Yıl: 2016 Cilt: 0 Sayı: 55 Sayfa Aralığı: 209 - 224 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 09-01-2020

İSLAM ÖNCESİ TÜRK TOPLUMUNDA KADININ KONUMU ÜZERİNE

Öz:
Toplumların uygarlık seviyelerinin belirlenmesinde cemiyet hayatındakadın ve çocukların konumu önemli bir yer tutar. En ilkel cemiyet hayatındangünümüze bu iki grubun hakları, esasında toplumların insan haklarınabakışını da anlamaya yarar. Ataerkilliğin baskın olduğu İlk Çağmedeniyetlerinde kız çocuklarının öldürülmesi, ömür boyunca birininvesayetinde yaşaması ya da isim verilmeye layık görülmemesi gibi durumlarcinsiyet ayrımcılığının ulaştığı boyutu gösterir vahim örneklerdir. Aynışekilde kadın öldürüldüğünde katilin hiçbir cezaya çarptırılmadığı toplumlarolduğu gibi kadın ve çocukların baba için çalıştığı, kocasının kadını istediğizaman boşayabildiği durumlara da sıkça rastlanır. Bunların yaşandığızamanlarda Türk toplumunda kadının yerinin ne olduğu konusu Türklerinmedeniyet tarihindeki yerini belirleyici önemli bir ölçü olacaktır. Kadının aileve cemiyet içerisindeki yerinden başlamak üzere siyasi ve hukuki hakları ilebirlikte ele alınabilecek mesele aydınlığa kavuşunca, göçebe olmaklaküçümsenen ve uygarlık tarihine katkısı olmadığı ön kabulü ile hakkındaönermeler üretilen Türklerin tarihteki gerçek yeri de gün yüzüne çıkmayabaşlayacaktır.
Anahtar Kelime:

Konular: Kültürel Çalışmalar

UP ON THE POSITION OF THE WOMAN IN THE PRE-ISLAMIC TURKISH SOCIETY

Öz:
The position of the women and the children play an important role in determination of the level of the civilisation of the society. The rights of both groups actually provide a better point of view of the societies towards human rights from the most primitive societies up to now. In the dominant patriarcial structure in the ancient civilisations the killing of the girls, their living under the custody of someone or not being regarded to be given a name are the bad examples of indication that displays the dimensioın of the sex discrimination. Similarly it a common fact that there are societies when a woman is killed the murderer is never punished and the woman and children work for the father and the husband gets divorced form his wife whenever he wants. During these times when all these are experienced what the position of the woman in the Turkish society is will be an important criteria to determine the place of the Turks in the history of civilisation. When the matter starting from the point of the position of the woman in the family and the society together with political and legal rights is illuminated the position of the Turks who are despised as nomadic and about whom some ideas are fabricated claiming that they did not contribute to the history of civilisation with some prejudices will start to come to the fore.
Anahtar Kelime:

Konular: Kültürel Çalışmalar
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ahmetbeyoğlu, A. (1995). Grek seyyahı Priskos (V. Asır)’a göre Avrupa Hunları. İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayını.
 • Alyılmaz, S. ve Alyılmaz, C. (2014). Eski Türk kadın heykellerinin düşündürdükleri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 3/4, 1-33.
 • Banarlı, N. S. (1971). Resimli Türk edebiyatı tarihi. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayını.
 • Bang, W ve Rahmeti, G. R. (2012). Oğuz Kağan destanı, İstanbul: Örgün Yayınevi.
 • Ban-gu (2004). Han Hanedanlığı tarihi Hsiung-nu (Hun) monografisi. (A. Onat vd.), Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayını.
 • Bars, M. E. (2014). Ak Kağan destanında kadın tipi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 3/3, 94-111.
 • Baştav, Ş. (1941). Sabir Türkleri. Belleten, V/17-18 (Nisan), 53-99.
 • Baykara, T. (1997). Türk Kültürü Araştırmaları. İzmir: Akademi Kitabevi.
 • Chi, T. (1971). Türk tarihine aid Çin kaynakları. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, 2, 181-210.
 • Çağatay, N. (1989). İslâm dönemine dek Arap tarihi. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayını.
 • Çoruhlu, Y. (2000). Türk mitolojisinin ana hatları. İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • Di Cosmo, N. (2002). Hun İmparatorluğu’nun kuruluşu ve yükselişi. Türkler, I, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları. 709-719.
 • Donuk, A. (1980). Çeşitli topluluklarda ve eski Türklerde aile. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, 33, 147-168.
 • Donuk, A. (1988). Eski Türk devletlerinde idarî-askerî ünvan ve terimler. İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları.
 • el-Belâzurî (1987). Fütuhu’l-Büldan (M. Fayda). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını.
 • Ergin, M. (1988). Dede Korkut kitabı, I. İstanbul: Boğaziçi Yayınevi.
 • Eröz, M. (1977). Türk ailesi. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayını.
 • Gökalp, Z. (1990). Türkçülüğün esasları. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayını.
 • Gökalp, Z. (1991). Türk uygarlığı tarihi. İstanbul: İnkılâp Kitabevi.
 • Gömeç, S. (1997). Kök Türk tarihi. Ankara: Türksoy yayınları.
 • İbn Fazlan (1975). İbn Fazlan seyahatnâmesi. (R. Şeşen). İstanbul: Bedir Yayınevi.
 • İnan, A. (1976). Eski Türk dini tarihi. İstanbul: Kültür Bakanlığı Yayını.
 • İnan, A. (1998). Makaleler ve incelemeler, I. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayını.
 • Kabaklı Çimen, L. (2008). Türk töresinde kadın ve aile. İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayını.
 • Kafesoğlu, İ. (1998). Türk milli kültürü. İstanbul: Boğaziçi Yayınevi.
 • Kaşgarlı Mahmud (1999). Divanü Lûgat-it Türk tercümesi, III. (B. Atalay). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayını.
 • Ligeti, L. (1986). Bilinmeyen iç asya. (S. Karatay). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayını.
 • Onay, İ. (2012). Eski Türk toplumunda aile düzeni ve bunun dini, siyasi hayata yansımaları. The Journal of Academic Social Science Studies, 6, 347-357.
 • Orkun, H. N. (1987). Eski Türk yazıtları. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayını.
 • Ögel, B. (1988). Dünden bugüne Türk kültürünün gelişme çağları. İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayını.
 • Ögel, B. (2002). Sino Turcıca Çingiz Han’ın Türk müşavirleri. İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.
 • Pugliese, G. (1957). Roma ailesine tarihi bir bakış. (Z. Umur). İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 22/1-4, 339-349.
 • Sevinç, N. (1987). Eski Türklerde kadın ve aile. İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayını.
 • Şen, S. (2008). Dede Korkut kitabı’nda kadına yönelik hitaplar. Turkish Studies, 3/2, 627-641.
 • Taşağıl, A. (2004). Göktürkler, III. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayını.
 • Turan, O. (1980). Türk cihan hakimiyeti mefkuresi tarihi, I-II. İstanbul: Nakışlar Yayınevi.
 • Uraz, M. (1994). Türk mitolojisi. İstanbul: Mitologya Yayınları.
 • Useev, N. (2012). Köktürk harfli Yenisey yazıtlarındaki kadını bildiren kelimelerin anlamına göre eski Türklerde kadın imajı. Dil Araştırmaları, 11, 57-66.
 • Yusuf Has Hâcib (2003). Kutadgu Bilig, II. (R. R. Arat). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayını.
APA TELLİOĞLU İ (2016). İSLAM ÖNCESİ TÜRK TOPLUMUNDA KADININ KONUMU ÜZERİNE. , 209 - 224.
Chicago TELLİOĞLU İbrahim İSLAM ÖNCESİ TÜRK TOPLUMUNDA KADININ KONUMU ÜZERİNE. (2016): 209 - 224.
MLA TELLİOĞLU İbrahim İSLAM ÖNCESİ TÜRK TOPLUMUNDA KADININ KONUMU ÜZERİNE. , 2016, ss.209 - 224.
AMA TELLİOĞLU İ İSLAM ÖNCESİ TÜRK TOPLUMUNDA KADININ KONUMU ÜZERİNE. . 2016; 209 - 224.
Vancouver TELLİOĞLU İ İSLAM ÖNCESİ TÜRK TOPLUMUNDA KADININ KONUMU ÜZERİNE. . 2016; 209 - 224.
IEEE TELLİOĞLU İ "İSLAM ÖNCESİ TÜRK TOPLUMUNDA KADININ KONUMU ÜZERİNE." , ss.209 - 224, 2016.
ISNAD TELLİOĞLU, İbrahim. "İSLAM ÖNCESİ TÜRK TOPLUMUNDA KADININ KONUMU ÜZERİNE". (2016), 209-224.
APA TELLİOĞLU İ (2016). İSLAM ÖNCESİ TÜRK TOPLUMUNDA KADININ KONUMU ÜZERİNE. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 0(55), 209 - 224.
Chicago TELLİOĞLU İbrahim İSLAM ÖNCESİ TÜRK TOPLUMUNDA KADININ KONUMU ÜZERİNE. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 0, no.55 (2016): 209 - 224.
MLA TELLİOĞLU İbrahim İSLAM ÖNCESİ TÜRK TOPLUMUNDA KADININ KONUMU ÜZERİNE. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, vol.0, no.55, 2016, ss.209 - 224.
AMA TELLİOĞLU İ İSLAM ÖNCESİ TÜRK TOPLUMUNDA KADININ KONUMU ÜZERİNE. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi. 2016; 0(55): 209 - 224.
Vancouver TELLİOĞLU İ İSLAM ÖNCESİ TÜRK TOPLUMUNDA KADININ KONUMU ÜZERİNE. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi. 2016; 0(55): 209 - 224.
IEEE TELLİOĞLU İ "İSLAM ÖNCESİ TÜRK TOPLUMUNDA KADININ KONUMU ÜZERİNE." Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 0, ss.209 - 224, 2016.
ISNAD TELLİOĞLU, İbrahim. "İSLAM ÖNCESİ TÜRK TOPLUMUNDA KADININ KONUMU ÜZERİNE". Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 55 (2016), 209-224.