Yıl: 2016 Cilt: 18 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1 - 22 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.4026/2148-9874.2016.0306.X İndeks Tarihi: 15-01-2020

DEĞER TİPLERİ VE ÖZNEL İYİ OLUŞ ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞININ ARACILIK ROLÜ

Öz:
Bu çalışmanın amacı değerler ile öznel iyi oluş arasındaki ilişkide örgütsel vatandaşlık davranışının aracılık rolünü incelemektir. Eskişehir ve Bursa’ da havacılık, teknoloji ve otomotivsektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerde yapılan çalışmada anket yöntemi ile 145 çalışandanveri toplanmıştır. Yapılan analizde başarı, hazcılık, uyum, güvenlik, uyarılım, öz yönelim, iyilikseverlik,evrenselcilik değerlerinin hem örgütsel vatandaşlık davranışı hem de öznel iyi oluş ile aralarında pozitifyönde anlamlı bir ilişki ortaya çıkmıştır. Ayrıca başarı, güvenlik, öz-yönelim ve evrenselcilik ile özneliyi oluş arasındaki ilişkide örgütsel vatandaşlık davranışının istatistiksel olarak anlamlı bir kısmi aracıetkisi olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında evrenselcilik, iyilikseverlik ve uyum değerleri ile öznel iyioluş (ÖİO) arasındaki ilişkide örgütsel vatandaşlık davranışının (ÖVD) tam aracı etkisi bulunmuştur.
Anahtar Kelime:

Konular: İş İşletme Halkla İlişkiler

-

Öz:
The aim of this study is to investigate the mediation effect of organizational citizenship behavior on the relationship between values and subjective well-being. Data have been collected from 145 employees working in aviation and automotive industry in Eskisehir and Bursa. Analyses showed that achievement, benevolence, conformity, hedonism, security, self-direction, stimulation and universalism values are significantly and positively correlated to organizational citizenship behavior and subjective well-being. Also organizational citizenship behavior serves as a partial mediator in the relationship between achievement, security, self-direction, universalism values and subjective well-being. Furthermore, standardized regression weights and bootstrap significance suggest that organizational citizenship behavior is as a full mediator in the relationship between universalism, benevolence, conformity values and subjective well-being
Anahtar Kelime:

Konular: İş İşletme Halkla İlişkiler
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • Aktay, A. ve Ekşi, H. (2008). “Yönetici ve Öğretmenlerin Değer Tercihleri İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, İş Ahlakı Dergisi, 2(3): 19-65.
 • Avey, J. B., Luthans, F., Smith, R. M. ve Palmer, N. F. (2010). “Impact of Positive Psychological Capital on Employee Well-Being Over Time”, Journal of Occupational Health Psychology, 15(1), pp.17-25.
 • Aycan, Z., Kanungo, R., Mendonca, M., Yu, K., Deller, J., Stahl, G. ve Kurshid, A. (2000). “Impact of Culture on Human Resource Management Practices: A 10‐country Comparison”, Applied Psychology, 49 (1), 192-221.
 • Aygün, Z. K. ve Imamoğlu, E. O. (2002). “Value Domains of Turkish Adults and University Students”, The Journal of Social Psychology, 142(3), pp.333-351.
 • Bayazit, M., Aycan, Z., Aksoy, E., Göncü, A. ve Öztekin, T. (2006). “Leadership and Organizational Climate as Predictors of Contextual Performance”, 26th International Conference of Applied Psychology, Athena, Yunanistan.
 • Baron, R. M. ve Kenny, D. A. (1986). “The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations”, Journal of Personality and Social Psychology, 51, pp.1173-1182.
 • Blau, P. (1964) Exchange and Power in Social Life, New York:Jossey-Bass.
 • Bollen, K. A. ve Stine, R. (1990). “Direct and Indirect Effects: Classical and Bootstrap Estimates of Variability”, Sociological Methodology, 20, pp.115- 40.
 • Bolak-Boratav, H. (2013). “Türkiye’de Kentlerde Yaşayan Ergenlerin Değer ve Tutumları: Schwartz’ın Değer Kuramının ve Kağıtçıbaşı’nın Aile Değişim Modelinin Sınanması”, İnsan Gelişimi, Aile ve Kültür, (Ed.S.Bekman ve A. Aksu-Koç), İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, s.311-331.
 • Borman, W.C. ve Motowidlo, S.H. (1993). “Expanding the Criterion Domain to Include Elements of Contexual Performance”, Personnel Selection in Organizations, (Ed. N. Schmitt ve W.C Borman), pp.71-98, San Francisco: Jossey Bass.
 • Busseri, M. A. ve Sadava, S. W. (2013). “Subjective Well-Being as a Dynamic and Agentic System: Evidence from a Longitudinal Study”, Journal of Happiness Studies, 14(4), pp.1085-1112.
 • Chan, D. (2001). “Method Effects of Positive Affectivity, Negative Affectivity, and Impression Management in Self-Reports of Work Attitudes”, Human Performance, 14(1), pp.77-96.
 • Cheung, G. W., ve Lau, R. S. (2008). “Testing Mediation and Suppression Effects of Latent Variables: Bootstrapping with Structural Equation Models”, Organizational Research Methods, 11(2), pp.296- 325.
 • Chiaburu, D. S., Oh, I. S., Berry, C. M., Li, N. ve Gardner, R. G. (2011). “The Five-factor Model of Personality Traits and Organizational Citizenship Behaviors: A Meta-analysis”, Journal of Applied Psychology, 96(6), 1140-1159.
 • Chirkov, V., Ryan, R. M., Kim, Y.ve Kaplan, U. (2003). “Differentiating Autonomy From Individualism and Independence: A Self-Determination Theory Perspective on İnternalization of Cultural Orientations and Well-Being”, Journal of Personality and Social Psychology, 84(1), 97-110.
 • Cohen, A. ve Keren, D. (2008). “Individual Values And Social Exchange Variables Examining Their Relationship To And Mutual Effect on In-Role Performance And Organizational Citizenship Behavior”, Group & Organization Management, 33(4), pp.425-452.
 • Cohen, A.ve Liu, Y. (2011). “Relationships between In-role Performance and Individual Values, Commitment, and Organizational Citizenship Behavior among Israeli teachers”. International Journal of Psychology, 46(4), 271-287.
 • Coleman, V. I., ve Borman, W. C. (2000). “Investigating the Underlying Structure of the Citizenship Performance Domain”, Human Resource Management Review, 10(1), pp.25-44.
 • Cropanzano, R. James, K. ve Konovsky, M.A. (1993), “Dispositional Affectivity as a Predictor of Work Attitudes and Job Performance”, Journal of Organizational Behavior, 14, pp.595-606.
 • Çukur, C. S., De Guzman, M. R. T. ve Carlo, G. (2004). “Religiosity, Values, and Horizontal and Vertical Individualism-Collectivism: A Study of Turkey, the United States, and the Philippines”, The Journal of Social Psychology, 144 (6), pp.613-634.
 • Deci, E. L. ve Ryan, R. M. (2000). “The “What” and “Why” of Goal Pursuits: Human Needs and The Self-determination of Behavior”, Psychological Inquiry, 11 (4), 227-268.
 • Demirutku, K. ve Sümer, N. (2010), “Temel Değerlerin Ölçümü: Portre Değerler Anketinin Türkçe Uyarlaması”, Türk Psikoloji Yazıları, 25, pp.17-25.
 • Diener, E. D., Emmons, R. A., Larsen, R. J. ve Griffin, S. (1985), “The Satisfaction with Life Scale”, Journal of Personality Assessment, 49(1), pp.71- 75.
 • Diener, E. ve Emmons, R.A. (1984), “The Independence of Positive and Negative Affect”, Journal of Applied Psychology, 47, pp.1105-1117.
 • Diener, E. ve Seligman, M. E. (2004), “Beyond Money toward an Economy of Well-being”, Psychological Science in the Public Interest, 5(1), pp.1-31.
 • Diener, E., Oishi, S. ve Lucas, R. E. (2009), “Subjective Well-Being: The Science of Happiness and Life Satisfaction”, Oxford Handbook of Positive Psychology, pp.163-173.
 • Dirilen-Gümüş, O. (2009). “The Relationships between Culture, Values, Personality and Political Ideology: A Cross-Cultural Comparison (Turkey-USA)”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara : Ankara Universitesi.
 • Erol-Korkmaz, H. T. (2010). “The Relationship of Categories of Work Events To Affective States and Attitudes in The Workplace: A Test of The Affective Events Theory”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
 • Fikret Paşa, S., Kabasakal, H. ve Bodur, M. (2001). “Society, Organisations, and Leadership in Turkey”, Applied Psychology, 50(4), pp.559-589.
 • Fischer, R. ve Smith, P. B. (2006). “Who Cares about Justice? The Moderating Effect of Values on the link between Organisational Justice and Work Behaviour”, Applied Psychology, 55 (4), pp.541- 562.
 • Gençöz, T. (2000), “Pozitif ve Negatif Duygu Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, Türk Psikoloji Dergisi, 15(46), pp.19-26.
 • Gouldner, A.W.: (1960) “The Norm of Reciprocity: A Preliminary Statement”, American Sociological Review, 25, pp.161-178.
 • Gürbüz, S., Ayhan, Ö. ve Sert, M. (2014). “Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Türkiye’de Yapılan Araştırmalar Üzerinden Bir Meta Analizi”, İş ve İnsan Dergisi, 1(1), 3-20.
 • Gürbüz, S. (2006). “Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İle Duygusal Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(1): 48-75.
 • Haslam, N., Whelan, J. ve Bastian, B. (2009). “Big Five Traits Mediate Associations Between Values and Subjective Well-Being”, Personality and Individual Differences, 46(1), pp.40-42.
 • Ilies, R., Fulmer, I. S., Spitzmuller, M., & Johnson, M. D. (2009). “Personality and Citizenship Behavior: The Mediating Role of Job Satisfaction”, Journal of Applied Psychology, 94(4), pp.945-959.
 • Kasser, T. ve Ryan, R. M. (1993), “A Dark Side of the American Dream: Correlates of Financial Success as a Central Life Aspiration”, Journal of Personality and Social Psychology, 65(2), pp.410-422.
 • Kitayama, S.ve Markus, H. R. (2000). “The Pursuit of Happiness and The Realization of Sympathy: Cultural Patterns of Self, Social Relations, and Well-being”, Culture and Subjective Well-Being, (Ed: E. Diener, E. Suh), pp.113-161, USA:MIT Press.
 • Köker, S. (1991), “Normal ve Sorunlu Ergenlerin Yaşam Doyumu Düzeylerinin Karşılaştırılması”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi.
 • Lam, S. S., Schaubroeck, J. ve Aryee, S. (2002). “Relationship between Organizational Justice and Employee Work Outcomes: A Cross‐National Study”, Journal of Organizational Behavior, 23(1), pp.1-18.
 • Liu, Y. ve Cohen, A. (2010). “Values, Commitment, and OCB among Chinese Employees”, International Journal of Intercultural Relations, 34(5), pp.493-506.
 • Luthans, F., Luthans, K. W. ve Luthans, B. C. (2004). “Positive Psychological Capital: Going Beyond Human and Social Capital”, Business Horizons, 47, pp.45–50.
 • Mallinckrodt, B., Abraham, W.T., Wei, M., ve Russell, D.W. (2006). “Advances in Testing the Statistical Significance of Mediation Effects Journal of Counseling Psychology” 53(3), pp. 372–378.
 • Malka, A., & Chatman, J. A. (2003). Intrinsic and Extrinsic Orientations as Moderators of the Effect of Annual Income on Subjective Well-being: A Longitudinal Study”, Personality and Social Psychology Bulletin, 29, pp.737–746.
 • Oishi, S., Diener, E., Suh, E. ve Lucas, R. E. (1999). “Value as a Moderator in Subjective Well‐being”, Journal of Personality, 67 (1), pp.157-184.
 • Organ, D.W. (1988). Organizational Citizenship Behavior: The Good Soldier Syndrome, USA: Lexington Books.
 • Özdemir, A. A. (2013). “Değer Tipleri ve Öznel İyi Oluş Boyutları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Örgütsel Davranış Kongresi, 7-8 Kasım 2014, Melikşah Üniversitesi, Kayseri.
 • Özdevecioğlu, M. (2003). “Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ile Üniversite Öğrencilerinin Bazı Demografik Özellikleri ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 20, pp.117-35.
 • Özler, D. E. (2010). Örgütsel Davranışta Güncel Konular, Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 • Penner, L. A., Midili, A. R., ve Kegelmeyer, J. (1997). “Beyond job attitudes: A personality and social psychology perspective on the causes of organizational citizenship behavior”, Human Performance, 10(2), pp.111-131.
 • Podsakoff P.M. ve MacKenzie, S.B. (1994). “Organizational Citizenship Behaviors and Sales Unit Effectiveness”, Journal of Marketing Research, August, 351, pp.351-363.
 • Podsakoff, P.M., MacKenzie, S.B. ve Hui, C. (1993). “Organizational Citizenship Behaviors as Determinants of Managerial Evaluations of Employee Performance: A Review and Suggestions for Future Research”. İçinde G.R. Ferris ve K.M. Rowland (Eds.), Research in Personnel and Human Resources Management, 11, pp. 1-40, Greenwich, CT.: JAI Pres.
 • Rioux, S. M. ve Penner, L. A. (2001). “The Causes of Organizational Citizenship Behavior: A motivational Analysis”, Journal of Applied Psychology, 86(6), pp.1306-1314.
 • Roccas, S., Sagiv, L., Schwartz, S. H. ve Knafo, A. (2002), “The Big Five Personality Factors and Personal Values”, Personality and Social Psychology Bulletin, 28(6), pp.789-801.
 • Rohan, M. J. (2000). “A Rose by Any Name? The Values Construct”, Personality and Social Psychology Review, 4(3), pp.255-277.
 • Russell, J. E. (2008). “Promoting subjective well-being at work”, Journal of Career Assessment, 16(1), 117-131.
 • Ryan, R. M. ve Deci, E. L. (2000), “Self-determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-being”, American Psychologist, 55(1), pp.68-78.
 • Sagiv, L. ve Schwartz, S. H. (2000), “Value Priorities and Subjective Well-being: Direct Relations and Congruity Effects”, European Journal of Social Psychology, 30(2), pp.177-198.
 • Sheldon, K. M. ve Hoon, T. H. (2007). “The Multiple Determination of Well-being: Independent Effects of Positive Traits, Needs, Goals, Selves, Social Supports, and Cultural Contexts”, Journal of Happiness Studies, 8, pp.565–592.
 • Sheldon, K. M. ve Lyubomirsky, S. (2006). “Achieving Sustainable Gains in Happiness: Change Your Actions, Not Your Circumstances, Journal of Happiness Studies, 7, pp.55–86.
 • Sheldon, K. M. Ve Kasser, T. (1998). “Pursuing Personal Goals: Skills Enable Progress, but not All Progress is Beneficial. Personality and Social Psychology Bulletin, 24(12), pp.1319-1331.
 • Schwartz, S. H. (1992), “Universals in the Content and Structure of Values: Theoretical Advances and Empirical Tests in 20 Countries”, Advances in Experimental Social Psychology, 25(1), pp.1- 65.
 • Schwartz, S. H. ve Bardi, A. (2001). “Value Hierarchies across Cultures Taking a Similarities Perspective”, Journal of Cross-Cultural Psychology, 32(3), pp.268-290.
 • Schwartz, S. H. (2012). “An Overview of the Schwartz Theory of Basic Values”, Online Readings in Psychology and Culture, 2(1), 1-20.
 • Schwartz, S. H. ve Huismans, S. (1995). “Value Priorities and Religiosity in Four Western Religions”, Social Psychology Quterly, pp.88-107.
 • Shrout, P. E. ve Bolger, N. (2002). “Mediation in Experimental and Nonexperimental Studies: New Procedures and Recommendations”, Psychological Methods, 7, pp.422-445.
 • Torlak, O. ve Koç, U. (2007). “Materialistic Attitude as an Antecedent of Organizational Citizenship Behavior”, Management Research News, 30(8), pp.581-596.
 • Van Dyne, L. ve Lepine, J.A. (1998). “Helping and Voice Extra-Rol Behavior: Evidence of Construct and Predictive Validity”, Academy of Management Journal, 41,pp.108-119.
 • Watson, D., Clark, L.A. ve Tellegen, A. (1988), “Development and Validation of Brief Measure of Positive and Negative Affect: The PANAS Scales”, Journal of Personality and Social Psychology, 54(6), pp.1063-1070.
 • Weinstein, N. Ve Ryan, R. M. (2010). “When Helping Helps: Autonomous Motivation for Prosocial Behavior and Its Influence on Well-Being for the Helper and Recipient. Journal of Personality and Social Psychology, 98(2), 222-244.
 • Yener, M. ve Aykol, S. E. (2009). “Girişimcilik Değerleri Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(1), pp.255-271.
 • Yetim, U. (1993), “Life Satisfaction: A Study Based on the Organization of Personal Projects”, Social Indicators Research, 29, pp.277-289.
APA ÖZKALP E, ÖZDEMİR A, DUYAN E (2016). DEĞER TİPLERİ VE ÖZNEL İYİ OLUŞ ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞININ ARACILIK ROLÜ. , 1 - 22. 10.4026/2148-9874.2016.0306.X
Chicago ÖZKALP Enver,ÖZDEMİR Aytül Ayşe,DUYAN Emin Cihan DEĞER TİPLERİ VE ÖZNEL İYİ OLUŞ ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞININ ARACILIK ROLÜ. (2016): 1 - 22. 10.4026/2148-9874.2016.0306.X
MLA ÖZKALP Enver,ÖZDEMİR Aytül Ayşe,DUYAN Emin Cihan DEĞER TİPLERİ VE ÖZNEL İYİ OLUŞ ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞININ ARACILIK ROLÜ. , 2016, ss.1 - 22. 10.4026/2148-9874.2016.0306.X
AMA ÖZKALP E,ÖZDEMİR A,DUYAN E DEĞER TİPLERİ VE ÖZNEL İYİ OLUŞ ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞININ ARACILIK ROLÜ. . 2016; 1 - 22. 10.4026/2148-9874.2016.0306.X
Vancouver ÖZKALP E,ÖZDEMİR A,DUYAN E DEĞER TİPLERİ VE ÖZNEL İYİ OLUŞ ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞININ ARACILIK ROLÜ. . 2016; 1 - 22. 10.4026/2148-9874.2016.0306.X
IEEE ÖZKALP E,ÖZDEMİR A,DUYAN E "DEĞER TİPLERİ VE ÖZNEL İYİ OLUŞ ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞININ ARACILIK ROLÜ." , ss.1 - 22, 2016. 10.4026/2148-9874.2016.0306.X
ISNAD ÖZKALP, Enver vd. "DEĞER TİPLERİ VE ÖZNEL İYİ OLUŞ ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞININ ARACILIK ROLÜ". (2016), 1-22. https://doi.org/10.4026/2148-9874.2016.0306.X
APA ÖZKALP E, ÖZDEMİR A, DUYAN E (2016). DEĞER TİPLERİ VE ÖZNEL İYİ OLUŞ ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞININ ARACILIK ROLÜ. İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 18(1), 1 - 22. 10.4026/2148-9874.2016.0306.X
Chicago ÖZKALP Enver,ÖZDEMİR Aytül Ayşe,DUYAN Emin Cihan DEĞER TİPLERİ VE ÖZNEL İYİ OLUŞ ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞININ ARACILIK ROLÜ. İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi 18, no.1 (2016): 1 - 22. 10.4026/2148-9874.2016.0306.X
MLA ÖZKALP Enver,ÖZDEMİR Aytül Ayşe,DUYAN Emin Cihan DEĞER TİPLERİ VE ÖZNEL İYİ OLUŞ ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞININ ARACILIK ROLÜ. İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, vol.18, no.1, 2016, ss.1 - 22. 10.4026/2148-9874.2016.0306.X
AMA ÖZKALP E,ÖZDEMİR A,DUYAN E DEĞER TİPLERİ VE ÖZNEL İYİ OLUŞ ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞININ ARACILIK ROLÜ. İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. 2016; 18(1): 1 - 22. 10.4026/2148-9874.2016.0306.X
Vancouver ÖZKALP E,ÖZDEMİR A,DUYAN E DEĞER TİPLERİ VE ÖZNEL İYİ OLUŞ ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞININ ARACILIK ROLÜ. İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. 2016; 18(1): 1 - 22. 10.4026/2148-9874.2016.0306.X
IEEE ÖZKALP E,ÖZDEMİR A,DUYAN E "DEĞER TİPLERİ VE ÖZNEL İYİ OLUŞ ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞININ ARACILIK ROLÜ." İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 18, ss.1 - 22, 2016. 10.4026/2148-9874.2016.0306.X
ISNAD ÖZKALP, Enver vd. "DEĞER TİPLERİ VE ÖZNEL İYİ OLUŞ ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞININ ARACILIK ROLÜ". İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi 18/1 (2016), 1-22. https://doi.org/10.4026/2148-9874.2016.0306.X