYGÜN EŞİTLİ, Ezgi, Suçların ve Cezaların Kanuniliği İlkesi, TBB Dergisi, S. 104, 2013, s. 225-246.
 • CENTEL, Nur / ZAFER, Hamide, Ceza Muhakemesi Hukuku, B. 10, İstanbul, 2013.
 • ÇOLAK, Nusret İler / ÖZDEMİR, Dursun, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılma-sı ve Memuriyete Etkisi, TAAD, C. 1, Y. 2, S. 5, 2001, s. 93-122.
 • DARDAĞAN KİBAR, Esra, Türk Vatandaşlık Mevzuatı ve Güncel Gelişmeler Işı-ğında Vatandaşlığın Kanuniliği İlkesi, içinde DOĞAN, Vahit / YILMAZ, Alper Çağrı / AYHAN İZMİRLİ, Lale, Milletlerarası Özel Hukukta Güncel Meseleler, Ankara, 2019, s. 3-16.
 • DOĞAN, Vahit, 5901 Sayılı Kanuna Göre Güncellenmiş Türk Vatandaşlık Kanunu, B. 15, Ankara, 2018.
 • DONAY, Süheyl, Ceza Yargılama Hukuku, B. 2., İstanbul, 2012.
 • ERDEM, Bahattin Bahadır, Türk Vatandaşlık Hukuku, B. 6, İstanbul, 2017.
 • ERKAN, Mustafa, Türk Vatandaşlığının Sonradan Kazanılmasında ‘Milli Güvenlik’ ve ‘Kamu Düzeni’ Kavramlarının İncelenmesi, içinde DOĞAN, Vahit / YILMAZ, Alper Çağrı / AYHAN İZMİRLİ, Lale, Milletlerarası Özel Hukukta Güncel Me-seleler, Ankara, 2019, s. 17-38.
 • ERTEN, Rifat, Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı’nın Türk Vatandaşlığının Kazanıl-masına İlişkin Hükümleri Hakkında Değerlendirmeler, Ankara Barosu Dergisi, Y. 66, S. 4, Güz 2008, s. 36-61.
 • GÖĞER, Erdoğan, Türk Tabiiyet Hukuku, B. 2., Ankara, 1974.
 • GÖKÇEN, Ahmet / BALCI, Murta / ALŞAHİN, Mehmet Emin / ÇAKIR, Kerim, Ceza Muhakemesi Hukuku, B. 3, Ankara 2018.
 • GÖZÜBÜYÜK, A. Şeref / TAN, Turgut, İdare Hukuku, C: I, Genel Esaslar, B. 8., Ankara, 2011.
 • GÜNGÖR, Gülin, Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesi, MHB, Y. 17-18, 1997-1998, s. 229-250, (GÜNGÖR, Avrupa).
 • GÜNGÖR, Gülin, Tabiiyet Hukuku: Gerçek Kişiler, Tüzel Kişiler, Şeyler, B. 2, An-kara, 2014.
 • GÜRÜHAN, Caner, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına İlişkin Güncel So-runların Yargıtay Kararları Işığında Değerlendirilmesi, TBB Dergisi, S. 111, 2014 s. 133-162.
 • İPEK, Ali İhsan, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, Ankara, 2010.
 • KARAKOÇ, İrem, Hukuk Tarihinde Vatandaşlık-Yabancılık Statüsü, İzmir, 2012.
 • NOMER, Egin, Türk Vatandaşlık Hukuku, B. 24, İstanbul, 2018.
 • ÖZAY, İl Han., Günışığında Yönetim II, Yargısal Korunma, İstanbul, 2010.
 • ÖZTÜRK, Bahri / ERDEM, Mustafa Ruhan, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku, B. 12., Ankara, 2012.
 • REÇBER, Kamuarn / ÖZGENÇ, Zeynep, 5901 Sayılı Türk Vatandaşlık Kanununda-ki Bazı Boşluklar, İÜHFM, C. LXXIV, S. 1, 2016, s. 373-387.
 • ŞAHİN, Cumhur / GÖKTÜRK, Neslihan, Ceza Muhakemesi Hukuku II, B. 2., An-kara, 2013.
 • ŞİT KÖŞGEROĞLU, Banu, İstisnai Yoldan Vatandaşlığın Kazanılmasına İlişkin Ge-nel Esaslar ve Son Değişiklikler Çerçevesinde Türk Vatandaşlığının İstisnai Yol-dan Kazanılması, Hacettepe HFD, C. 7, S. 1, 2017, s. 169-198.
 • TANRIBİLİR, Feriha Bilge, Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesi ve Türk Hukuku, MHB, Prof. Dr. Ergin Nomer’e Armağan, Y. 22, S. 2, 2002, s. 791-818.
 • TANRIBİLİR, Feriha Bilge, Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısının Hazırlanması Ne-denleri Üzerine, TBB Dergisi, S. 72, 2007, s. 37-54, (TANRIBİLİR, Hazırlanması).
 • TANRIBİLİR, Feriha Bilge, Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısının Vatandaşlığın Ka-zanılmasına İlişkin Hükümleri, TBB Dergisi, S. 75, 2008, s. 27-62, (TANRIBİ-LİR, Tasarı).
 • TANRIBİLİR, Feriha Bilge, Vatandaşlığın İrade Dışı Kayıp Halleri, içinde DOĞAN, Vahit / TANRIBİLİR, Feriha Bilge / ŞİT, Banu, Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarı-sı Sempozyumu, Ankara, 2008, s. 143-161, (TANRIBİLİR, İrade Dışı).
 • TEKBAŞ, Abdullah, Vergi Kanunlarının Tabi Olduğu Anayasal İlkeler, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 12, Özel S., 2010, s. 123-191.
 • TİRYAKİOĞLU, Bilgin, Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısına Göre Vatandaşlığın Yetkili Makam Kararı ile Kazanılması, içinde DOĞAN, Vahit / TANRIBİLİR, Feriha Bilge / ŞİT, Banu, Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı Sempozyumu, An-kara, 2008, s. 79-96.
 • TOROSLU, Nevzat / FEYZİOĞLU, Metin, Ceza Muhakemesi Hukuku, B. 9., An-kara, 2012.
 • ZAFER, Hamide, Ceza Hukuku Genel Hükümler: TCK m.1-75, İstanbul 2015, B. 5.
 • 5901 Sayılı Türk Vatandaşlık Kanununun Gerekçesi için bkz. https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem23/yil01/ss90.pdf, (Erişim, 5 Ocak 2019).
 • Avrupa İnsan Hakları Komisyonu 13126/87 Sayılı Raporu. Raporun İngilizce metni için bkz. file://C:/Users/fea/Downloads/001-45542.pdf, (Erişim, 03 Ocak 2019).
 • Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesi’nin İngilizce metni için bkz. https://rm.coe.int/168007f2c8, (Erişim, 6 Ocak 2019).
 • Anayasa Mahkemesi Kararı, 2008/17 E., 2010/44 K., 25.2.2010 T. (www.anayasa.gov.tr, Erişim, 6 Ocak 2019).
 • Anayasa Mahkemesi Kararı, 2014/186 E., 2014/188 K., 17.12.2014 T. (www.anaya-sa.gov.tr, Erişim, 6 Ocak 2019).
 • Anayasa Mahkemesi Kararı, 2014/87 E., 2017/112 K., 08.12.2015 T. (www.anayasa.gov.tr, Erişim, 6 Ocak 2019).
 • Anayasa Mahkemesi Kararı, 2016/154 E., 2017/106 K., 31.5.2017 T. (www.anayasa.gov.tr, Erişim, 6 Ocak 2019).
 • Yargıtay CGK., 25.9.2007 T., E. 2007/1-183, K. 2007/190. (www.legalbank.net, Eri-şim 4 Şubat 2019).
 • Yargıtay CGK., 19.02.2008 T, E. 2006/6.MD-346, K. 2008/25. (www.legalbank.net, Erişim 4 Şubat 2019).
 • Yargıtay CGK., 07.12.2010 T., E. 2010/6-234, K. 2010/252. (www.legalbank.net, Erişim 4 Şubat 2019).
 • Yargıtay CGK., 13.3. 2012 T., E. 2011/ 2-376, K. 2012/ 90. (www.legalbank.net, Erişim 4 Şubat 2019).
 • Yargıtay CGK., 18.09.2012 T., E. 2012/2-168, K. 2012/1776. (www.legalbank.net, Erişim 4 Şubat 2019).
APA Erkan M (2019). Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 72/5. Maddesinin Kanunilik İlkesi ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Bağlamında Değerlendirilmesi. , 329 - 356.
Chicago Erkan Mustafa Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 72/5. Maddesinin Kanunilik İlkesi ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Bağlamında Değerlendirilmesi. (2019): 329 - 356.
MLA Erkan Mustafa Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 72/5. Maddesinin Kanunilik İlkesi ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Bağlamında Değerlendirilmesi. , 2019, ss.329 - 356.
AMA Erkan M Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 72/5. Maddesinin Kanunilik İlkesi ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Bağlamında Değerlendirilmesi. . 2019; 329 - 356.
Vancouver Erkan M Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 72/5. Maddesinin Kanunilik İlkesi ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Bağlamında Değerlendirilmesi. . 2019; 329 - 356.
IEEE Erkan M "Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 72/5. Maddesinin Kanunilik İlkesi ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Bağlamında Değerlendirilmesi." , ss.329 - 356, 2019.
ISNAD Erkan, Mustafa. "Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 72/5. Maddesinin Kanunilik İlkesi ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Bağlamında Değerlendirilmesi". (2019), 329-356.
APA Erkan M (2019). Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 72/5. Maddesinin Kanunilik İlkesi ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Bağlamında Değerlendirilmesi. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 14(175-176), 329 - 356.
Chicago Erkan Mustafa Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 72/5. Maddesinin Kanunilik İlkesi ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Bağlamında Değerlendirilmesi. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 14, no.175-176 (2019): 329 - 356.
MLA Erkan Mustafa Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 72/5. Maddesinin Kanunilik İlkesi ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Bağlamında Değerlendirilmesi. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.14, no.175-176, 2019, ss.329 - 356.
AMA Erkan M Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 72/5. Maddesinin Kanunilik İlkesi ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Bağlamında Değerlendirilmesi. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2019; 14(175-176): 329 - 356.
Vancouver Erkan M Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 72/5. Maddesinin Kanunilik İlkesi ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Bağlamında Değerlendirilmesi. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2019; 14(175-176): 329 - 356.
IEEE Erkan M "Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 72/5. Maddesinin Kanunilik İlkesi ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Bağlamında Değerlendirilmesi." Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 14, ss.329 - 356, 2019.
ISNAD Erkan, Mustafa. "Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 72/5. Maddesinin Kanunilik İlkesi ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Bağlamında Değerlendirilmesi". Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 14/175-176 (2019), 329-356.