Yıl: 2019 Cilt: 21 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 177 - 194 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17556/erziefd.442549 İndeks Tarihi: 05-02-2020

Resim İş (Görsel Sanatlar) Öğretmenliği Öğrencilerinin Sanatsal Yaratım Süreçleri

Öz:
Resim-iş öğretmenliği programındaki resim anasanat atölye derslerindeki sanatsal yaratımsüreçlerinin nasıl olduğunu ortaya çıkarmaya amaçlayan bu araştırma betimsel tarama olarakdesenlenen nitel bir çalışmadır. Sanatsal yaratım sürecine yönelik var olan durum öğrencigörüşleriyle betimlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu; Karadeniz TeknikÜniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Programından12 son sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Bu araştırmada nitel veriler; açık uçlu anket ve odakgrup görüşme araçları ile toplanmıştır. Araştırma için hazırlanan açık uçlu anket sorularınınardından odak grup görüşmesi sorularıyla öğrencilerin sanatsal yaratımlarına ilişkin daha derinve detaylı bilgi edinmek amaçlanmıştır. Veri araçlarından elde edilen nitel veriler içerik analiziyöntemiyle analiz edilmişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre; sanatsal yaratımda bulunan kişinin,mevcut becerileri, birikimi, ruh hali, duyguları, motivasyonu, yaratmaya yönelik isteği ve hırsı,sanatsal yaratımına etki eden önemli faktörler olarak öne çıkmaktadır. Aynı zamanda kişininsanatsal yaratım sürecinde, fikir edinmede kararsızlık ve fikir aktarımında zorlanma şeklinde ikiönemli problem yaşadığı görülmüştür. Ayrıca araştırmadaki resim-iş öğretmenliği son sınıföğrencilerinin anasanat atölye derslerindeki çalışmalarında ağırlıklı olarak sanatsal yapınıngörsel biçimsel boyutuna önem verdikleri sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Müzik Eğitim, Özel Sanat

Art Teaching Students’ Artistic Creation Process

Öz:
This study which aims at revealing the artistic creation process in art painting workshop lessons in art teaching program, is a qualitative study which was designed as descriptive survey. The study group consists of 12, 4th grade art teaching students in the Department of Fine Arts, in Karadeniz Technical University. In this study, the qualitative data was collected with open-ended questionnaire and focus group discussion. After administering open-ended questions in the survey that was prepared for the study, it was aimed at obtaining more detailed information about the students’ artistic creations via focus group interview. According to the results of the study, present skills, background, psychology, emotions, motivation, desire and eagerness of the person who realizes artistic creation are the important factors that affect their artistic creation. It was also concluded that the individual have two main problems which are instability in having an idea and difficulty in conveying the idea during the artistic creation process. Besides, it was also established that the 4th grade students in art teaching in the study, pay attention mostly to the visual stylistic aspect of the work of art in their studies in the art painting workshop lessons.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Müzik Eğitim, Özel Sanat
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ayaydın, A. (2009). Güzel sanatlar eğitimi resim-iş öğretmenliği anabilim dallarının sorunları ve çözüm önerileri. Erişim adresi: http://dspace.marmara.edu. tr/handle/11424/1011
 • Bender, M. T. (2006). Resim-iş eğitimi öğrencilerinde duygusal zekâ ve yaratıcılık. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, İzmir.
 • Black, J. ve Browning, K. (2011). Creativity in digital art education teaching practices. Art Education, 64 (5), 19-34.
 • Buyurgan, U. ve Buyurgan, S. (2007). Sanat eğitimi ve öğretimi, eğitimin her kademesine yönelik yöntem ve tekniklerle. (2. Baskı), A Pegem Akademi, Ankara.
 • Çakır, A. (1990). Ortaöğretim kurumlarında resim-iş öğretimi ve sorunları, Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları.
 • Çellek, T. (2002). Yaratıcılık ve eğitim sistemimizdeki boyutu. Üniversite ve Toplum, 2(1),1-5.
 • Çığır, E. (2016). Görsel sanatlar öğretimine yönelik sosyal ağ odaklı görsel kültür uygulamalarının incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Dinçer, N. (2017), Güzel sanatlar eğitiminde kinetik tipografi öğretimine yönelik eylem araştırması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Eisner, E. W. ve Ecker, D. W. (1966). Readings in art education. Blaisdell Publishing Company Open Library.
 • Erinç S. M. (2004). Sanat psikolojisine giriş. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Erol, Ç. C. (2017). Web tabanlı etkileşimli eğitim materyalinin desen bilgisi başarısı üzerindeki etkileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Etike, S. (1995). Sanat eğitimi yazıları. Ankara: İlke Kitabevi Yayınları.
 • Gözlükaya-Işık, S. (2014). Resim-iş öğretmenliği sanat atölye derslerinde aktif öğrenme tekniklerinin sanatsal öğrenmeye katkısı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Denizli.
 • Horn, S. (2009). Performance art at secondary level. International Journal of Art & Design Education, 28(2), 160-173.
 • Kağan, M. (1993). Estetik ve Sanat Dersleri. (A. Çalışlar, Çev.). İstanbul: İmge Kitabevi.
 • Kaptan, A. Y. ve Engin, Ü. (2011). Lisans düzeyindeki resim atölye derslerinde plastik anlayışın öğretimi (Kavramlar ve terimler). Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2),609-622.
 • Kara, D. (2011). Sanat yapıtının oluşum süreci. Art-E, 4(8),1-5.
 • Kılıç, B. İ. ve Altıntaş, O. (2016) Çağdaş sanatta metaforik düşünceye dayalı uygulamaların lisans öğrencilerinin sanat eğitimi başarısına etkisi, Sanat Eğitimi Dergisi, 4 (1).
 • Kırışoğlu O. T. (2005). Sanatta eğitim, görmek öğrenmek yaratmak. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Kırışoğlu, O. T. (2009). Sanat kültür yaratıcılık görsel sanatlar ve kültür eğitimi-öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Mamur, N. (2009). Anadolu güzel sanatlar lisesi resim bölümü öğrencilerinin sanatsal yeterliliğini ölçme ve değerlendirmede eğitsel gelişim dosyasının (portfolyo) rolü. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Öztop, Ş. (1993). Sorunların ışığında sanat eğitimi, Çağdaş Eğitim Dergisi, 18 (187): 44–45.
 • Öztürk, K. S. (2007). Yaratıcı düşünmeye dayalı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Rostan, S. M. (2010). Studio learning: Motivation, competence, and the development of young art students' talent and creativity. Creativity Research Journal, 22(3), 261-271.
 • Sağlam, F. (2017). Atık nesnelerin olanaklarıyla çağdaş sanat uygulamaları ve bu uygulamalara yönelik öğretim elemanlarının görüşleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • San, İ. (1979). Yaratıcılık, iki düşünme biçimi ve çocuğun yaratıcılık eğitimi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 12(1-4),177.
 • San, İ. (2003). Sanat eğitimi kuramları, Ankara: Ütopya Yayın Evi.
 • Samah, A. A., Hussin, Z. ve Putih, A. T. (2016). Connoisseurship evaluation in digital painting among art teachers in Malaysian secondary school. Malaysian Online Journal of Educational Technology, 4(3), 14-26.
 • Shın, R. (2010). Taking Digital creativity to the art classroom: Mystery box swap. Art Education, 63(2), 38-42.
 • Sungur, N. (1997). Yaratıcı düşünce, yönetim dizisi:6. İstanbul: Evrim Yayınevi.
 • Şahindokuyucu, M. (2011). Yükseköğretimde, güzel sanatlar eğitimi alan öğrencilerin imge- tasarım yetersizlikleri. 1. Sanat ve tasarım eğitimi sempozyumunda sunulan bildiri, Başkent Üniversitesi, ANKARA. Erişim adresi: http://gsf.baskent.edu.tr/kw/upload/324/dosyalar/bildiri_kitap_2011.
 • compressed_v1.pdf
 • Şölenay, E. (1997). Sanatta biçim içerik sorunu. Erişim adresi: https://earsiv. anadolu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11421/1259/126369.pdf?sequence=1&isAllow ed=y
 • Tan, E. (2011). Günümüz yükseköğretim sanat eğitimi anlayışının görsel sanatlar öğretmen adaylarına yansıması. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Taşkesen, S. ve Yılmaz, M. (2018). 3D modelleme programları ve figür imajlarının desen dersi başarılarına etkisi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1), 49-55.
 • Yolcu, E. (2009). Sanat eğitimi kuramları ve yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
APA BAŞ Ş, KAPTAN A (2019). Resim İş (Görsel Sanatlar) Öğretmenliği Öğrencilerinin Sanatsal Yaratım Süreçleri. , 177 - 194. 10.17556/erziefd.442549
Chicago BAŞ Şenay,KAPTAN Ata Yakup Resim İş (Görsel Sanatlar) Öğretmenliği Öğrencilerinin Sanatsal Yaratım Süreçleri. (2019): 177 - 194. 10.17556/erziefd.442549
MLA BAŞ Şenay,KAPTAN Ata Yakup Resim İş (Görsel Sanatlar) Öğretmenliği Öğrencilerinin Sanatsal Yaratım Süreçleri. , 2019, ss.177 - 194. 10.17556/erziefd.442549
AMA BAŞ Ş,KAPTAN A Resim İş (Görsel Sanatlar) Öğretmenliği Öğrencilerinin Sanatsal Yaratım Süreçleri. . 2019; 177 - 194. 10.17556/erziefd.442549
Vancouver BAŞ Ş,KAPTAN A Resim İş (Görsel Sanatlar) Öğretmenliği Öğrencilerinin Sanatsal Yaratım Süreçleri. . 2019; 177 - 194. 10.17556/erziefd.442549
IEEE BAŞ Ş,KAPTAN A "Resim İş (Görsel Sanatlar) Öğretmenliği Öğrencilerinin Sanatsal Yaratım Süreçleri." , ss.177 - 194, 2019. 10.17556/erziefd.442549
ISNAD BAŞ, Şenay - KAPTAN, Ata Yakup. "Resim İş (Görsel Sanatlar) Öğretmenliği Öğrencilerinin Sanatsal Yaratım Süreçleri". (2019), 177-194. https://doi.org/10.17556/erziefd.442549
APA BAŞ Ş, KAPTAN A (2019). Resim İş (Görsel Sanatlar) Öğretmenliği Öğrencilerinin Sanatsal Yaratım Süreçleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 177 - 194. 10.17556/erziefd.442549
Chicago BAŞ Şenay,KAPTAN Ata Yakup Resim İş (Görsel Sanatlar) Öğretmenliği Öğrencilerinin Sanatsal Yaratım Süreçleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21, no.1 (2019): 177 - 194. 10.17556/erziefd.442549
MLA BAŞ Şenay,KAPTAN Ata Yakup Resim İş (Görsel Sanatlar) Öğretmenliği Öğrencilerinin Sanatsal Yaratım Süreçleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.21, no.1, 2019, ss.177 - 194. 10.17556/erziefd.442549
AMA BAŞ Ş,KAPTAN A Resim İş (Görsel Sanatlar) Öğretmenliği Öğrencilerinin Sanatsal Yaratım Süreçleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 21(1): 177 - 194. 10.17556/erziefd.442549
Vancouver BAŞ Ş,KAPTAN A Resim İş (Görsel Sanatlar) Öğretmenliği Öğrencilerinin Sanatsal Yaratım Süreçleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 21(1): 177 - 194. 10.17556/erziefd.442549
IEEE BAŞ Ş,KAPTAN A "Resim İş (Görsel Sanatlar) Öğretmenliği Öğrencilerinin Sanatsal Yaratım Süreçleri." Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, ss.177 - 194, 2019. 10.17556/erziefd.442549
ISNAD BAŞ, Şenay - KAPTAN, Ata Yakup. "Resim İş (Görsel Sanatlar) Öğretmenliği Öğrencilerinin Sanatsal Yaratım Süreçleri". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21/1 (2019), 177-194. https://doi.org/10.17556/erziefd.442549