Yıl: 2018 Cilt: 6 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 1033 - 1052 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.15295/bmij.v6i4.295 İndeks Tarihi: 15-01-2020

POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE VE ÇALIŞAN ADANMIŞLIĞI İLİŞKİSİ – DENEYSEL BİR ÇALIŞMA

Öz:
Pozitif psikolojik sermaye, son yıllarda en çok çalışılan örgütsel davranış kavramlarından birisidir.Pozitif psikolojik sermayenin kısa müdahaleler ile geliştirilebilir olmasına yönelik bulgular alan yazında yeniaraştırmalara yön vermiştir. Bu çalışma pozitif psikolojik sermaye seviyesine yapılan kısa müdahalelerinçalışanların pozitif psikolojik sermaye seviyesinin yanı sıra hem işe hem de kuruma adanmışlık seviyesine de etkiedip etmeyeceğini test etmek amacıyla tasarlanmıştır. Luthans ve çalışma arkadaşlarının (2006, 2008 ve 2010)yönergesinden yola çıkarak hazırlanmış olan pozitif psikolojik sermaye geliştirme eğitimi Solomon dört grupludeney tasarımı ile uygulanmıştır. Eğitim uygulaması çeşitli sektörlerden lisansüstü eğitim alan gönüllü 110çalışanın katılımıyla 7 oturumda gerçekleştirilmiştir. Eğitim uygulaması çalışanların pozitif psikolojik sermayeseviyelerinde yaklaşık %5 oranında bir artışa yol açmıştır, ancak çalışanların işe adanmışlık ve kurumaadanmışlık seviyelerinde anlamlı bir değişim gerçekleşmemiştir. Bulgular eğitimin etkinliğini göstermekleberaber, pozitif örgütsel sonuçlar üzerinde etkisinin farklı değişkenler ve yöntemler ile araştırılması gerektiğinedikkat çekmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Psikoloji Davranış Bilimleri

POSITIVE PSYCHOLOGICAL CAPITAL AND EMPLOYEE ENGAGEMENT RELATIONSHIP- AN EXPERIMENTAL STUDY

Öz:
Positive psychological capital has been one of the most studied organizational behavior concepts in recent years. Findings of positive psychological capital have proved that the subject needs to be developed with micro interventions, and thus, have led to new researches in the literature. This study was designed to test whether the micro interventions to the positive psychological capital level will affect the level of positive psychological capital of the employees, as well as the level of engagement to both the job and to organization. Positive psychological capital development training, based on the direction of Luthans and his coworkers (2006, 2008 ve 2010) were implemented by Solomon four group experimental design. The training was carried out in 7 sessions with the participation of 110 volunteers from various sectors. The training program led to a 5% increase in positive psychological capital levels of employees but no significant change was observed in the engagement to job and to organization of the employees. The findings indicate the effectiveness of training program, but it also draws attention to the fact that positive organizational results should be investigated via different variables and methods.
Anahtar Kelime:

Konular: Psikoloji Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Albdour, A. A., & Altarawneh, I. I. (2014). Employee engagement and organizational commitment: Evidence from Jordan. International journal of business, 19(2), 192.
 • Albrecht, S. L. (2010). Employee engagement: 10 key questions for research and practice. Handbook of employee engagement: Perspectives, issues, research and practice, 3-19.
 • Alessandri, G., Consiglio, C., Luthans, F., & Borgogni, L. (2018). Testing a dynamic model of the impact of psychological capital on work engagement and job performance. Career Development International.
 • Avey, J. B., Luthans, F., & Jensen, S. M. (2009). Psychological capital: A positive resource for combating employee stress and turnover. Human resource management, 48(5), 677-693.
 • Avey, J. B., Luthans, F., & Youssef, C. M. (2010). The additive value of positive psychological capital in predicting work attitudes and behaviors. Journal of management, 36(2), 430-452.
 • Avey, J. B., Wernsing, T. S., & Luthans, F. (2008). Can positive employees help positive organizational change? Impact of psychological capital and emotions on relevant attitudes and behaviors. The journal of applied behavioral science, 44(1), 48-70.
 • Avey, J. B., Wernsing, T. S., & Luthans, F. (2008). Can positive employees help positive organizational change? Impact of psychological capital and emotions on relevant attitudes and behaviors. The journal of applied behavioral science, 44(1), 48-70.
 • Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2008). Towards a model of work engagement. Career development international, 13(3), 209-223.
 • Bakker, A. B., Schaufeli, W. B., Leiter, M. P., & Taris, T. W. (2008). Work engagement: An emerging concept in occupational health psychology. Work & Stress, 22(3), 187-200.
 • Bal E. A., (2009). “Pozitif psikoloji kavramı olarak işe gönülden adanma (work engagement) ve insan kaynakları açısından önemi”, 17. Ulusal yönetim ve organizasyon kongresi.
 • Bandura, A. (1993). Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning. Educational psychologist, 28(2), 117-148.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. Macmillan.
 • Bryant F. B., Veroff, J., (2006). The process of savoring: A new model of positive experience, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum
 • Cameron K., Dutton J., Quinn R., Bernstein S., (2003). Positive organizational scholarship: Meet the movement, Journal of Management Inquiry, 12(3), 266-271.
 • Carver, C. S., & Scheier, M. S. (2002). Optimism. In C. R. Snyder & S. J. Lopez (Eds.), Handbook of positive psychology (pp. 231-243). Oxford, United Kingdom: Oxford University Press.
 • Choi, Y., & Lee, D. (2014). Psychological capital, big five traits, and employee outcomes. Journal of Managerial Psychology, 29(2), 122-140.
 • Cortese J., (2007). Internet learning and building of knowledge, New York: Cambria Press.
 • Culbertson, S. S., Fullagar, C. J., & Mills, M. J. (2010). Feeling good and doing great: The relationship between psychological capital and well-being. Journal of occupational health psychology, 15(4), 421.
 • De Waal, J. J., & Pienaar, J. (2013). Towards understanding causality between work engagement and psychological capital. SA Journal of Industrial Psychology, 39(2), 1-10.
 • Emmons R. A., McCullough M. E., (2003). Counting blessings versus burdens: an experimental investigation of gratitude and subjective well-being in daily life, Journal of Personality and Social Psychology, 84(2), 377.
 • Ertosun, Ö.G. (2016). Pozitif psikolojik sermayenin iş algısı, bireye ve işe yönelik çıktılarla ilişkisinin incelenmesi: Deneysel ve ampirik bir çalışma, Doktora Tezi, Gebze Teknik Üniversitesi.
 • Esen, E. (2011). Çalışanların örgüte cezbolması, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 30(1), 377-390.
 • Estiri, M., Nargesian, A., Dastpish, F., & Sharifi, S. M. (2016). The impact of psychological capital on mental health among Iranian nurses: considering the mediating role of job burnout. SpringerPlus, 5(1), 1377.
 • Gibson, A., & Hicks, R. E. (2018). Psychological Capital and Core Self-Evaluations in the Workplace: Impacts on Well-Being. International Journal of Psychological Studies, 10(2), 15.
 • Guest, D. (2014). Employee engagement: fashionable fad or long-term fixture?’ in Truss, C., Delbridge, R., Alfes, K., Shantz, A. and Soane, E. (ed.) Employee engagement in theory and practice. Oxon: Routledge, pp. 221-235.
 • Gupta, V., & Kumar, S. (2012). Impact of performance appraisal justice on employee engagement: a study of Indian professionals. Employee Relations, 35(1), 61-78.
 • Kahn, W. A. (1990). Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work. Academy of management journal, 33(4), 692-724.
 • Kotze, M. (2018). How job resources and personal resources influence work engagement and burnout. African Journal of Economic and Management Studies, (just-accepted), 00-00.
 • Kyle W. Luthans, Brett C. Luthans, Noel F. Palmer, (2016). A positive approach to management education: The relationship between academic PsyCap and student engagement, Journal of Management Development, Vol. 35 Issue: 9, pp.1098-1118.
 • Lifeng, Z. (2007). Effects of Psychological Capital on Employees' Job Performance, Organizational Commitment, and Organizational Citizenship Behavior [J]. Acta Psychologica Sinica, 2, 18.
 • Llorens S., Schaufeli W., Bakker A., Salanova M., (2007). Does a positive gain spiral of resources, efficacy beliefs and engagement exist?,Computers in Human Behavior, 23(1), 825-841.
 • Luthans F., (2002). The need for and meaning of positive organizational behavior, Journal of Organizational Behavior, 23(6), 695-706.
 • Luthans F., Avey J. B., Patera J. L., (2008). Experimental analysis of a web-based training intervention to develop positive psychological capital, Academy of Management Learning and Education, 7(2), 209-221.
 • Luthans F., Avolio B. J., Avey J. B., Norman S. M., (2007). Psychological capital: Measurement and relationship with performance and satisfaction, Personnel Psychology, 60, 541–572.
 • Luthans F., Luthans K. W., Luthans B. C., (2004). Positive psychological capital: Beyond human and social capital, Business Horizons, 47(1), 45-50.
 • Luthans F., Youssef C. M., Avolio B. J., (2007). Psychological capital: Developing the human competitive edge, Oxford: Oxford University Press.
 • Luthans, F. (2002). Positive organizational behavior: Developing and managing psychological strengths. The Academy of Management Executive, 16(1), 57-72.
 • Luthans, F., Avey, J. B., & Patera, J. L. (2008). Experimental analysis of a web-based intervention to develop positive psychological capital. Academy of Management Learning and Education, 7, 209-221.
 • Luthans, F., Avey, J. B., Avolio, B. J., & Peterson, C. (2010). The development and resulting performance impact of positive psychological capital. Human Resource Development Quarterly, 21(1), 41-67.
 • Luthans, F., Avey, J. B., Avolıo, B. J., Norman, S. M., & Combs, G. M. (2006). Psychological capital development: Toward a micro-intervention. Journal of Organizational Behavior, 27, 387-393.
 • Luthans, K. W., Luthans, B. C., & Palmer, N. F. (2016). A positive approach to management education: The relationship between academic PsyCap and student engagement. Journal of Management Development, 35(9), 1098-1118.
 • Lyndon, S., Rawat, P. S., & Varghese, B. S. (2018). Influence of Thriving on Innovative Behavior at Workplace. Indian Journal of Industrial Relations, 53(3).
 • MacLeod A. K., Coates E., Hetherton J., (2008). Increasing well-being through teaching goal-setting and planning skills: results of a brief intervention, Journal of Happiness Studies, 9(2), 185-196.
 • Maslach C., Leiter M. P., (1997). The truth about burnout: How organizations cause personal stress and what to do about it, San Francisco, Calif: Jossey-Bass.
 • Maslach C., SchaufeliW. B., Leiter M. P., (2001). Job burnout, Annual Review of Psychology, 52(1), 397-422.
 • Masten A. S., (2001). Ordinary magic: Resilience processes in developmen, American Psychologist, 56(3), 227-239.
 • Masten A. S., Reed M.G. J., (2002). Resilience in Development, In: C. R. E. L. Snyder, Shane J. Editors, Handbook of Positive Psychology, London: Oxford University Press.
 • McGahee T. W., Tingen M. S., (2000). The effects of a smoking prevention curriculum on fifth-grade children’s attitudes, subjective norms and refusal skills, Southern Online Journal of Nursing Research, 1(2), 1-28.
 • Norman, S. M., Avey, J. B., Nimnicht, J. L., & Graber Pigeon, N. (2010). The interactive effects of psychological capital and organizational identity on employee organizational citizenship and deviance behaviors. Journal of Leadership & Organizational Studies, 17(4), 380-391.
 • Owens, A. J. (2017). The Relationship Between Authentic Leadership & Positive Psychological Capital & the Moderating Affects of Professional Development & Gender in a Public Organization. Pepperdine University.
 • Paek, S., Schuckert, M., Kim, T. T., & Lee, G. (2015). Why is hospitality employees’ psychological capital important? The effects of psychological capital on work engagement and employee morale. International Journal of Hospitality Management, 50, 9-26.
 • Paterson, T. A., Luthans, F., & Jeung, W. (2014). Thriving at work: Impact of psychological capital and supervisor support. Journal of Organizational Behavior, 35(3), 434-446.
 • Reivich, K., Gillham, J. E., Chaplin, T. M., & Seligman, M. E. P. (2005). From Helplessness to Optimism. The Role of Resilience in Treating and Preventing Depression in Youth. Goldstein, S. & Brooks, R. B (Red.), Handbook of Resilience in Children (s. 223–237).
 • Rinkoff, M. B. (2017). The Impact of Mindfulness Based Interventions on the Psychological Capital of Leaders. Pepperdine University.
 • Saks, A. M. (2006). Antecedents and consequences of employee engagement. Journal of managerial psychology, 21(7), 600-619.
 • Salanova M., Schaufeli W. B., Xanthopoulou D., Bakker A. B. (2010). The gain spiral of resources and work engagement: Sustaining a positive worklife, In: Bakker A. B., Leiter, M. P., Editors, Work Engagement: A Handbook of Essential Theory and Research, 118-131.
 • Salanova, M., Agut, S., & Peiró, J. M. (2005). Linking organizational resources and work engagement to employee performance and customer loyalty: the mediation of service climate. Journal of applied Psychology, 90(6), 1217.
 • Schaufeli W. B., Salanova M., González-Romá V., Bakker A. B., (2002). The measurement of engagement and burnout: A two sample confirmatory factor analytic approach, Journal of Happiness Studies, 3(1), 71-92.
 • Schaufeli, W. B., Taris, T. W., & Van Rhenen, W. (2008). Workaholism, burnout, and work engagement: Three of a kind or three different kinds of employee well‐being?. Applied psychology, 57(2), 173-203.
 • Seligman M. E., (2011). Learned Optimism: How to Change Your Mind and Your Life, Vintage Books.
 • Seligman, M. E. P., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction. American Psychologist, 55, 5-14.
 • Seligman, M.E.P., (1998). Learned Optimism, New York: Pocket Books.
 • Shimazu A., Schaufeli W. B., Taris T. W., (2010). How does workaholism affect worker health and performance? The mediating role of coping, International Journal of Behavioral Medicine, 17(2), 154-160.
 • Shuttleworth, M. (2009). Solomon Four-Group Design. http://www.experiment_resources.com/solomon-Four group-design / 11 Mart 2011.
 • Simons, J. C., & Buitendach, J. H. (2013). Psychological capital, work engagement and organisational commitment amongst call centre employees in South Africa. SA Journal of Industrial Psychology, 39(2), 1-12.
 • Siu, O. L., Bakker, A. B., & Jiang, X. (2014). Psychological capital among university students: Relationships with study engagement and intrinsic motivation. Journal of Happiness Studies, 15(4), 979-994.
 • Snyder C. R., Harris C., Anderson J. R., Holleran S. A., Irving L. M., Sigmon S. T., ... and Harney P., (1991). The will and the ways: development and validation of an individual-differences measure of hope, Journal of Personality and Social Psychology, 60(4), 570.
 • Snyder, C. R. (2000). Handbook of hope: Theory, measures and applications. USA: Academic Press.
 • Solomon, R. L. (1949). An extension of control group design. Psychological bulletin, 46(2), 137.
 • Sonnentag S., (2003). Recovery, work engagement, and proactive behavior: A new look at the interface between non-work and work, Journal of Applied Psychology, 88.
 • Sonnentag S., (2011). Research on work engagement is well and alive, European Journal of Work and Organizational Psychology, 20(1), 29-38.
 • Srivastava, U. R., & Maurya, V. (2017). Organizational and Individual Level Antecedents of Psychological Capital and its Associated Outcomes: Development of a Conceptual Framework. Management and Labour Studies, 42(3), 205-236.
 • Stajkovic A. D., (2006). Development of a core confidence-higher order construct, Journal of Applied Psychology, 91, 1208-1224.
 • Sweetman, D., & Luthans, F. (2010). The power of positive psychology: Psychological capital and work engagement. Work engagement: A handbook of essential theory and research, 54-68.
 • Thompson, K. R., Lemmon, G., & Walter, T. J. (2015). Employee engagement and positive psychological capital. Organizational Dynamics, 44(3), 185-195.
 • Turgut T., (2011). Çalışmaya tutkunluk: İş yükü, esnek çalışma saatleri, yönetici desteği ve iş-aile çatışması ile ilişkileri, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 25, 3-4.
 • Turner, N., Barling, J., & Zacharatos, A. (2002). Positive psychology at work. Handbook of positive psychology, 52, 715-728.
 • Viswesvaran C., Sanchez J. I., Fisher J., (1999). The role of social support in the process of work stress: A meta - analysis, Journal of Vocational Behavior, 54(2), 314-334.
 • Walumbwa F. O., Luthans F., Avey J. B., Oke A., (2011). Authentically leading groups: The mediating role of collective psychological capital and trust, Journal of Organizational Behavior, 32(1).
APA GÜLER ERTOSUN Ö, Erdil O, ALPKAN L (2018). POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE VE ÇALIŞAN ADANMIŞLIĞI İLİŞKİSİ – DENEYSEL BİR ÇALIŞMA. , 1033 - 1052. 10.15295/bmij.v6i4.295
Chicago GÜLER ERTOSUN Öznur,Erdil Oya,ALPKAN Lütfihak POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE VE ÇALIŞAN ADANMIŞLIĞI İLİŞKİSİ – DENEYSEL BİR ÇALIŞMA. (2018): 1033 - 1052. 10.15295/bmij.v6i4.295
MLA GÜLER ERTOSUN Öznur,Erdil Oya,ALPKAN Lütfihak POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE VE ÇALIŞAN ADANMIŞLIĞI İLİŞKİSİ – DENEYSEL BİR ÇALIŞMA. , 2018, ss.1033 - 1052. 10.15295/bmij.v6i4.295
AMA GÜLER ERTOSUN Ö,Erdil O,ALPKAN L POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE VE ÇALIŞAN ADANMIŞLIĞI İLİŞKİSİ – DENEYSEL BİR ÇALIŞMA. . 2018; 1033 - 1052. 10.15295/bmij.v6i4.295
Vancouver GÜLER ERTOSUN Ö,Erdil O,ALPKAN L POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE VE ÇALIŞAN ADANMIŞLIĞI İLİŞKİSİ – DENEYSEL BİR ÇALIŞMA. . 2018; 1033 - 1052. 10.15295/bmij.v6i4.295
IEEE GÜLER ERTOSUN Ö,Erdil O,ALPKAN L "POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE VE ÇALIŞAN ADANMIŞLIĞI İLİŞKİSİ – DENEYSEL BİR ÇALIŞMA." , ss.1033 - 1052, 2018. 10.15295/bmij.v6i4.295
ISNAD GÜLER ERTOSUN, Öznur vd. "POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE VE ÇALIŞAN ADANMIŞLIĞI İLİŞKİSİ – DENEYSEL BİR ÇALIŞMA". (2018), 1033-1052. https://doi.org/10.15295/bmij.v6i4.295
APA GÜLER ERTOSUN Ö, Erdil O, ALPKAN L (2018). POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE VE ÇALIŞAN ADANMIŞLIĞI İLİŞKİSİ – DENEYSEL BİR ÇALIŞMA. Business and Management Studies: An International Journal, 6(4), 1033 - 1052. 10.15295/bmij.v6i4.295
Chicago GÜLER ERTOSUN Öznur,Erdil Oya,ALPKAN Lütfihak POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE VE ÇALIŞAN ADANMIŞLIĞI İLİŞKİSİ – DENEYSEL BİR ÇALIŞMA. Business and Management Studies: An International Journal 6, no.4 (2018): 1033 - 1052. 10.15295/bmij.v6i4.295
MLA GÜLER ERTOSUN Öznur,Erdil Oya,ALPKAN Lütfihak POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE VE ÇALIŞAN ADANMIŞLIĞI İLİŞKİSİ – DENEYSEL BİR ÇALIŞMA. Business and Management Studies: An International Journal, vol.6, no.4, 2018, ss.1033 - 1052. 10.15295/bmij.v6i4.295
AMA GÜLER ERTOSUN Ö,Erdil O,ALPKAN L POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE VE ÇALIŞAN ADANMIŞLIĞI İLİŞKİSİ – DENEYSEL BİR ÇALIŞMA. Business and Management Studies: An International Journal. 2018; 6(4): 1033 - 1052. 10.15295/bmij.v6i4.295
Vancouver GÜLER ERTOSUN Ö,Erdil O,ALPKAN L POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE VE ÇALIŞAN ADANMIŞLIĞI İLİŞKİSİ – DENEYSEL BİR ÇALIŞMA. Business and Management Studies: An International Journal. 2018; 6(4): 1033 - 1052. 10.15295/bmij.v6i4.295
IEEE GÜLER ERTOSUN Ö,Erdil O,ALPKAN L "POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE VE ÇALIŞAN ADANMIŞLIĞI İLİŞKİSİ – DENEYSEL BİR ÇALIŞMA." Business and Management Studies: An International Journal, 6, ss.1033 - 1052, 2018. 10.15295/bmij.v6i4.295
ISNAD GÜLER ERTOSUN, Öznur vd. "POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE VE ÇALIŞAN ADANMIŞLIĞI İLİŞKİSİ – DENEYSEL BİR ÇALIŞMA". Business and Management Studies: An International Journal 6/4 (2018), 1033-1052. https://doi.org/10.15295/bmij.v6i4.295