Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Demografik Özel- liklerine Göre İncelenmesi (Ordu İli Örneği)

Yıl: 2016 Cilt: 18 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 1002 - 1016 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17556/jef.16981

Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Demografik Özel- liklerine Göre İncelenmesi (Ordu İli Örneği)

Öz:
Bu araştırmanın amacı, ilköğretim ve lise kademesinde görev yapan öğret-menlerin mesleki tükenmişlik düzeylerini bazı demografik değişkenlere göre ince-lemektir.Çalışmaya Ordu İli devlet okullarında çalışan ve rastgele örnekleme yönt-emiyle seçilen 45 beden eğitimi öğretmeni ile 65 diğer branş öğretmeni olmak üzeretoplam 110 öğretmen katılmıştır. Öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri yaş, cinsiyet,medeni durum, görev süresi ve branş açısından incelenmiştir. Çalışmada öğretmen-lerin tükenmişlik düzeylerini tespit etmek için “Maslach Tükenmişlik Ölçeği”kullanılmıştır.Çalışmada yer alan beden eğitimi ile diğer branş öğretmenlerinin tü-kenmişlik düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır(p>0.05). Yine yaş, cinsiyet, medeni durum ve görev süresi açısından öğretmenlerintükenmişlik düzeylerinin farklılaşmadığı belirlenmiştir (p>0.05). Çalışma sonucundaOrdu ilinde görev yapan beden eğitimi öğretmenleri ile diğer branş öğretmenlerinintükenmişlik düzeylerinin yüksek seviyede olmadığı görülmüştür.
Anahtar Kelime:

Investigation of Burnout Levels of Teachers According to Their Demographic Characteristics (An Example of Ordu City)

Öz:
The aim of this study is to investigate the professional burnout points of teachers according to some demographic variables. In this study there are totally 110 teachers who are working at public schools of Ordu and 45 of them are physical education teachers and 65 of them are other branch teachers. The burnout levels were examinated according to age, gender, marital status, tenure and branch. The Maslach Burnout Inventory (MBI) was ap- plied to the teachers to determine the burnout levels of teachers. No significant difference was found between the physical education teachers and the other branch teachers burnout levels (p>0.05). The burnout levels were not show significant differences according to the age, gender, marital status, tenure and branch (p>0.05). As a result it was observed that the physical education teachers and also the other branch teachers who are working in Ordu city burnout levels were not high.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akçamete, G., Kaner, S. &Sucuoğlu, B. (1998). Engelli ve normal çocuklarla çalı-şan eğitim yöneticilerinin tükenmişlik ve iş doyumu arasındaki ilişkinin kar-şılaştırmalı olarak incelenmesi. Ankara: VI. Ergonomi Kongresi, Milli Prodük-tivite Merkezi Yayınları (622).
 • Aydın, K. (2004). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeyleri ve Tü-kenmişliği Etkileyen Bazı Faktörlerin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Baltaş, A. (1995). Stres ve Başa Çıkma Yolları.
 • Baltas, Z. (2002). Tükenme’nin Ardındaki Çıkmaz. Kaynak Dergisi.
 • Baysal, A. (1995). Lise ve dengi okul öğretmenlerinde meslekte tükenmişliğe etki eden faktörler. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sos-yal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Cemaloğlu, N., Şahin D.E. (2007). Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik Düzeyle-rinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(2):465-484.
 • Cüceloğlu, D. (1994). İnsan ve Davranışı Psikolojinin Temel Kavramları.
 • Çokluk, Ö. (1999). Zihinsel ve İşitme Engelliler Okulunda Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerde Tükenmişliğin Kestirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Dolunay, A. B. (2001). Keçiören İlçesi Genel Liseler ve Teknik- Ticaret- Meslek Liselerinde Görevli Öğretmenlerde Tükenmişlik Durumu Araştırması. Yayın-lanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Dursun, S. (2000). Öğretmenlerde tükenmişlik ile yükleme biçimi, cinsiyet, eğitim düzeyi ve hizmet süresi değişkenleri arasındaki yordayıcı ilişkilerin incelenme-si.
 • Ergin, C. (1992). Doktor ve Hemşirelerde Tükenmişlik ve Maslach Tükenmişlik Envanterinin Uygulanması. Ankara: Psikologlar Derneği Yayınları, 7.Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları El Kitabı, (143-154).
 • Gencer, A. (2002). Öğretmenlerinin İş Doyumu ile Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkiler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniver-sitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Girgin, G. (1995). İlkokul Öğretmenlerinde Meslekte Tükenmişliğin Gelişimini Etkileyen Değişkenlerin Analizi ve Bir Model Önerisi.
 • Gökçakan, Z., Özer, R. (1999). Doğu Karadeniz bölgesindeki illerde görev yapan rehber öğretmenlerde tükenmişlik düzeyleri, nedenleri ve çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. VI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bilimsel Çalışmaların-da Sunulan Bildiri, 10-12 Eylül, Eskişehir.
 • Gündüz, B. (2004). Öğretmenlerde Tükenmişliğin Akılcı Olmayan İnançlar Ve Bazı Mesleki Değişkenlere Göre Yordanması. Adana: Çukurova Üniversitesi, Sos-yal Bilimler Enstitüsü http://www.cukurova.edu.tr/online.tezler, 20.12.2004 ta-rihinde erişildi.
 • Hock, R. (1988). Professional burnout among public school teachers. Public Perso-nal Management, 17(2):12-16.
 • Işıkhan, V. (2004). Çalışma Hayatında Stres ve Başa Çıkma Yolları.
 • Izgar, H. (2001). Okul Yöneticilerinin Tükenmişlik Düzeyleri. Kuram ve Uygu-lamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 27:335-340.
 • Kayabaşı, Y. (2008). Bazı Değişkenler Açısından Öğretmenlerin Mesleki Tükenmiş-lik Düzeyleri. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20:192-212.
 • Kırılmaz, A., Çelen, Y., &Sarp, N. (2000). İlköğretim’de Çalışan Bir Öğretmen Grubunda “Tükenmişlik Durumu” Araştırması. A.Ü. Sağlık Eğitim Fakültesi, İlköğretim-Online Dergisi, 2(1):2-9, 12.12.2004 tarihinde erişildi.
 • Koustelios, A. (2003). Burnout among physical education teachers in Greece. Inter-national Journal of Physical Education, 40(1), 32–8.
 • Koustelios, A. & Tsigilis, N. (2005). The relationship between burnout and job satis-faction among physical education teachers: A multivariate approach. European Physical Education Review, 11 (2), 189- 203.
 • Maslach, C. (1981). Burnout A SocialPsyhological Analysis, The Burnout Syn-drome. Current Research, Theory and Interventions, Park Ridge, III, London House Management.
 • Maslach, C. Ve Jackson, S.E. (1985). TheMeasurement Of Experienced Burno-utJorunal Of Occupational Behavior. 2.pp, 99-131.
 • Maslach, C., Schaufeli, W.B. & Leitter, M.P. (2001). Job Burnout. AnnualReview of Psychology, Volume, 52:397-422.
 • Naktiyok, A., Karabey, C.N. (2005). İşkoliklik ve Tükenmişlik Sendromu. http://www. libf.atanuni.edu.tr, 20.12.2005 tarihinde erişildi.
 • Pearson, L., Moomaw, W. (2005). The Relationship Between Teacher Autonomy And Stress, WorkSatisfaction, Empowerment, and Professionalism.
 • Peker, R. (2002). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleki Tü-kenmişliklerine Etki Eden Bazı Faktörler. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.
 • Smith, D. & Leng, G.W. (2003). The prevalence and sources of burnout in Singapo-re secondary school physical education teachers. Journal of Teaching in Physi-cal Education, 22(2), 203–18.
 • Sucuoğlu, B., Kuloğlu. &Aksaz, N. (1996). Özürlü Çocuklarla Çalışan Öğretmen-lerde Tükenmişliğin Değerlendirilmesi. Türk Psikoloji Dergisi, 10(36):44-60.
 • Sürgevil, O. (2006). Çalışma Hayatında Tükenmişlik Sendromu Tükenmişlikle Mü-cadele Teknikleri.
 • Talmor, R., Reiter, S. & Feigin, N. (2005). Factors relating to regular education te-acher burnout in inclusive education. European Journal of Special Needs Edu-cation, 20 (2), 215-229.
 • Torun, A. (1995). Tükenmişlik, Aile Yapısı Ve Sosyal Destek İlişkileri Üzerine Bir İnceleme. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilim-ler Enstitüsü, İstanbul.
 • Tuğrul, B. & Çelik, E. (2002). Normal Çocuklarla Çalışan Anaokulu Öğretmenle-rinde Tükenmişlik. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(12).
APA ÖZGÜL F, ATAN T (2016). Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Demografik Özel- liklerine Göre İncelenmesi (Ordu İli Örneği). , 1002 - 1016. 10.17556/jef.16981
Chicago ÖZGÜL FATİH,ATAN TÜLİN Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Demografik Özel- liklerine Göre İncelenmesi (Ordu İli Örneği). (2016): 1002 - 1016. 10.17556/jef.16981
MLA ÖZGÜL FATİH,ATAN TÜLİN Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Demografik Özel- liklerine Göre İncelenmesi (Ordu İli Örneği). , 2016, ss.1002 - 1016. 10.17556/jef.16981
AMA ÖZGÜL F,ATAN T Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Demografik Özel- liklerine Göre İncelenmesi (Ordu İli Örneği). . 2016; 1002 - 1016. 10.17556/jef.16981
Vancouver ÖZGÜL F,ATAN T Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Demografik Özel- liklerine Göre İncelenmesi (Ordu İli Örneği). . 2016; 1002 - 1016. 10.17556/jef.16981
IEEE ÖZGÜL F,ATAN T "Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Demografik Özel- liklerine Göre İncelenmesi (Ordu İli Örneği)." , ss.1002 - 1016, 2016. 10.17556/jef.16981
ISNAD ÖZGÜL, FATİH - ATAN, TÜLİN. "Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Demografik Özel- liklerine Göre İncelenmesi (Ordu İli Örneği)". (2016), 1002-1016. https://doi.org/10.17556/jef.16981
APA ÖZGÜL F, ATAN T (2016). Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Demografik Özel- liklerine Göre İncelenmesi (Ordu İli Örneği). Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 1002 - 1016. 10.17556/jef.16981
Chicago ÖZGÜL FATİH,ATAN TÜLİN Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Demografik Özel- liklerine Göre İncelenmesi (Ordu İli Örneği). Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18, no.2 (2016): 1002 - 1016. 10.17556/jef.16981
MLA ÖZGÜL FATİH,ATAN TÜLİN Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Demografik Özel- liklerine Göre İncelenmesi (Ordu İli Örneği). Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.2, 2016, ss.1002 - 1016. 10.17556/jef.16981
AMA ÖZGÜL F,ATAN T Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Demografik Özel- liklerine Göre İncelenmesi (Ordu İli Örneği). Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 18(2): 1002 - 1016. 10.17556/jef.16981
Vancouver ÖZGÜL F,ATAN T Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Demografik Özel- liklerine Göre İncelenmesi (Ordu İli Örneği). Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 18(2): 1002 - 1016. 10.17556/jef.16981
IEEE ÖZGÜL F,ATAN T "Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Demografik Özel- liklerine Göre İncelenmesi (Ordu İli Örneği)." Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, ss.1002 - 1016, 2016. 10.17556/jef.16981
ISNAD ÖZGÜL, FATİH - ATAN, TÜLİN. "Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Demografik Özel- liklerine Göre İncelenmesi (Ordu İli Örneği)". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18/2 (2016), 1002-1016. https://doi.org/10.17556/jef.16981