MÜZİKSEL İŞİTME, OKUMA VE YAZMA İLE İLGİLİ GELİŞTİRİLMİŞ ÖLÇME ARAÇLARININ İNCELENMESİ: İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI

Yıl: 2019 Cilt: 18 Sayı: 69 Sayfa Aralığı: 343 - 353 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17755.esosder.409006 İndeks Tarihi: 02-01-2020

MÜZİKSEL İŞİTME, OKUMA VE YAZMA İLE İLGİLİ GELİŞTİRİLMİŞ ÖLÇME ARAÇLARININ İNCELENMESİ: İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI

Öz:
Eğitim, öğretim sürecinde yapılan ölçme ve değerlendirme, yürütülen eğitim programının niteliğini ortaya koymakta önemli bir unsur teşkil etmektedir. Ölçme ve değerlendirme için geliştirilen ölçme araçlarının, eğitimin her alanında olduğu gibi müzik eğitimi alanında da önemi büyüktür. İçeriği ile öğrencilerin ritim duygularını, notaları okuma, duyma ve yazma becerilerini, müziksel bellek ve dikkatlerini geliştirmeyi, müzikalitelerini ve genel müzik başarılarını arttırmayı amaçlayan müziksel işitme, okuma, yazma (MİOY) dersi diğer müzik derslerine de alt yapı oluşturmaktadır. Eğitimde ölçmenin önemi göz önüne alındığında, müzik eğitimi için temel derslerden biri olduğu düşünülen MİOY eğitimi ile ilgili geliştirilmiş ölçme araçlarının önemi ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma, MİOY alanında geliştirilmiş olan ölçme araçlarının sistematik olarak incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada tarama yöntemi kullanılmış, doküman incelemesi yoluyla elde edilen veriler içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Çalışmada kullanılacak olan kaynakları belirlemek amacıyla, literatür taraması yapılmış; konu ile ilgili yalnızca yurtiçi çalışmalar, YÖK tez veri merkezinden ulaşılabilen kaynaklar, yayımlanmış makaleler ve yazarı ile iletişime geçilerek ulaşılan ölçme araçları (n=22) çalışma kapsamına alınmıştır. Araştırmada yurt içi kaynaklardan ulaşılabildiği kadarıyla, MİOY alanında geliştirilmiş olan ölçme araçlarının yayın yılına, yayın türüne, örneklem grubuna, soru şekline, içeriğine ve geçerlik-güvenirliğine göre dağılımı tablolaştırılarak incelenmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Müzik Eğitim, Özel

INVESTIGATION OF DEVELOPED MEASUREMENT TOOLS RELATED TO MUSICAL HEARING, READING AND WRITING: CONTENT ANALYSIS STUDY

Öz:
Measurement and evaluation made during the education and training process constitute an important element in determining the nature of the education program being implemented. Measurement tools developed for measurement and evaluation are as very important in music education as it is in all areas of education. The musical hearing, reading and writing lessons, which aim to improve the student's musical qualities and general musical achievements, while developing their skills of reading, hearing and writing the rhythm, musical memory and attention, also creates the infrastructure for the other music lessons. Given the importance of measurement in education, the importance of improved measurement tools for musical hearing, reading, writing training which is thought to be one of the basic courses for music education, is emerging. This study was conducted in order to systematically examine the measurement tools developed in the field of musical hearing, reading and writing. The survey method was used in the research, and the data obtained by the document analysis was analyzed using the content analysis. In order to determine the resources to be used in the study, literature review was conducted; only domestic studies related to the subject, resources available from YOK thesis data center, published articles and measurement tools (n = 22) reached by communication with the writer were included in the scope of the study. In that study, as far as possible from the domestic sources, the distribution of the measurement instruments developed in the field of the musical hearing, reading and writing training according to publication year, publication type, sampling group, question shape, content and validity-reliability were investigated by studying them in table form.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Müzik Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • Albuz, A. (1996). AGSL Müzik Bölümlerinde Uygulanan Müziksel İşitme-Okuma Dersinin Önemi, İçeriği ve Sorunları. I. Ulusal Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümleri Sempozyumu. Bursa: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü.
  • Aşkın Kumova, P., Demirbatır R. E. (2012). Müzik Öğretmenliği Programları Kapsamında Özel Yetenek Sınavlarının Karşılaştırılarak İncelenmesi. GEFAD / GUJGEF, 32(1): 103-127.
  • Dalkıran, E. (2006). Keman Eğitiminde Performansın Ölçülmesi. Doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
  • Demirel, Ö. (2005). Eğitimde Program Geliştirme (7. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
  • MEB. (2016). Güzel Sanatlar Lisesi Batı Müziği Teori ve Uygulaması Dersi Öğretim Programı. (son erişim tarihi: 05.02.2018). Çevrimiçi erişim adresi: (http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:I_mHOjTLikJ:tarsus.meb.gov.tr/indir.aspx%3Fek%3D23268+&cd=2&hl=tr&ct=clnk&gl =tr)
  • Özgür, Ü. (1996). AGSL Müzik Bölümlerinde Okutulmakta Olan Müziksel İşitme-OkumaYazma Dersinin İçeriği, Sorunları ve Çözümüne İlişkin Ders Öğretmenlerinin Görüşleri. I. Ulusal Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümleri Sempozyumu. Bursa: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü.
  • Say, A. (2005). Müzik Ansiklopedisi (Cilt 2). Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
  • Şeker, Hasan ve Gençdoğan, Başaran (2014). Psikolojide ve Eğitimde Ölçme Aracı Geliştirme (2. Basım). Ankara: Nobel Yayınları.
  • Uçan, A. (1997). Müzik Eğitimi (2. Basım). Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
  • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (9. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
APA SOYCAN M, Babacan E (2019). MÜZİKSEL İŞİTME, OKUMA VE YAZMA İLE İLGİLİ GELİŞTİRİLMİŞ ÖLÇME ARAÇLARININ İNCELENMESİ: İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI. , 343 - 353. 10.17755.esosder.409006
Chicago SOYCAN MERVE,Babacan Ezgi MÜZİKSEL İŞİTME, OKUMA VE YAZMA İLE İLGİLİ GELİŞTİRİLMİŞ ÖLÇME ARAÇLARININ İNCELENMESİ: İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI. (2019): 343 - 353. 10.17755.esosder.409006
MLA SOYCAN MERVE,Babacan Ezgi MÜZİKSEL İŞİTME, OKUMA VE YAZMA İLE İLGİLİ GELİŞTİRİLMİŞ ÖLÇME ARAÇLARININ İNCELENMESİ: İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI. , 2019, ss.343 - 353. 10.17755.esosder.409006
AMA SOYCAN M,Babacan E MÜZİKSEL İŞİTME, OKUMA VE YAZMA İLE İLGİLİ GELİŞTİRİLMİŞ ÖLÇME ARAÇLARININ İNCELENMESİ: İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI. . 2019; 343 - 353. 10.17755.esosder.409006
Vancouver SOYCAN M,Babacan E MÜZİKSEL İŞİTME, OKUMA VE YAZMA İLE İLGİLİ GELİŞTİRİLMİŞ ÖLÇME ARAÇLARININ İNCELENMESİ: İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI. . 2019; 343 - 353. 10.17755.esosder.409006
IEEE SOYCAN M,Babacan E "MÜZİKSEL İŞİTME, OKUMA VE YAZMA İLE İLGİLİ GELİŞTİRİLMİŞ ÖLÇME ARAÇLARININ İNCELENMESİ: İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI." , ss.343 - 353, 2019. 10.17755.esosder.409006
ISNAD SOYCAN, MERVE - Babacan, Ezgi. "MÜZİKSEL İŞİTME, OKUMA VE YAZMA İLE İLGİLİ GELİŞTİRİLMİŞ ÖLÇME ARAÇLARININ İNCELENMESİ: İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI". (2019), 343-353. https://doi.org/10.17755.esosder.409006
APA SOYCAN M, Babacan E (2019). MÜZİKSEL İŞİTME, OKUMA VE YAZMA İLE İLGİLİ GELİŞTİRİLMİŞ ÖLÇME ARAÇLARININ İNCELENMESİ: İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 18(69), 343 - 353. 10.17755.esosder.409006
Chicago SOYCAN MERVE,Babacan Ezgi MÜZİKSEL İŞİTME, OKUMA VE YAZMA İLE İLGİLİ GELİŞTİRİLMİŞ ÖLÇME ARAÇLARININ İNCELENMESİ: İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik) 18, no.69 (2019): 343 - 353. 10.17755.esosder.409006
MLA SOYCAN MERVE,Babacan Ezgi MÜZİKSEL İŞİTME, OKUMA VE YAZMA İLE İLGİLİ GELİŞTİRİLMİŞ ÖLÇME ARAÇLARININ İNCELENMESİ: İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.18, no.69, 2019, ss.343 - 353. 10.17755.esosder.409006
AMA SOYCAN M,Babacan E MÜZİKSEL İŞİTME, OKUMA VE YAZMA İLE İLGİLİ GELİŞTİRİLMİŞ ÖLÇME ARAÇLARININ İNCELENMESİ: İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik). 2019; 18(69): 343 - 353. 10.17755.esosder.409006
Vancouver SOYCAN M,Babacan E MÜZİKSEL İŞİTME, OKUMA VE YAZMA İLE İLGİLİ GELİŞTİRİLMİŞ ÖLÇME ARAÇLARININ İNCELENMESİ: İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik). 2019; 18(69): 343 - 353. 10.17755.esosder.409006
IEEE SOYCAN M,Babacan E "MÜZİKSEL İŞİTME, OKUMA VE YAZMA İLE İLGİLİ GELİŞTİRİLMİŞ ÖLÇME ARAÇLARININ İNCELENMESİ: İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI." Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 18, ss.343 - 353, 2019. 10.17755.esosder.409006
ISNAD SOYCAN, MERVE - Babacan, Ezgi. "MÜZİKSEL İŞİTME, OKUMA VE YAZMA İLE İLGİLİ GELİŞTİRİLMİŞ ÖLÇME ARAÇLARININ İNCELENMESİ: İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik) 18/69 (2019), 343-353. https://doi.org/10.17755.esosder.409006