Yıl: 2016 Cilt: 18 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 1036 - 1055 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17556/jef.45789

Kültürel Bellek Aktarımı Temelinde Ninnilerin Rolü: “Anneler Ninnileri Biliyor Mu?

Öz:
Bu araştırmanın temel amacı, sözlü gelenekte önemli bir değeri olan nin-nilerin kültür aktarımındaki rolünü ve annelerin dünyasındaki yerini belirlemeyeçalışmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu, Tokat il merkezinde bulunan bir ilko-kulda çocukları öğrenim görmekte olan toplam 42 katılımcı anne oluşturmaktadır.Araştırmanın örneklemi olasılıklı olmayan örnekleme belirleme türlerinden kolayörnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracıolarak, araştırmacı tarafından geliştirilen ninni değerlendirme formu kullanılmıştır.Araştırmada doküman analizi ile toplanan veriler frekans analizi, betimsel analizkullanılarak çözümlenmiştir. Genel tarama modelinin benimsendiği bu araştırmada,yapılan alanyazın taraması ile ninnilerin çocuğun eğitimi ve kültür aktarımındaönemli bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ninnilerin anneler tarafından yeterlidüzeyde tanınıp kullanılmadığı, görsel/işitsel kitle iletişim araçlarında sunumuyapılan ninnilerin daha tanınır/bilinir olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelime:

Lullabies’s Role Basic of Transferring Cultural Assets: “Does Mothers Know Lullabies?”

Öz:
The main purpose of this survey is try to determine lullabies’ roles for transferring cultural assets and mothers’ world which are important for oral culture. The study group of the survey consists of 42 participant mothers who are receiving education children in a primary school located in Tokat province center. The sampling of the research was determined by using the “easy sampling method” among the non-probable sampling determination types. In the research as data collection tool was used the lullaby evaluation form developed by the researcher. Data collected by document analysis in the research were analyzed using frequency analysis, descriptive analysis. In this research, which adopts the general screening model, it was concluded through rewiev of literature that lullabies has a important impact on children’s education and culture transmission. It has been determinated that lullabies are not known and used adequately, lullabies presented in audiovisual mass media are more known.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
APA KARAGÖZ B, İŞCAN A (2016). Kültürel Bellek Aktarımı Temelinde Ninnilerin Rolü: “Anneler Ninnileri Biliyor Mu?. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 1036 - 1055. 10.17556/jef.45789
Chicago KARAGÖZ BEYTULLAH,İŞCAN ADEM Kültürel Bellek Aktarımı Temelinde Ninnilerin Rolü: “Anneler Ninnileri Biliyor Mu?. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18, no.2 (2016): 1036 - 1055. 10.17556/jef.45789
MLA KARAGÖZ BEYTULLAH,İŞCAN ADEM Kültürel Bellek Aktarımı Temelinde Ninnilerin Rolü: “Anneler Ninnileri Biliyor Mu?. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.2, 2016, ss.1036 - 1055. 10.17556/jef.45789
AMA KARAGÖZ B,İŞCAN A Kültürel Bellek Aktarımı Temelinde Ninnilerin Rolü: “Anneler Ninnileri Biliyor Mu?. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 18(2): 1036 - 1055. 10.17556/jef.45789
Vancouver KARAGÖZ B,İŞCAN A Kültürel Bellek Aktarımı Temelinde Ninnilerin Rolü: “Anneler Ninnileri Biliyor Mu?. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 18(2): 1036 - 1055. 10.17556/jef.45789
IEEE KARAGÖZ B,İŞCAN A "Kültürel Bellek Aktarımı Temelinde Ninnilerin Rolü: “Anneler Ninnileri Biliyor Mu?." Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, ss.1036 - 1055, 2016. 10.17556/jef.45789
ISNAD KARAGÖZ, BEYTULLAH - İŞCAN, ADEM. "Kültürel Bellek Aktarımı Temelinde Ninnilerin Rolü: “Anneler Ninnileri Biliyor Mu?". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18/2 (2016), 1036-1055. https://doi.org/10.17556/jef.45789