Yıl: 2019 Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 708 - 738 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.18039/ajesi.578170 İndeks Tarihi: 25-12-2019

Öğrenmenin Geleceği: 21. Yüzyıl Becerileri Perspektifiyle Türkçe Dersi Öğretim Programları

Öz:
Yaşadığımız yüzyılda her alanda kendini gösteren paradigmatik değişimler, bireyleringelişen ve hızla değişen dünyaya uyum sağlayabilmeleri için sahip olmaları gereken bilgi vebecerileri farklılaştırmıştır. Bireylerin yaşadıkları yüzyılın ihtiyaçlarına cevap verebilmelerini,yaşamlarını sürdürebilmelerini, üretken olabilmelerini sağlayan ve 21. yüzyıl becerileri olarakadlandırılan bu beceriler, büyük ölçüde eğitim yoluyla kazanılabilmektedir. Bu bağlamda ilkokul,çok yönlü ders yelpazesiyle 21. yüzyıl becerilerinin öğrencilere kazandırılmasında temel ve önemlibir eğitim basamağıyken, öğretim programları da bu basamaktaki birincil kılavuzlardır.Öğrenmenin, her alanda bilgi ve beceri edinmenin ilk şartının ana dil becerilerini etkin kullanmakolduğunu ifade eden Türkçe dersi öğretim programı da, 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesindeoldukça önemli bir rol üstlenmektedir. Nitekim günümüzde Türkçe dersi ile sadece temel dilbecerilerinin geliştirilmesi değil, düşünme becerileri ile bireysel, akademik, sosyal ve zihinselbecerilerin de geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaşılması Türkçe derslerinde kılavuzgörevini üstlenen Türkçe dersi öğretim programlarının 21. yüzyıl becerilerini kapsaması ile olasıgörünmektedir. Bu gerekten yola çıkarak bu araştırmanın amacı, Türkçe dersi öğretimprogramlarının (2005, 2015, 2017 ve 2018) 21. yüzyıl becerileri açısından incelenmesi olarakbelirlenmiştir. Bu amaçla araştırmada analitik araştırma yöntemi kullanılmıştır. Türkçe dersiöğretim programlarının doküman olarak kabul edildiği araştırmanın verileri betimsel analizyöntemiyle çözümlenmiştir. Araştırmanın sonuçları, özellikle 2017 ve 2018 Türkçe dersi öğretimprogramlarının temel yaklaşımları ve genel vurgularında 21. yüzyıl becerilerinin diğer programlaragöre daha fazla öne çıkarıldığını; 2005 Türkçe dersi öğretim programının kazanımlarının diğerprogramlara göre daha fazla 21. yüzyıl becerisi barındırdığını göstermektedir. Ayrıca araştırmasonuçlarına göre Türkçe dersi öğretim programları, tema ve konular bağlamında 21. yüzyılbecerilerinin tümünü kapsayacak niteliktedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Müzik Eğitim, Özel

The Future of Learning: Turkish Language Course Curricula From The Perspective of 21st Century Skills

Öz:
The paradigmatic changes observed in every field in the 21st century differentiated the knowledge and skills that individuals should possess in order to adapt to the evolving and rapidly changing world. These skills, called the 21st century skills and enable individuals to respond to the requirements of the century, to sustain their lives and to be productive, could be acquired through education. In this context, while primary school is the basic and important education step in providing students with 21st century skills via a wide range of courses, curricula are also the primary guides in that step. The Turkish language course curriculum, which dictates that the first requirement in learning and acquiring knowledge and skills in every field is to utilize the native language skills effectively, also plays an important role in the development of 21st century skills. In fact, Turkish language course aims not only to develop basic language skills but also develop cognitive skills and individual, academic, social and psychological skills. This goal is only possible through the inclusion of 21st century skills in Turkish language course curriculum, which serves as a guide for the Turkish language courses. Thus, the present study aimed to investigate the Turkish Language curricula (2005, 2015, 2017 and 2018) based on the 21st century skills. For this purpose, analytical research method was used in the study. The study data, in which Turkish Language curricula was accepted as the study document, were analyzed by descriptive analysis method. The study findings demonstrated that 21st century skills were emphasized in basic approaches and general emphasis of the 2017 and 2018 Turkish curricula when compared to others and the achievements of the 2005 Turkish curriculum exhibited a higher number of 21st century skills. Furthermore, the study findings demonstrated that Turkish language curricula content included all 21st century skills.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Müzik Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
22
35
31
 • Akpınar, B. (2010). İlköğretim 1–5. sınıflar Türkçe öğretim programları görsel okuma ve sunu öğrenme alanının değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, 34(154), 37-49.
 • Ananiadou, K. ve Claro, M. (2009). 21st century skills and competences for new millennium learners in OECD countries. OECD Education Working Papers: OECD Publishing.
 • Bal, M. (2018). Türkçe dersinin 21. yüzyıl becerileri açısından incelenmesi. Turkish Studies, 13(4), 49-64.
 • Beers, S. Z. (2011). 21st Century skills: Preparing students for their future. Erişim adresi: https://www.mheonline.com/mhmymath/pdf/21st_century_skills.pdf
 • Belet Boyacı, Ş. D. ve Atalay, N. (2016). A scale development for 21st century skills of primary school students a validity and reliability study. International Journal of Instruction, 9(1), 1308-1470.
 • Chu, S. K. W., Reynolds, R. B., Tavares, N. J., Notari, M. ve Lee, C. W. Y. (2017). Twenty-First Century Skills and Global Education Roadmaps. 21st Century Skills Development Through Inquiry-Based Learning içinde (pp. 17-32). Springer: Singapore.
 • Çeçen, M. A. (2014). Medya Okuryazarlığı. M. Yılmaz (Ed.), Yeni Gelişmeler Işığında Türkçe Öğretimi içinde (s. 149-163). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Dede, C. (2009). Comparing frameworks for 21st century skills. 21st century skills. Erişim adresi: http://www.watertown.k12.ma.us/dept/ed_tech/research/pdf/ChrisDede.pdf
 • Demirel, Ö. (1999). Türkçe öğretimi. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Gelen, İ. (2017). P21-Program ve öğretimde 21. yüzyıl beceri çerçeveleri (ABD Uygulamaları). Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 15-29.
 • Gültekin, M. (2014). Dünyada ve Türkiye’de ilköğretim programlarındaki yönelimler. İlköğretim Online, 13(3), 726-745.
 • Kaymakcı, S. (2009). Yeni Sosyal Bilgiler programı neler getirdi? Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(5), 1530-1545.
 • Lincoln Y. S. ve Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Beverly Hills, California: Sage Publications.
 • McMillan, J. (2004). Educational research: Fundamentals for the consumer (Fourth Edition). New Jersey: Pearson Education.
 • McMillan, J. ve Schumacher, S. (2014). Research in education: Evidence-based inquiry (Seventh Edition). New Jersey: Pearson Education.
 • Metais, J. L. (2003). International trends in primary education. INCA thematic study. Erişim adresi: www.inca.org.uk/pdf/thematic_study_9.pdf
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2005). İlköğretim 1.-5. sınıf Türkçe Programı. Son değişikliklerle ilköğretim programı içinde (s.75-299). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2015). Türkçe Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2017). Türkçe Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı. Milli Eğitim Bakanlığı (2018). Türkçe Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Ocak, G. (2016). 21. yüzyılda eğitimde yeni yönelimler (K. Keskinkılıç, Ed.). Eğitim bilimine giriş içinde (s.361-387). Ankara: Pegem Akademi.
 • Otuz, B., Görkaş-Kayabaşı, B. ve Ekici, G. (2018). 2017 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının beceri ve değerlerinin anahtar yetkinlikler açısından analizi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 11(4), 944-972.
 • Öz, F. (2001). Uygulamalı Türkçe öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Özatalay, H. (2007). İlköğretim I. kademe Türkçe öğretim programında öğrencilere kazandırılması hedeflenen temel becerilerin ders kitaplarında kullanılmasına ilişkin durum çalışması (Yayınlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Partnership for 21st Century Skills (2009) Framework for 21st century learning. Erişim adresi: http://www.p21.org/our-work/p21-framework
 • Presseisen, B. Z. (1985). Thinking skills: Meanings, models, materials. A. Costa (Ed.), Developing Minds içinde (s.43-48). Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development. Erişim adresi: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED257858.pdf
 • Sayın, H. ve Göçer, A. (2016). Medya okuryazarlığı becerilerinin ilköğretim (6, 7 ve 8. sınıflar) Türkçe dersi öğretim programı (2006) içerisindeki yeri. Milli Eğitim Dergisi, 45(212), 115-137.
 • Sever, S. (2000). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Silva, E. (2009) Measuring skills for 21st-century learning. Phi Delta Kappa. 90(9), 630-634.
 • Söylemez, T. (2018). 2018 Türkçe dersi öğretim programındaki kazanımların üst düzey düşünme becerileri açısından değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 63, 345-384.
 • Suto, I. (2013). 21st Century Skills: Ancient, Ubiquitous, Enigmatic? Research Matters: A Cambridge Assessment Publication, 15, 2-8.
 • Şen, Ü. (2009). Türkçe öğretmeni adaylarının eleştirel düşünme tutumlarının çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi. Zeitschrift für die Welt der Türken, 1(2), 69-89.
 • Tutkun, Ö. F. (2010). 21.Yüzyılda eğitim programının felsefi boyutları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30 (3), 993-1016.
 • Voogt, J. ve Roblin, N. P. (2012). A comparative analysis of international frameworks for 21st century competences: Implications for national curriculum policies. Journal of Curriculum Studies, 44(3), 299-321.
 • Wagner, T. (2008a). Rigor redefined. Educational Leadership, 68(2), 20-24.
 • Wagner, T. (2008b). The global achievement gap: Why even our best schools don't teach the new survival skills our children need-and what we can do about it. Basic Books.
 • Yağız, E. (2008). İlköğretim fen ve teknoloji programındaki düşünme becerileri açısından etkinliklerin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Yaman, H., Taflan, S. ve Çolak, S. (2009). İlköğretim ikinci kademe Türkçe ders kitaplarında yer alan değerler. Değerler Eğitimi Dergisi, 7(18), 107-120.
 • Yıldırım A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
APA BELET BOYACI Ş, GÜNER ÖZER M (2019). Öğrenmenin Geleceği: 21. Yüzyıl Becerileri Perspektifiyle Türkçe Dersi Öğretim Programları. , 708 - 738. 10.18039/ajesi.578170
Chicago BELET BOYACI Ş. Dilek,GÜNER ÖZER MEDİHA Öğrenmenin Geleceği: 21. Yüzyıl Becerileri Perspektifiyle Türkçe Dersi Öğretim Programları. (2019): 708 - 738. 10.18039/ajesi.578170
MLA BELET BOYACI Ş. Dilek,GÜNER ÖZER MEDİHA Öğrenmenin Geleceği: 21. Yüzyıl Becerileri Perspektifiyle Türkçe Dersi Öğretim Programları. , 2019, ss.708 - 738. 10.18039/ajesi.578170
AMA BELET BOYACI Ş,GÜNER ÖZER M Öğrenmenin Geleceği: 21. Yüzyıl Becerileri Perspektifiyle Türkçe Dersi Öğretim Programları. . 2019; 708 - 738. 10.18039/ajesi.578170
Vancouver BELET BOYACI Ş,GÜNER ÖZER M Öğrenmenin Geleceği: 21. Yüzyıl Becerileri Perspektifiyle Türkçe Dersi Öğretim Programları. . 2019; 708 - 738. 10.18039/ajesi.578170
IEEE BELET BOYACI Ş,GÜNER ÖZER M "Öğrenmenin Geleceği: 21. Yüzyıl Becerileri Perspektifiyle Türkçe Dersi Öğretim Programları." , ss.708 - 738, 2019. 10.18039/ajesi.578170
ISNAD BELET BOYACI, Ş. Dilek - GÜNER ÖZER, MEDİHA. "Öğrenmenin Geleceği: 21. Yüzyıl Becerileri Perspektifiyle Türkçe Dersi Öğretim Programları". (2019), 708-738. https://doi.org/10.18039/ajesi.578170
APA BELET BOYACI Ş, GÜNER ÖZER M (2019). Öğrenmenin Geleceği: 21. Yüzyıl Becerileri Perspektifiyle Türkçe Dersi Öğretim Programları. Anadolu Journal of Educational Sciences International , 9(2), 708 - 738. 10.18039/ajesi.578170
Chicago BELET BOYACI Ş. Dilek,GÜNER ÖZER MEDİHA Öğrenmenin Geleceği: 21. Yüzyıl Becerileri Perspektifiyle Türkçe Dersi Öğretim Programları. Anadolu Journal of Educational Sciences International 9, no.2 (2019): 708 - 738. 10.18039/ajesi.578170
MLA BELET BOYACI Ş. Dilek,GÜNER ÖZER MEDİHA Öğrenmenin Geleceği: 21. Yüzyıl Becerileri Perspektifiyle Türkçe Dersi Öğretim Programları. Anadolu Journal of Educational Sciences International , vol.9, no.2, 2019, ss.708 - 738. 10.18039/ajesi.578170
AMA BELET BOYACI Ş,GÜNER ÖZER M Öğrenmenin Geleceği: 21. Yüzyıl Becerileri Perspektifiyle Türkçe Dersi Öğretim Programları. Anadolu Journal of Educational Sciences International . 2019; 9(2): 708 - 738. 10.18039/ajesi.578170
Vancouver BELET BOYACI Ş,GÜNER ÖZER M Öğrenmenin Geleceği: 21. Yüzyıl Becerileri Perspektifiyle Türkçe Dersi Öğretim Programları. Anadolu Journal of Educational Sciences International . 2019; 9(2): 708 - 738. 10.18039/ajesi.578170
IEEE BELET BOYACI Ş,GÜNER ÖZER M "Öğrenmenin Geleceği: 21. Yüzyıl Becerileri Perspektifiyle Türkçe Dersi Öğretim Programları." Anadolu Journal of Educational Sciences International , 9, ss.708 - 738, 2019. 10.18039/ajesi.578170
ISNAD BELET BOYACI, Ş. Dilek - GÜNER ÖZER, MEDİHA. "Öğrenmenin Geleceği: 21. Yüzyıl Becerileri Perspektifiyle Türkçe Dersi Öğretim Programları". Anadolu Journal of Educational Sciences International 9/2 (2019), 708-738. https://doi.org/10.18039/ajesi.578170