Yıl: 2018 Cilt: 11 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 1727 - 1744 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17218/hititsosbil.427868 İndeks Tarihi: 04-02-2020

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI İLE İLİŞKİSİ

Öz:
Bu çalışmanın amacı çağdaş yönetim yaklaşımlarından biri olan ve sağlık hizmetlerinde de kullanımıpopüler hale gelmiş olan Toplam Kalite Yönetimi(TKY) yaklaşımının Örgütsel VatandaşlıkDavranışı(ÖVD) ile ilişkisinin incelenmesidir. Bu çalışmada betimsel ve ilişkisel tarama modelikullanılmıştır, yöntem olarak soru ölçeği uygulaması yapılmıştır. Bu araştırmanın evrenini,Türkiye’de hizmet veren tüm hastaneler içinde ilk olarak ISQua/SAS akreditasyon belge başvurusukabul edilen ve ilk denetlenen hastane olan, Ankara’da özel bir hastanede görev yapan idari personeloluşturmaktadır. Araştırmada evrenin tamamına(125 kişi) ulaşıldığı için örneklem alınmamıştır. Buçalışmanın profilini 25 orta ve alt kademe yönetici, 72 işgören olmak üzere toplamda 97 kişioluşturmaktadır. Araştırma sonucunda; Katılımcıların Toplam Kalite Yönetimi algıları ile ÖrgütselVatandaşlık Davranışları arasında orta düzeyde pozitif yönlü korelasyon olduğu görülmüştür(r=0,60). Korelasyon katsayısı pozitif olduğu için katılımcıların TKY algıları ile ÖVD’leri arasındadoğrusal bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak, katılımcıların Toplam Kalite Yönetimi’neyönelik algılama düzeyleri arttıkça Örgütsel Vatandaşlık Davranışları da aynı oranda artacaktır.
Anahtar Kelime:

Konular: İletişim Eğitim, Eğitim Araştırmaları İşletme Sağlık Politikaları ve Hizmetleri İşletme Finans Davranış Bilimleri

The Relationship Between Total Quality Management (TQM) and Organizational Citizenship Behavior(OCB)

Öz:
The aim of this study is to examine the relationship between TQM approach and OCB which is one of the contemporary management approaches and has recently become popular in health care services. In this study, descriptive and relational scanning model was used and question scale application was done as a method. The universe of this research in all hospitals in Ankara, Turkey serving first as ISQua / SAS accreditation certificate application forms accepted and the first supervised serving in a private hospital administrative staff. Since the universe was reached(125 person) in the study, no sample was taken. The profile of this study consists of 97 people, 25 middle and lower level managers, 72 occupations. As a result of the research; There was moderate positive correlation between participants' attitudes towards TQM and OCB(r=0,60). Since the correlation coefficient is positive, it is found that there is a linear relationship between TQM and OCB. As a result, OCB will increase in the same way as participants' perception levels towards TQM.
Anahtar Kelime:

Konular: İletişim Eğitim, Eğitim Araştırmaları İşletme Sağlık Politikaları ve Hizmetleri İşletme Finans Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Aslanoğlu, S. ve Başkan, T. D. (2016). Denetçilerin bağımsızlığının denetim kalitesine etkisi: bist'de yapılan bir uygulama. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, (48), 59-84. Url: https://docplayer.biz.tr/23225839-Denetcilerin-bagimsizliginin-denetim-kalitesineetkisi- bist-de-yapilan-bir-uygulama-doc-dr-suphi-aslanoglu-yrd-doc-dr.html 20/01/2018 Tarihinde erişildi.
 • Baltaş, A. (2001). Değişimin içinden geleceğe doğru ekip çalışması ve liderlik (3. Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Basım, H. N. ve Harun, Ş. (2006). Örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeği uyarlama ve karşılaştırma çalışması. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 61(4), 1-22. Url: https://www.researchgate.net/publication/303864802
 • Bateman, T.S. ve Organ, D. W. (1983). Job satisfaction and the good soldier: The relationship between effect and employee ‘Citizenship’. Academy of Management Journal, 26(4), 587 - 595. doi:10.5465/255908
 • Çelik, A. (2010). Toplam kalite yönetimi (2.Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Ehigie, B. O. ve McAndrew, E. B. (2005). Innovation, diffusion and adoption of total quality management (tqm). management decision, (43), 925-940. Doi: https://doi.org/10.1108/00251740510603646
 • Erkılıç A. T. (2007). Toplam kalite yönetimi ilkelerinin yönetim yaklaşımları bağlamında tartışılması. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, 2(4), 50-62. Url: http://www.gau.edu.tr/PDF-Files/JSAS_002_04_PDF/JSAS_002_04_05_Erkilic.pdf
 • George, D. ve Mallery M. (2010). SPSS for windows step by step: a simple guide and reference 17.0 update (10a ed.). Boston: Pearson.
 • Gencel, U. (2001). Yükseköğretim hizmetlerinde toplam kalite yönetimi ve akreditasyon. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(3), 179.
 • Gürbüz, S. (2006). Örgütsel vatandaşlık davranışı ile duygusal bağlılık arasındaki ilişkilerin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(1), 49.
 • İplik, F. N. (2015). Örgütsel vatandaşlık davranışı (1. Baskı). Ankara: Akademisyen Yayınevi.
 • Kaya, S. (2005). Sağlık hizmetlerinde sürekli kalite iyileştirme. Ankara: Pelikan Yayınevi.
 • Kaya, S. vd. (2013). Sağlık kurumlarında kalite yönetimi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını.
 • Kıngır, S. (2006). Toplam kalite yönetimi(2. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kuruşcu, M. (2003). Toplam kalite yönetimi ve kalite ödülleri (1.baskı). İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.
 • Kurt, A. (2015). Rekabet stratejileri, toplam kalite yönetimi uygulamaları ve firma performansı ilişkisi, Gebze Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gebze.
 • Merter, M. E. (2006). toplam kalite yönetimi (1. baskı). Ankara: Atlas Yayınları.
 • Organ, D. W. (1988). Organizational citizenship behavior: the good soldier syndrome. usa: lexington books, Lexington Mass.
 • Organ, D. W. (1990). The motivational basis of organizational citizenship behavior, Research in Organizational Behavior(12. Baskı). Usa: JAI Press Inc.
 • Ölçüm, Ç. M. (2004). Örgütsel vatandaşlık davranışı (1. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Öz, O. (2008). The relationship between total quality management and organizational citizenship behavior, organizational commitment, job attraction. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Özdemir, İ. (2007). Performans değerleme yöntemleri; performans değerleme yöntemi tercihlerinin belirlenmesine yönelik araştırma ve model önerisi. Yayımlanmış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Podsakoff, P.M., Scott, B.M., Robert, H.M. ve Richard, F. (1990). Transformational leader behaviors and their effects on followers' trust in leader, satisfaction, and organizational citizenship behaviors. The Leadership Quarterly, 1(2), 107-142. Doi: https://doi.org/10.1016/1048-9843(90)90009-7
 • Podsakoff, P. M., Scott, B.M., Julie, B. P. ve Daniel, G. B. (2000). Organizational citizenship behaviors: a critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research. Journal of Management. 26(3), 513-563. Doi: https://doi.org/10.1177/014920630002600307
 • Samson, D. ve Terziovski, M. (1999). The relationship between total quality management practices and operational performance. Journal of Operations Management. 17, 393- 400. Doi: 10.1016/S0272-6963(98)00046-1
 • Tansel, A. E. (2007). Toplam kalite yönetimi ile performans değerlemesi ilişkisi ve toplam kalite yönetimi uygulayan işletmelerde kullanım alanları. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.
 • Taşçı, D. ve Koç, U. (2007). Örgütsel vatandaşlık davranışı- örgütsel öğrenme değerleri ilişkisi: akademisyenler üzerinde görgül bir araştırma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 374. url: http://hdl.handle.net/11421/449
 • Yürütücü, A. (2009). Bilgi teknolojilerinde turizm sektörü ve TKY (toplam kalite yönetimi). http://inet-tr.org.tr/inetconf9/bildiri/42.doc 20/12/2017 tarihinde erişilmiştir.
APA ÖZTÜRK Z, TÜRKOĞLU A, DÜŞÜNGÜLÜ F (2018). TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI İLE İLİŞKİSİ. , 1727 - 1744. 10.17218/hititsosbil.427868
Chicago ÖZTÜRK ZEKAİ,TÜRKOĞLU Ayşe Nur,DÜŞÜNGÜLÜ Feride TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI İLE İLİŞKİSİ. (2018): 1727 - 1744. 10.17218/hititsosbil.427868
MLA ÖZTÜRK ZEKAİ,TÜRKOĞLU Ayşe Nur,DÜŞÜNGÜLÜ Feride TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI İLE İLİŞKİSİ. , 2018, ss.1727 - 1744. 10.17218/hititsosbil.427868
AMA ÖZTÜRK Z,TÜRKOĞLU A,DÜŞÜNGÜLÜ F TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI İLE İLİŞKİSİ. . 2018; 1727 - 1744. 10.17218/hititsosbil.427868
Vancouver ÖZTÜRK Z,TÜRKOĞLU A,DÜŞÜNGÜLÜ F TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI İLE İLİŞKİSİ. . 2018; 1727 - 1744. 10.17218/hititsosbil.427868
IEEE ÖZTÜRK Z,TÜRKOĞLU A,DÜŞÜNGÜLÜ F "TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI İLE İLİŞKİSİ." , ss.1727 - 1744, 2018. 10.17218/hititsosbil.427868
ISNAD ÖZTÜRK, ZEKAİ vd. "TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI İLE İLİŞKİSİ". (2018), 1727-1744. https://doi.org/10.17218/hititsosbil.427868
APA ÖZTÜRK Z, TÜRKOĞLU A, DÜŞÜNGÜLÜ F (2018). TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI İLE İLİŞKİSİ. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(2), 1727 - 1744. 10.17218/hititsosbil.427868
Chicago ÖZTÜRK ZEKAİ,TÜRKOĞLU Ayşe Nur,DÜŞÜNGÜLÜ Feride TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI İLE İLİŞKİSİ. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11, no.2 (2018): 1727 - 1744. 10.17218/hititsosbil.427868
MLA ÖZTÜRK ZEKAİ,TÜRKOĞLU Ayşe Nur,DÜŞÜNGÜLÜ Feride TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI İLE İLİŞKİSİ. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.2, 2018, ss.1727 - 1744. 10.17218/hititsosbil.427868
AMA ÖZTÜRK Z,TÜRKOĞLU A,DÜŞÜNGÜLÜ F TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI İLE İLİŞKİSİ. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 11(2): 1727 - 1744. 10.17218/hititsosbil.427868
Vancouver ÖZTÜRK Z,TÜRKOĞLU A,DÜŞÜNGÜLÜ F TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI İLE İLİŞKİSİ. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 11(2): 1727 - 1744. 10.17218/hititsosbil.427868
IEEE ÖZTÜRK Z,TÜRKOĞLU A,DÜŞÜNGÜLÜ F "TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI İLE İLİŞKİSİ." Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11, ss.1727 - 1744, 2018. 10.17218/hititsosbil.427868
ISNAD ÖZTÜRK, ZEKAİ vd. "TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI İLE İLİŞKİSİ". Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11/2 (2018), 1727-1744. https://doi.org/10.17218/hititsosbil.427868