Yıl: 2019 Cilt: 9 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 193 - 213 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.32331/sgd.582752 İndeks Tarihi: 13-01-2020

Güney Avrupa Refah Ülkelerinde Sosyal Harcamalar ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Öz:
Refah modelleri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile sosyal refah uygulamalarına ilişkin kriterlere göre sınıflandırılmaktadır. Bu çerçevede sosyal harcamalar ile ülke ekonomilerinin gelişmişliği arasında bir ilişki söz konusudur. Çalışmamızda amaç, sosyal refah uygulamaları ve yapıları bakımından benzerlik gösteren Güney Avrupa refah modeli kapsamındaki ülkelerde sosyal harcamalarla ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi analiz etmektir. Bu bağlamda Güney Avrupa refah modeli içerisinde yer alan Yunanistan, İspanya, Portekiz, İtalya ve Türkiye incelemeye tabi tutulmuştur. İncelemeye konu olan bu ülkeler için 1980-2016 dönemi veri alınarak sosyal harcamalar ile ekonomik büyüme arasında Pedroni panel eşbütünleşme ve Dumitrescu - Hurlin (DH) panel nedensellik testleri uygulanmıştır. Eşbütünleşme analizinde sosyal harcamalarla ekonomik büyümenin karşılıklı etkileşimi tespit edilmiştir. Nedensellik analizinde ise ekonomik büyümeden sosyal harcamalara bir nedensellik ilişkisi tespit edilirken, sosyal harcamalardan ekonomik büyümeye bir nedensellik ilişkisi bulunamamıştır. Güney Avrupa’da ekonomik küçülme dönemlerinde sosyal harcamalarda artış olduğu gözlemlenmiştir. Bu bağlamda Güney Avrupa bölgesinde sosyal harcamaların yapısı, ekonomik büyümeyi sağlayacak şekilde gözden geçirilmelidir.
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyal Çalışma İşletme Sosyoloji İktisat İşletme Finans Uluslararası İlişkiler

An Analysis of the Relationship between Social Expenditures and Economic Growth in Southern European Welfare Countries

Öz:
The welfare models are classified according to the development levels of the countries and the criteria related to social welfare practices. In this framework there is a relationship between social expenditures and the development of country economies. The aim of our work is to analyze the relationship between social expenditures and economic growth in the countries covered by the Southern European welfare model, which are similar in terms of social welfare practices and structures. In our study, in the context of welfare models as southern European countries, Spain, Portugal, Italy, Greece and Turkey were taken as samples. For these countries, Pedroni cointegration and Dumitrescu - Hurlin (DH) tests were conducted using panel data between social expenditure and economic growth in 1980-2016 period. In the cointegration analysis, the interaction between social expenditures and economic growth was determined.. However, there has been no causal relationship from social expenditures to economic growth. It has been observed that social expenditures have increased in southern Europe during periods of economic contraction. In this context, the structure of social expenditures in the Southern Europe region should be revised to ensure economic growth.
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyal Çalışma İşletme Sosyoloji İktisat İşletme Finans Uluslararası İlişkiler
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
  • Adalı, Z. ve Yüksel, S. (2017). Gelişmekte Olan Ekonomilerde Doğrudan Yabancı Yatırım ve Ekonomik Gelişme Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Marmara İktisat Dergisi. 1 (2). 109-118. Akgül, O. (2018). Türkiye’de Asgari Ücret Sisteminin Uluslararası Standartlar Açısından Değerlendirilmesi. İstanbul: Harf Yayınları. Alonso, J. M., Clifton, J., & Díaz-Fuentes, D. (2017). The Impact of Government Outsourcing on Public Sending: Evidence from European Union Countries. Journal of Policy Modeling. 39(2). 333-348. Altunc, O. F., & Aydın, C. (2013). The Relationship between Optimal Size of Government and Economic Growth: Empirical Evidence from Turkey, Romania and Bulgaria. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 92. 66-75. Arısoy, İ., Ünlükaplan, İ., ve Ergen, Z. (2010). Sosyal Harcamalar ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960–2005 Dönemine Yönelik Bir Dinamik Analiz. Maliye Dergisi. 158. 398-421. Aysan, M., ve Özdoğru, A. (2015). Avrupa’da Erken Çocukluk Bakımı ve Eğitiminin Mukayeseli Analizi. Sosyoloji Dergisi. 3(30). 167-194. Baş, H. ve Çetin, B. I. (2017). Bir Sosyal Belediyecilik Uygulaması Olarak İstanbul Esenler Belediyesi Gençlik Merkezi Örneği. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 17 (1). 149-175. Baş, H. (2017). Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Aileye Yönelik Sosyal Politikaları Üzerinden Bir Değerlendirme. MCBÜ Sosyal Bilimler Dergisi. 15 (2). 165-196. Beraldo, S., Montolio, D., ve Turati, G. (2009). Healthy, Educated and Wealthy: A Primer on the Impact of Public and Private Welfare Expenditures on Economic Growth. The Journal of Socio-Economics. 38(6). 946-956. Bidirici, M., ve Bohur, E. (2015). Design and Economic Growth: Panel Cointegration and Causality Analysis. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 210. 193-202. Boratav, K. (2008). Türkiye İktisat Tarihi: 1908-2007. Ankara: İmge Yayınevi. Boubtane, E., Coulibaly, D., ve Rault, C. (2013). Immigration, Unemployment and GDP in the Host Country: Bootstrap Panel Granger Causality Analysis on OECD Countries. Economic Modelling. 33. 261-269. Castro, V., ve Martins, R. (2017). Politically Driven Cycles in Fiscal Policy: In Depth Analysis of the Functional Components of Government Expenditures. European Journal of Political Economy. 33. 1-21. Chantzaras, A. E., ve Yfantopoulos, J. N. (2018). Financial Protection of Households Against Health Shocks in Greece During the Economic Crisis. Social Science & Medicine. 211. 338-351. Choi, I. (2001). Unit Root Tests for Panel Data. Journal of International Money and Finance. 20 (2). 249-272. Coşan, B., Şahin, Ş., ve Yörübulut, M. Ç. (2017). Küresel Ekonominin Kronik Sorunsalı Genç İşsizlik: Türkiye Güney Avrupa (İspanya, İtalya, Portekiz, Yunanistan) Ülkelerinin Karşılaştırması. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. (Special). 220. Çalışkan, Z. (2013). Refah Devletlerinin Dinamik Dengesi: Sosyal Harcamalar İçin Geleneksellik Endekslerinin Hesaplanması. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi. 2(1). 218-239. Darby, J., Li, C. W., & Muscatelli, V. A. (2004). Political Uncertainty, Public Expenditure and Growth. European Journal of Political Economy. 20(1). 153-179. Dinçer, H., Hacıoğlu, Ü., & Yüksel, S. (2018). Conflict Risk and Defense Expenses and Their Impact on the Economic Growth. In Handbook of Research on Military Expenditure on Economic and Political Resources (pp. 1-23). IGI Global. Dinçer, H., Yuksel, S., & Adalı, Z. (2018). Relationship Between Non-Performing Loans, Industry and Economic Growth of the African Economies and Policy Recommendations for Global Growth. In Globalization and Trade Integration in Developing Countries (pp. 203-228). IGI Global. Dinçer, H., Yüksel, S., & Adalı, Z. (2017). Identifying Causality Relationship between Energy Consumption and Economic Growth in Developed Countries. International Business and Accounting Research Journal. 1(2). 71-81. Dinçer, H., Yüksel, S., Adalı, Z., & Aydın, R. (2019a). Evaluating the Role of Research and Development and Technology Investments on Economic Development of E7 Countries. In Organizational Transformation and Managing Innovation in the Fourth Industrial Revolution (pp. 245-263). IGI Global. Dinçer, H., Yüksel, S., Eti, S., & Tula, A. (2019c). Effects of Demographic Characteristics on Business Success: An Evidence From Turkish Banking Sector. In Handbook of Research on Business Models in Modern Competitive Scenarios (pp. 304-324). IGI Global. Dinçer, H., Yüksel, S., Pınarbaşı, F., & Çetiner, İ. T. (2019b). Measurement of Economic and Banking Stability in Emerging Markets by Considering Income Inequality and Nonperforming Loans. In Maintaining Financial Stability in Times of Risk and Uncertainty (pp. 49-68). IGI Global. Dumitrescu, E. I., & Hurlin, C. (2012). Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels. Economic Modelling. 29(4). 1450-1460. Dünya Bankası (2018). GDP per capita growth (annual %), [https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD.ZG]. (Erişim: 12.07.2018). Elveren, M. A., ve Elveren, A. Y. (2010). Türkiye'de Refah Rejiminin Dönüşümü ve Bireysel Emeklilik Sistemi. Mülkiye Dergisi. 34(266). 243-258. Engle, R. F., & Granger, C. W. (1987). Co-integration and error correction: representation, estimation, and testing. Econometrica: journal of the Econometric Society. 251-276. Ersin, İ. (2018), İhracata Dayalı Büyüme Hipotezinin Test Edilmesi: MINT Ülkeleri Örneği. Ekonomi, İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi. 1(1). 26-38. Ersin, İ., Ergeç, E.H. (2018), Harcama Bileşenleri ve Sektörel İstihdam Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Yönetim Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 16 (Özel Sayı 1). 161-180. Esping-Andersen, G. (2013). The three worlds of welfare capitalism. John Wiley & Sons. Ferrera, M. (1996). The'Southern model'of welfare in social Europe. Journal of European social policy. 6(1). 17-37. Güler, M. A. (2015). Güney Avrupa Refah Rejiminde Sosyal Dışlanma. İş ve Hayat. 1(1). 57-96. Güven, S., & Mert, M. Uluslararası Turizm Talebinin Eşbütünleşme Analizi: Antalya İçin Panel Ardl Yaklaşımı. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 17(1). 133-152. Hajamini, M., & Falahi, M. A. (2018). Economic growth and government size in developed European countries: A panel threshold approach. Economic Analysis and Policy. 58. 1-13. Hartwig, J. (2010). Is health capital formation good for long-term economic growth?–Panel Granger-causality evidence for OECD countries. Journal of macroeconomics. 32(1). 314-325. Herce, J. A., Sosvilla-Rivero IV, S., & De Lucio, J. J. (2000). Social protection benefits and growth: evidence from the European Union. Applied Economics Letters. 7(4). 255-258. Herwartz, H., ve Theilen, B. (2017). Ideology and redistribution through public spending. European Journal of Political Economy. 46. 74-90. Im, K. S., Pesaran, M. H., ve Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of econometrics, 115(1). 53-74. Jäger, P., ve Schmidt, T. (2016). The political economy of public investment when population is aging: a panel cointegration analysis. European Journal of Political Economy. 43. 145-158. Kalaycı, İ. (2013). Büyük Durgunluk ve Avrupa Refah Devlet Modeli Açısından Norveç, Yunanistan ve Türkiye: Diyalektik İlişkiler. Sayıştay Dergisi. 90. 19-47. Kalaycı, İ. (2014). İktisadi Krizler Karşısında ‘Sürdürülebilir’ Refah Devleti. Sosyal Güvenlik Dergisi. 4 (2). 89-119. Kanca, O., & Bayrak, M. (2015). Türkiye’de Kamu Harcamalarının Gelişimi (Dönemsel Bir Analiz 1980 2011). Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 3(2). 9-24. Kao, C. (1999). Spurious Rregression and Residual-Based Tests for Cointegration in Panel Data, Journal of Econometrics. 90(1). 1-44. Kelly, T. (1997). Public Expenditure and Growth, Journal of Development Studies. 34 (1). 60-84. Koçak, O., Arslan, H., ve Eti, S. (2017). Belediyelerde Sosyal Politika Uygulamaları ve Pendik Belediyesi Örneği. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 7(12). 119-144. Lee, C. C., ve Chang, C. P. (2006). Social Security Expenditure and GDP in OECD Countries: A Cointegrated Panel Analysis. International Economic Journal. 20(3). 303-320. Levin, A., Lin, C. F., ve Chu, C. S. J. (2002). Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite-Sample Properties. Journal of Econometrics. 108(1). 1-24. Linden, M. ve Ray, D. (2017). Life Expectancy Effects of Public and Private Health Expenditures in OECD Countries 1970–2012: Panel Time Series Approach, Economic Analysis and Policy. 56. 101-113. Lopreite, M. & Mauro, M. (2017). The Effects of Population Ageing on Health Care Expenditure: A Bayesian VAR Analysis Using Data From Italy. Health Policy. 121(6). 663-674. Maddala, G.S. & Shaowen W. (1999). Comparative Study of Unit Root Tests with Panel Data and a New Simple Test, Oxford Bulletin of Economics and Statistics. Special Issue. 61. 631-652. Menard, A.-R. & Weill, L. (2016). Understanding the link between aid and Corruption: A Causality Analysis. Economic Systems. 40 (2). 260-272. Morozumi, A. ve Veiga, F.J. (2016). Public Expenditures and Growth: The Role of Government Accountability, European Economic Review. 89. 148-171. Mou, H. (2013). The Political Economy of the Public–Private mix in Heath Expenditure: An Empirical Review of Thirteen OECD Countries, Health Policy. 113 (3). 270-283. Narayan, P.K. (2006). Examining Sructural Breaks and Growth Rates in International Health Expenditures, Journal of Health Economics. 25 (5). 877-890. OECD (2007). The Social Expenditure Database: An Interpretive Guide SOCX 1980-2003. OECD (2017). Pensions at a Glance 2017 OECD and G20 Indicators. Paris: OECD Publishing. Özdemir, S. (2005). Başlangıcından Günümüze Refah Devletlerinde Sosyal Harcamaların Analizi. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi. 50. 153-204. Özmen, Z. (2017). Refah Modelleri Açısından Avrupa’da ve Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sisteminin Finansmanı. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 7 (1). 88-117. Parlak, N.K. (2016). Güney Avrupa Rejiminde Emeklilik Sistemleri: Mukayeseli Bir Analiz. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 5(1). 118-140. Pedroni, P. (1999). Critical Values for Cointegration Tests in Heterogeneous Panels with Multiple Regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 61 (1). 653-670. Pedroni, P.F. (1996). Modified OLS for Heterogeneous Cointegrated Panels and the Case of Purchasing Power Parity. Manuscript, Department of Economic. Indiana University Pedroni, P.F. (2001). Modified OLS for Heterogeneous Cointegrated Panels. (eds.). Badi H. Baltagi, Thomas B. Fomby, R. Carter Hill in Nonstationary Panels. Panel Cointegration, and Dynamic Panels. Emerald Group Publishing Limited. 15. 93-130. Prasetyo, A.D. & Zuhdi, U. (2013). The Government Expenditure Efficiency towards the Human Development. Procedia Economics and Finance. 5. 615-622. Şirvan, N. & Alp, Ö.S. (2017). Türev Piyasa Araçlarının Türk Bankacılık Sektöründe Riske Olan Etkileri1. Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi. 1 (1). 130–157. Taşçı, F. (2013). Refah Devleti Modelleri İçinde Türkiye’nin Pozisyonu: “Yaşlı Algısı” Üzerinden Değerlendirmeler. İnsan & Toplum. 3 (5). 5-35. Titmuss, R.M. (1958). Essays on the Welfare State. London: Allen and Unwin Publ. Titmuss, Richard (1974). Social Policy. London: Allen and Unwin Publ. Tiyek, R. & Umut, Y. (2016). Güney Avrupa Refah Rejimi Bağlamında Türkiye: Bir Değerlendirme, Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 5 (1). 26-49. Toprak, D. (2015). Uygulamada Ortaya Çıkan Farklı Refah Devleti Modelleri Üzerine Bir İnceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 21. 151-175. Wang, K.-M. (2011). Health Care Expenditure and Economic Growth: Quantile Panel-Type Analysis. Economic Modelling. 28 (4). 1536-1549. Wang, K.-M., Lee, Y.-M. & Lin, C.-L., Tsai, Y.-C. (2018). The Effects of Health Shocks on Life Insurance Consumption, Economic Growth, and Health Expenditure: A Dynamic Time and Space Analysis. Sustainable Cities and Society. 37. 34-56. Wu, S.-Y., Tang, J.-H., & Lin, E. S. (2010). The Impact of Government Expenditure on Economic Growth: How Sensitive to the Level of Development?. Journal of Policy Modeling. 32 (6). 804-817. Yazıcı, S. (2005). OECD Ülkelerinde Emeklilik Sistemlerinin Karşılaştırması. [ http://www.mfa.gov.tr/oecd ulkelerinde-emeklilik-sistemlerinin-karsilastirmasi.tr.mfa]. (Erişim:25 Şubat 2019). Yüksel, S. & Oktar, S. (2017). Okun Yasasının Farklı Gelişme Düzeyindeki Ülkelere İlişkin Ekonometrik Analizi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 39 (1). 323-332. Yüksel, S. (2017). The Impacts of Research and Development Expenses on Export and Economic Growth. International Business and Accounting Research Journal. 1 (1). 1-8. Yüksel, S. (2017). The Impacts of Research and Development Expenses on Export and Economic Growth, International Business and Accounting Research Journal. 1 (1). 1-8.
APA ERSIN I, Baş H (2019). Güney Avrupa Refah Ülkelerinde Sosyal Harcamalar ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. , 193 - 213. 10.32331/sgd.582752
Chicago ERSIN IRFAN,Baş Halim Güney Avrupa Refah Ülkelerinde Sosyal Harcamalar ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. (2019): 193 - 213. 10.32331/sgd.582752
MLA ERSIN IRFAN,Baş Halim Güney Avrupa Refah Ülkelerinde Sosyal Harcamalar ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. , 2019, ss.193 - 213. 10.32331/sgd.582752
AMA ERSIN I,Baş H Güney Avrupa Refah Ülkelerinde Sosyal Harcamalar ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. . 2019; 193 - 213. 10.32331/sgd.582752
Vancouver ERSIN I,Baş H Güney Avrupa Refah Ülkelerinde Sosyal Harcamalar ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. . 2019; 193 - 213. 10.32331/sgd.582752
IEEE ERSIN I,Baş H "Güney Avrupa Refah Ülkelerinde Sosyal Harcamalar ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi." , ss.193 - 213, 2019. 10.32331/sgd.582752
ISNAD ERSIN, IRFAN - Baş, Halim. "Güney Avrupa Refah Ülkelerinde Sosyal Harcamalar ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". (2019), 193-213. https://doi.org/10.32331/sgd.582752
APA ERSIN I, Baş H (2019). Güney Avrupa Refah Ülkelerinde Sosyal Harcamalar ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. SOSYAL GÜVENLİK DERGİSİ, 9(1), 193 - 213. 10.32331/sgd.582752
Chicago ERSIN IRFAN,Baş Halim Güney Avrupa Refah Ülkelerinde Sosyal Harcamalar ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. SOSYAL GÜVENLİK DERGİSİ 9, no.1 (2019): 193 - 213. 10.32331/sgd.582752
MLA ERSIN IRFAN,Baş Halim Güney Avrupa Refah Ülkelerinde Sosyal Harcamalar ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. SOSYAL GÜVENLİK DERGİSİ, vol.9, no.1, 2019, ss.193 - 213. 10.32331/sgd.582752
AMA ERSIN I,Baş H Güney Avrupa Refah Ülkelerinde Sosyal Harcamalar ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. SOSYAL GÜVENLİK DERGİSİ. 2019; 9(1): 193 - 213. 10.32331/sgd.582752
Vancouver ERSIN I,Baş H Güney Avrupa Refah Ülkelerinde Sosyal Harcamalar ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. SOSYAL GÜVENLİK DERGİSİ. 2019; 9(1): 193 - 213. 10.32331/sgd.582752
IEEE ERSIN I,Baş H "Güney Avrupa Refah Ülkelerinde Sosyal Harcamalar ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi." SOSYAL GÜVENLİK DERGİSİ, 9, ss.193 - 213, 2019. 10.32331/sgd.582752
ISNAD ERSIN, IRFAN - Baş, Halim. "Güney Avrupa Refah Ülkelerinde Sosyal Harcamalar ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". SOSYAL GÜVENLİK DERGİSİ 9/1 (2019), 193-213. https://doi.org/10.32331/sgd.582752