Yıl: 2018 Cilt: 14 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 267 - 274 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5350/BTDMJB.20170328092601 İndeks Tarihi: 18-12-2019

Fabrika Çalışanlarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışı ve Sağlık Algısı

Öz:
Amaç: Bu çalışmanın amacı fabrika çalışanlarının sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve sağlık algısını belirlemektir.Gereç ve Yöntem: Bu çalışma tanımlayıcı türde bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini, Kocaeli/Gebze ilinde özel bir kuruma bağlı iki farklı fabrikada 1-31 Mayıs 2016 tarihleri arasında çalışan kişiler oluşturmuş, örneklem seçimi yapılmayıp tüm bireylere ulaşılması hedeflenmiştir (N=356). Ancak araştırmaya katılmaya gönüllü 221 kişi ile araştırma tamamlanmıştır. Çalışanlar araştırma hakkında bilgilendirilmiş ve araştırma için bireysel izinleri alınmıştır. Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan çalışanları tanıtıcı bilgi formu, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği ve Sağlık Algısı Ölçeği kullanılarak toplanmıştır.Bulgular: Araştırmaya katılan çalışanların yaş ortalaması 32.41±9.27, %76.0’ı erkek, %59.3’ü evli, %73.0’ı çekirdek aile, %50.7’sinin çocuğu bulunmamakta, %41.2’si üniversite mezunu, %37.1’i kurumda 4yıl ve daha fazla süredir çalışmaktadır. Çalışanların %42.5’i sigara ve %37.1’i alkol kullandığını belirtmiştir. Çalışanlar sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeği II puan ortalamaları 130.70±21.98 olarak bulunmuş ölçeğin alt boyutlarından en düşük puan fiziksel aktivite, en yüksek puan ise manevi gelişim alt boyutundan alınmıştır. Sağlık algısı ölçeği puan ortalamaları 39,84±8,29 olarak bulunmuş, alt boyutlarından ise en düşük puan sağlığın önemi, en yüksek puan ise kontrol merkezi alt boyutundan alınmıştır. Sonuç olarak çalışanların medeni durumu ve eğitim durumu sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını etkilemektedir. Çocuğu olanlar ve evli olanlar daha az fiziksel aktivite yapmaktadır. İşyeri hekimi ve hemşiresinin işçilerde sağlıklı yaşam biçimi davranışları hakkındaki farkındalığı artırıcı eğitim ve danışmanlık hizmet vermesi yararlı olabilir.
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyoloji Hemşirelik Psikoloji Aile Çalışmaları Davranış Bilimleri

Health perception and healthy lifestyle behaviors in factory workers

Öz:
Objective: The aim of this study was to determine healthy lifestyle behaviors and health perception of the factory workers. Material and Methods: This study is a descriptive research. The population of this research was composed of people working in two different privately-owned factories in the city of Kocaeli/Gebze. The study was conducted between dates 1-31 May 2016. It was aimed to include total workers without sampling, so the number of study population was 356. However, study was completed with 221 voluntary workers. The workers were informed about the study, and their consents were provided. Data were collected by using sociodemographic characteristics form, a questionnaire form encompassing health-related characteristics, Healthy Lifestyle Behaviors Scale II, and Health Perception Scale. Results: The average age of workers was 32.41±9.27 years, 76.0% of them were males, 59.3% were married, 50.7% had no children, 41.2% were graduated from a university, and 37.1% were working for at least 4 years. Of participants, 42.5% were smoking, and 37.1% were taking alcohol. The mean Healthy Lifestyle Behaviors Scale II was determined 130.70±21.98 points, and the lowest point in subscale was determined in physical activity, whereas the highest point was determined in spiritual development. The mean of Health Perception Scale was 39.84±8.29 points, and the lowest point in subscale was determined in importance of health, whereas the highest in control center. As the result, marital status, and education level of workers had impacts on healthy lifestyle behaviors. Individuals who were married and had children performed more physical activity. It may be useful to provide training and counseling services that raise awareness about healthy lifestyle behaviors in workplaces by occupational physicians, and nurses.
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyoloji Hemşirelik Psikoloji Aile Çalışmaları Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
23
26
27
APA KOLAÇ N, SEZER BALCI A, ŞİŞMAN F, ATAÇER B, DİNÇER S (2018). Fabrika Çalışanlarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışı ve Sağlık Algısı. , 267 - 274. 10.5350/BTDMJB.20170328092601
Chicago KOLAÇ NURCAN,SEZER BALCI AYŞE,ŞİŞMAN FATMA NEVİN,ATAÇER Burcu Eylem,DİNÇER Songül Fabrika Çalışanlarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışı ve Sağlık Algısı. (2018): 267 - 274. 10.5350/BTDMJB.20170328092601
MLA KOLAÇ NURCAN,SEZER BALCI AYŞE,ŞİŞMAN FATMA NEVİN,ATAÇER Burcu Eylem,DİNÇER Songül Fabrika Çalışanlarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışı ve Sağlık Algısı. , 2018, ss.267 - 274. 10.5350/BTDMJB.20170328092601
AMA KOLAÇ N,SEZER BALCI A,ŞİŞMAN F,ATAÇER B,DİNÇER S Fabrika Çalışanlarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışı ve Sağlık Algısı. . 2018; 267 - 274. 10.5350/BTDMJB.20170328092601
Vancouver KOLAÇ N,SEZER BALCI A,ŞİŞMAN F,ATAÇER B,DİNÇER S Fabrika Çalışanlarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışı ve Sağlık Algısı. . 2018; 267 - 274. 10.5350/BTDMJB.20170328092601
IEEE KOLAÇ N,SEZER BALCI A,ŞİŞMAN F,ATAÇER B,DİNÇER S "Fabrika Çalışanlarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışı ve Sağlık Algısı." , ss.267 - 274, 2018. 10.5350/BTDMJB.20170328092601
ISNAD KOLAÇ, NURCAN vd. "Fabrika Çalışanlarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışı ve Sağlık Algısı". (2018), 267-274. https://doi.org/10.5350/BTDMJB.20170328092601
APA KOLAÇ N, SEZER BALCI A, ŞİŞMAN F, ATAÇER B, DİNÇER S (2018). Fabrika Çalışanlarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışı ve Sağlık Algısı. Bakırköy Tıp Dergisi, 14(3), 267 - 274. 10.5350/BTDMJB.20170328092601
Chicago KOLAÇ NURCAN,SEZER BALCI AYŞE,ŞİŞMAN FATMA NEVİN,ATAÇER Burcu Eylem,DİNÇER Songül Fabrika Çalışanlarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışı ve Sağlık Algısı. Bakırköy Tıp Dergisi 14, no.3 (2018): 267 - 274. 10.5350/BTDMJB.20170328092601
MLA KOLAÇ NURCAN,SEZER BALCI AYŞE,ŞİŞMAN FATMA NEVİN,ATAÇER Burcu Eylem,DİNÇER Songül Fabrika Çalışanlarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışı ve Sağlık Algısı. Bakırköy Tıp Dergisi, vol.14, no.3, 2018, ss.267 - 274. 10.5350/BTDMJB.20170328092601
AMA KOLAÇ N,SEZER BALCI A,ŞİŞMAN F,ATAÇER B,DİNÇER S Fabrika Çalışanlarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışı ve Sağlık Algısı. Bakırköy Tıp Dergisi. 2018; 14(3): 267 - 274. 10.5350/BTDMJB.20170328092601
Vancouver KOLAÇ N,SEZER BALCI A,ŞİŞMAN F,ATAÇER B,DİNÇER S Fabrika Çalışanlarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışı ve Sağlık Algısı. Bakırköy Tıp Dergisi. 2018; 14(3): 267 - 274. 10.5350/BTDMJB.20170328092601
IEEE KOLAÇ N,SEZER BALCI A,ŞİŞMAN F,ATAÇER B,DİNÇER S "Fabrika Çalışanlarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışı ve Sağlık Algısı." Bakırköy Tıp Dergisi, 14, ss.267 - 274, 2018. 10.5350/BTDMJB.20170328092601
ISNAD KOLAÇ, NURCAN vd. "Fabrika Çalışanlarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışı ve Sağlık Algısı". Bakırköy Tıp Dergisi 14/3 (2018), 267-274. https://doi.org/10.5350/BTDMJB.20170328092601