İl Eğitim Denetmenlerinin Rehberlik ve İş Başında Yetiştirme Görevleri ile İlgili Görüşlerine Dayalı Eğitim İstekliliklerinin Belirlenmesi

Yıl: 2019 Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 484 - 520 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.18039/ajesi.577383 İndeks Tarihi: 25-12-2019

İl Eğitim Denetmenlerinin Rehberlik ve İş Başında Yetiştirme Görevleri ile İlgili Görüşlerine Dayalı Eğitim İstekliliklerinin Belirlenmesi

Öz:
Bu araştırmanın amacı eğitim denetmenlerinin rehberlik ve iş başında yetiştirme görevleriile ilgili görüşleri ve buna yönelik eğitim gereksinimlerinin belirlenmesidir. Araştırmanınörneklemini 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Aydın, Çanakkale, Çorum, Eskişehir, Gaziantep,Malatya, Mersin illerinde görev yapmakta olan 292 il eğitim denetmeni oluşturmaktadır.Araştırmada tarama modeli kullanılmış olup, veriler Ağaoğlu (1999) tarafından geliştirilen “eğitimdenetmenlerinin rehberlik ve iş başında yetiştirme görevlerini gerekli görme düzeyi ve buna ilişkineğitim istekliliklerini belirleme” ölçeği ile toplanmıştır. İllere gönderilen 292 ölçekten, 227’si geridönmüş ve değerlendirmeye alınmıştır. Verilerin analizinde anlamlılık düzeyi olarak .05 kabuledilmiştir. Verilerin normal dağılıma sahip olduğu durumlarda, t testi ve anova testlerikullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, denetmenlerin rehberlik ve iş başında yetiştirmegörevlerini gerekli görme düzeyleri (x̄ = 4.189) “gerekli” boyutunda ifade edilmiş ve bu görevlerigerekli görme düzeylerinde demografik değişkenler bağlamında anlamlı bir fark bulunamamıştır.Katılımcıların bu göreve ilişkin eğitim alma isteklilikleri de yine araştırmanın birinci alt amacıylakoşut bir biçimde (x̄ = 4.025) “istekliyim” boyutunda ifade edilmiş ve eğitim alma isteklilikleridüzeyinde katıldıkları hizmet içi eğitim değişkeni bağlamında anlamlı bir fark bulunmuştur. İleğitim denetmenlerinin daha önceden katıldıkları hizmet içi eğitim sayısı arttıkça, eğitim almaistekliliklerinin azaldığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyal Çalışma Eğitim, Eğitim Araştırmaları Sağlık Politikaları ve Hizmetleri Eğitim, Özel Hemşirelik Psikoloji Aile Çalışmaları Davranış Bilimleri

Determining the Training Willingness of Supervisors Based on Their Opinions About Their Guidance Roles

Öz:
The aim of the study is to determine opinions of supervisors related to necessity of their guidance roles and their training willingness about this role. The sample group in the research consists of 292 supervisors who work in Aydın, Çanakkale, Çorum, Eskişehir, Gaziantep, Malatya, Mersin provinces in 2012-2013 academic year. Survey method was used in the study. The data was gathered via the scale “guidance and training willingness of supervisors” which was developed by Ağaoğlu (1999). 292 scale was delivered and 227 of them was returned and analyzed. In all statistical analysis, the significant level was accepted as .05. In the case of normal and/or homogenous distribution of the data parametric tests such as t-test and ANOVA were used. At the end of data analysis it is observed that supervisors stated their guidance role in the level of (x̄ = 4.189) “necessary” and there was no significant difference among demographic variables related to the opinions of the participants. The training willingness of the participants related to guidance role is stated on the level of (x̄ = 4.025) “I am willing to”. These two findings were similar. There were no significant differences among demographic variables such as age, experience, educational status, branches, managerial background in the opinions of the participants. There were statistically significant differences according to participants in- service training background. According to results, if participants’ in-service training experiences high, their willingness for new trainings is low.
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyal Çalışma Eğitim, Eğitim Araştırmaları Sağlık Politikaları ve Hizmetleri Eğitim, Özel Hemşirelik Psikoloji Aile Çalışmaları Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ağaoğlu, E. (1999). İlköğretim Denetçilerinin Mesleki Rehberlik Görevine İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri. IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Ağaoğlu, E. (2009). Eğitim denetimi. C. Bayrak (Ed.). Türk Eğitim Tarihi Sistemi ve okul yönetimi içinde. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Aydın, M. (1986). Çağdaş eğitim denetimi. Ankara: Eğitim Araştırma Yayın Danışmanlık A.Ş.
 • Başar, H. (2000). Eğitim denetçisi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı istatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Ceylan, M., Ağaoğlu, E. (2010). Eğitim denetçilerinin danışmanlık rolü ve danışmanlık modelleri, İlköğretim Online, 9(2), 541-551.
 • Ekinci, Ö. ve Yıldırım, A. (2009). İl eğitim denetmenleri ve ilköğretim okulu yöneticilerinin hizmet içi eğitim faaliyetlerine yönelik beklentileri, Ege Eğitim Dergisi, 10 (1), 70-91.
 • Gökçe, F. (1994). Eğitimde denetimin amaç ve ilkeleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 73-78.
 • Karakuş, C. (2011). Eğitim müfettişlerinin görev alanlarına ilişkin öz yeterlilik algısı (İstanbul İli Örneği) (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kunduz, E. (2007). İlköğretim müfettişlerinin çağdaş eğitim denetimi ilkelerine ve kliniksel denetime yönelik davranışlarına ilişkin öğretmen algıları (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Özdamar, K. (2004). Paket programlarla istatistiksel veri analizi. Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • Özer, A (2006). Branş değişkeni açısından ilköğretim denetçi yeterliliklerine ilişkin denetçi ve öğretmen görüşleri (Sakarya İli Örneği) (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Pallant, J. (2005). SPSS survival manual. Australia: Allen & Unwin.
 • Sergiovanni, T. (1971). Emerging patterns of supervision; Human perspectives. New York: Mcgraw-Hill.
 • Sergiovanni, T. J. and Starratt, R. J. (1998). Supervision: A redefinition. New York: McGraw Hill.
 • Stevens, J., P. (2009) Applied multivariate statistics for the social sciences, New York: Routledge
 • Tabachnick, B. G., and Fidell, L. S. (2001). Using multivariate statistics. New York: Harper Collins.
 • Tanrıverdi, L. (2008). İlköğretim müfettişlerinin iş Tatmini ile tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi (İstanbul ili örneği) (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Taymaz, H. (2005). Eğitim sisteminde teftiş kavramlar, ilkeler, yöntemler. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Yalçınkaya, M., Selçuk G. ve Uslu, C. A (2012). Eğitim müfettişlerinin mesleki yeterlik düzeylerine göre hizmetiçi eğitim ihtiyaçlarının incelenmesi. CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi (10) 1, 288-310.
 • Yılmaz, A. (2007). İlköğretim müfettişlerinin mesleki görevlerini yerine getirme durumları ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
APA kavrayıcı c, AĞAOĞLU E (2019). İl Eğitim Denetmenlerinin Rehberlik ve İş Başında Yetiştirme Görevleri ile İlgili Görüşlerine Dayalı Eğitim İstekliliklerinin Belirlenmesi. , 484 - 520. 10.18039/ajesi.577383
Chicago kavrayıcı ceyhun,AĞAOĞLU Esmahan İl Eğitim Denetmenlerinin Rehberlik ve İş Başında Yetiştirme Görevleri ile İlgili Görüşlerine Dayalı Eğitim İstekliliklerinin Belirlenmesi. (2019): 484 - 520. 10.18039/ajesi.577383
MLA kavrayıcı ceyhun,AĞAOĞLU Esmahan İl Eğitim Denetmenlerinin Rehberlik ve İş Başında Yetiştirme Görevleri ile İlgili Görüşlerine Dayalı Eğitim İstekliliklerinin Belirlenmesi. , 2019, ss.484 - 520. 10.18039/ajesi.577383
AMA kavrayıcı c,AĞAOĞLU E İl Eğitim Denetmenlerinin Rehberlik ve İş Başında Yetiştirme Görevleri ile İlgili Görüşlerine Dayalı Eğitim İstekliliklerinin Belirlenmesi. . 2019; 484 - 520. 10.18039/ajesi.577383
Vancouver kavrayıcı c,AĞAOĞLU E İl Eğitim Denetmenlerinin Rehberlik ve İş Başında Yetiştirme Görevleri ile İlgili Görüşlerine Dayalı Eğitim İstekliliklerinin Belirlenmesi. . 2019; 484 - 520. 10.18039/ajesi.577383
IEEE kavrayıcı c,AĞAOĞLU E "İl Eğitim Denetmenlerinin Rehberlik ve İş Başında Yetiştirme Görevleri ile İlgili Görüşlerine Dayalı Eğitim İstekliliklerinin Belirlenmesi." , ss.484 - 520, 2019. 10.18039/ajesi.577383
ISNAD kavrayıcı, ceyhun - AĞAOĞLU, Esmahan. "İl Eğitim Denetmenlerinin Rehberlik ve İş Başında Yetiştirme Görevleri ile İlgili Görüşlerine Dayalı Eğitim İstekliliklerinin Belirlenmesi". (2019), 484-520. https://doi.org/10.18039/ajesi.577383
APA kavrayıcı c, AĞAOĞLU E (2019). İl Eğitim Denetmenlerinin Rehberlik ve İş Başında Yetiştirme Görevleri ile İlgili Görüşlerine Dayalı Eğitim İstekliliklerinin Belirlenmesi. Anadolu Journal of Educational Sciences International , 9(2), 484 - 520. 10.18039/ajesi.577383
Chicago kavrayıcı ceyhun,AĞAOĞLU Esmahan İl Eğitim Denetmenlerinin Rehberlik ve İş Başında Yetiştirme Görevleri ile İlgili Görüşlerine Dayalı Eğitim İstekliliklerinin Belirlenmesi. Anadolu Journal of Educational Sciences International 9, no.2 (2019): 484 - 520. 10.18039/ajesi.577383
MLA kavrayıcı ceyhun,AĞAOĞLU Esmahan İl Eğitim Denetmenlerinin Rehberlik ve İş Başında Yetiştirme Görevleri ile İlgili Görüşlerine Dayalı Eğitim İstekliliklerinin Belirlenmesi. Anadolu Journal of Educational Sciences International , vol.9, no.2, 2019, ss.484 - 520. 10.18039/ajesi.577383
AMA kavrayıcı c,AĞAOĞLU E İl Eğitim Denetmenlerinin Rehberlik ve İş Başında Yetiştirme Görevleri ile İlgili Görüşlerine Dayalı Eğitim İstekliliklerinin Belirlenmesi. Anadolu Journal of Educational Sciences International . 2019; 9(2): 484 - 520. 10.18039/ajesi.577383
Vancouver kavrayıcı c,AĞAOĞLU E İl Eğitim Denetmenlerinin Rehberlik ve İş Başında Yetiştirme Görevleri ile İlgili Görüşlerine Dayalı Eğitim İstekliliklerinin Belirlenmesi. Anadolu Journal of Educational Sciences International . 2019; 9(2): 484 - 520. 10.18039/ajesi.577383
IEEE kavrayıcı c,AĞAOĞLU E "İl Eğitim Denetmenlerinin Rehberlik ve İş Başında Yetiştirme Görevleri ile İlgili Görüşlerine Dayalı Eğitim İstekliliklerinin Belirlenmesi." Anadolu Journal of Educational Sciences International , 9, ss.484 - 520, 2019. 10.18039/ajesi.577383
ISNAD kavrayıcı, ceyhun - AĞAOĞLU, Esmahan. "İl Eğitim Denetmenlerinin Rehberlik ve İş Başında Yetiştirme Görevleri ile İlgili Görüşlerine Dayalı Eğitim İstekliliklerinin Belirlenmesi". Anadolu Journal of Educational Sciences International 9/2 (2019), 484-520. https://doi.org/10.18039/ajesi.577383