ANAYASA MAHKEMESİNİN KAMU TÜZEL KİŞİLERİNE YÖNELİK BİREYSEL BAŞVURU YASAĞINA YAKLAŞIMI: ÇELİŞEN İKİ YÖNTEM VE GEREKÇE

Yıl: 2019 Cilt: 23 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 279 - 296 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 06-01-2020

ANAYASA MAHKEMESİNİN KAMU TÜZEL KİŞİLERİNE YÖNELİK BİREYSEL BAŞVURU YASAĞINA YAKLAŞIMI: ÇELİŞEN İKİ YÖNTEM VE GEREKÇE

Öz:
2010 yılında yapılan Anayasa değişikliğiyle “herkese” tanınan bireysel başvuru hakkının, 2011 yılında kabul edilen 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile kamu tüzel kişileri tarafından kullanılamayacağı hükme bağlanmıştır. 6216 sayılı Kanunda yer alan kamu tüzel kişilerinin bireysel başvuru yapamayacaklarına ilişkin hüküm hem norm denetimi, hem de yasağa rağmen yapılan bireysel başvurular üzerine birçok kez Anayasa Mahkemesinin önüne gelmiştir. Anayasa Mahkemesi norm denetiminde söz konusu yasağı Anayasaya uygun bulmuş ve bireysel başvurularda bu yasağı dikkate almıştır. Ancak Anayasa Mahkemesi bu yasağa ilişkin sergilediği istikrarlı ve tutarlı tavrı kararlarında kullandığı yorum yönteminde ve gerekçede gösterememiştir. Norm denetiminde kullandığı yorum yöntemi ve ret gerekçesi ile bireysel başvurular üzerine verdiği kararlarda kullandığı yorum yöntemi ve gerekçe çelişmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

THE CONSTITUTIONAL COURT’S APPROACH ON THE PROHIBITION OF INDIVIDUAL APPLICATION FOR PUBLIC LEGAL ENTITIES: TWO CONFLICTING METHODS AND JUSTIFICATIONS

Öz:
With the constitutional amendments of 2010, individual application right has been adopted for “everyone” in Turkey. But this right is prohibited for public legal entities with Law on Establishment and Trial Procedures of the Constitutional Court adopted in 2011. The provision stating that public legal entities cannot make individual applications has been brought before the Constitutional Court, once by constitutionality review and many times by individual applications. The Constitutional Court found this provision constitutional and took this prohibition into account in individual applications. However the Constitutional Court has not been able to demonstrate its consistent and insistent attitude regarding this prohibition in its interpretation method and justification. The interpretation method and the justification of rejection used in the constitutional review and the interpretation method and the justification used in the individual applications contradict each other.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • ANAYURT, Ömer: Anayasa Hukuku, Genel Kısım, Temel İlkeler, Kavram ve Kurumlar, Seçk n, Ankara, 2018.
 • ANAYURT, Ömer: Hukuka G r ş ve Hukukun Temel Kavramları, 19. Baskı, Seçk n, Ankara, 2019.
 • ARAL, Vecd : Hukuk ve Hukuk B l m Üzer ne, Gözden Geç r lm ş Üçüncü Bası, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1979.
 • CASAS BAAMONDE, María Em l a: Amparo Başvurusu, Anayasa Yargısı Derg s , C lt: 26, Yıl: 2009, s. 101-110.
 • ÇAĞLAYAN, Ramazan: Hukukumuzda Kamu Tüzel K ş l ğ Kavramı ve Kıstasları, Uyuşmazlık Mahkemes Derg s , Serdar Özgüldür Armağanı Sayı:7, Ankara, 2007, s. 373-398.
 • EREN, Abdurrahman: Hukuk Yorum Yöntemler Açısından B reysel Başvuru Kararlarının Anayasanın Yorumuna Etk ler , Anayasa Yargısı, 33, 2016, s.231-301.
 • GÜRİZ, Adnan: Hukuk Başlangıcı, S yasal K tabev , Ankara 1994.
 • GÜRİZ, Adnan: Hukuk Felsefes , Dördüncü Baskı, Ankara Ün vers tes Hukuk Fakültes Yayınları No:511, Ankara, 1996.
 • HASSEMER, W nfr ed: Anayasa Ş kayet ve Buna İl şk n Sorunlar, (Almanya’da Temel Hak Ş kayet Hakkında Rapor), Çev ren: Fazıl Sağlam, Anayasa Yargısı Derg s , C. 21, 2004, s. 1-13.
 • IŞIKTAÇ, Yasem n/METİN, Sevtap: Hukuk Metodoloj s , F l z K tabev , İstanbul, 2013.
 • KŁOPOCKA-JASIŃSKA, Marta/ KRZYWOŃ, Adam: On the R ght of Publ c Law Ent t es to Lodge a Const tut onal Compla nt n The L ght of the Jur sprudence of the Pol sh Const tut onal Tr bunal, Wroclaw Rev ew of Law, Adm n strat on & Econom cs, Vol 6:1, 2016, s.45-64.
 • ODER, Bert l Emrah: Anayasa Yargısında Yorum Yöntemler , Beta, İstanbul, 2010. RASMUSSEN, Hjalte: On Law and Pol cy n the European Court of Just ce, Mart nus N jhoff Publ shers, Dordrecht, 1986.
 • SEROZAN, Rona: Hukukta Yöntem, Vedat K tapçılık, İstanbul, 2015.
 • SÖZER, Al Nazım: Hukukta Yöntemb l m, 5. Baskı, Beta, İstanbul, 2015.
 • ŞİRİN, Tolga: Türk ye’de Anayasa Ş kayet (B reysel Başvuru): İnsan Hakları Avrupa Mahkemes ve Almanya Uygulaması le Mukayesel B r İnceleme, On İk Levha Yayınları, İstanbul, 2013.
 • <http://kararlaryen .anayasa.gov.tr/Karar/Content/bae8fd21-ec86-466c-b2df-159dc30b15ee?excludeGerekce=False&wordsOnly=False>er ş m 18.09.2019.
 • < h t t p s : / / s e a r c h . c o e . n t / c m / P a g e s / r e s u l t _ d e t a l s . aspx?ObjectId=09000016805dd18e> er ş m 11.09.2019.
 • <https://www.anayasa.gov.tr/f les/pdf/anayasa_yarg s /Mar aECBaamonde.pdf> er ş m, 13.09.2019.
 • <https://www.anayasa.gov.tr/med a/4617/almanya.pdf> er ş m, 13.09.2019.
 • <https://www.echr.coe. nt/Documents/Adm ss b l ty_gu de_ENG.pdf> er ş m 20.09.2019.
 • <https://www.tbmm.gov.tr/s rasay /donem23/y l01/ss696.pdf>er ş m 15.09.2019.
 • <https://www2.tbmm.gov.tr/d23/1/1-0993.pdf> er ş m 15.09.2019.
 • European Court of Human R ghts, Pract cal Gu de on Adm ss ble Cr ter a, Updated on 30 Apr l 2019, <https://www.echr.coe. nt/Documents/ Adm ss b l ty_gu de_ENG.pdf> er ş m 20.09.2019.
APA Salihpaşaoğlu Y (2019). ANAYASA MAHKEMESİNİN KAMU TÜZEL KİŞİLERİNE YÖNELİK BİREYSEL BAŞVURU YASAĞINA YAKLAŞIMI: ÇELİŞEN İKİ YÖNTEM VE GEREKÇE. , 279 - 296.
Chicago Salihpaşaoğlu Yaşar ANAYASA MAHKEMESİNİN KAMU TÜZEL KİŞİLERİNE YÖNELİK BİREYSEL BAŞVURU YASAĞINA YAKLAŞIMI: ÇELİŞEN İKİ YÖNTEM VE GEREKÇE. (2019): 279 - 296.
MLA Salihpaşaoğlu Yaşar ANAYASA MAHKEMESİNİN KAMU TÜZEL KİŞİLERİNE YÖNELİK BİREYSEL BAŞVURU YASAĞINA YAKLAŞIMI: ÇELİŞEN İKİ YÖNTEM VE GEREKÇE. , 2019, ss.279 - 296.
AMA Salihpaşaoğlu Y ANAYASA MAHKEMESİNİN KAMU TÜZEL KİŞİLERİNE YÖNELİK BİREYSEL BAŞVURU YASAĞINA YAKLAŞIMI: ÇELİŞEN İKİ YÖNTEM VE GEREKÇE. . 2019; 279 - 296.
Vancouver Salihpaşaoğlu Y ANAYASA MAHKEMESİNİN KAMU TÜZEL KİŞİLERİNE YÖNELİK BİREYSEL BAŞVURU YASAĞINA YAKLAŞIMI: ÇELİŞEN İKİ YÖNTEM VE GEREKÇE. . 2019; 279 - 296.
IEEE Salihpaşaoğlu Y "ANAYASA MAHKEMESİNİN KAMU TÜZEL KİŞİLERİNE YÖNELİK BİREYSEL BAŞVURU YASAĞINA YAKLAŞIMI: ÇELİŞEN İKİ YÖNTEM VE GEREKÇE." , ss.279 - 296, 2019.
ISNAD Salihpaşaoğlu, Yaşar. "ANAYASA MAHKEMESİNİN KAMU TÜZEL KİŞİLERİNE YÖNELİK BİREYSEL BAŞVURU YASAĞINA YAKLAŞIMI: ÇELİŞEN İKİ YÖNTEM VE GEREKÇE". (2019), 279-296.
APA Salihpaşaoğlu Y (2019). ANAYASA MAHKEMESİNİN KAMU TÜZEL KİŞİLERİNE YÖNELİK BİREYSEL BAŞVURU YASAĞINA YAKLAŞIMI: ÇELİŞEN İKİ YÖNTEM VE GEREKÇE. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 23(4), 279 - 296.
Chicago Salihpaşaoğlu Yaşar ANAYASA MAHKEMESİNİN KAMU TÜZEL KİŞİLERİNE YÖNELİK BİREYSEL BAŞVURU YASAĞINA YAKLAŞIMI: ÇELİŞEN İKİ YÖNTEM VE GEREKÇE. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 23, no.4 (2019): 279 - 296.
MLA Salihpaşaoğlu Yaşar ANAYASA MAHKEMESİNİN KAMU TÜZEL KİŞİLERİNE YÖNELİK BİREYSEL BAŞVURU YASAĞINA YAKLAŞIMI: ÇELİŞEN İKİ YÖNTEM VE GEREKÇE. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.23, no.4, 2019, ss.279 - 296.
AMA Salihpaşaoğlu Y ANAYASA MAHKEMESİNİN KAMU TÜZEL KİŞİLERİNE YÖNELİK BİREYSEL BAŞVURU YASAĞINA YAKLAŞIMI: ÇELİŞEN İKİ YÖNTEM VE GEREKÇE. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2019; 23(4): 279 - 296.
Vancouver Salihpaşaoğlu Y ANAYASA MAHKEMESİNİN KAMU TÜZEL KİŞİLERİNE YÖNELİK BİREYSEL BAŞVURU YASAĞINA YAKLAŞIMI: ÇELİŞEN İKİ YÖNTEM VE GEREKÇE. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2019; 23(4): 279 - 296.
IEEE Salihpaşaoğlu Y "ANAYASA MAHKEMESİNİN KAMU TÜZEL KİŞİLERİNE YÖNELİK BİREYSEL BAŞVURU YASAĞINA YAKLAŞIMI: ÇELİŞEN İKİ YÖNTEM VE GEREKÇE." Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 23, ss.279 - 296, 2019.
ISNAD Salihpaşaoğlu, Yaşar. "ANAYASA MAHKEMESİNİN KAMU TÜZEL KİŞİLERİNE YÖNELİK BİREYSEL BAŞVURU YASAĞINA YAKLAŞIMI: ÇELİŞEN İKİ YÖNTEM VE GEREKÇE". Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 23/4 (2019), 279-296.