SOSYAL AĞLAR VE MODERN İNSANIN YALNIZLAŞMASI: COCACOLA REKLAM ÖRNEĞİ

Yıl: 2019 Cilt: 18 Sayı: 70 Sayfa Aralığı: 929 - 942 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17755/esosder.486718 İndeks Tarihi: 03-01-2020

SOSYAL AĞLAR VE MODERN İNSANIN YALNIZLAŞMASI: COCACOLA REKLAM ÖRNEĞİ

Öz:
İnternetin ağlar oluşturarak hayatımızın içine girmesi ve son on yıldır milyarlarca kişi tarafından kullanılması, internet ile mobil iletişimin yakınsamasının bir sonucudur. Her teknoloji, toplumların üzerinde toplumsal ve sosyal açıdan dönüşümler ve değişimler sağlamaktadır. Özellikle iletişim teknolojileri ile beraber, toplumların alışkanlıklarından, yıllardır süregelen kültürlerine, yapılarına, iş yaşamlarına kadar değişimler oluşmaktadır. Modernleşen bireyler geleneksel iletişim biçimlerinden ziyade, parmak dokunuşlarıyla dünya çapında birçok kullanıcıya erişme imkânı sağlayan bir ağ iletişimini tercih etmektedirler. Her türlü iletişimin bu ağlar üzerinden yapılması, sosyal ağların çok fazla tercih edilmesi yeni bir sosyalleşme süreci olarak görülmeye başlanmıştır. Bu süreçle beraber, kişilerin ilişkileri, yaşama biçimleri, iletişimleri farklı bir boyut kazanmıştır. Bireylerin, diğer insanlarla kurdukları iletişim, teknolojiyle aracılanmış bir iletişim biçimine dönüşmüş, zaman ve mekan kavramı ortadan kalkmıştır. Modern insanın, yüz yüze iletişimden ziyade iletişim teknolojileri ve sosyal medya (facebook, twitter, instagram vb.) ile aracılanmış iletişim biçimini kullanması onları ekrana bağımlı hale getirmektedir. Böylelikle, kalabalık toplumlar çevreleri ve hatta kendilerine yabancılaşmış bireyleri barındırmaktadırlar. Bu anlık iletişim beraberinde beden dili (jest, mimik) içermeyen, sanal davranış ve sanal duygular içeren bir süreci kapsamaktadır. Sosyal ağlar “manuel” toplumları doğurmuş olup insanların bir araya gelememesine neden olmuştur. Bir araya gelen kişilerin ise belli bir süre sonra çevrelerindeki kişilerle ile aynı ortamdayken “sanal” ortamlarına dönmeyi tercih ettikleri gözlenmektedir. Bu çalışma ile toplulukların içinde yaşayan “yalnız” kişilerin sosyal ağlar aracılığıyla sosyalleşmeyi tercih etmeleri ve teknoloji sayesinde modernleşen fakat bir o kadar yabancılaşmış topluma Coca Cola’nın “Sosyal Medya” temalı reklam filmi penceresinden göstergebilimsel çözümleme ile eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşılacaktır.
Anahtar Kelime:

Konular: İletişim Film, Radyo, Televizyon

SOCIAL NETWORKS AND MODERN MAN’S LONELINESS: AN ADVERTISING OF COCA COLA

Öz:
Having the internet into our lives by creating networks and being used by billions of people over the last ten years is a result of the convergence of internet and mobile communication. Every technology provides societal and social transformations and changings over societies. Along with communication technologies, changes are taking place from the habits of the communities, to the cultures that have been going on for years, to the structures and business life. Modernized individuals prefer a networking approach that allows them to access many users worldwide with their finger touches, rather than traditional forms of communication. Making all kinds of communication over these networks started to be seen as a new process of socialization. Along with this process, people's relationships, ways of living and communication have gained a different dimension. The use of modern human communication by communication technologies and social media (facebook, twitter, instagram etc.) rather than face-to-face communication makes them dependent on the screen. In this way, crowded societies host communities and even alienated individuals. This instant communication includes a process that does not involve body language (gesture, mimic), including virtual behavior and virtual emotion. Digital networks have created "manual" societies so people could not come together because of this. It is observed that those who come together prefer returning to "virtual" environments. With this study, people who live in communities prefer to socialize through social networks, and thanks to the technology, a modernized but so alienated society will be approached from a critical point of view through semiotic analysis of Coca Cola's "Social Media” theme advertising film window.
Anahtar Kelime:

Konular: İletişim Film, Radyo, Televizyon
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
5
7
7
 • Avcı, A. (2017). “Her Zaman Çevrimiçi”Olmak, Epôke Sosyal Bilimler Dergisi.
 • Bayraktutan, F. (2005). Aile içi İlişkiler Açısından İnternet Kullanımı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Istanbul Üniversitesi, Istanbul.
 • Bookchin, M. (1996). Ekolojik Bir Topluma Doğru. Istanbul: Ayrıntı Yayınları. Cabral, J. (2011). “Is Generation Y Addicted to Social Media?”, The Elon Journal of Undergraduate Research in Communications, Vol:2, No:1.
 • Cornejo, R. Tentori, M., Favela, J. (2013). “Enriching in-person encounters through social media: A study on family connectedness for the elderly.” Human Computer Studies, Vol. 71.
 • Çakır, M. (2014). Görsel Kültür ve Küresel Kitle Kültürü. Ütopya Yayınevi: Ankara.
 • Çakır, M. (2013). Medya ve Modernlik. Parşömen Yayıncılık: Istanbul.
 • Çizmeci, E. (2015). Yeni Medya ve Serbest Zaman. İletişim Çalışmaları, Istanbul: Derin Yayınları.
 • Davutoğlu, A. (1995). “Derinliğini Kaybeden İletişim” İzlenim Dergisi, Sayı:30. Eldeniz, L. (2010). “İkinci Medya Çağında Etkileşimin Rolü ve Web 2.0”, İkinci Medya Çağında İnternet, 2010.
 • Ellison, D. (2012). Sociality Through Social Network Sites. The Oxford Hnadbook of Internet Studies, Oxford: Oxford University Press.
 • Giddens, Anthony. Modernliğin Sonuçları, Çev. Ersin Kuşdil. Istanbul: Ayrıntı Yayınları, 2012 Giddens, A; Pierson, C. (2001). Modernliği Anlamlandırmak, Çev. Serhat Uyurkulak ve Murat Sağlam. Istanbul: Alfa Kitabevi.
 • Günay, M. (2008). “Yalnızlık ve Birliktelik Arasında İnsan İlişkileri” Aratos Dergisi, 2008 http://docplayer.biz.tr/61082881-Yalnizlik-ve-birliktelik-arasinda-insan-iliskileri-1- yrd-doc-dr-mustafa-gunay.html Harvey, D. (1999). Postmodernliğin Durumu. Metis Yayınları, İstanbul
 • Kart, E. (2014). “Boş Zamanın Çoklu Tüketim Mekanı Olarak İnternet ve Yeni Yaşam Tarzlarının İnşası”. Global Media Journal.
 • Kaya. A. (2013). “Sosyal Paylaşım Ağlarının Kişilerarası İletişim Sürecine Etkisi bağlamında Facebook”, Sosyal Medya Araştırmaları 1: Sosyalleşen Birey İçinde, Metis Yayınları, Istanbul.
 • Kuşay, Y. (2010). “Sosyal Medyanın Gücü ve Uygulama Örnekleri”, İkinci Medya Çağında İnternet,
 • Küçüksaraç, B. (2013). Prosumer Kadınlar ve Kendin Yap Bloglarında Üretim ve Tüketim Pratikleri, Yeni Medya Araştırmaları: Kavramlar, Uygulamalar, Araştırmaları Literatürk Academia: Istanbul.
 • Livingstone, S. (2010). “From Family Television to Bedroom Culture: Young People’s Media At Home Originally published in Devereux, Eoin, (ed.) Media studies: key issues and debates. London, Sage Publications, 2010. Pelling, E. L., ve White, K. M. (2009). “The theory o Planned Behaviour Applied to Young People’s Use of Social Networking Web Sites”, Cyberpsychology&Behaviour.
 • Peplau, L. A., Perlman, D. (1982). “Perspectives on Loneliness”, Loneliness: A Sourcebook of Current Theory, Research and Theraphy, New York: Wiley.
 • Torlak, Ö. ve Ay, U. (2014). “Facebook’ta Bulunma Amacı ve Facebook Reklamlarına Duyulan İlgi Arasındaki İlişki”. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Eskişehir.
 • Tutar, Hasan. (2007). “Katı Olan Her İş Sanallaşıyor veya İşgörenin Artan Yalnızlığı Üzerine: Kuramsal Bir Yaklaşım”, İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt:9, Sayı:2.
 • Turkle, S. (2010). Alone Together. Basic Books: New York.
 • Özkan, G. Ş. (2014). “Ağ Tabanlı Sahnede Benliğin Sunumu: İdealize Edilmiş Duygular” Yeni Medya Araştırmaları: Kavramlar, Uygulamalar, Araştırmalar, Literatürk Academia: Istanbul.
 • Wallsten, S. What Are We Not Doing When We Are Online. National Bureau of Economic Research Working Paper Series. http://www.nber.org/papers/w19549.pdf?new_window=1
 • Yengin, Deniz. (2012). Yeni Medya ve Dokunmatik Toplum. Derin Yayınları: Istanbul.
 • http://scholar.google.com.tr/scholar_url?url=http%3A%2F%2Fwww.academia.edu%2Fdownl oad%2F31332059%2FDIJITAL_DUNYADA_ZAMAN_yedek2.docx&hl=tr&sa=T& ei=XBzCWraIJpKImgHc4KZg&scisig=AAGBfm0dJ6NrecrBaxXWc68AayY0Pnfvhg &nossl=1&ws=1600x752 (23.03.2018).
 • http://www.calismatoplum.org/sayi17/yilmaz.pdf (20.03.2018) http://www.comscore.com (01.04.2018) https://scholar.google.com.tr/scholar?hl=tr&as_sdt=0%2C5&q=nuray+mercan+dijital+d%C3 %BCnya+&btnG= (05.04.2018)
 • http://www.bilgiyonetimi.org.cm/pages/mkl_gos.php?nt=426 (10.04.2018)
 • (http://www.arem.gov.tr/yayin/internet_ve.pdf) (13.04.2018)
 • (http://optimiseblog.co.uk/a-2013-social-media-report/) (13.04.2018)
 • (https://www.youtube.com/watch?v=RiUNAjaeAFc) (15.04.2018)
APA SEZERER ALBAYRAK E (2019). SOSYAL AĞLAR VE MODERN İNSANIN YALNIZLAŞMASI: COCACOLA REKLAM ÖRNEĞİ. , 929 - 942. 10.17755/esosder.486718
Chicago SEZERER ALBAYRAK Eda SOSYAL AĞLAR VE MODERN İNSANIN YALNIZLAŞMASI: COCACOLA REKLAM ÖRNEĞİ. (2019): 929 - 942. 10.17755/esosder.486718
MLA SEZERER ALBAYRAK Eda SOSYAL AĞLAR VE MODERN İNSANIN YALNIZLAŞMASI: COCACOLA REKLAM ÖRNEĞİ. , 2019, ss.929 - 942. 10.17755/esosder.486718
AMA SEZERER ALBAYRAK E SOSYAL AĞLAR VE MODERN İNSANIN YALNIZLAŞMASI: COCACOLA REKLAM ÖRNEĞİ. . 2019; 929 - 942. 10.17755/esosder.486718
Vancouver SEZERER ALBAYRAK E SOSYAL AĞLAR VE MODERN İNSANIN YALNIZLAŞMASI: COCACOLA REKLAM ÖRNEĞİ. . 2019; 929 - 942. 10.17755/esosder.486718
IEEE SEZERER ALBAYRAK E "SOSYAL AĞLAR VE MODERN İNSANIN YALNIZLAŞMASI: COCACOLA REKLAM ÖRNEĞİ." , ss.929 - 942, 2019. 10.17755/esosder.486718
ISNAD SEZERER ALBAYRAK, Eda. "SOSYAL AĞLAR VE MODERN İNSANIN YALNIZLAŞMASI: COCACOLA REKLAM ÖRNEĞİ". (2019), 929-942. https://doi.org/10.17755/esosder.486718
APA SEZERER ALBAYRAK E (2019). SOSYAL AĞLAR VE MODERN İNSANIN YALNIZLAŞMASI: COCACOLA REKLAM ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 18(70), 929 - 942. 10.17755/esosder.486718
Chicago SEZERER ALBAYRAK Eda SOSYAL AĞLAR VE MODERN İNSANIN YALNIZLAŞMASI: COCACOLA REKLAM ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik) 18, no.70 (2019): 929 - 942. 10.17755/esosder.486718
MLA SEZERER ALBAYRAK Eda SOSYAL AĞLAR VE MODERN İNSANIN YALNIZLAŞMASI: COCACOLA REKLAM ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.18, no.70, 2019, ss.929 - 942. 10.17755/esosder.486718
AMA SEZERER ALBAYRAK E SOSYAL AĞLAR VE MODERN İNSANIN YALNIZLAŞMASI: COCACOLA REKLAM ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik). 2019; 18(70): 929 - 942. 10.17755/esosder.486718
Vancouver SEZERER ALBAYRAK E SOSYAL AĞLAR VE MODERN İNSANIN YALNIZLAŞMASI: COCACOLA REKLAM ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik). 2019; 18(70): 929 - 942. 10.17755/esosder.486718
IEEE SEZERER ALBAYRAK E "SOSYAL AĞLAR VE MODERN İNSANIN YALNIZLAŞMASI: COCACOLA REKLAM ÖRNEĞİ." Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 18, ss.929 - 942, 2019. 10.17755/esosder.486718
ISNAD SEZERER ALBAYRAK, Eda. "SOSYAL AĞLAR VE MODERN İNSANIN YALNIZLAŞMASI: COCACOLA REKLAM ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik) 18/70 (2019), 929-942. https://doi.org/10.17755/esosder.486718