Extensional neotectonic regime through the NE edge of the outer Isparta Angle, SW Turkey: New field and seismic data

Yıl: 2003 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 67 - 90 Metin Dili: İngilizce İndeks Tarihi: 29-07-2022

Extensional neotectonic regime through the NE edge of the outer Isparta Angle, SW Turkey: New field and seismic data

Öz:
Akşehir-Afyon Grabeni (AAG) 4-20 km genişlikte, 130 km uzunlukta ve KB gidişli, aktif bir çöküntü alanı olup, KD da yer alan orta Anadolu ve GB da yer alan Isparta Açısını (IA) birbirinden ayırır. AAG'nin GB kenarını ve lA'nın KD kenarını sınırlayan fay, daha önce, sıkışma türü bir yapı olarak yorumlanmıştır. Halbuki bizim arazi verilerimiz ve yeni sismik veriler, bu fayın, genişlemeli yenitektonik rejimi karakterize eden verev atımlı normal bir fay olduğunu kanıtlamıştır. AAG aralıklı (fasılalı) ve bakışımsız bir gelişim tarihçesine sahiptir. Grabenin bu niteliği, üstüste gelmiş iki ayrı graben dolgusu ve grabenin kendine özgü yapısı ile belirginlik kazanır. Daha yaşlı olan graben dolgusu kıvrımlı ve bindirme faylı olup erken Orta Miyosen yaşlıdır. Daha genç olan graben dolgusu ise hemen hemen yatay konumlu olup sıkışma türünde hiç bir deformasyon geçirmemiştir. Pliyo-Kuvaterner yaşlı olan graben dolgusu, daha yaşlı olan graben dolgusu üzerinde açılı uyumsuzluk ile yer alır. AAG'nin GB ve KD kenarlarını sınırlayan faylar (Akşehir ve Karagöztepe Ana Fayları, AMF ve KMF) boyunca, Geç Pliyosen ve Erken Pliyostesen'den beri gerçekleşmiş olan toplam düşey atım miktarları sırayla 870 m ve 200 m dir. Faylar üzerindeki devinimin tekdüze olduğu kabul edilirse, bu değerler, grabenin iki kenarı boyunca gerçekleşen devinim hızının sırayla 0.3 mm/yıl ve 0.2 mm/yıl olduğunu ve AAG'nin bakışımsız niteliğini açıkça gösterir. Yüzeyde her iki ana fay (AMF ve KMF) düzleminden alınan kayma verilerinin kinematik analizi, bu faylar üzerindeki devinimin, az miktarda sağ yanal doğrultu bileşeni olan verev atımlı bir devinim olduğunu, ayrıca genişlemenin de KD-GB doğrultusunda gerçekleşmekte olduğunu göstermiştir. Arazi verileriyle elde edilen bu sonuç, 15 Aralık 2000 Sultandağı (Mw=6.0) ve 3 Şubat 2002 Çay (Mw=6.5) depremlerinin odak mekanizması
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • AKAY, E. & UYSAL, Ş. 1985. Orta Torosların Batısındaki (Antalya) Neojen Çökellerinin Stratigrafisi, Sedimentolojisi ve Yapısal Jeolojisi [Stratigraphy, Sedimentology and Structural Geology of the Neogene Sediments in the West of Central Taurides (Antalya)]. General Directorate of Mineral Research and Exploration (MTA) No. 7799 [in Turkish, unpublished].
 • ALTUNEL, E., BARKA, A. & AKYÜZ, S. 1999. Paleoseismology of the Dinar fault, SW Turkey. Terra Nova 11, 297-302.
 • ATALAY, A. 1975. Tektonik hareketlerin Sultandağın jeomorfolojisine olan etkileri [The effects of tectonic movements on the geomorphology of Sultandağ]. Geological Society of Turkey Bulletin 18,21-26.
 • BARKA. A.A., REIUNGER, R.E., ŞAROĞLU, F. & ŞENGÖR, A.M.C. 1995. Isparta Angle: its importance in the neotectonic's of the Eastern Mediterranean Region. In: PİŞKİN, D., ERGÜN, M., SAVAŞÇIN, M.Y. & TARCAN, G. (eds), International Earth Science Colloquium on the Aegean Region Proceedings, 3-18.
 • BLUMENTHAL, M.M. 1951. Recherches geologiques dans le Taurus occidental dans I'arrlere-pays d'Alanya. Mineral Research and Exploration Institute (MTA) of Turkey Publications, Series D5.
 • BORAY, A., ŞAROĞLU, F. & EMRE, Ö. 1985. Isparta Büklümünün kuzey kesiminde D-B daralma için bazı veriler [Evidence for E-W shortening in the north of İsparta Angle]. Jeoloji Mühendisliği 23, 9-20 [in Turkish with English abstract].
 • BOZKURT, E. 2000. Timing of extension on the Büyük Menderes Graben, west Turkey, and its tectonic implications. In: BOZKURT, E., WINCHESTER, J.A. & PIPER, J.D.A. (eds), Tectonics and Magmatism in Turkey and the Surrounding Area. Geological Society, London, Special Publications 173, 385-403.
 • BOZKUŞ, C. 1996. Kavacık (Dursunbey-Balıkesir) Neojen grabeninin stratigrafisi ve tektoniği [Stratigraphy and tectonics of Kavacık (Dursunbey-Balıkesir) Neogene graben]. Turkish Journal of Earth Sciences 5, 161-170 [in Turkish with English abstract].
 • CİHAN, M. & KOÇYİĞİT, A. 2000. Sandıklı (Afyon) grabeninin neotektonik özellikleri [Neotectonic characteristics of Sandıklı (Afyon) graben]. Symposium on the Seismicity of Western Turkey (BADSEM) 2000 Abstracts and Proceeding, 166-174 [in Turkish with English abstract].
 • ÇUHADAR, G. 1977. Akarçay Havzası Hidrojeolojik Etüd Raporu [Hydrogeologicai Investigation of Akarçay Basin]. State Hydraulic Works (DSİ) Report No. [in Turkish, unpublished].
 • DUMONT, J.F. 1976. Isparta kıvrımı ve Antalya Naplarının orijini: Torosların Üst Kretase tektojenesi ile oluşmuş yapısal düzeninin büyük bir dekroşman, transtorik arızayla ikiye ayrılması varsayımı [The origin of İsparta Angle and Antalya nappes]. General Directorate of Mineral Research and Exploration (MTA) Bulletin 86, 56-57 [in Turkish with English abstract].
 • ERCAN, T., DİNÇEL, A., METİN, S., TÜRKECAN, A. & GÜNEY, E. 1978. Uşak yöresindeki Neojen havzalarının jeolojisi [Geology of Neogene basins in Uşak region]. Geological Society of Turkey Bulletin 21, 97-106 [in Turkish with English abstract].
 • ERGİN, K., GÜÇLÜ, U. & UZ, Z. 1967. Türkiye ve Civarının Deprem Katalogu (Milattan sonra 11 yılından 1964 sonuna kadar) [An Earthquake Catalogue for Turkey and its Environments (11 BC to the end of 1964)]. İstanbul Technical University, Faculty of Mines, Department of Geophysical Engineering Publication [in Turkish].
 • ERGİN, K., GÜÇLÜ, U., UTKU, Z. & DEĞİRMENCİ, E. 1991. Türkiye Büyük Depremleri Makro Sismik Rehberi (1900-1988) [Macroseismic Catalogue of Largest Earthquakes of Turkey (1900-1988)]. İstanbul Technical University, Faculty of Mines, Department of Geophysical Engineering Publication [in Turkish].
 • FROITZHEIM, N., CONTI, P. & VAN DAALEN, M. 1997. Late Cretaceous synorogenic, low-angle normal faulting along the Schlinig fault (Switzerland, Italy, Austria) and its significance for the tectonics of the Eastern Alps. Tectonophysics 280, 267-293.
 • GLOVER, C. & ROBERTSON, A. 1998. Neotectonic intersection of the Aegean and Cyprus tectonic arcs: extensional and strike-slip faulting in the İsparta Angle, SW Turkey. Tectonophysics 298, 103-132.
 • HARSCH, W., KUPFER, T., RAST, B. & SAGASSER, R. 1981. Seismotectonic considerations on the nature of the Turkish-African plate boundary. Geologische Rundschau 70, 368-385.
 • HEMPTON, M.R. 1987. Constraints on Arabian plate motion and extensional history of the Red Sea. Tectonics 6, 687-705.
 • İNCİ, U. 1991. Torbalı (İzmir) kuzeyindeki Miyosen tortul istifinin fasiyes ve çökelme ortamları [Facies and depostional environment of Miocene sedimentary sequence in the north of Torbalı (İzmir)]. General Directorate of Mineral Research and Exploration (MTA) Bulletin 112, 13-26 [in Turkish with English abstract].
 • KAZANCI, N., NEMEC, W., İLERİ, 0., KARADENİZLİ, L., CHRISTIAN, B.H. & BRISEIT, H. 1997. Palaeoclimatic significance of the Late Pleistocene deposits of Akşehir Lake, west-central Anatolia. In: An International Symposium on the Late Quaternary in the Eastern Mediterranean, Programme and Abstracts. General Directorate of Mineral Research and Exploration (MTA) Publications, 58-59.
 • KOCAEFE, S. & ATAMAN, G. 1976. Anadolu'da sismotektonik olaylar—1: Antalya-Fethiye-Denizli üçgeni içinde yer alan bölgenin incelenmesi [Seismotectonics of Anatolia-1: a study of Antalya-Fethiye-Denizli region]. Yerbilimleriz, 55-70 [in Turkish with English abstract].
 • KOÇYİĞİT, A. 1976. Karaman-Ermenek (Konya) bölgesinde ofiyolitli melange ve diğer oluşuklar [Ophiolitic melange and other occurrences in Karaman-Ermenek (Konya) area]. Geological Society of Turkey Bulletin 19, 103-116 [in Turkish with English abstract].
 • KOÇYİĞİT, A. 1983. Hoyran gölü (Isparta Büklümü) dolayının tektoniği [Tectonics of Hoyran lake (Isparta Angle) and its environs]. Geological Society of Turkey Bulletin 26, 1-10 [in Turkish with English abstract].
 • KOÇYİĞİT, A. 1984. Güneybatı Türkiye ve yakın dolayında levha içi yeni tektonik gelişim [A new intracontinental tectonic regime in southwest Turkey and its close vicinity]. Geological Society of Turkey Bulletin 27, 1-16 [in Turkish with English abstract].
 • KOÇYİĞİT, A. 1996. Lakes region graben-horst system, SW Turkey: differential stretching and commencement age of the extensional neotectonic regime. In: GÖRÜR, N. (coordinator), National Marine Geological and Geophysical Programme, Workshop-1, İstanbul, Extended Abstracts, 99-103.
 • KOÇYİĞİT, A. 2000. Güneybatı Türkiye'nin depremselliği [Seismicity of southwest Turkey]. In: Symposium on the Seismicity of Western Turkey (BADSEM) 2000 Abstracts and Proceeding, 30-38 [in Turkish with English Abstract].
 • KOÇYİĞİT, A. & KAYMAKÇI, N. 1995. İnönü-İnegöl superimposed basins and initiation age of the extensional neotectonic regime in west Turkey. International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Region, Izmir-Turkey, Abstracts, p. 33.
 • KOÇYİĞİT, A. & BEYHAN, A. 1998. A new intracontinental transcurrent structure: the Central Anatolian Fault Zone, Turkey. Tectonophysics 284, 317-336.
 • KOÇYİĞİT, A., YUSUFOĞLU, H. & BOZKURT, E. 1999. Evidence from the Gediz graben for episodic two-stage extension in western Turkey. Journal of Geological Society, London 156, 605-616.
 • KOÇYİĞİT, A., ÖZACAR, A.A. & CİHAN, M. 2000b. Batı Anadolu Horst-Graben sisteminin doğu uzantısı ve İsparta Açısı ile ilişkisi nedir?: "Fethiye-Burdur Zonu" Olarak Bilinen Yapının Tektonik Niteliği [What is the relationship between the İsparta Angle and the eastern extension of Western Anatolian Horst-Graben system?: tectonic nature of so-called Fethiye-Burdur Zone]. Aktif Tektonik Araştırma Grubu Dördüncü Toplantısı (ATAG-4), Eskişehir, Abstracts, p. 4-5 [in Turkish].
 • KOÇYİĞİT, A., ÜNAY, E. & SARAÇ, G. 2000a. Episodic graben formation and extensional neotectonic regime in west central Anatolia and the İsparta Angle: a case study in the Akşehir-Afyon Graben, Turkey. In: BOZKURT, E., WINCHESTER, J.A. & PIPER, J.D.A. (eds), Tectonics and Magmatism in Turkey and the Surrounding Area. Geological Society, London, Special Publications 173, 405-421.
 • MCKENZIE, D. 1978. Active tectonics of the Alpine-Himalayan belt: the Aegean Sea and surrounding regions. Geophysical Journal of Royal Astronomical Society 55, 217-254.
 • ÖCAL, N. 1968. Türkiye'nin Sismisitesi ve Zelzele Coğrafyası: 1850-1960 Yılları için Zelzele Katalogu [Seismicity and Earthquake Map of Turkey: An Earthquake Catalogue from 1850 to I960]. Kandilli Rasathanesi Publications 8 [in Turkish].
 • ÖĞDÜM, F., KOZAN, T., BİRCAN, A., BOZBAY, E. & TÜFEKÇİ, K. 1991. Sultandağları ile Çevresindeki Havzaların Jeomorfolojisi ve Genç Tectoniği [Geomorphology and Neotectonics of Basins in and around Sultandağları]. General Directorate of Mineral Research and Exploration (MTA) Report No. 9123 [in Turkish, unpublished].
 • ÖZACAR, A.A. & KOÇYİĞİT, A. 2000. Dombayova grabeninin neotektonik özellikleri [Neotectonic characteristics of Dombayova graben]. Symposium on the Seismicity of Western Turkey (BADSEM) 2000 Abstracts and Proceeding, 175-183 [in Turkish with English abstract].
 • PINAR, N. & LAHN, E. 1952. Türkiye Depremleri İzahlı Katalogu [An Earthquake Catalogue of Turkey with Explanation]. Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliği Yayını, Serie 6 [in Turkish].
 • PIPER, J.D.A., GÜRSOY, H., TATAR, 0., İŞSEVEN, T. & KOÇYİĞİT, A. 2002. Paleomagnetic evidence for the Gondwanic origin of the Taurides and rotation of the Isparta Angle, southern Turkey. Geological Journal 37,317-336. POISSON, A. 1997. Recherches Geologiques dans les Taurides Occidentaies (Turquie). Doctorat d'Etat thesis, Üniversite de Paris-Sud, Orsay, France.
 • PRICE, S.P. & SCOTT, P. 1994. Fault-block rotations at the edge of a zone of continental extension, southwest Turkey. Journal of Structural Geology 16, 381-392.
 • ŞAROĞLU, F., EMRE, Ö. & BORAY, A. 1987. Türkiye'nin Diri Fayları ve Depremselliği [Seismicity and Active Faults of Turkey]. General Directorate of Mineral Research and Exploration (MTA) Report No. 8174 [in Turkish, unpublished].
 • TAYMAZ, T. & PRICE, S. 1992. The 1971 May 12 Burdur earthquake sequence, SW Turkey: a synthesis of seismological and geological observations. Geophysical Journal International 108, 589-603.
 • TAYMAZ, T. & TAN, 0. 2001. Source parameters of June 6, 2000 Orta-Çankırı (Mw=6.0) and December 15, 2000 Sultandağ-Akşehir (Mw=6.0) earthquakes obtained from inversion of teleseismic P-and SH-body-waveforms. Symposia on Seismotectonics of the North-Western Anatolia-Aegean and Recent Turkish Earthquakes, Istanbul, Extended Abstracts, 96-107.
 • TAYMAZ, T., TAN, O., ÖZALAYBEY, S. & KARABULUT, H. 2002. Source characteristics of February 3, 2002 Çay-Sultandağı Earthquake (Mw=6.5) sequence in SW-Turkey: a synthesis of Seismological Observations of Body-Waveforms, Strong Motions, and Aftershock Seismicity Survey Data. 1st International Symposium of Istanbul Technical University the Faculty of Mines on Earth Sciences and Engineering, İstanbul-Turkey, Abstracts, p. 60.
 • UYSAL, Ş. 1995. Graben formation in the collisional belts: an example from SW Anatolia, Eşençay graben. In: PİŞKİN, Ö., ERGÜN, M., SAVAŞÇIN, M.Y. & TARCAN, G. (eds), International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Region Proceedings 1, 273-287.
 • YAĞMURLU, F. 1991. Yalvaç-Yarıkkaya Neojen havzasının tektonosedimanter özellikleri ve yapısal evrimi [Tectonosedimentary characteristics and structural evolution of Yalvaç-Yarıkkaya Neogene basin]. General Directorate of Mineral Research and Exploration (MTA) Bulletin 112, 1-12 [in Turkish with English abstract].
 • YILMAZTÜRK, A. & BURTON, P.W. 1999. Earthquake source parameters as inferred from the body wave-form modeling, southern Turkey. Geodynamics 27, 469-499.
APA KOÇYİĞİT A, ÖZACAR A (2003). Extensional neotectonic regime through the NE edge of the outer Isparta Angle, SW Turkey: New field and seismic data. , 67 - 90.
Chicago KOÇYİĞİT Ali,ÖZACAR A. Arda Extensional neotectonic regime through the NE edge of the outer Isparta Angle, SW Turkey: New field and seismic data. (2003): 67 - 90.
MLA KOÇYİĞİT Ali,ÖZACAR A. Arda Extensional neotectonic regime through the NE edge of the outer Isparta Angle, SW Turkey: New field and seismic data. , 2003, ss.67 - 90.
AMA KOÇYİĞİT A,ÖZACAR A Extensional neotectonic regime through the NE edge of the outer Isparta Angle, SW Turkey: New field and seismic data. . 2003; 67 - 90.
Vancouver KOÇYİĞİT A,ÖZACAR A Extensional neotectonic regime through the NE edge of the outer Isparta Angle, SW Turkey: New field and seismic data. . 2003; 67 - 90.
IEEE KOÇYİĞİT A,ÖZACAR A "Extensional neotectonic regime through the NE edge of the outer Isparta Angle, SW Turkey: New field and seismic data." , ss.67 - 90, 2003.
ISNAD KOÇYİĞİT, Ali - ÖZACAR, A. Arda. "Extensional neotectonic regime through the NE edge of the outer Isparta Angle, SW Turkey: New field and seismic data". (2003), 67-90.
APA KOÇYİĞİT A, ÖZACAR A (2003). Extensional neotectonic regime through the NE edge of the outer Isparta Angle, SW Turkey: New field and seismic data. Turkish Journal of Earth Sciences, 12(1), 67 - 90.
Chicago KOÇYİĞİT Ali,ÖZACAR A. Arda Extensional neotectonic regime through the NE edge of the outer Isparta Angle, SW Turkey: New field and seismic data. Turkish Journal of Earth Sciences 12, no.1 (2003): 67 - 90.
MLA KOÇYİĞİT Ali,ÖZACAR A. Arda Extensional neotectonic regime through the NE edge of the outer Isparta Angle, SW Turkey: New field and seismic data. Turkish Journal of Earth Sciences, vol.12, no.1, 2003, ss.67 - 90.
AMA KOÇYİĞİT A,ÖZACAR A Extensional neotectonic regime through the NE edge of the outer Isparta Angle, SW Turkey: New field and seismic data. Turkish Journal of Earth Sciences. 2003; 12(1): 67 - 90.
Vancouver KOÇYİĞİT A,ÖZACAR A Extensional neotectonic regime through the NE edge of the outer Isparta Angle, SW Turkey: New field and seismic data. Turkish Journal of Earth Sciences. 2003; 12(1): 67 - 90.
IEEE KOÇYİĞİT A,ÖZACAR A "Extensional neotectonic regime through the NE edge of the outer Isparta Angle, SW Turkey: New field and seismic data." Turkish Journal of Earth Sciences, 12, ss.67 - 90, 2003.
ISNAD KOÇYİĞİT, Ali - ÖZACAR, A. Arda. "Extensional neotectonic regime through the NE edge of the outer Isparta Angle, SW Turkey: New field and seismic data". Turkish Journal of Earth Sciences 12/1 (2003), 67-90.